Zariadenie a spôsob na tepelnú úpravu kontinuálne dopravovaných plošných útvarov

Číslo patentu: E 20222

Dátum: 30.12.2009

Autori: Fricker Paul, Märkl Andreas, Neumaier Thomas, Wegmann Thomas

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE ASPÓSOB NA TEPELNÚ ÚPRAVU KONTINUÁLNE DOPRAVOVANÝCH PLOŠNÝCH ÚTVAROV0001 Vynález sa týka zariadenia a spôsobu na tepelnú úpravu kontinuálne dopravovaných plošných útvarov. Zariadenie a spôsob sa hodia predovšetkým na tepelnú úpravu sústavy vláken alebo textilného, do dĺžky vytiahnutého pásu textílie. Tepelná úprava môže byť, napríklad,sušenie a/alebo predlžovanie predtým upraveného vlákna alebo tkaniny. Napriklad pri výrobe pneumatikového kordu musí byť tkanina, ktorá je impregnovaná prostriedkom zvyšujúcimadhéziu, vedená cez sušiareň. Potom sú syntetické vlákna okrem toho predlžované.0002 Zariadenie na tepelnú úpravu produktov zpneumatikového kordu sa stalo známe,napriklad, zdokumentu DE 2108 263 A. Zariadenie tam ukázané má viaceré moduly usporiadané navzájom vedľa seba, cez ktoré je tovar, ktorý má byť upravovaný, vedený meandrovito vslučkách. Každý modul disponuje systémom na privádzanie aodvádzaníe horúceho plynu do vyhrievacej komory a z nej. Na modul sú plánované dva prívody na horúciplyn a jeden výpust usporiadaný na homom konci modulovej veže.0003 Zariadenie na tepelnú úpravu produktov zpneumatikového kordu sa stalo známe,napríklad, z dokumentu DE 688 671 A. Tovar, ktorý má byť upravovaný, je meandrovito vedený prostredníctvom dolu ahore uložených vodiacich kladiek cez jednotlivý vyhrievací priestor, pričom odpadový vzduch je odsávaný pri jednotlivých hore uložených vodiacich kladkách a je privádzaný do ventilátora, ktorý odovzdáva vzduch do vyhrievacieho priestoruv oblastí dolu uložených vodiacich kladiek.0004 Okrem toho sú známe zariadenia, pri ktorých existujú vyhrievacie úseky vždy s troma dýzovými skriňami. Horúci vzduch je prinášaný bočne do strednej dýzovej skrine. Odpadový vzduch je zasa odsávaný bočne vhornom alebo dolnom úseku dýzovej skrine (pozri tiežznázomenie na obrázku la).0005 Vpraxi vykazujú tieto usporiadania rozličné nevýhody. Tak môžu vo vyhrievacích komorách rezultovať nepriaznivé podmienky prúdenia, čo môže viesť ku kvalitatívne nedostatočnému konečnému produktu. Predovšetkým keď vo vyhrievacích komorách rezultujúnerovnomerné rozloženia teplôt, môže to viesť kvlastnostiam produktu nerovnomernérozloženým cez šírku pásu textílie. Predovšetkým keď V oblastiach prevládajú menšie prúdenia vzduchu (pozri napríklad dolnú oblasť na obrázku lb), prevláda vtýchto oblastiach horší0006 Okrem toho predovšetkým ľahké pásy textílie na základe priečneho prúdenia (pozri tiež obrázok lb) môžu byť uvádzané do pohybu priečne na smer transportu. Týmto takzvaným zvlnením je pás textílie nežiaduco defonnovaný. Cieleným nastavením množstiev vzduchu a teploty v závislosti od zakaždým upravovaného produktu, a zakaždým použitých materiálov na povlaky sa napriek tomu dá na základe skúsenosti V jednotlivom prípade docieliť dostatočne rovnomerné úprava. Keďže na existujúcich zariadeniach má byť upravovaný vzrastajúco veľký počet produktov s rozdielnymi vlastnosťami produktu, individuálne prispôsobenie sa však0007 Ďalší problém