Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske

Číslo patentu: E 20673

Dátum: 30.05.2013

Autori: Denk Andre, Kalwa Norbert

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske0001 Predložený vynález sa týka postupu na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske podľa nadradeného pojmu nároku l, použitia NIR (blízkeho infračerveného)detektoru na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske podľa nároku 14.0002 Drevotrieskové dosky sa ako nosné materiály používajú V najrozličnej ších oblastiach a majú široké rozšírenie. Tak sú drevotrieskové dosky známe okrem iného z použitia ako podlahové panely, napríklad V podobe laminátových podláh, ako izolačné dosky pre vnútornú a vonkajšiu oblasť alebo ako nástenné panely. Takéto dosky sa obvykle vyrábajú z drevených vlákien, drevených pilín alebo nití. V prípade laminátových podláh sa používajú napriklad HDF dosky vyrobené z drevených vlákien (HDF vláknitá doska so zvýšenou objemovouhmotnosťou) s rozličnými dekoráciami a na ne nanesenými ochrannými vrstvami.0003 Ako ochranná resp. obrusná vrstva je napríklad známe použitie takzvaných krycích(overlay) papierov. Tieto krycie papiere sú tenké papiere typicky nasiaknuté melamínovou živicou, pričom sú do umelej živice ochrannej vrstvy primiešané častice spomaľujúce opotrebovanie, ako napríklad častice korundu, aby sa zvýšila odolnosť laminátu resp. drevotrieskovej dosky voči oderu. Popri použití týchto krycích papierov ako obrusnej vrstvy sa v inom variante na povrch dosky nanáša prášok, ktorý zahŕňa napríklad prírodné alebo syntetické vlákna, častice odolné voči oderu a spojovacie prostriedky. Aj tu sa použitím obzvlášť častíc spomaľujúcich opotrebovanie zvyšuje odolnosť povrchu dosky voči oderu0004 Popri vyššie uvedených obrusných vrstvách v podobe krycieho papiera alebo prášku s časticami odolnýrni voči oderu je známe aj nanesenie kvapalnej živice ako ochrannej vrstvy,v ktorej môžu byť taktiež obsialmuté častice spomaľujúce opotrebovanie, ako napríklad častice korundu alebo sklené guľôčky. Takáto kvapalná živicová vrstva sa označuje aj ako kvapalná krycia vrstva (EP 2 338 693 Al).0005 Pri výrobe drevotrieskových dosiek za použitia kvapalnej krycej vrstvy je rozhodujúcim kritériom na zabezpečenie kvality určenie vlhkosti počas procesu nanášania povrchovej vrstvy. Pri nanášaní vrstvy na drevotrieskové dosky, ako napríklad drevotrieskové dosky opatrené natlačenou dekoráciou, s duropiastickými živicami obsahujúcimi vodu, ako napríklad močovinové alebo melamínové živice, musí byť Voda zo živice redukovaná na definovanú percentuálnu mieru konvekciou a/alebo ožarovaním, ako napríklad infračerveným(IR) a/alebo blízkym infračerveným (NIR) žiarením. Odstraňovaná voda pochádza na jednej strane z vodného živicového roztoku ana strane druhej vytvrdzovaním živice vzniká na základe kondenzačnej reakcie dodatočná voda. Tento obsah vody sa musí pohybovať vrelatívne úzkom rámci, pretože ináč sa môžu pri spracovaní resp. hotovom produkte0006 Základným problémom, ktorý sa vyskytuje pri určení vlhkosti dosiek s kvapalnou štruktúrou, je relatívne nevýhodný pomer medzi naneseným množstvom živice avody a celkovou hmotnosťou dosky s povrchovou úpravou. Tento pomer sa nachádza pri cca 130 až 150, čo znamená, že nanesená kvapalná krycia vrstva je predpokladaná vo veľmi tenkých vrstvách. Na základe hmotnostne nízkeho podielu kvapalnej krycej vrstvy je ťažké napríklad gravimetricky určiť úbytok vlhkosti. Takýto postup sa uplatňuje napríklad pri určovaní zvyškovej vlhkosti papierov impregnovaných duropiastickými živicami. Tam sa pomernachádza medzi nosičom (papierom) a živicou pri cca 11.0007 Taktiež určenie vlhkosti živicovej vrstvy, ktorá je na drevotrieskovú dosku nanesená ako kvapalná krycia vrstva, nie je možné prostredníctvom takzvanej vzorky sušiny. Postup za použitia vzorky sušinyje najpresnejšia metóda na určovanie vlhkosti dreva, pričom sa vzorka V sušiacej peci suší 24 hodín pri teplote 103 /- 2 °C. Vlhkosť dreva je definovaná ako pomer hmotnosti vody obsiahnutej V dreve k hmotnosti absolútne suchého dreva (hmotnosť sušiny). Vlhkosť dreva je podľa toho pomer medzi hmotnosťou zamokra a hmotnosťou v suchom0008 Pri použití vzorky sušiny by sa na drevotrieskovej doske potiahnutej kvapalnou krycouvrstvou neurčovala len vlhkosť nanesenej kvapalnej krycej vrstvy, ale aj vlhkosťdrevotrieskového materiálu, takže by sme získali len hodnoty