Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa všeobecne týka filtračných spôsobov pre purifikáciu proteínov. Presnejšie sa vynález týka nízkeho odstrihnutia, protitlakovej sterilnej filtrácie proteínov náchylných na poškodenie šmykovými silami (napriklad, proteíny citlivé na strihanie, kaskáda proteínov krvného zrážania), napriklad pri transporte v kvapaline. Krátky popis súvisiacej technológie0002 Zmes purifikovaných proteínov môže byť podaná pacientom v rôznych terapeutických použitiach. Purifikovaná zmes proteínov pripravená pre infúziu pacientovi musí byť pred podaním Sterilizovaná. Vhodný sterilizačný spôsob pre niektoré proteíny zahrňuje filtráciu zmesi purifikovaných proteínov cez membránu. Filtračná membrána môže mať takú veľkosť aby zadržala (napriklad,odstránila 2 proteínovej zmesi) častice, mikroorganizmy a niektoré vírusy, kým iné proteiny sú schopné prechádzať cez membránu.0003 Gésan a spol. Journal of Membrane Science. 1993. 80. 131145 popisuje dosiahnutie Vysokej čistoty koncentrátu srvátkových proteínov pomocou mikrofiltrácie cez Carbosep M 14 membránu0004 Mietton-Peuchot a spol. Journal of Membrane Science. 1997. 133. 73-82 popisuje spôsob priečneho prietoku mikrofiltrácie sťaženú významným problémom znečistenia z dôvodu veľkosti pórov,ktoré umožňuje penetráciu iných rozpustných látok.0005 Avšak niektoré proteíny nie sú získané ako dostatočneprečistené a ako sterilné proteíny použitím konvenčných spôsobovakou je membránová filtrácia. Tento účinok je výrazný pri snahe filtrovať proteíny, ktoré sú citlivé na namáhanie a/alebo sú súčasťou krvnej koagulačnej kaskády. Príkladom takéhoto proteínu je von Willebrandov faktor (VWF), ktorý cirkuluje v plazme v komplexe s faktorom VIII a reguluje biologickú aktivitu krvného zrážania. Špecificky VWF proteíny sú citlivé na namáhanie vyvolané rýchlostným gradientom transportného kvapalného média,predovšetkým keď VWF proteíny prechádzajú cez alebo v blízkosti filtračnej membrány (to znamená, keď stlačeníe prietokom a zdĺhavý prietok v susedstve pórov filtračnej membrány vedie k obzvlášť veľkým gradientom rýchlosti). Keď filtračné jednotky používajú dostatočné tlaky pre ideálne požadované rýchlosti prietoku (a sprievodné zvýšenie namáhania) existuje tendencia zníženia Výťažku, napríklad, poškodením alebo rozrušením proteínov, a/alebo zníženia rýchlosti filtrácie s časom.0006 Podobne, je želateľné vyvinúť spôsob filtrácie prečistenej VWF zmesi takým spôsobom, ktorý významne nepoškodí VWF proteíny,a ked spôsob umožní vhodnú priepustnosť (to znamená, rýchlosť filtrácie) V čase. Okrem toho sa očakáva, že nový filtračný spôsob bude všeobecne aplikovateľný pre akékoľvek proteíny, ktoré budú môcť byť filtrované (napríklad, sterilnou filtráciou)účinnou rýchlosťou bez podstatného poškodenia/straty proteínu.0007 Spôsob podľa predkladaného vynálezu je vhodný pre filtráciu proteínu V kvapalnej zmesi buď V dávke alebo kontinuálne, ktorý významne nepoškodzuje alebo inakšie nelimituje výťažok proteínu v prefíltrovanom filtráte. Spôsob všeobecne používa protitlak voči filtrátu, a ktorý presne redukuje a kontroluje tlak cez filter. Popísaný spôsob je výhodný v tom, že môžu byť použité relatívne vysoké prietokové rýchlosti filtrácie pri relatívne nízkych rozdieloch tlaku, na rozdiel od vysokých rozdielov tlaku, ktoré znižujú rýchlosť filtraćného prietoku kvapalných zmesí proteínov. Predkladaný spôsob môže poskytnúť