Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice

Číslo patentu: E 4369

Dátum: 28.05.2004

Autori: Maisch Christof, Willerscheid Heiner, Hertweck Theo

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PROFILOVÁ KOĽAJNICA A SPÓSOB VÝROBY PROFILOVEJ KOĽAJNICE0001 Vynález sa týka profilovej koľajnice na nesenie doskovítých prvkov,predovšetkým pre vkladaciu montáž stropných dosiek pre mriežkové stropy, s prinajmenšom oblastne ako profil v tvare T vytvoreným základným telesom,ktoré zahŕňa pozdĺžne pretiahnutý mostík, ako aj dolný pás, ktorý je usporiadaný pozdĺž pozdĺžne hrany mostíka, a dva úseky dolného pásu,rozkladajúce sa od mostíka v podstate do opačných smerov, pričom dolný pás je vytvorený uhlovým odkionením mostíka, a od mostíka odvrátene položené strana dolného pásu je vybavená pohľadovou clonou, a pričom je v mostíku vytvorené väčšie množstvo otvorov. Ďalej je vynález zameraný na spôsob výroby takejto profilovej koľajnice.0002 Proñlove koľajnice úvodom uvedeného druhu sa využívajú napríklad pri montáži mriežkových stropov. US-A-3807 111 zverejňuje proiilovú koľajnicu podľa úvodnej časti nároku 1. Pre montáž mriežkových stropov sa na strop najskôr zavesí väčšie množstvo proiilových koľajníc v pozdĺžnom smere za sebou, ako aj v pravom uhle ktomu, takže sa vytvára rámová konštrukcia,ktorá má na seba nadväzujúce obdĺžnikové oblasti, do ktorých sa môžu vkladať stropné dosky. Dosky sa najskôr šikmo zavádzajú do oblastí medzi od seba vzdialenej profilovej koľajnice a následne sa odkladajú na vnútorné strany dolných pásov proñlových koľajníc v tvare T. Doplnkovo sa dosky zvyčajne eštezaisťujú proti zdvíhaniu smerom hore.0003 Rámová konštrukcia pozostáva z paralelne prebiehajúcich hlavných profilových koľajníc v tvare T, medzi ktorými sú usporiadané priečne proñlové koľajnice v tvare T, ktoré sa rozkladajú kolmo k hlavným proñlovým koľajniciam v tvare T. Hlavné profily a priečne profily sú pritom zvyčajne konštruované identicky.0004 Známe profilové koľajnice sú zhotovené napríklad z plechového pásu, ktorý je najskôr k vytvorenému mostíku prehnutý pozdĺž svojej strednej pozdĺžnej osi o 180 °, takže na seba vždy obidve polovice plechového pásu plošne doliehajú. Obidva voľné konce ohnutého plechového pásu sú vždy ešte raz prehnuté o 90 ° smerom von, takže vytvárajú oba úseky dolného pásu0005 Na pozdĺžnej hrane proñlu, ležiacej oproti dolnému pásu, je zvyčajne usporiadaný horný pás, ktorý môže byt vytvorený napríklad ako dutý profil. Týmto horným pásom je možné napojenie upevňovacích prvkov, ktorými samôžu na strope zavesit profilové koľajnice.0006 Na dolnej strane dolného pásu je zvyčajne usporíadaná pohľadová clona, ktorou sa dosiahne čisté optické ukončenie profilovej koľajnice smerom0007 Problematická na protilových koľajniciach tohoto druhu je, že je mostík symetrickou konštrukciou vytvorený ako dvojstenový. čiže s dvojitou hrúbkou materiálu, čo je vzhľadom k potrebným materiálovým nákladom nevýhodné. Pretože pri proñlových koľajniciach má potrebný materiál veľký podiel na výrobných nákladoch, je žiadúca redukcia potrebných materiálových0008 Ďalej sú v protilových koľajniciach úvodom uvedeného druhu zvyčajne v pravidelných odstupoch usporiadané prerazenia v