spočíva vtom, že na základe procesne podmienených výšok sušiarni je predovšetkým ľahký materiál podnietený ku kmitaniu cez voľnú dĺžku. Toto chvenie môže viesť knežiaducemu kontaktu smechanickýmí časťami sušiarne akpoškodeniu materiálu. V takom prípade možno s existujúcimi sušiarňami minimalizovať len rýchlosť zariadenia, čomá zas za následok zníženie produktivity zariadenia.0008 Ďalší problém pri známych zariadeniach spočíva vtom, že použitá energia na vyhrievanie nemôže byť využitá optimálne. Energetické náklady robia V takých upravovacích zariadeniach hlavnú položku výrobných nákladov. Nakoniec spočíva problém známych zariadení tiež vtom, že tieto si vyžadujú veľký obstavaný priestor, čo investičné náklady0009 Preto úlohou predloženého vynálezu je zabrániť nevýhodám známeho avytvoriť predovšetkým zariadenie aspôsob, pri ktorom sa procesné podmienky vo vyhrievacích komorách dajú precízne riadiť aktoré sa jednako dajú univerzálne použiť pre veľký počet rozdielnych procesných podmienok. Tak má byť možné približne stým istým zariadením upravovať rozdielne povrchové vrstvy, čo sa týka ich chemického zloženia, a rozličné druhy plošných útvarov zrozdielneho materiálu. Okrem toho sa má zariadenie vyznačovať nízkou spotrebou energie amalým nárokom na miesto amá byť zabránené ehveniu azvlneniu aj ľahkých tkanín, ako aj má byť docielený homogénny prenos energie vcelej vyhrievacej0010 Tieto úlohy sú podľa vynálezu riešené zariadením a spôsobom so znakmi nezávislých0011 Zariadenie slúži na tepelnú úpravu apredovšetkým na vyťahovanie kontinuálne dopravovaných plošných útvarov do dĺžky. Také plošné útvary sú typicky sústava vláken alebo textilný pás tovaru, predovšetkým pneumatikový kord alebo tkanina na pásový dopravník. Doplňujúco k sušeniu je zariadenie vpodstate známym spôsobom používané tiež na0012 Vedenie pásu textílie sa uskutočňuje približne Vertikálne vo vzostupnom smere aVoliteľne - po prejdení cez vodiaci prostriedok vzostupnom smere cez ďalšiu Vyhrievaciukomoru vyhrievacieho úseku. Typicky je textílía vedená valcom na Vedenie tovaru V slučkách.0013 Každý vyhrievací úsek má minimálne jeden potrubný prípoj na privádzanie vyhrievacieho média do vyhrievacej komory. Vyhrievacie médium je typicky horúci vzduch. Každý vyhrievací úsek má okrem toho odsávacie prostriedky na odvádzanie vyhrievacieho média z vyhrievacej komory. Doplňujúce s odpadovým vzduchom môžu byť poprípade odvádzané tiež látky uvoľnené zpovrchovej úpravy pásu textílie, ako napríklad dymové0014 Každý potrubný prípoj môže byť spojený s minimálne jednou dýzovou skriňou, ktorá sa rozprestiera V smere transportu a priečne naň. Typicky je dýzovou skríňou rovnomeme nad celú šírku plošného útvaru vháňaný do vyhrievacej komory Vzduch orientovaný približne kolmo0015 Vo výhodnej forme uskutočnenia sú odsávacie prostriedky, vztiahnuté na dráhu transportu, usporiadané V podstate symetricky a/alebo na jednom konci vyhrievacieho úseku. Vďaka tomuto usporiadaniu na konci vyhrievacieho úseku je Vzduch vháňaný do vyhrievacej komory rozdelený V 0 vyhrievacej komore V podstate homogénne a je vedený paralelne s plošným útvarom, prípadne pásom textílie V podstate V laminárnom prúdení V smere konca vyhrievacieho úseku, prípadne