Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka polypeptidu majúceho aktivitu na syntézu tetrahydrodaidzeínu použitím dihydrodaidzeínu ako substrátu, rovnako ako polynukleotidu, ktorý kóduje tento polypeptid. Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby tetrahydrodaidzeínu použitím vyššie uvedeného polypeptidu.Vynález tiež poskytuje technológie týkajúce sa vyššie uvedeného.0002 Predpokladá sa, že izoflavónové deriváty vykazujú rôzne fyziologické a farmakologické aktivity. Z tohto dôvodu sú deriváty izoflavónu používané ako materiál pre potraviny a farmaceutiká. Štúdie skúmajúce funkcie derivátov izoflavónu,potvrdzujú, že aktivita podobná estrogénu, ktorú vykazujú deriváty izoflavónu, nie je, ako sa predpokladalo, spôsobená účinkom samotných derivátov izoflavónu, ale je spôsobená silnou estrogénu podobnou aktivitou objavenou u equolu, ktorý je absorbovaný V čreve po uvoľnení z rôznych druhov črevných baktérií metabolizujúcich (biosyntetizujúcich) izoflavónové deriváty na produkciu equolu. Niektorí ľudia, ale nie všetci jedinci, majú schopnosť produkovať equol V čreve, a teda equolprodukčná schopnosť sa líši medzi rôznymi jedincami. Napríklad,niektorí jedinci môžu mať V čreve baktérie neprodukujúce equol,zatiaľ čo iní takúto baktériu majú, ale s len obmedzenou schopnosťou produkovať equol.0003 Preto, by bolo vhodné v krajinách so starnúcou populáciu,takou ako Japonsko, efektívne využiť equol v tele, najmä v súvislosti s chronickými poruchami takými ako osteoporóza,ktorou trpia staršie osoby. Vzhľadon 1 na skutočnosť, že equol produkujúce baktérie nie sú prítomné vo všetkých jedincoch, existuje tu potreba nájsť syntetický materiál pre equol, ktorý umožní účinnú výrobu umelého equolu.0004 Za týchto okolností, je veľmi dôležité z hľadiska poskytnutia syntetického materiálu pre equol, identifikovať a použiť enzýmy zúčastňujúce sa v biosyntetickej dráhe equolu. Avšak, nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa produkcie alebo katalyzovania niektorých medziproduktov zúčastnených v biosyntetickej dráhe equolu. Preto, identifikácia enzýmovspojených so syntézou takýchto medziproduktov je žiaduca.0005 Predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť enzým spojený so syntézou tetrahydrodaidzeínu, ktorý môže byť použitý ako materiál na syntézu equolu. Konkrétne, vynález sa zameriava na poskytnutie účinného polypeptidu na syntézu tetrahydrodaidzeinu použitím dihydrodaidzínu ako substrátu. Vynález sa tiež zameriava na poskytnutie polynukleotidu, ktorý kóduje takýto polypeptid, a techniky týkajúcej sa syntézy tetrahydrodaidzeínu použitím takého polypeptidu.0006 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť0007 Autori predkladaného vynálezu uskutočnili intenzívne štúdie za účelom riešiť vyššie uvedené problémy, a úspešne izolovať z equol-produkujúcej črevnej baktérie enzým schopný syntetizovať dihydrodaidzeín, enzým schopný syntetizovaťtetrahydrodaidzeín, a enzým schopný syntetizovať equol, ktorébudú použité ako východiskové materiály na syntézu equolu,a objaviť štruktúry týchto enzýmov. Avšak, autori vynálezu uskutočnili ďalšie štúdie, a boli úspešní V umelej výrobe dihydrodaidzeínu, tetrahydrodaidzeínu a equolu, použitím vyššie uvedených enzýmov. Predkladaný vynález je výsledkom ďalších štúdií založených na týchto zisteniach.0008 Konkrétne sa zistilo nasledujúce(Aa) polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 1(Ab) polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 1 so substitúciou, deléciou, inzerciou, a/alebo adíciou jednej alebo viacero aminokyselín, majúceho aktivitu na syntézu dihydrodaidzeínu použitím daidzeínu ako substrátu a(Ac) polypeptidu obsahujúceho aminokyselinovú sekvenciu majúceho 60 alebo väčšiu identitu s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID NO 1, a majúceho aktivitu na syntézu dihydrodaidzeínu použitím(Ad) polynukleotidu obsahujúceho nukleotidovú sekvenciu SEQ ID NO 4(Ae) polynukleotidu, ktorý kóduje polypeptid obsahujúci aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO 1 a(Af) polynukleotidu, ktorý hybridizuje za prísnych podmienok s komplementárnym kmeňom polynukleotidu(Ad) alebo (Ae), ktorý kóduje polypeptid majúci aktivitu nasyntézu dihydrodaidzeínu použitím daidzeínu ako substrátu.Bod A 3. Expresný Vektor zahrnujúci polynukleotid z bodu A 2.Bod A 4. Rekombinantná bunka transformovaná expresným vektorom z bodu A 3.Bod A 5. Rekombinantná bunka podľa bodu A 4, kde rekombinantná bunka je bakteriálna prokaryotická bunka.Bod A 6. Rekombinantná bunka podľa bodu A 5, kde bakteriálna prokaryotická bunka patrí do rodu Lactococcus.Bod A 7. Spôsob výroby polypeptidu, obsahujúceho kultivačnú bunku podľa ktoréhokoľvek z bodov A 4 až A 6 na získanie polypeptidu majúceho aktivitu na syntézu dihydrodaidzeínu použitím daidzeínu ako substrátu.Bod A 8. Polypeptid získaný spôsobom podľa bodu A 7.Bod A 9. Spôsob výroby dihydrodaidzeínu, obsahujúci polypeptid bodu A 1 alebo A 8, a NADPH a/alebo NADH pôsobiace na daidzeín.Bod A 10. Spôsob výroby dihydrodaidzeínu, obsahujúci bunku podľa ktoréhokoľvek 2 bodov A 4 až A 6 pôsobiacu na daidzeín.Bod A 11. Protilátka majúca afinitu na polypeptid z bodu A 1,alebo polypeptid kódovaný polynukleotidom z bodu A 2.Bod A 12. Imunologická metóda na detekciu alebo meranie polypeptidu z bodu A 1 alebo polypeptidu kódovaného polynukleotidom 2 bodu A 2, spôsob zahrnujúci protilátku z bodu A 11 kontaktujúcu testovaciu vzorku.Bod A 13. Spôsob podľa bodu A 12, kde detegovaný alebo meraný polypeptid existuje V bakteriálnej prokaryotickej bunke.Bod A 14. Sonda majúca nukleotidovú sekvenciu schopnú hybridizovať za prísnych podmienok s polynukleotidom, ktorý kóduje polypeptid z bodu A 1, alebo s polynukleotidom z bodu A 2. Bod A 15. Primér majúci nukleotidovú sekvenciu schopnú hybridizovať za prísnych podmienok s polynukleotidom, ktorý kóduje polypeptid z bodu A 1, alebo s polynukleotidom z bodu A 2. Bod A 16. Spôsob detekcie alebo merania polynukleotidu, ktorý kóduje polypeptid z bodu A 1, alebo polynukleotid z bodu A 2,použitím sondy z bodu A 14.

MPK / Značky

MPK: C12N 15/09, C12P 17/06, C12N 9/02

Značky: syntézou, enzym, spojený, equolu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/255-e14863-enzym-spojeny-so-syntezou-equolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Enzým spojený so syntézou equolu</a>

Podobne patenty