Predlisok a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 4064

Dátum: 28.12.2005

Autori: Borsari Andrea, Bombardieri Raffaele

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka predlisku, z ktorého je možne získať nádobu, napríklad fľašu technikami tvarovania vyfukovaním, ako je tvarovanie ťahaním-vyfukovaním. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby takéhoto predlisku. Napokon sa vynález týka nádoby, napríklad fľaše, získanej tvarovaním predlisku.0002 Vlastnosti preambuly nárokov l a 27 sú známe z US 6 090 460.0003 Pri balení potravinárskych produktov ako je mlieko je vhodné používať nádoby, ktoré majú vlastnosti prekážky pre viditeľné svetlo takým spôsobom, aby sa zabránilo procesom alebo aby sa spomalili procesy degradácie potravinárskych produktov, ktoré sú aktivované prítomnosťou svetla.0004 Aby sa prekonali tieto nevýhody, IT 139643 dáva do pozornosti nádobu vhodnú na obsah mlieka a pozostávajúcu z troch vrstiev polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE). Tieto vrstvy obsahujú prvú vonkajšiu vrstvu obsahujúcu kysličník titaničitý,druhú prostrednú vrstvu obsahujúcu uhoľnú čerň a tretiu vnútornú vrstvu, ktorá môže obsahovať kysličník titaničitý. Prvá vonkajšia vrstva umožňuje zastaviť svetelné lúče, ktoré majú vlnovú dĺžku rovnú alebo väčšiu ako 800 nanometrov, pričom druhá prostredná vrstva umožňuje zastaviť svetelné lúče, ktoré majú vlnovú dĺžku, ktorá je nmnšia než 800 nanometrov, medzi ktoré patrí viditeľné svetlo. Tretia vnútorná vrstva zabraňuje mlieku,ktoré obsahuje nádoba, prísť do styku s uhoľnou čerňou0005 Nádoby podľa IT 139643 sa získavajú spôsobom spoločného vytlačovania, pri ktorou polyméry, na začiatku V tvare granúl alebo prášku, ktoré majú tvoriť tri vyššie uvedené vrstvy, sú ohriate na teplotu zmäkčenia a sú postupne vytlačované cez príslušné vytlačovacie výstupy tak, aby sa získala nádoba, napríklad fľaša, podľa požadovanej geometrie.0006 Spoločnosti, ktoré balia a uvádzajú na trh potravinárske produkty vnútri nádob typov uvedených. v IT l 39643, musiar byť vybavené tak, aby mohli samé vykonávať spôsob spoločného vytlačovania a následného plnenia spôsobom získaných nádob požadovaným potravinárskym produktom. Na tento cieľ musia byť spoločnosti vybavené relatívne veľkými vytláčacími strojmi vybavenými zónou prísunu polymeru, zmäkčovacou zónou obsahujúcou príslušné vytlačovacie skrutky a napokon výstupnou zónou, v ktorej sú umiestnené vytlačovacie výstupy. Ďalej je potrebné zabezpečiť skladovacie priestory na suroviny, predovšetkým polyméry v tvare granúl alebo prášku, zvyčajne umiestnene mimo výrobných prevádzok a vybavené zásobníkmi s veľkou kapacitou.0007 Spôsob spoločného vytlačovania je relatívne zložitý na riadenie vzhľadom na to, že je potrebné monitorovať veľké množstvo parametrov spôsobu a je potrebné zabezpečiť, aby ichhodnota zostala vo vopred nastavených rozsahoch.0008 Napokon, nádoby z HDPE uvedené v IT 139643 majú relatívne vysokú priepustnosť pre kyslík obsiahnutý vo vzduchu, čo znamená, že ked nádoby majú prijímať látky, ktoré sa menia vplyvom kyslíka, môže byť potrebné dodávať aditíva, ktoré zlepšujú vlastnosti kyslíkovej bariéry HDPE.0009 Jedným predmetom vynálezu je vylepšiť nádoby,predovšetkým fľaše na potravinárske produkty a spôsoby získania takýchto nádob.0010 Ďalším predmetom je poskytnúť spôsob získania nádob,ktorú bude možné vykonávať v spoločnosti na stáčanie pomocou zariadenia s relatívne malými rozmermi.0011 Okrem toho ďalším predmetom je poskytnúť spôsob získania nádob, ktorú je možné jednoducho riadiť a inštalovať. Ďalším predmetom je poskytnúť nádoby, ktoré majú dobré vlastnosti svetelnej bariéry a ktoré súčasne majú zlepšené vlastnosti kyslíkovej bariéry, a to aj pri neprítomnosti aditív0012 Podľa prvého hľadiska vynálezu je poskytnutý predlisok,ktorý