Výrobok generujúci aerosól majúci prvok ochladzujúci aerosól

Číslo patentu: E 20804

Dátum: 28.12.2012

Autori: Zuber Gérard, Meyer Cédric, Louvet Alexis, Sanna Daniele

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBOK GENERUJÚCI AEROSÓL MAJÚCI PRVOK OCHLADZUJÚCI AEROSÓLPredkladaný opis sa týka výrobku genemjúceho aerosól obsahujúceho substrát vytvárajúcí aerosól a prvok ochladzujúci aerosól na chladenie aerosólu vytváraného zo substrátu.Výrobky generujúce aerosól, vktorých substrát vytvárajúci aerosól, taký ako substrát obsahujúci tabak, je zahrievaný skôr než spaľovaný, sú známe vdoterajšom stave techniky. Príklady systémov využívajúcich výrobky generujúce aerosól zahrňujú systémy, ktoré zahrievajú substrát obsahujúci tabak nad 200 stupňov Celzia na výrobu aerosólu obsahujúceho nikotín. Takéto systémy môžu využívať chemický alebo plynový ohrievač, taký ako systém predávajúci sa pod obchodným názvom Ploom.Jedným cieľom takýchto systémov využívajúcich zalnievané fajčiarske výrobky generujúce aerosól je zníženie škodlivých zložiek dymu typu produkovaného spaľovaním a pyrolitickou degradáciou tabaku V bežných cigaretách. Typicky, v takýchto zahrievaných výrobkoch generujúcich aerosól, inhalovateľný aerosól je generovaný prenosom tepla zo zdroja tepla na fyzicky oddelený substrát alebo materiál vytvárajúci aerosól, ktorý môže byť umiestnený vo vnútri zdroja tepla, okolo neho alebo smerom po prúde od zdroja tepla. Počas fajčenia výrobku generujúceho aerosól, sú prchavé zlúčeniny uvoľňovane zo substrátu vytvárajúceho aerosól prenosom tepla zo zdroja tepla a strhávané do vzduchu prechádzajúceho cez výrobok generujúci aerosól. Keď sa uvoľnené zlúčeniny ochladnú, kondenzujú sa za vytvorenia aerosólu, ktorý je inhalovaný užívateľom.Bežné cigarety spaľujú tabak a vytvárajú teplo, ktoré uvoľňuje prchavé zlúčeniny. Teploty V spaľovanom tabaku môžu dosahovať viac ako 800 stupňov Celzia atakéto vysoké teploty odvádzajú veľké množstvo vody obsiahnutej v dyme uvoľňujúcom sa z tabaku. Hlavný prúd dymu produkovaný bežnými cigaretami je vnímaný fajčiarom ako dym s nízkou teplotou,čo je kvôli tomu, že je tento dym relatívne suchý. Aerosól generovaný zahrievaním substrátu vytvárajúceho aerosól bez horenia môže mať vyšší obsah vody, kvôli nižším teplotám, na ktoré je substrát zahrievaný. Napriek nižšej teplote vzniku aerosólu, prúd aerosólu generovaný takými systémami môže mať vyššie vnímanú teplotu, než bežný cigaretový dym.EP 0532329 opisuje cigarety zahrnujúce filtrovací prvok, ktorý má nariasenú sieť papiera,ktorý zahrnuje uhlíkový materiál. Filtrovací segment obsahuje mnoho pozdĺžne rozširujúcich sa kanálikov s plochou s priečnym prierezom tak, že určité fázove zložky hlavného prúdu dymu prechádzajúceho cez ñltrovací segment nie sú preñltrovane filtrom alebo neinteragujú na potrebný stupeň s uhlíkovým materiálom, kým podstatná časť zložiek V plynnej fáze v hlavnom prúde dymu je odstránená uhlíkovým materiálom.US 3122145 opisuje použitie segmentu zo stonky trsti ako filter v cigarete. Je opisované,že časť stonky trsti môže, keď je impregnovaná vodou alebo keď je impregnovaná vodou a zmrazená, pôsobiť na ochladzovanie hlavného prúdu dymu prechádzajúceho cez filter.US 2006/0185687 opisuje cigaretu prispôsobenú na použitie v elektiickom cigaretovom systéme. Cigareta zahrnuje cigaretový filter čiastočne vytvorený ako sieť ñltračného materiálu. Sieť môže byť vytvorená preložením, zvlnenírn alebo ohýbaním listu papiera amôže byť ohýbaná za účelom vytvorenia jedného z viacerých možných tvarov.Predložený spis sa týka výrobku generujúceho aerosól a spôsobu použitia