podstatne všetok proteín, ktorý bol pôvodne prítomný v kvapalnej zmesi.0008 Konkrétnejšie predkladaný vynález poskytuje spôsob filtrácie tekutej zmesi proteínov. Podľa jedného uskutočnenia spôsob obsahuje pôsobenie prvého tlaku Pl na kvapalnú zmes a prechod kvapalnej zmesi cez filter za vzniku filtrátu pri druhom tlaku P 2, a použitie protitlaku na filtrát tak, že rozdiel tlakov PyP 2 nie je vyšší ako 300 milibarov. V inom uskutočnení spôsob obsahuje kroky prípravy kvapalnej zmesi pri použití prveho tlaku Pl a prechod kvapalnej zmesi cez filter za vzniku filtrátu použitím druhého tlaku P 2 a použitie protitlaku na filtrát, ktorý poskytuje priemernú rýchlosť prietoku filtrátu najmenej 300 g/min m 2 plochy filtračného povrchu. Kvapalná zmes obsahuje kvapalný nosič, proteín V koncentrácii C 1 a disperzný kontaminant. Filtrát obsahuje kvapalný nosič a proteín V koncentrácii C 2. Veľkosť pórov filtra je taká, aby bola odstránená aspoň časť dispergovaného kontaminantu z kvapalnej zmesi.0009 V inom uskutočnení je spôsob schopný filtrovať vodnú zmes proteínov a zahrňuje kroky získania vodnej zmesi použitím prvéhotlaku Pl, prechod vodnej zmesi cez porózny membránový filter zavzniku filtrátu pri aplikácii druhého tlaku P 2 a aplikáciu protitlaku na filtrát tak, že rozdiel tlakov F 1-Pg nie je vyšší ako 90 milíbarov. Vodná zmes obsahuje VWF v prvej koncentrácii C 1. Filtrát obsahuje vodu a VWF V druhej koncentrácii C 2. Porózny membránový filter má veľkosť pórov od asi 0,1 m do asi 0,5 m. 0010 V ktoromkoľvek 2 uvedených uskutočnení je proteín náchylný na namáhanie a/alebo je to proteín krvnej koagulačnej kaskády. Ďalej, protein je výhodne získaný vo filtráte tak, že pomer výťažku C 2/C 1 je najmenej asi 0,95, výhodnejšie najmenej asi 0,99. Okrem toho je rozdiel tlakov Pl - F 2 výhodne nie vyšší ako asi 90 milibarov a prvý tlak je výhodne najmenej asi 200 milibarov. Výhodné uskutočnenia vyššie uvedených spôsobov sú tie,V ktorých kvapalným nosičom je voda a/alebo dispergovaný kontaminant obsahuje mikroorganizmy. Protein môže obsahovať von Willebrandov Faktor, Faktor VIII, Faktor XIII a ich zmes. Filter výhodne obsahuje poróznu membránu s veľkosťou pórov od asi 0,1 m do asi 0,5 m, výhodnejšie vo veľkosti asi 0,2 um alebo 0,22 m. Výhodne je filtrát v podstate bez dispergovaného kontaminantu. 0011 Filtrácia proteínu aplikáciou protitlaku umožňuje získanie proteínu V relatívne Vysokej koncentrácii, relatívne vysokými prietokovými rýchlosťami a podstatne konštantnými prietokovými rýchlosťami, ktoré nie sú dosiahnuteľné V neprítomnosti protitlaku. Je to V kontraste k všeobecnej filtračnej teórii,vzhľadom na rýchlosť prietoku filtrátu, ktorá predpokladá, že rýchlosť prietoku filtrátu sa zvyšuje so zvyšovaním rozdielu tlaku cez filter (to znamená, V neprítomnosti protitlaku).0012 Ďalšie aspekty a výhody budú zjavné odborníkom z nasledujúceho podrobného popisu spolu s pripojenými obrázkami. Hoci tu popísané kompozicie, filmy a zásobníky sú vhodné pre uskutočnenia V rôznych formách, popis zahrňuje špecifické uskutočnenia s tým, že sú ilustračné a neobmedzujú vynález na tu

MPK / Značky

MPK: A61K 47/26, A61K 47/18, A61K 9/08, A61K 47/12, A61K 38/00, B01D 29/00

Značky: proteínov, filtrácia, tlaková

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/28-e10666-tlakova-filtracia-proteinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlaková filtrácia proteínov</a>

Podobne patenty