Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo

Číslo patentu: E 13885

Dátum: 30.01.2009

Autor: Ewringmann Ulrich

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo OpisVynález sa týka detského vozidla podľa predvýznaku patentového nároku l. U tohto detského vozidla sa jedná s výhodou o šliapacie vozidlo, pričom však vynález je použiteľný i u motoromna šlíapacom vozidle alebo motorom poháňanom vozidle, majú vyššiu hraciu hodnotu vtedy, keď sú vybavené príslušenstvom, ktorým môžu byť nad vlastnou jazdou s týmto vozidlom uskutočňované určité úkoly alebo práce hracím spôsobom. Jedným príkladom toho je detské šliapacie vozidlo s nakladacou lopatkou upevnenou na dvoch ramenách, ktoré môže byť v zníženej polohe naložená napríklad pieskom, aby sa potom následne zdvihla smerom nahor a v nadvihnutej polohe bola zablokovaná, takže toto šliapacie vozidlo teraz môže ísť s týmto nákladom do svojho miesta určenia, kde sa prostredníctvom sklápacieho mechanizmu nákladná lopatka môže natočiť a piesková náplň sa môže vysypať. Jedným ďalším príkladom je detské šliapacie vozidlo, ktoré je opatrené pluhom na upratovanie snehu, pomocou ktorého môže dieťa okrem iného upratať chodník pred domovými dvermi alebo príjazd do garáže od snehu, čím sajazdenie s týmto šliapacim vozidlom v snehu stáva zaujímavejšie.Zariadenie na čistenie ulíc vo forme hračky v spise DE 81 02981 Ul, ktorý je považovaný za najbližší stav techniky, obsahujev smere jazdy pred štetinovým valcom dve vodiace kolesá uloženév pozdĺžnych štrbinách telesa, ktoré sa pri jazde tohto zariadenia svojimi gumovými prstencami usporiadanýmí na obvode dostávajú do trecieho kontaktu s pozdĺžnymi žliabkami na vonkajších častiach hriadeľa rotujúceho kartáča, čim je hriadeľ kartáča unášaný a tento kartáč je teda uvádzaný do otáčania. Tieto vodiace kolesá nie sú uložené otočne kolom zvislých ôs, takže pri jazde v zatáčkach môžukĺzať po zemí a štetinový valec už potom nepoháňajú.U zametacích vozov vo forme hračky podľa spisu DE 873 669 poháňajú obe zadné vodiace kolesá štetinový valec cez prevodovku. Pohon kartáča prostredníctvom vodiacich kôl u zametacieho vozu vo forme hračky obsahujú i spisy DE 874 261 B ako i US 4,917,648 A.Úkolom predloženého vynálezu je vytvoriť detské vozidlo,ktorého hracia hodnota je zvýšená tým, že môže byť používané preTento úkol je vyriešený podľa vynálezu znakmi patentovéhoVýhodné uskutočnenia sú vyznačené vo vedľajších nárokoch.Vynález vytvára také opatrenie, že detské vozidlo môže byť spojené so zariadením na zametanie, ktoré je opatrené aspoň jedným štetinovým valcom. Zametacie zariadenie je pritom spojené s detským vozidlom tak, aby sa dalo rozobrať, takže toto zametacie zariadenie môže byt podľa potreby ľahko upevnené k detskému vozidlu aleboopäť od neho oddelené.Pripojením zametacieho zariadenia je hnacia hodnota tohto detského vozidla značne vyššia, pretože dieťa tým získa možnosťplniť formou hrania zaujímavý a pritom v mnohých prípadochužitočný úkol. Napríklad môže dieťa svojim vozidlom čistiť podlahu V byte alebo mimo dom napríklad chodník pred domovými dveramialebo príjazd do garáže od voľnej zeminy, piesku, štrku aleboZametacie zariadenie sa s výhodou upevní na detskom vozidle vpredu, k čomu môže byť toto detské vozidlo opatrenć prípojovacou