výrobku generujúceho aerosól.V jednom uskutočnení je poskytnutý výrobok generujúci aerosól obsahujúci množstvo prvkov zostavených do tvaru tyčinky. Skupina prvkov zahrnuje substrát vytvárajúci aerosól a prvok ochladzujúci aerosól umiestnený po prúde od substrátu vytvárajúceho aerosól vo vnútri tyčinky. Prvok ochladzujúci aerosól obsahuje viacero pozdĺžne rozširujúcich sa kanálikov amá pórovitosť medzi 50 a 90 vpozdĺžnom smere. Prvok ochladzujúci aerosól môže byť alternatívne označovaný ako výmenník tepla na základe jeho funkčnosti, ako bude opisovaná v nasledujúcom texte.Ako sa používa vtomto texte, termín výrobok generujúci aerosól je používaný na označenie výrobku obsahujúceho substrát vytvárajúci aerosól, ktorý je schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Výrobok generujúci aerosól môže byť nehorľavý výrobok generujúci aerosól, pričom tento výrobok uvoľňuje prchave zlúčeniny bez spaľovania substrátu vytvárajúceho aerosól. Podľa vynálezu, výrobok generujúci aerosól je Zahrievaný výrobok generujúci aerosól, ktorý je výrobok generujúci aerosól obsahujúci substrát vytvárajúci aerosól, ktorý je určený skôr na zahrievanie ako na spaľovanie za účelom uvoľnenia prchavých zlúčenín, ktoré môžu vytvárať aerosól, Zahrievaný výrobok generujúci aerosól môže obsahovať zahrievacie prostriedky tvoriace časť výrobku generujúceho aerosól, alebo môžu byť prispôsobené na interakciu s vonkajším ohrievačom tvoriacim časť separátneho zariadenia generujúceho aerosól.Výrobok generujúci aerosól môže byť fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Výrobok generujúci aerosól sa môže podobať bežným fajčiarskym výrobkom, takým ako cigareta amôže obsahovať tabak. Výrobok generujúci aerosól môže byt určený na jedno použitie. Výrobok generujúci aerosól môže alternatívne byť čiastočne znovu použiteľný a môže obsahovať doplniteľný alebo vymeniteľný substrát vytvárajúci aerosól.Termín substrát vytvárajúci aerosól, ako je tu použitý, sa týka substrátu schopnéhouvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Takéto prchavé zlúčeniny môžu byť uvoľnené zahrievaním substrátu vytvárajúceho aerosól. Substrát vytvárajúci aerosól môže byťadsorbovaný, potiahnutý, impregnovaný alebo inak nanesený na nosič alebo podklad. Substrátzlúčeniny sarómou tabaku, ktoré sú uvoľňované zo substrátu vytvárajúceho aerosól pri zahrievani. V preferovaných uskutočneniach, substrát vytvárajúci aerosól môže obsahovať homogenizovaný tabakový materiál, napríklad, výlučok z listov tabaku.Termín zariadenie generujúce aerosól, ako je tu použitý, sa týka zariadenia, ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcím aerosól na generovanie aerosólu. Substrát vytvárajúci aerosól tvorí časť výrobku generujúceho aerosól, napríklad, časť fajčiarskeho výrobku. Zariadenie generujúce aerosól môže zahmovať jeden alebo viacero komponentov použíteľných na dodanie energie zo zdroja energie do substrátu vytvárajúceho aerosól na generovanie aerosólu.Zariadenie generujúce aerosól môže byť opisované ako zahrievané zariadenie generujúce aerosól, ktoré je zariadenie generujúce aerosól obsahujúce ohríevač. Ohrievač je výhodne použitý na zahrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól naaerosól, ktoré je zariadenie generujúce aerosól obsahujúce ohrievač, ktorý je prevádzkovaný elektrickou energiou na zahrievanie substrátu vytvárajúceho aerosól výrobku generujúceho aerosól na vytvorenie aerosólu. Zariadenie generujúce aerosól môže byť zariadenie generujúce aerosól zahrievané plynom. Zariadenie generujúceho aerosól môže byť fajčiarske zariadenie,ktore ínteraguje so substrátom vytvárajúcim aerosól