celkovej vlhkosti dosky0009 vzorka sušiny resp. postup za použitia vzorky sušiny na základe sušiaceho procesu v trvaní 24 hodín neumožňovala žiadnu krátkodobú zmenu resp. vplyv na sušiaci proces v rámci výrobnej linky. Okrem toho je možné takéto určenie vlhkosti vykonať len s doskou s hotovou povrchovou úpravou po opustení výrobnej linky a preto z tohto dôvoduneumožňuje žiadny zásah do výrobného procesu.0010 Ani možnosť zapuzdrenia drevotrieskovej dosky, presnej šie povedané drevenej nosnej dosky, fóliou neprepúšťajúcou vodu, by nebola vhodná na riešenie problému, pretože systémpovrchovej úpravy na HWS nosiči by umožňoval únik vlhkosti vystupujúcej z dosky.0011 Predložený vynález preto vychádza z technickej úlohy poskytnutia postupu, pomocou ktorého je možne určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy naplánovanej na drevotríeskovej doske, napríklad kvapalnej krycej vrstvy, ktorý umožňuje dostatočne presne určenie vlhkosti a čím je možne odstrániť kvalitatívne nedostatky, ktoré je možné priradiť obsahu vlhkostiživicovej vrstvy. 0012 Táto úloha je podľa vynálezu riešená postupom s charakteristikami nároku l.0013 Podľa toho sa poskytne postup na určenie obsahu vlhkosti minimálne jednej živicovej vrstvy naplánovanej na minimálne jednej drevotrieskovej doske ako nosnej doske, pričom je medzi minimálne jednou živicovou vrstvou a nosnou doskou naplánovaná NIR reflektujúcavrstva. Predložený vynález zahŕňa tieto kroky- nasnímanie minimálne jedného NIR spektra živicovej vrstvy naplánovanej na minimálne jednej nosnej doske za použitia NIR detektoru s rozsahom vlnovej dĺžky medzi 500 nm a 2500 nm, prednostne medzi 700 nm a 2000 nm, obzvlášť prednostne medzi 900 nm a 1700- určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy porovnaním NIR spektra zisteného pre meranú živicovú vrstvu s minimálne jednou referenčnou vzorkou so známym obsahom vlhkosti zisteného NIR spektra prostredníctvom multivariantnej dátovej analýzy (MDA),- pričom bolo NIR spektrum, zistené pre minimálne jednu referenčnú vzorku so známym obsahom vlhkosti, určené za použitia toho istého NIR detektoru v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 500 nm a 2500 nm, prednostne medzi 700 nm a 2000 nm, obzvlášť prednostne medzi 900 nm a 1700 nm.0014 Podľa vynálezu je medzi minimálne jednou živicovou vrstvou a drevotrieskovou doskou ako nosnou doskou naplánovaná ďalšia vrstva - označovaná aj ako vrstva základného náteru alebo reflektujúca vrstva. Zloženie resp. vlastnosti tejto ďalšej reflektujúcej vrstvybudú podrobne vysvetlené nižšie.0015 Predložený postup podľa toho umožňuje určenie vlhkosti resp. obsahu vlhkosti živicovej vrstvy, napríklad kvapalnej krycej vrstvy, ktorá je nanesená na povrch drevotrieskovej dosky ako nosnej dosky, bezprostredne v nadväznosti na povrchovú úpravu a/alebo jej vysušenie v známych zariadeniach na povrchovú úpravu asušenie. Obzvlášť výhodné je, že použitím NIR detektoru je možné vykonať určenie vlhkosti v tenkej živicovejvrstve, ktorá je umiestnená na nosnej doske.0016 Obsah vlhkosti meraných živicových vrstiev sa prednostne nachádza pri hodnotách max. 15 hmot. , prednostne maximálne 10 hmot. , obzvlášť prednostne maximálne 8hmot. . Je celkom obzvlášť uprednostnená, keď sa určovaný obsah vlhkosti živicovej vrstvy nachádza medzi 4 a 8 hmot. .0017 NIR detektory umožňujú určenie vlhkosti resp. obsahu vody v najrozličnejších materiáloch, ako napríklad živice, drevotriesková dosky, drevené pelety, obilie, atď. Pri tomto druhu merania sa v priebehu niekoľkých desatín sekúnd vykoná niekoľko sto NIR meraní,takže je zaručené aj štatistické zaistenie nameraných hodnôt. Podstatné pritom je, že kalibráciou za použitia vzoriek sušiny sa spektroskopicky zistené namerané hodnoty porovnajú s reálnymi hodnotami vlhkosti. Toto je jednoducho možne V prípade obilia alebodrevených peliet, pretože sa má zistiť celková vlhkosť. Pri určovaní vlhkosti v povlakovom

MPK / Značky

MPK: D06M 10/00, F26B 13/00, E04F 15/10, G01N 21/3554, G01N 21/35, E04F 13/16, B44C 5/04, D06M 15/423, G01N 21/359, F26B 25/22, E04F 13/08, B29C 70/50

Značky: určenie, nosnej, vrstvy, postup, vlhkosti, obsahu, živicovej, doske

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e20673-postup-na-urcenie-obsahu-vlhkosti-zivicovej-vrstvy-na-nosnej-doske.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup na určenie obsahu vlhkosti živicovej vrstvy na nosnej doske</a>

Podobne patenty