spojkou, do ktorej zasahuje zametacie zariadenie svojim príslušne vytvoreným nástavcom, pričom tento záber môže byť zaistený napríklad čapom, ktorý je nastrčený zhora dolu. Pritom do rámca vynálezu spadá to, že toto zametacie zariadenie môže byť upevnené namiesto toho na detskom vozidle vzadu. S výhodou je uskutočnené také opatrenie, že toto zametacie zariadenie nie je vo vodorovnej rovine natočiteľné voči detskému vozidlu. To znamená, že detské vozidlo a zametacie zariadenie tvorí pozdĺžnu tuhú jednotku, takže pri jazde v zatáčke toto zametacie zariadenie prechádza zakrivenúSo zvláštnou výhodou je navrhnuté, že zametacie zariadenie môže byť spojené s detským vozidlom prostredníctvom adaptéra,pričom tento adaptér je s výhodou upevnený na vyššie zmienenej pripojovacej spojke detského vozidla. Pritom je rozoberateľné upevnenie na detskom vozidle upravené s výhodou tiež vpredu.Vynález pritom nie je tým vôbec obmedzený.Adaptér slúži na to, aby zametacie zariadenie mohlo byť z funkčnej polohy, v ktorej svojimi kladkami alebo kolami dosadá na zem, nadvihnuté, pričom sa pritom celé zametacie zariadenie nadvihne šikmo nahor. Adaptér pritom má vodiace dráhy, do ktorého zasahujú čapy, ktoré sa nachádzajú na strmeni, ktorý je tuhým spôsobom upevnený na telese zametacieho zariadenia. Prinadvihovaní zametacieho zariadenia sa čapy tohto strmeňa vovodiacich dráhach pohybujú smerom nahor a zablokujú sa v hornejkoncovej polohe, do ktorej je zametacie zariadenie od zemeAko už bolo vyššie uvedené, obsahuje toto zametacie zariadenie aspoň jeden štetinový valec, ktorý sa otáča okolo vodorovnej osy,ktorá prebieha V priečnom smere zametacieho zariadenia. Pritom do rámca vynálezu spadá to, že môžu byt upravené napríklad i dva kartáče, ktoré rotujú protibežne okolo zvíslých ôs usporiadanýchHnací mechanizmus obsahuje podľa vynálezu jedno unášacie koleso, ktoré vo funkčnej polohe zametacieho zariadenia dosadá na zem a tým sa pri jazde detského vozidla otáča. Na toto unášacie koeso ujednej formy uskutočnenia dosadá ďalšie koleso, ktoré má s výhodou tvar guľového odseku a svojou vypuklou vodiacou plochou je neustále pritláčané k unášaciemu kolesu. Toto koeso, ktoré je poháňané unášacim kolesom, a ktoré môže byt tiež označované ako guľové koleso, je neotočne spojené s hnacou osou pre štetinový valec. Táto hnacia os a os štetinového valca sú pre pohon spojené napríklad pomocou článkovej reťaze, ktorá sa nachádza v zábere s obidvomi ozubenými kolesami hnacej osy a osy štetinového valca. Môžu byť použité i iné prostriedky, aby sa otáčanie hnacej osy prenášalo na os štetinového valca, napríklad ozubene remene, O krúžky alebo prevody s ozubenými kolesami.Guľové kolo má s výhodou vodiacu plochu s vysokým koeficientom trenia a pozostáva napríklad z EVA(etylénvinylacetátu). Guľové kolo alebo unášacie koleso môže prípadne mať povrchovú štruktúru, ktorá prispieva na to, že otáčanieunášacieho kolesa sa bez kĺzania prenáša na guľové koleso.

MPK / Značky

MPK: E04H 1/02, E01H 1/02, B62K 13/00, B62K 27/00, B62K 9/00

Značky: šliapacie, vozidlo, dětské, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e13885-detske-vozidlo-najma-sliapacie-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detské vozidlo, najmä šliapacie vozidlo</a>

Podobne patenty