Kompozícia pre nanášanie

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka kompozície pre nanášanie, najmä pre povrchy, ktorésú vystavené vonkajším povetemostným vplyvom, a povlaku, ktorý sa môže získať z tejto kompozicíe.0002 Nátery povrchových plôch, ktoré sú vystavené vplyvom počasia, sú tiež vystavené rastu mikroorganizmov, ktorý je podporovaný vlhkosťou na povrchovej ploche alebo vnútri tohto povrchu. V dôsledku toho je žiaduce rýchle vysychanie povrchovej plochy, ktoré môže byť dosiahnuté vhodnými nátermi. Tento princip sa riadi nasledujúcimi zásadami.0003 U tak zvaných (vysoko) hydrofóbnych náterov sa vytvára vysoký kontaktný uhol, na ktorom základe odteká gravitačnou silou vody z povrchovej plochy. Tento proces je podrobne opisaný v EP 1 144 332.0004 (Super) hydrofilné povlaky nevytvárajú na povrchu žiadne guľôčkové odtekajúce vodné kvapky, ale vodné kvapky sa roztekajú a vytvárajú v priaznivom pripade vodný film,ktorý môže pripadne odtekať. Pokiaľ taký vodný film úplne neodtečie, vytvára napriek tomu veľkú odparovaciu plochu, takže môže povrchová plocha pomocou odparovania rýchlejšie vysychať.0005 Pri dažde vedú normálne (vysoko) hydrofóbne nátery k rýchlemu vysychaniu, zatiaľ čo (super) hydrofilné povlaky na seba viažu veľké množstvo vody, ktoré pomaly opät predávajú do okolia až po daždi. Vlhký náter ma však negatívny vplyv mimo iné na tepelnú izoláciu.0006 Za rosy je však účinnost (vysoko) hydrofóbnych náterov často obmedzená, i keď sa V porovnani s dažďom vytvárajú menšie kvapky a celkové množstvo vody je nižšie než pri daždi, a tak sa u (vysoko) hydrofóbnych náterov pripadne nevytvárajú žiadne kvapky dostatočnej veľkosti.0007 V dôsledku toho je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť kompozíciu pre nanášanie, ktoré i pri rose povedie k zlepšenému opätovnému vysušeniu povrchovej plochy,0008 Úkol podľa vynálezu sa vyriešil pomocou kompozicie, ktorá obsahuje- silikónový olej, ktorý obsahuje len hydrokarbylové postrarmé reťazce apričom uvedená kompozícia vykazuje- objemovú koncentráciu pigmentu 25 až 60 (pričom sa množstvo vzťahuje na celkový obsah pigmentu a plnivá).0009 Kompozicía podľa vynálezu a výsledný povlak vykazujú prekvapivo zvýšené spätné vysušovanie a rýchlosť odtoku. Bez ohľadu na teoretické úvahy sa predpokladá, že kompozícia podľa vynálezu a výsledný povlak vedie k nepravidelnému rozdeleniu vody a spojiva na povrchovej ploche, čo je pravdepodobne výsledok prídavku silikónového oleja. K tomu účelu boli uskutočnené merania EXAFS, ktoré ukazujú oblasti zvýšenej koncentrácie kremíka, čo podporuje teoreticky predpoklad. Kvapky vody, ktoré sa dostanú na povrchovú plochu, alebo sa tam vytvoria napríklad v dôsledku rosy, sa preto nachádzajú súčasne na oblastiach povrchovej plochy, ktoré sú pokryté voskom a zmesou spojiva/silikónu. Tieto oblasti vykazujú odlišné povrchové energie a v dôsledku toho odlišnú zmáčavosť. V dôsledku odlišnej zrnáčavosti týchto oblasti sa predpokladá, že sa vodná kvapka pokúša vytvoriť rôznekontaktné uhly voči povrchovej ploche, čo najmä v