výrobku generujúceho aerosól, aby generovalo aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa.Termín, prvok ochladzujúci aerosól ako sa používa vtomto texte, odkazuje na komponent výrobku generujúceho aerosól umiestnený po prúde od substrátu vytvárajúceho aerosól tak, aby, pri použitý, aerosól vytvorený prchavými zlúčeninami uvoľnený zo substrátu vytvárajúceho aerosól prechádzal cez abol ochladený prvkom ochladzujúcim aerosól pred inhalovaním používateľom.Podľa vynálezu prvok ochladzujúci aerosól je umiestnený medzi substrátom vytvárajúciaerosól a náustkom. Prvok ochladzujúci aerosól má veľkú povrchovú plochu, ale spôsobuje malýpokles tlaku. Filtre a iné náustky, ktoré produkujú Vysoký pokles tlaku, napríklad, filtre vytvorené zo zväzku vlákien, nie sú považované za prvky ochladzujúce aerosól. Komory a dutiny vo výrobku generujúcom aerosól tiež nie sú považované za prvky chladiace aerosól.Termín tyčinka ako je používaný V tomto texte, sa používa na označovanie všeobecného valcovitého telesa V podstate s kruhovým, oválnym alebo eliptickýrn priečnym prierezom.V súlade s vynálezom, množstvo pozdĺžne ubiehajúcich kanálov môže byt vymedzené plátovým materiálom, ktorý bol zvlnený a zriasený na vytvorenie kanálov. Množstvo pozdĺžne ubiehajúcich kanálov môže byť vymedzené jediným platom, ktorý bol zvlnený a zriasený na Vytvorenie veľkého množstva kanálov. Alternatívne môže byť množstvo pozdĺžne ubiehajúcich kanálov vymedzené viacerými plátmi, ktoré boli zvlnené azriasené na vytvorenie veľkého množstva kanálov.Termín plát, ako je používaný V tomto texte, označuje laminámy prvok majúci šírku a dĺžku V podstate väčšiu, ako je jeho hrúbka.Termín pozdlžny smer, ako sa používa V tomto texte odkazuje na smer prebiehajúci pozdlž alebo paralelne s osou valca tyčinky.Termín zvlnený plát, ako je tu použitý V tomto texte, označuje plát majúci množstvo V podstate rovnobežných hrebeňov alebo zvrásnení. Výhodne, keď bol výrobok generujúci aerosól zostavený, tieto V podstate rovnobežne hrebene alebo zvrásnenia ubiehajú V pozdlžnom smere s ohľadom na tyčinku.Termíny zriasený, plisovaný, alebo skladaný, ako sa používa V tomto texte, pomenúva to, že plát materiálu je zvinutý, zložený, alebo inak zlisovaný alebo stlačený V podstate priečne na os valca tyčinky. Plát môže byť zvlnený pred tým ako je zriasený, plisovaný alebo skladaný.Prvok ochladzujúci aerosól môže mať celkovú plochu povrchu medzi 300 mmz na mm dĺžky a 1000 mmz na mm dĺžky. Prvok ochladzujúci aerosól môže byt altematívne označovaný ako tepelný výmenník.Prvok ochladzujúci aerosól výhodne kladie nízky odpor priechodu vzduchu cez tyčinku. Výhodne, prvok ochladzujúci aerosól V podstate neovplyvňuje odpor voči ťahu výrobku generujúceho aerosól. Odpor Voči ťahu (RTD) je tlak potrebný vyvinúť, aby vzduch prechádzal cez celú dĺžku predmetu počas testu pri rýchlosti 17,5 ml/sek. pri 22 °C a 101 kPa (760 Torr). RTD je typicky vyj adrený V jednotkách mmHzO a je meraný V súlade s ISO 65651201 l. Teda, je preferovaná existencia poklesu tlaku smerom od horného konca ochladzujúceho prvku ku dolnému koncu prvku ochladzujúceho aerosól. Na dosiahnutie vyššie uvedeného, je Výhodné, akpórovitosť Vpozdlžnom smere je väčšia než 50 adráha prúdiaceho vzduchu cez prvok

MPK / Značky

MPK: A24D 3/10, A24F 47/00, A24D 3/04

Značky: generujúci, prvok, majúci, ochladzujúci, výrobok, aerosol

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e20804-vyrobok-generujuci-aerosol-majuci-prvok-ochladzujuci-aerosol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobok generujúci aerosól majúci prvok ochladzujúci aerosól</a>

Podobne patenty