vyhrievacej komory. Pod koncom vyhrievacieho úseku je V tejto súvislosti chápaný nielen Vstupný, ale aj Výstupný koniec pre plošný útvar. Charakteristicky je odsávací prostriedok usporiadaný zakaždým na tom konci vyhrievacieho úseku, V ktorom je plošný útvar privádzaný do zariadenia alebo je zneho odvádzaný alebo prostredníctvom vodiaceho usporiadania je privádzaný do ďalšieho následne zapojeného upravovacieho modulu0016 Dýzové skrine sú zakaždým vzhľadom na dráhu transportu plošného útvaru usporiadané bočne, takže medzi dvoma susediacimi dýzovými skríňami je vytvorenávyhrievacia komora. Dýzové skrine sú ostatne vytvorené V podstate známym spôsobom.0017 Pomocou vpodstate laminárne nastaveného prúdenia je značne zabránené excitáciikmitania alebo chveniu pása tkaniny.0018 Pretože sa vzduch pohybuje symetricky vzhľadom na priebeh tovaru alebo paralelne s ním, existuje tiež menšie nebezpečenstvo zvlnenia, lebo na pás textílie už priečna sila viac0019 Podľa výhodnej formy uskutočnenia sú odsávacie prostriedky dolného vyhrievacieho úseku usporiadané na dolnom konci vyhrievacieho úseku alebo na jeho konci na dne. Odsávacie prostriedky horného vyhrievacieho úseku sú usporiadané na homom konci vyhrievacieho úseku, atým tiež upravovacieho modulu. Vďaka odsávaniu vzduchu vtýchto okrajových oblastiach je zlepšená energetická účinnosť, pretože tým je zabránené, aby sa horúci odpadovývzduch dostal do okolia.0020 Obzvlášť výhodné sú odsávacie prostriedky tvorené odsávacími telesami, ktoré prečnievajú dovnútra do vyhrievacích komôr aktoré majú minimálne jeden odsávací otvor. S takými, špeciálne vytvarovanýmí, doplňujúcimi odsávacími telesami môže byť zámerne ovplyvnené prúdenie vzduchu vnútri vyhrievacej komory tak, aby podľa možnosti nevznikali mŕtve uhly a aby prúdenie vzduchu bolo podľa možnosti lamináme a aby prebiehalo paralelne s priebehom tovaru. Pod mŕtvym uhlom je V tejto súvislosti mienená oblasť vo vyhrievacej komore, v ktorej sa neuskutočňuje žiadny alebo len malý pohyb vzduchu avktorej by0021 Obzvlášť výhodne je na každej strane dráhy transportu, prípadne plošného útvaru,plánované odsávacie teleso. Obzvlášť výhodne vprípade upravovacieho modulu sdráhou transportu prebiehajúcou vertikálne smerom hore a dráhou transportu prebiehajúcou paralelne s ňou vertikálne smerom dolu sú plánované tri vedľa seba usporiadané odsávacie telesá. Pás textílie je potom prevádzaný zakaždým V štrbinovom priestore medzi zakaždým dvoma susediacimi odsávacími telesami. Keď vo vyhrievacom úseku sú k dispozícii tri vedľa seba usporiadané dýzové skrine, ktoré deñnujú dve vyhrievacie komory, je výhodne vždy každej dýzovej skrini priradené jedno odsávacie teleso. Dýzové skrine, ktoré fúkajú vzduch na jednustranu proti pásu textílie, sú vybavené odsávacím telesom, ktoré opäť nasáva vzduch tiež

MPK / Značky

MPK: F26B 21/02, F26B 13/08, F26B 21/04

Značky: útvarov, tepelnú, dopravovaných, spôsob, úpravu, zariadenie, kontinuálně, plošných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/28-e20222-zariadenie-a-sposob-na-tepelnu-upravu-kontinualne-dopravovanych-plosnych-utvarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na tepelnú úpravu kontinuálne dopravovaných plošných útvarov</a>

Podobne patenty