Spojivá bez obsahu formaldehydu na výrobu drevných materiálov

Číslo patentu: E 11114

Dátum: 11.02.2009

Autori: Käsmayr Daniel, Nozari Samira

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spojivá bez obsahu formaldehydu na výrobu drevných materiálovPredložený vynález sa týka materiálu obsahujúceho Iignocelulózu,dostupného spracovaním Iignocelulózy Aso spojivom B ako je definované vnárokoch.Ďalej sa vynález týka tvarovaných výrobkov, obsahujúcich materiál obsahujúci Iignocelulózu, spôsobu výroby materiálu obsahujúceho Iignocelulózu, spôsob výroby tvarovaných výrobkov za použitia materiálu obsahujúceho Iignocelulózu, použitia materiálu obsahujúceho Iignocelulózu na výrobu tvarovaných výrobkov ako aj použitia tvarovaných výrobkov na výrobu nábytku, obalových materiálov, pri výstavbe domov alebo pri vnútornom vybavení alebo v motorových vozidlách.Materiály na báze Iignocelulózy sú známe. Dôležitými príkladmi pre materiály obsahujúce Iignocelulózu sú drevné časti, ako sú drevené dyhy, drevené pásy,drevné triesky alebo drevné vlákna, pričom drevné vlákna môžu eventuálne pochádzať aj z rastlín obsahujúcich drevné vlákna, ako je lan, konope, slnečnica,topinambur alebo repka. Východiskovými materiálmi pre takéto drevné častí alebo drevné častice sú zvyčajne prebierkové stromy, priemyselné drevo a použité drevo ako aj rastliny s obsahom drevných vlákien.Spracovanie na požadované materiály obsahujúce Iignocelulózy, ako sú drevné častice, sa uskutočňuje známymi spôsobmi, pozrite napríklad M. Dunky,P. Niemt, Holzwerkstoffe und Leime, strany 91-156, Springer Verlag Heidelberg,2002.Tvarované výrobky obsahujúce Iignocelulózu, tu vprípade dreva ako Iignocelulózy označované aj ako drevné materiály, sú nenákladnou alternatívou masívneho dreva chrániacou prírodné zdroje a majú veľký význam, najmä vo výrobe nábytku a ako stavebné materiály. Ako východiskové materiály pre drevné materiály slúžia spravidla drevené dyhy rôznej hrúbky, drevené pásy, drevné triesky alebo drevné vlákna zrôznych drevín. Takéto drevné časti alebo drevné častice sa zvyčajne pri zvýšenej teplote zlisujú spolu sprlrodnými a/alebo syntetickými spojivami aeventuálne za pridavku ďalších aditív za vzniku doskovitých alebopovrazovitých drevených materiálov. Príkladmi pre takéto tvarované výrobky alebo drevené materiá|y obsahujúce |ignocelu|ózu sú stredne husté vláknité dosky (MDR. drevotrieskové materiály - ako drevotrieskové dosky aOSB-dosky (OSB, oriented strand board), preglejky ako - dyhované preglejky - a vrstvené lepené drevo.Ako spojivá sa spravidla používajú spojiva sobsahom formaldehydu,napríklad močovino-formaldehydové živice alebo močovino-formaldehydové živice sobsahom melamínu. Živice sa vyrábajú polykondenzáciou formaldehydu s močovinou a/alebo melamínom. Použitie takýchto formaldehydových živíc môže viesť ktomu, že je vholovom drevnom materiáli prítomný volný formaldehyd. Hydrolýzou polykondenzátov sa môže uvoľňovať dodatočný formaldehyd. Volný formaldehyd prítomný vdrevnom materiáli aformaldehyd uvolňovaný hydrolýzou počas životnosti drevného materiálu môže unikat do okolia.Formaldehyd vmnožstve vyššom ako určitá medzná hodnota môže u ludí spôsobovať alergie, podráždenie pokožky, dýchacích ciest alebo očí. Redukcia emisií formaldehydu vkonštrukčných dieloch, predovšetkým v oblasti interiérov, je preto najdôležitejšou výzvou.Vstave techniky sú opísané určité vodné spojivá bez obsahu formaldehydu- okrem iných pre drevné vlákna - na báze polymérov z etylenicky nenasýtených karboxylových kyselínW 0 97/31059 A 1 (BASF Aktiengesellschaft) opisuje použitie vodného spojiva bez obsahu formaldehydu pozostávajúceho z A) polykarboxylovej kyseliny a B) alkanolamínu s prinajmenšom dvomi hydroxylovými skupinami ako spojivo pre vlákna, drvinu alebo triesky na výrobu tvarovaných výrobkov. Vpríkladoch je ako zložka A) opísaný vodný roztok kopolymerizátu pozostávajúceho z 80 dielov kyseliny akrylovej / 20 dielov kyseliny maleínovej a ako zložka B) je opísaný trietanolamín ako aj použitie zodpovedajúceho spojiva na výrobu drevotrieskových dosiek.DE 102 53 498 A 1 (BASF Aktiengesellschaft) opisuje vodnú polymérnu disperziu, ktorá je dostupná vodnou emulznou polymerizáciou napriklad akrylátových astyrénových monomérov vprítomnosti polymerizátu A 2, napríklad na báze kopolyméru pozostávajúceho zkyselina akrylová / anhydrid kyseliny maleínovej l nenasýtená