má telo obsahujúce vrstvove prostriedky a barierové prostriedky priliehajúce na uvedene vrstvové prostriedky, pričom uvedené bariérové prostriedky sú V podstate nepriepustné pre viditeľné svetlo, pričom uvedené vrstvové prostriedky a uvedené bariérové prostriedky sú vyrobené z termoplastického polyméru0013 Vďaka tomuto aspektu vynálezu je možne zjednodušiť spôsoby výroby nádob, napríklad fliaš. V skutočnosti spoločnosti, ktoré balia a uvádzajú na trh potravinárske produkty, si môžu zakúpiť predlisky od príslušných výrobcov a len tvarovať predlisky podľa geometrie požadovanej nádoby,napríklad pomocou strojov na tvarovanie ťahaním-vyfukovaním polymeru PET v dutinových formách. Toto umožňuje spoločnostiam,ktoré balia a uvádzajú na trh potravinárske produkty, zmenšovať rozmery ich výrobných prevádzok vzhľadom. na to, že stroje na tvarovanie ťahaním-vyfukovanhn majú nenšie celkové rozmery akoprevádzky na spoločné vytlačovanie.0014 Ďalej už nie je potrebné zabezpečovať skladovacie priestory pre suroviny-polyméry V tvare granúl a 1 ebo prášku a takisto nie je potrebné zabezpečovať zásobníky na skladovaniefliaš kvôli ich rozmerovej stabilizácii.0015 Rýchlosť výroby nádob v spoločnostiach, ktoré balia auvádzajú na trh potravinárske produkty, je ďalej zvýšená.0016 Výrobný proces je ďalej ľahšie regulovateľný, pretože počet etáp, ktoré sa majú uskutočniť vnútri spoločností, ktorébalia a uvádzajú na trh potravinárske produkty, sa znižuje.0017 V druhom aspekte vynálezu je poskytnutá nádoba určená prvkami stien, ktoré obsahujú vrstvove prostriedky a bariérové prostriedky priliehajúce k uvedeným vrstvovým prostriedkom,pričom uvedené bariérove prostriedky sú nepriepustné preprostriedky a uvedené bariérové prostriedky sú vyrobené z0018 Vďaka druhému aspektu vynálezu je možné získať nádobu,ktorá má vynikajúce vlastnosti bariéry pre viditeľné svetlo a zvýšenú nepriepustnosť pre kyslík pri porovnaní so známymi nádobami z HDPE. Ďalej PET je materiál, ktorý možno spracovávať spoločným vstrekovaním. Nádoba podľa druhého aspektu vynálezu jeteda vhodná na tvarovanie zo spoločne vstrekovaných predliskov.0019 vynález bude lepšie pochopený a vysvetlený s odkazom na pripojené výkresy, ktoré znázorňujú niektoré neobmedzujúce vyhotovenia formou príkladov, v ktorých Obrázok 1 znázorňuje schematický rez predlisku s tromi vrstvami Obrázok 2 znázorňuje schematický rez nádobou s tromi vrstvami získanou tvarovaním ťahaním-vyfukovaním z predlisku uvedeného na Obrázku 1 Obrázok 3 znázorňuje schematický rez predlisku s tromi vrstvami podľa alternatívnej verzie Obrázok 4 znázorňuje schematický rez nádoby s tromi vrstvami získanej tvarovaním ťahaním-vyfukovaním z predlisku uvedeného na Obrázku 3 Obrázok 5 znázorňuje zvačšený detail steny nádoby s piatimi vrstvami.0020 S odkazom na Obrázok 1, je znázornený predlisok 1, ktorý je použiteľný na získanie nádoby 11 tvarovaním ťahaním vyfukovaním, napríklad fľaše, typu uvedeného na Obrázku 2.0021 Predlisok 1 je predovšetkým vhodný na tvarovanie nádoby 11 určenej na prijímanie potravinárskych produktov, napríklad čerstvého pasterizovaného mlieka, pasterizovaného mlieka s predĺženou skladovateľnosťou (ESL), mlieka s dlhou trvanlivosťou(UHT), smotany, fermentovaných mliek, tekutých produktov na báze mlieka a fermentovaných tekutých produktov na báze mlieka s pridaním ďalších prísad, ovocných štiav alebo podobne, nápojov obsahujúcich ovocné šťavy a mlieko a/alebo jogurt.0022 Plnenie fliaš/nádob získaných z predliskov predloženého vynálezu sa začína s kvapalnýmil potravinárskymi produktmi pri

MPK / Značky

MPK: B32B 27/36, B65D 1/02

Značky: spôsob, predlisok, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/27-e4064-predlisok-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predlisok a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty