Farmaceutická kompozícia s modifikovaným uvoľňovaním

Číslo patentu: E 3888

Dátum: 23.12.2003

Autor: Kerc Janez

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález patrí do oblasti farmaceutickej technológie a týka sa novejfarmaceutickej kompozície s modifikovaným uvoľňovaním vo forme plávajúcich kapsúl.0002 Predkladaný vynález poskytuje vhodnú farmaceutickú kompoziciu pre liečivé látky,ktoré majú miesto vstrebávania vhomej časti gastrointestinálneho traktu. Jestvuje tu stála potreba vyvíjať nové farmaceutické kompozície, ktoré sa zadržia vžalúdku počas vopred určenej doby a umožnia riadené uvoľňovanie liečivej látky z tejto farmaceutickej kompozícies účelom zvýšenia biologickej dostupnosti liečivej látky v mieste vstrebávania.0003 V literatúre je mnoho transportných systémov, pripravených rôznymi technológiami,ktoré poskytujú farmaceutické kompozície, ktoré vydržia vžalúdku počas dlhej doby aumožnia riadené uvoľňovanie účinnej látky vhomej časti gastrointestinálneho traktu. Plávajúce farmaceutické kompozície sú taktiež jednou z možností. Tieto kompozície majú hustotu, ktorá je nižšia ako hustota žalúdočného obsahu. Plávanie môže byť umožnené plynom uvoľňovaným pri stylm s vodou, hydrogélom, vytvoreným v kontakte fonnulácie so žalúdočným obsahom (hydrodynamicky vyvážený plávajúci systém) alebo jadrom s nízkouhustotou, do ktorého je vložená účinná látka.0004 U.S. patenty č. 4,140,755 4,167,558 a 4,424,235 opisujú farmaceutickú formuláciu spredĺženým uvoľňovaním voľne plávajúcu vžalúdočnej tekutine počas dlhého časového obdobia, vpriebehu ktorého sa znej uvoľní vpodstate všetka účinná látka. Princípom je0005 U.S. patent č. 4,126,672 opisuje neobalené farmaceutické kapsuly spredĺženým uvoľňovaním obsahujúce hydrodynamicky rovnovážnu homogénnu zmes jednej alebo niekoľkých účinných látok anajmenej jednej hydroñlnej koloidnej látky, ktorá pri stykus vodou tvorí gél. Výhodne sa ako hydrokoloidná látka používa hydroxypropylmetylcelulóza.U.S. patent č 5,198,229 opisuje zložité plávajúce kapsuly, ktoré majú časť obsahujúcu účinnú látku a časť obsahujúcu vzduch alebo nejaký iný plyn, ktorý zaistí plávanie, a dveoddelené časl.i obsahujúce inertný materiál, ktorý napučiava po kontakte s tekutinou.W 0 02/070021 opisuje farmaceutické fonnulácie zadržiavané v žalúdku vo forme neoba lených kapsúl obsahujúcich expandujúce tablety alebo granulát.0006 Zámerom predkladaného vynálezu je poskytnúť fannaceutickú kompozíciu, ktorá vykazuje predĺžené zotrvávanie v žalúdku a je vhodná na formulovanie liečivých látok, ktorétu majú miesto vstrebávania.0007 Predkladaný vynález opisuje farmaceutické kompozicie s modifikovanýmuvoľňovaním vo forme kapsuly, výhodne plávajúcej kapsuly.0008 Kapsuly zvyčajne pozostávajú z dvoch častí, ktoré sa líšia dĺžkou. Taktiež sa nepatrne odlišujú vpriemere. Dlhšia a kratšia časť kapsuly sa označujú ako telo kapsuly, respektíve0009 Kompozícia podľa predkladaného vynálezu zahrnuje obaľované alebo neobaľované telo kapsuly, obaľované alebo neobaľované viečko kapsuly, granulát obsahujúci účinnú látku anajmenej jednu tabletu pripadne obsahujúcu účinnú látku. Kľúčovou v tomto vynáleze je kombinácia obalov na tele aviečku azloženie granulátu atablety spôsobujúcej plávanie kapsuly v žalúdočnej tekutine počas vopred stanovenej doby po perorálnom podaní a ríadenom uvoľňovaní účinnej látky z granulátu