amínová zložka. Týmto spôsobom sa získatelná vodná polymérna disperzia použije na konštrukčné zlepenie dreva.W 0 2006/82223 A 1 (BASF Aktíengesellschaft) opisuje určité vodné polymérne disperzie, ktoré sú dostupné radikálovou emulznou polymerizáciou, napríklad vyrobené polymerizáciou monomérov kyseliny metakrylovej, N-metylolakrylamidu,metylmetakrylátu, styrénu a n-butylakrylátu. Je nárokované použitie takýchto polymérnych disperzií ako spojiva celulózových vlákien pri výrobe filtračných materiálov alebo ako surový papier na dekoračné fólie.W 0 2007/122089 A 1 (BASF Aktíengesellschaft) opisuje vodnú polymérnu zmes, ktorá je dostupná radikálovou vodnou emulznou polymerizáciou napríklad kyseliny akrylovej, akrylátových astyrénových monomérov vprítomnosti polymerizátu A 2, napriklad na báze homopolyméru kyseliny akrylovej. Týmto spôsobom dostupná vodná polymérna disperzia sa v príkladoch použije ako spojivo pre lisované Skúšobné telesá z konopných/lanových vláknitých rohoží.W 0 2003/034778 (BASF Aktíengesellschaft) opisuje vodný systém spojlvpre vláknité alebo zrnité materiály na báze emulzného polymerizátu EP, kysléhoápolyméru SP ako aj mono- alebo polyfunkčnej epoxidovej vytvrdzovacej prísady,spôsob výroby tvarovaných výrobkov na báze tohto vodného systému spojív a vláknitých alebo zrnítých materiálov ako aj tvarované výrobky dostupné týmto spôsobom, ktoré sa okrem iného vyznačujú redukovanou absorpciou vody a stratami vylúhovanim.US-A 3,998,768 opisuje práškovú poťahovaciu zmes, obsahujúcu polymér svysokou teplotou skleného prechodu, polymér s nízkou teplotou skleného prechodu, polyizokyanátovú zlúčeninu, polyester s hydroxylovými funkčnými skupinami ako aj katalytické množstvá organokovovej zlúčeniny a použitie práškovej poťahovacej zmesi ako zložky číreho laku vo výrobe automobilov.Spojivá opísané v stave techniky síce neobsahujú formaldehyd, ale napríklad ohľadom mechanickej zaťažitelnosti (napríklad priečna pevnosť v ťahu) alebo správania voči vode (napríklad napučanie) tvarovaných výrobkov, ktoré boli ich použitím zhotovené, existuje ešte priestor na zlepšenia.Úlohou predloženého vynálezu je preto prekonanie nevýhod ukázaných vstave techniky. Predovšetkým majú byť navrhnuté spojivá bez obsahu formaldehydu, ktoré vedú u drevných materiálov kdobrým mechanickým vlastnostiam, ako je priečna pevnosť v ťahu, asúčasne k dobrej kompatibilitesvodou (vyjadrenej napríklad prostrednictvom nízkych hodnôt napučania). Okremtoho má byť možné takéto spojivo nenák|adne vyrobiť a ľahko spracovať.materiálom obsahujúcim Iignocelulózu, ktorý je dostupný spracovaním častíc Iignocelulózy A so spojivom B, pričom spojivo B obsahuje nasledujúce zložky(i) polymér A, ktorý je zložený z nasledujúcich monomérova) od 80 do 100 hmotn. prinajmenšom jednej etylenicky nenasýtenej mono- a/alebo dikarboxylovej kyseliny (monomér(y) A 1) ab) od 0 do 20 hmotn. prinajmenšom jedného ďalšieho etylenicky nenasýteného monoméru, ktorý je odlišný od monomérov A 1(ii) nízko molekulárnu zosieťovaciu prísadu s minimálne dvomi funkčnými skupinami, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej hydroxy, karboxylovú kyselinu a jej deriváty, primárny, sekundárny a terciárny amín, epoxy, a zložku (ll) ako vodnú disperziu, obsahujúcu jeden alebo viaceré polymér(y) M, ktorý je zložený z nasledujúcich monomérova) od 0 do 50 hmotn. prinajmenšom jedného etylenicky nenasýteného monoméru, ktorý obsahuje prinajmenšom jednu epoxidovú a/alebo prinajmenšom jednu hydroxyalkylovú skupinu (monomér(y) M 1), ab) od 50 do 100 hmotn. prinajmenšom jedného ďalšieho etylenicky nenasýteného monoméru, ktorý je odlišný od monomérov M 1 (monomér(y) M 2), ako aj eventuálne bežné aditíva ako zložku (lll).Pojem Iignocelulóza je odborníkovi známy. Dôležité príklady lignocelulózových častíc A sú drevné časti (drevo) /ako drevené dyhy, drevené pásy, drevné triesky,alebo drevné vlákna, pričom drevné vlákna môžu eventuálne pochádzať aj z rastlín obsahujúcich drevné vlákna, ako sú lan, konope, slnečnica, topinambur alebo repka.

MPK / Značky

MPK: C08L 1/00, C08K 5/16, C08L 33/00

Značky: drevných, formaldehydu, výrobu, materiálov, obsahu, spojiva

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/27-e11114-spojiva-bez-obsahu-formaldehydu-na-vyrobu-drevnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojivá bez obsahu formaldehydu na výrobu drevných materiálov</a>

Podobne patenty