prechode oblastí s odlišnou zrnáčavosťou vedie k menšiemu povrchovému napätíu a v dôsledku toho k rýchlejšiemu spojovaniu kvapiek, čo prispieva k urýchleniu odtoku vody.0010 Pri použití kombinácie podľa vynálezu vykazuje povrchová plocha, pokrytá uvedenou kompoziciou, celkovo podstatne zníženú hydrofóbiu v porovnaní s vyššie opisanými (vysoko) hydrofóbnymi povrchovými plochami. Lipoñlne nepolárne látky už nemôžu v dôsledku mieme zvýšenej polarity tak dobre priľnúť. Tým sa v prípade lipoñlných a nepolámych látok zvýši odolnosť proti znečisteniu.0011 Kompozicia podľa vynálezu výhodne obsahuje- 30 až 60 hmot. pigmentu a/alebo plniva, pričom sa množstvo vzťahuje na celkový obsah pigmentov a plnivvždy vztiahnuté na podiel pevných látok kompozicie,0012 Pre meranie kontaktného uhlu vosku a silikónového oleja a stanovenia povrchovej energie (OFE) a jej polámej a disperznej časti bola použitá zmes 3,8 hmot. (vosku) a 1,1 hmot. sílikónového oleja, vztiahnuté na obsah pevných látok v polyakrylátovom spojive,špecíñkovanom v experimentálnej časti, pretože priame meranie na čistom vosku a čistom silikónovom oleji nie je možné. Pre podrobnejšíu definíciu kontaktného uhlu sa odkazuje na experimentálnu časť. Pokiaľ nebude ďalej uvedene inak, budú sa V nasledujúcom opise vzťahovať údaje kontaktného uhlu vosku a silikónového oleja na tento kontaktný uhol. Ked nie je uvedené inak, bola u všetkých meraní aplikovaná ekvilibračná doba 3 min. 0013 V predloženej prihláške pojem hydrofóbny znamená, že počiatočný statický kontaktný uhol vody po 3 min ekvilibrácie je 90 °. 0014 V predloženej prihláške pojem hydrofilný znamená, že počiatočný statický kontaktný uhol vody po 3 min ekvilibrácie je S 90 °. 0015 Je výhodné, keď spojivo vykazuje počiatočný statický kontaktný uhol vody po 3 min ekvilibrácie 5 90 °, najlepšie S 80 °, najmä 5 75 °. 0016 Je výhodné, keď vosk vykazuje po 3 min ekvilibrácie počiatoční statický kontaktný uhol vody, ktorý je aspoň o 5 °, s výhodou najmenej o 10 ° väčší, než je počiatočný statický kontaktný uhol vody spojiva po 3 min ekvilibrácie. 0017 Počiatočný statický kontaktný uhol vody po 3 min ekvilibrácie je u silikónového oleja s výhodou aspoň o 5 °, s výhodou najmenej o 10 ° väčší, než je počiatočný statický kontaktný uhol vody spojiva po 3 min ekvilibrácie. 0018 Spojivo vykazuje obvykle polárny podiel povrchovej energie 10 alebo viac, s výhodou 15 alebo viac. Za normálnych okolnosti nie je polámy podiel vyšší než 50. 0019 Spojivo všeobecne obsahuje disperzná zložka povrchovej energie nižšia než 90, s výhodou nižšia než 85. 0020 Polárna zložka strednej OFE spojiva je výhodne 2 až 20 mN /m, výhodnejšie predstavuje 4 až 15 mN/m.0021 Disperzný podiel strednej OFE spojiva je s výhodou 20 až 50 mN/m, výhodnejšie 28 až 40 mN/m.0022 Stredná OFE spojiva čini s výhodou 22 až 70 mN/m, zvlášť výhodne 25 až 50mN/m, najmä od 30 do 45 mN / m. 0023 Pridaním vosku a/alebo silikónového oleja sa zníži polárna frakcia OFE. Výhodne znižuje vosk polárny podiel OFE najmenej o 8 percentných bodov, s výhodou o aspoň 12 percentných bodov v porovnaní s čistým spojivom. 