a tablety v kapsule. Plávaj úca kapsula podľa vynálezu je relatívne jednoduchým transportným systémom, ktorý sa môže pripraviť s použitím bežných technologických procesov a s použitím bežného technologického vyba venia.0010 Obal kapsúl zdôvodu nerozpustnosti alebo zlej rozpustnosti vo vodnom prostredí zabráni vtekaniu vody do kapsuly počas vopred stanoveného časového obdobia avzduch zachytený granulátom v kapsule umožní plávanie kapsuly. Viečko kapsuly sa vo všeobecnosti rozpustí ako prvé, tableta udrží granulát v tele kapsuly. Počas tohto časového úseku je účinná látka uvoľňovaná iba z tablety. Ak sa ako prvé rozpustí telo kapsuly, účinná látka sa najskôr uvoľňuje z granulátu. Po uplynutí vopred stanovenej doby sa obal kapsuly a steny rozložia, čo vedie k uvoľneniu účinnej látky z tablety a granulátu. Začiatok uvoľňovania je riadený zložením a lnúbkou obalu. Ak je viečko neobalené alebo sa jeho obal rozpustí pred rozpustením obalu tela kapsuly, začne uvoľňovanie účinnej látky po rozpustení viečka. Akonáhle je proces uvoľňovania zahájený, kapsuly môžu ďalej plávať alebo zotrvávat nadnášané počas určitej doby V médiu alebo sa môžu potopit a rozpadnúť, pričom následne sa obsah kapsulypomaly rozloží na základné časti.0011 Obsah kapsuly sa skladá z granulátu a najmenej jednej tablety. Granulát a pripadneitableta obsahujú účinnú látku. Tableta má za úlohu udržiavať/zafixovat granulát vo vnútrikapsuly počas výroby kapsuly, manipulácie a perorálneho podávania kapsuly. Rýchlosť uvoľňovania účinnej látky zkapsuly ďalej závisí od zloženia granulátu a tablety. Vprítomnosti vody tvorí tableta agranulát hydrogél aúčinná látka sa zneho pomaly uvoľňuje vďaka difúzií cez hydrogél a erózii hydrogélu. Uvoľňovanie účinnej látky môže byt riadené eróziou lipofilnej matiice v prípade lipoñlných zložiek. Kapsuly podľa tohto vynálezumôžu obsahovať jednu, dve alebo viac tabliet.0012 Farmaceutická kompozícia podľa predkladaného vynálezu má široké využitie pri podávaní účinných látok, ktoré majú miesto vstrebávania v homej častí tráviaceho traktu, to znamená, v žalúdku, dvanástomíka a lačníka (jejunum). Príkladom týchto účinných látok sú niektoré účinné nukleové kyseliny alebo aminokyseliny aich deriváty, peptidomimetické zlúčeniny, protivredové prostriedky, niektorá analgetiká, antipsychotiká, antidepresiva,antiepileptiká, cytostatiká, prostriedky proti migréne, antivírusové zlúčeniny, antibiotika,protizápalové prostriedky, sedatíva, antidiabetiká, antihistaminiká, liečebné ióny, vitamíny, bronchodilatanciá, antihypertenzíva, diuretiká, hypolipidemiká, antiobezitiká.0013 Vhodnými účinnými látkami sú napríklad, karbidopa, levodopa, metyldopa, verapamil,propranolol, karvedilol, atenolol, albuterol, pirbuterol, nifedipin, nimodipin, nikardipin,amlodipin, prazosin, guanabenz, alopurinol, metoprolol, oxprenolol, baklofen, alopurinol,sumatriptan, benazepril, enalapril, lisinopril, kaptopril, quinapril, moxipril, indolapril,olindapril, retinapril, spirapril, cilazapril, perindopril, ramipril, zofenopril, fosinopril,nitrofurantoin, acyklovir, valacyklovir, zidovudin, inosin, didanosin, pranobex, tribavirin,vidarabin, simvastatin, pravastatín, atorvastatín, lovastatin, selegilin, midazolam, uhličitan alebo citrónan lítny, cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, bifentidin, nifentidin, roxatidin,omeprazol, lansoprazol, pentoprazol, antacidá, ako sú uhličitan horečnatý, uhličitan hlinitý,hydroxid hlinitý, oxid horečnatý, sukralfát, karbenoloxalon, misoprostol, pirenzepin,telenzepin, soli bizmutu, ciprofloxacin, klaritromycin, amoxicilin, cefalexin, apodobne,kyselina askorbová, kyselina listová, vitamín E, furosemid, topiramid, hydrochlórtiazid, orlistat. 