Horenie spomaľujúca a svetlo rozptyľujúca polykarbonátová živicová kompozícia a svetlo rozptyľujúca fólia

Číslo patentu: E 10233

Dátum: 17.11.2006

Autori: Kawagoshi Akihito, Okada Koji

Je ešte 18 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka svetlo rozptyľujúceho prostriedku z polykarbonátovej živice, ktorému je dodané spomaľovanie horenia bez nepriaznivého ovplyvnenia vlastností rozptylu svetla a jasu a bez pridania chlóru alebo brómu, pridaním silikónovej zlúčeniny špecifického zloženia k svetlo rozptyľujúcej polykarbonátovej živici, do ktorej sa pridá svetlo rozptyľujúce činidlo, svetlo akumulujúce činidlo a prípadne polykaprolaktón a týka sa aj svetlo rozptyľujúcej fólie z tohto prostriedku. Konkrétnejšie tento vynález poskytuje svetlo rozptyľujúci prostriedok z polykarbonátovej živice s vynikajúcim spomaľovaním horenia, ideálne použiteľný V materiáloch dielov, ktoré zakrývajú svetelný zdroj, napríklad, vo svetlo rozptyľujúcich fóliách pre priame jednotky na podsvietenie a hranové osvetľovacie jednotky pre televíziu s tekutými kryštálmi, pre guľové kryty svietidiel, pre spínače rôznych zariadení a na aplikácie vyžadujúce svetlo rozptyľujúce Vlastnosti a poskytuje0002 Polykarbonátové živice sú priehľadné, prepúšťajúce svetlo a používajú sa V širokom okruhu aplikácií V elektrotechnike, elektronike, OA, v automobilovom a iných oblastiach.0003 Keď sa polykarbonátová živica použije V aplikáciách ako sú jednotky typu priameho osvetlenia a hranového osvetlenia pre televíziu s tekutými kryštálmi, kryty osvetľovacích zariadení,spínače V rôznych zariadeniach apod., tak svetelný zdroj je viditeľný, keď živica svetlo prepúšťa. Preto sa hľadá materiál,ktorý má dostačujúce svetlo rozptyľujúce vlastnosti, take, ktoréodhaľuje tvar svetelného zdroja (svietidla) za výrobkomvytvarovaným zo živice, bez pokiaľ možno nepriaznivého ovplyvnenia jasu svetelného zdroja.0004 V obvyklej technológii bol použitý spôsob, V ktorom sa na udelenie svetlo rozptyľujúcich vlastností polykarbonátovej živici do termoplastovej živice, ktorá tvorila súvislú fázu,pridal ako disperzná fáza polymér alebo anorganické čiastočky s odlišným indexom lomu. Okrem toho boli navrhnuté spôsoby realizácie požadovaných svetlo rozptyľujúcich vlastností nastavením rozdielnych indexov lomu disperznej fázy a súvislej fázy alebo veľkosti čiastočiek V disperznej fáze.Podobne sa svetlo akumulujúce činidlo, ktoré emituje svetlo dlhšiu dobu, keď ožarovanie je dokončené po optickej excitácii,napriklad ultrafialovým žiarením, používa v aplikáciách pre nočné displeje, napríklad ako evakuačné značenie a osvetlenie displejov apod.0005 Okrem toho bolo možné získať rozptyľujúcu fóliu s ešte vyšším stupňom optickej výkonnosti použitím svetlo rozptyľujúceho činidla a svetlo akumulujúceho činidla v čírej termoplastovej živici, napríklad V polykarbonátovej živici.0006 Odsek 0004 Odkaz 1 Kokai publikácia japonskej patentovej prihlášky (Kokai tj. zverejnená, ale ešte nepreskúmaná jap. pat. prihl.) č. S 60-184559 Odkaz 2Publikácia japonskej patentovej prihlášky (Kokai) c. HO 3-143950 Odkaz 3 Publikácia japonskej patentovej prihlášky (Kokai) č. H 07-240187 Odkaz 4 Publikácia japonskej patentovej prihlášky0007 Hoci je polykarbonátová živica plastový materiál s vysoko spomaleným horením, ktorý má samozhášacie vlastnosti,tak sa hľadá ešte lepšie spomaľovanie horenia, aby sa uspokojila potreba bezpečnosti v elektrotechnických, elektronických a OAaplikáciách, kde sa používajú svetlo rozptyľujúce fólie.0008 Na zlepšenie spomaľovania horenia polykarbonátových živíc sa skôr používal spôsob, V ktorom bolo veľké množstvo oligoméru alebo polyméru uhličitanového derivátu brómovaného0009 