Anti-NGF protilátky a metódy ich použitie

Číslo patentu: E 20329

Dátum: 24.12.2003

Autori: Rosenthal Arnon, Pons Jaume, Shelton David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa zabýva anti-NGF protilátkami (ako sú antiNGF antagonistické protilátky). vynález sa dalej zabývapoužitím týchto protilátok pri liečbe osteoartritickej bolesti.0002 Nervový rastový faktor (NGF) bol prvým identifikovanýmneurotrofínom, a jeho úloha pri rozvoji a prežití periferálnych a centrálnych neurónov bola dobre charakterizovaná. NGF sa ukázal byt kritický faktor preprežitie a udržanie pri rozvoji periferálnych sympatických a embryonálnych senzorických neurónov a bazálnych cholibergických neurónov predného mozgu. Smeyne a kol., Nature 368246-249 (1994) a Crowley a kol., Cell 76 lOOl-1011 (1994). NGF nadreguľovaná expresia neuropeptidov V senzorových neurónoch (Lindsay a Harmer, Nature 337 362-364 (1989 a ich aktivita je sprostredkovaná cez dva rôzne membránové receptory, TrkA receptor a p 75 bežný neurotrofínový receptor(niekedy označované ako vysokoafinitný a nizkoafinitný NGF(2000). Kryštalická štruktúra NGF a NGF V komplexu s trkAreceptorom bola tiež stanovená. Pozri Nature 254411 (l 991 Lkritický faktor pre prežitie a udržanie pri rozvoji periferálnych sympatických a embryonálnych senzorických neurónov a bazálnych cholibergických neurónov predného mozgu. Smeyne a. kol., Nature 368246-249 (1994) a Crowley a. kol.,Cell 76100 l-1011 (1994). NGF nadreguľovaná expresia neuropeptidov v senzorových neurónoch (Lindsay a kol., Nature 337362-364 (1989 a ich aktivita je sprostredkovaná cez dva rôzne membránové receptory, TrkA tyrosín kinázový receptor a p 75 receptor, ktorý je štruktúrne pribuzný dalším členom rodiny receptorov nádorových nekrotických faktorov (TNF)0004 Navyše k vplyvu na nervový systém je NGF zapojený do procesov Inimo nervový systém. Napr. NGF ivykazuje zvyšovanie vaskulárnej permeability (Otten, a kol., Eur J Pharmacol. 106199-201 (1984, zvyšuje Th- a B-bunečné imunitné reakcie(1989, indukuje lymfocytárnu diferenciáciu a proliferáciu žirnych buniek a spôsobuje uvoľňovanie rozpustných biologických signálov zo žírnych buniek (Matsuda, a kol.,Proc. Natl. Acad Sci. USA 856508-6512 (1988), Pearce, a kol., J. Physiol. 372379-393 (1986), Bischoff, a kol., Blood 792662-2669 (1992), Horigome, a kol., J. Biol. Chem. 268 l 488 l-14887 (1993. I keď exogénne pridaný NGF je schopnýspôsobovať všetky tieto efekty, je dôležité poznamenać, ze bolo len preukázané, že endogénny NGF je dôležitý preakýkoľvek z týchto procesov in vivo (Torcia, a kol., Cell.85(3)345-56 (1996. Preto nie je jasné, či tento efekt, pokiaľ nejaký, inhibuje bioaktivitu endogénneho NGF.0005 NGF je produkovaný množstvom buniek, vrátane žirnych buniek (Leon, a kol., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 913739-3743(1994, B-lymfocytů (Torcia, a kol., Cell 85345-356 (1996),keratinocyty (Di Marco, a kol., J. Biol. Chem. 26822838 22846, buniek hladkého svalstva (Ueyama, a kol , J. Hypertens. 1121061-1065 (1993, fibroblastov (Lindholm, a kol., Eur. J. Neurosci. 2795-801 (1990, bronchiálnymi epiteliálnymi bunkami (Kassel, a kol., Clin, Exp. Allergy 3121432-40 (2001, renálnymi mesangiálnymi bunkami (Steiner, a kol., Am. J. Physiol. 261 F 792-798 (1991 a kostrovými svalovými myovlákny (Schwartz, a kol., J Photochem. Photobiol. B 66195-200 (2002. NGF receptory boli nájdené na rôznych typoch buniek mimo nervový systém. Napr. TrkA bol nájdený na0006 Asociácia medzi zvyšujúcimi sa hladinami NGF a rôznymi zápalovými podmienkami bola pozorovaná L 1 ľudských pacientov,rovnako ako u rôznych zvieracích modelov. Tieto zahrnujú systematickú lupus erytematozus (Bracci-Laudiero, a kol.,Neuroreport 4563-565 (1993, roztrúsenú sklerózu (BracciLaudiero, a kol., Neurosci. Lett. 14729-12 (1992, psoriázureumatickou artritidou exprimuje vysoké hladiny NGF, zatiaľ čou nezápalového synovia je NGF označené za nedetekovateľné(Aloe, a kol., Arch. Rheum. 35 351-355 (1992. Podobne boli tieto výsledky pozorované u potkanov s experimentálne indukovanou reumatickou artritídou (Aloe, a kol., Clin. Exp. Rheumatol. 10203-204 (1992. Zvýšené hladiny NGF boli pozorované i u transgénnej artritickej myši spoločne so zvýšením množstva žírnych buniek (Aloe, a kol., Int. J. Tissue Reactions-Exp. Clin. Aspects 15 l 39-143 (1993. PCT publikácia Č. WO O 2/096458 opisuje použitie anti-NGFprotilátok za určitých. vlastností pri liečbe rôznych s NGFspojovaných porúch, ako sú zápalové podmienky (napr. reumatická artritída). Bolo zistené, že purifikovaná anti-NGF protilátka, injektovaná do artritickej transgénnej myši, nesúcej gén pre ľudský nádorový nekrotický faktor alfa (tumor necrosis factor-a - TNF-a), spôsobuje zníženie množstva žírnych buniek, rovnako ako zníženie hladín histamínu a látky P v synoviu artritickej myši (Aloe a kol., Rheumatol. Int. 14 249-252 (1995. Ďalej bolo zistené, že exogénne podávanie NGF protilátky redukuje zvýšenú. hladinu. TNF-a, vyskytujúcu. sa u0008 Tiež zvýšená expresia NGF a vysokoafinitného NGF0009 Woolf a kol., Neuroscience 62(2) 327-331 (1994),opisuje injekciu kompletného Freundova adjuvans, vedúceho k mechanickej a termálnej hyperalgézii, ktorá bola inhibovaná pomocou anti-NGF antiséra. Theodosiou a kol., Pain 81(3) 245-255 (1999), opisuje nervové poškodenie, spôsobené transfekciou a mechanickou a termálnou hyperalgéziou, uvoľnenej pomocou anti-NGF antiséra. Leem a kol., Abstracts of

MPK / Značky

MPK: C07K 16/22, A61P 25/04, A61K 39/395, C07K 14/48

Značky: metody, protilátky, použitie, anti-ngf

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/276-e20329-anti-ngf-protilatky-a-metody-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Anti-NGF protilátky a metódy ich použitie</a>

Podobne patenty