0014 Môžu sa tiež použit ich farmaceutický prijateľné soli, estery, čisté izoméry.0015 Dávkovanie účinnej látky záleží od jednotlivej účinnej látky. Kompozície podľa predkladanćho vynálezu je taktiež vhodná pre lieky, ktoré majú vysoké dávkovanie účinnej0016 Telo a viečko kapsuly môžu byt v podstate vyrobené z materiálov na polymémej báze,ako sú napríklad, hydroxypropylmetylcelulóza, želatína a škrob. Výhodne sa používajú kapsuly vyrobené z hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC).0017 Kapsula môže byť obalená celá alebo môže byť obalené iba telo kapsuly, alebo viečko kapsuly. Telo a viečko môžu byť obalené rovnakými alebo rôznymi obalmi. Ak sú obaly tela a viečka odlišné, jeden obal by sa mal rozpustiť skôr ako druhý. Obal môže byt nerozpustný v kyslom prostredi, zle rozpustný vkyslom prostredí, zle rozpustný nezávisle od pH alebo nerozpustný nezávisle od pH. Ak je obal tela celkom nerozpustný, viečko by malo byť rozpustné, aby umožnilo uvoľnenie účinnej látky do otvorenej časti kapsuly. Ak je telo viečka celkom nerozpustné, telo by malo byť rozpustné, aby umožnilo uvoľnenie účinnej látky z kapsuly, Ak je obal tela čiastočne rozpustný, viečko môže byť neobalené, obalené rovnakým obalom ako telo kapsuly alebo obalené obalom, ktorý je lepšie rozpustný, než obal tela kapsuly. Ak je obal viečka čiastočne rozpustný, telo môže byt neobalené, obalenć rovnakým obalom ako viečko kapsuly alebo obalené obalom, ktorý je lepšie rozpustný akoobal viečka kapsuly. Začiatok uvoľňovania účinnej látky závisí od zloženia a hrúbky obalu.0018 Obaly nerozpustné vkyslom prostredi môžu byť tvorené zpolymérov, ako je acetát-ftalát celulózy, acetát-melitát celulózy, acetát-sukcinát celulózy, ñalát hydroxypropylmetylcelulózy, acetát-sukcinát hydroxypropylmetylcelulózy, éter karboxymetylcelulózy, polyvinylacetátftalát, kopolymér polyesteru styrénu a kyseliny maleínovej, kopolymér polyesteru vinyléteru a kyseliny maleínovej, kopolymér vinylacetátu akyseliny krotónovej,kopolyméry kyseliny metakrylovej aetylakrylátu, kopolymér kyseliny metakrylovej ametakrylátu, napr. Eudragit LIOO, Eudragit L 100-55, Eudragit L 30 D-55, Eudragit S 100, alebo ich kombinácie.0019 Obaly, ktoré sú nerozpustné, bez ohľadu na pH, môžu obsahovať etylcelulózu,kopolyméry metakrylátu/trimetylamónio-etylmetakrylátu (napr. Eudragit RL PO, Eudragit RL 100, Eudragit RL 30 D, Eudragit RS PO, Eudragit RS 100, Eudragit RS 30 D alebo ich kombinácie), neutrálny polymér metakrylátu (napr. Eudragit NE 30 D, Eudragit NE 40 D)0020 Pre zle rozpustné obaly sa môžu použiť akékoľvek kombinácie vyššie uvedených nerozpustných polymérov s rozpustnými polymérmi, ako napríklad kombinácie etylcelulózy

MPK / Značky

MPK: A61K 9/52

Značky: farmaceutická, kompozícia, modifikovaným, uvoľňovaním

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/27-e3888-farmaceuticka-kompozicia-s-modifikovanym-uvolnovanim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická kompozícia s modifikovaným uvoľňovaním</a>

Podobne patenty