Avšak pridanie veľkého množstva halogénovanej zlúčeniny, ktorá obsahuje bróm, vyvolalo obavy z tvorby plynu s obsahom halogénu. Okrem toho je použitie horenia spomaľujúceho činidla (samozhášacieho činidla), ktoré neobsahuje chlór, bróm apod., žiaduce z hľadiska životného prostredia. Problémy má0010 Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie svetlo rozptyľujúceho prostriedku z polykarbonátovej živice s vynikajúcim spomaľovaním horenia (samozhášaním) beznepriaznivého ovplyvnenia vlastností jasu a rozptylu svetla abez obsahu chlóru alebo brómu.Prostriedky na riešenie problémov0011 Pôvodcovia uskutočnili rozsiahlu štúdiu na rozriešenie opísaných problémov. V dôsledku toho pôvodcovia objavili, že polykarbonátová živica, ktorá je spôsobilá poskytnúť svetlo rozptyľujúce fólie s vysokým stupňom optickej výkonnosti a rovnako s vynikajúcim spomaľovaním horenia, by mohla byť získaná pridaním svetlo rozptyľujúceho činidla, svetlo akumulujúceho činidla, silikónovej zlúčeniny so špecifickou štruktúrou a polykaprolaktónu, pokiaľ je požadovaný. Na základe tohto objavubol tento vynález dokončený.0012 A tak prvé uskutočnenie tohto vynálezu predkladá horenie spomaľujúci a svetlo rozptyľujúci prostriedok 2 polykarbonátovej živice, ktorý obsahuje 100 hmotn. dielov polykarbonátovej živice (A), 0,1 až 6 hmotn. dielov svetlorozptyľujúceho činidla (B) so stredným priemerom čiastočiek 1 až 10 m, 0,03 až 1 hmotn. diel svetlo akumulujúceho činidla (C) so strednýn priemeron 1 čiastočiek J. až 20 m a 0,01 až 1,5 hmotn.dielu silikónovej zlúčeniny (D), pričom hlavný reťazecsilikónovej zlúčeniny (D) je vetvený a obsahuje organické funkčné skupiny, ktoré obsahujú aromatické skupiny alebo aromatické skupiny a uhľovodíkové skupiny (s výnimkou aromatických skupin) na sto hmotn. dielov polykarbonátovej živice (A) a tvarovanú, svetlo rozptyľujúcu fóliu 2 tohto prostriedku.0013 Okrem toho druhé uskutočnenie tohto vynálezu predkladá horenie spomaľujúci a svetlo rozptyľujúci prostriedok z polykarbonátovej živice, ktorý obsahuje 100 hmotn. dielov polykarbonátovej živice (A), 0,1 až 6 hmotn. dielov svetlorozptyľujúceho činidla (B) so stredným priemerom čiastočiek 1 až 10 m, 0,03 až l hmotn. diel svetlo akumulujúceho činidla (C) so stredným priemerom čiastočiek 1 až 20 m, 0,01 až 1,5 hmotn. dielu silikónovej zlúčeniny (D) a 0,1 až 1,2 hmotn. dielu polykaprolaktónu (E), pričom hlavný reťazec silikónovej zlúčeniny (D) je vetvený a obsahuje organické funkčné skupiny, ktoré obsahujú aromatické skupiny alebo aromatické skupiny adielov polykarbonátovej živice (A) a tvarovanú, svetlo0014 Svetlo rozptyľujúca fólia, získaná tvarovaním prostriedku z polykarbonátovej živice podľa tohto vynálezu, je ideálne použitelná vo všetkých aplikáciách, kde je potrebné vynikajúce spomaľovanie horenia a vysoký stupeň optickej výkonnosti, ako napríklad V dieloch materiálov zakrývajúcich svetelný zdroj, vo svetlo rozptyľujúcich fóliách pre priamo podsvecujúce jednotky a hranové osvetľovacie jednotky pre televízne obrazovky z tekutých kryštálov, guľové telesáosvetľovacích telies, spínače pre rôzne zariadenia.

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04, C08L 69/00, C08K 3/22, C09K 11/00, G02B 5/02, C08L 67/04

Značky: živicová, světlo, polykarbonátová, horenie, kompozícia, fólia, rozptyľujúca, spomalujúca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/26-e10233-horenie-spomalujuca-a-svetlo-rozptylujuca-polykarbonatova-zivicova-kompozicia-a-svetlo-rozptylujuca-folia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horenie spomaľujúca a svetlo rozptyľujúca polykarbonátová živicová kompozícia a svetlo rozptyľujúca fólia</a>

Podobne patenty