0024 Zníženie polámeho podielu OFE spojiva pridavkom vosku a/alebo silikónového oleja predstavuje s výhodou aspoň 2 mN/m, výhodnejšie aspoň 4 mN/m, najmä 6 mN/m. 0025 Vosk vykazuje polámy podiel OFE 10 alebo menej, výhodnejšie 8 alebo menej. 0026 Vosk vykazuje obvykle disperzný podiel OFE viac než 90, s výhodou viac než 92. 0027 Polámy podiel strednej OF E vosku čini výhodne 0,1 až 6 mN/m, výhodnejšie 0,5 až 4 mN/m. 0028 Disperzný podiel strednej OFE vosku činí s výhodou 22 až 52 mN/m, výhodnejšie 28 až 48 mN/m. 0029 Priememá OFE vosku čini s výhodou 23 až 58 mN/m, výhodnejšie 25 až 50 mN m,najmä 29 až 38 mN/m. 0030 Silikónový olej výhodne vykazuje polárny podiel OFE 8 alebo menej, s výhodou 6, alebo menej. 0031 Silikónový olej obvykle vykazuje disperzný podiel OFE viac než 90, s výhodou viac než 92. 0032 Výhodne predstavuje polámy podiel strednej OFE silikónového oleja 0,1 až 5 mN/m,najmä 0,5 až 3 mN/m. 0033 Disperzný podiel strednej OFE silikónu činí s výhodou 25 až 50 mN/m, výhodnejšie 30 až 45 mN/m. 0034 Stredná OFE silikónového oleja činí s výhodou 20 až 70 mN/m, s výhodou 26 až 50 mN/m, najmä 30 až 46 mN/m. 0035 Pomocou kompozície podľa tohto vynálezu sa na povrchovej ploche vytvárajú oblasti s vyššou a nižšou OFE, vyjadrené rôzne vysokými alebo nízkymi polámymi a/alebo disperznými frakciamí OFE. Silne kolíše predovšetkým polárny podiel, ako je uvedené v experimentálnej časti. 0036 Oblasti s vysokou OFE normálne odpovedajú OFE spojiva a oblasti s nízkou OFE normálne odpovedajú OFE vosku. 0037 OFE kompozície je zložená z priemeru minimálne 5 dvojíc meraných hodnôt (voda/ dijódmetán) a predstavuje tak priememú hodnotu OFE (strednej OFE) oblasťou s vysokou OFE a oblasťou s nízkou OFE. 0038 OFE kompozície je preto s výhodou o aspoň 1,5 mN/m nižšia, než je OFE spojiva, s výhodou 0 aspoň 2 mN/m nižšia než u spojiva, výhodnejšie aspoň o 3 mN/m nižšia než u spojiva. 0039 Polámy podiel strednej OFE kompozície činí 1 až 10 mN/m, najmä 1 až 6 mN/m,zvlášť l až 4 mN/m. 0040 Polárna zložka strednej OFE kompozície je s výhodou aspoň o 2 mN m nižšia než polámy podiel strednej OFE spojiva, výhodnejšie je aspoň o 4 mN/m nižšia než polámy podiel strednej OFE spojiva, najmä aspoň o 6 mN/m nižšia, než je polárny podiel strednej OFE spojiva. 0041 Disperzný podiel strednej OFE kompozície činí s výhodou 14 až 59 mN/m, najmä 20 až 50 mN/m, zvlášť 25 až 40 mN/m. 0042 Stredná OFE kompozície činí s výhodou 15 až 60 mN/m, najmä 22 až 52 mN/m,zvlášť 27 až 42 mN/m. 0043 Pomer disperzného k polámemu podielu strednej OFE kompozície čini s výhodou 501 až 11, výhodnejšie 401 až 21. 0044 Priememý počíatočný statický kontaktný uhol vody po 3 minútach ekvilibrácie kompozicia je s výhodou 50 ° až l 30 °, s výhodou 60 ° až l 25 °, najmä 70 ° až 120 °.

MPK / Značky

MPK: C09D 1/00, C09D 5/00

Značky: nanášanie, kompozícia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e20299-kompozicia-pre-nanasanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozícia pre nanášanie</a>

Podobne patenty