mostíku, ktoré tvoria typ žiadaných miest zlomu pre prípad požiaru. Pretože sa profilové koľajnice v prípade požiaru na základe veľkého vývoja horúčavy pomerne silno zvonka preťahujú, relatívne rýchlo by sa bez príslušných predbežných opatrení z dôvodov týchto dĺžkových pretiahnutí odtrhávalí závesy krytov, takže vznikánebezpečie, že sa celá stropná konštrukcia v prípade požiaru zrúti.0009 Prerazeniami sa vytvárajú žiadané miesta zlomu, takže sa pri silných pretiahnutiach na základe velkého vývoja horúčavy silami, vznikajúcimi pri pretiahnutí, profilové koľajnice na žiadaných miestach zlomu odlamujú, čím sa0010 Ak je usporiadaný horný pás vytvorený ako dutý proñl, sú tu zvyčajneusporiadané príslušné stlačenia dutého profilu, aby sa zhotovili potrebné0011 Zhotovenie žiadaných miest zlomu vo forme doplnkových prerazení,prípadne stlačení je spojené s doplnkovými nákladmi.0012 Úlohou tohoto vynálezu je vytvoriť profilovú koľajnicu úvodom uvedeného druhu tak, aby sa mohli znížiť materiálové náklady, potrebné na0013 Táto úloha sa podľa vynálezu vychádzajúc z profilovej koľajnice úvodom uvedeného druhu rieši tým, že aspoň jeden z úsekov dolného pásu je vytvorený materiálovými úsekmi mostíka, vyklopenými von z otvorov, a že mostík je v podstate po celej svojej ploche vytvorený ako jednovrstvový. Spôsob podľa vynálezu na výrobu profilovej koľajnice na nesenie doskovitých prvkov, predovšetkým pre vkladaciu montáž stropných dosiek pre mriežkované stropy, sa vyznačuje tým, že pozdĺžne pretiahnutý materiálový pás,predovšetkým kovový alebo plechový pás, je vybavený väčším množstvom pozdĺžných zárezov, pričom sú oba voľné konce zárezov usporiadané vždy na jednej priamke prebiehajúcej v podstate paralelne s pozdĺžnou osou materiálového pásu a tvoriacej ohybovú čiaru, a tým, že sa materiálový páspozdĺž tejto ohybovej čiary prehýba.0014 Podľa vynálezu sa tak určitou technikou rezania a prehýbania značne znižujú materiálové náklady na výrobu proñlových koľajníc úvodom uvedeného druhu. Mostík má týmto spôsobom len jednovrstvové stvárnenie,takže sa tým spotreba materiálu v protiklade k bežným profilovým koľajniciam veľmi redukuje. Zárezy môžu byť vytvorené predovšetkým v tvare U, pričom sa materiálový pás prehýba pozdĺž ohybovej čiary do jednotného smeru, čím vznikajú zmienené otvory, ohraničené zárezmi. Jeden z úsekov dolného pásu je pritom vytvorený väčším množstvom materiálových úsekov mostíku,vyklopených von z otvorov, a druhý úsek dolného pásu je vytvorený v podstate jednodielnym uhlovým odklonením mostíku.0015 V podstate je tiež možné, aby sa smer ohýbania cez dielčie oblastimateriálového pásu alternujúc menil, takže je cez po sebe nasledujúce dielčieoblasti materiálového pásu každý z úsekov dolného pásu vytvorený čiastočne zväčšieho množstva materiálových úsekov vyklopených von zotvorov ačiastočne zjednodielnej vytvorenej oblasti materiálového úseku, ktorá je procesom ohýbania zahnutá do opačného smeru. K tomu môžu byť vpreklápanej oblasti materiálového úseku medzi dielčími oblasťami usporiadané zárezy alebo vybratia, ktoré umožňujú alternujúce preklopenie dielčích oblastí a rozkladajú sa predovšetkým od jednej pozdĺžnej hrany materiálového úseku až k ohybovej čiare.0016 Tým, že sa pôvodne v otvoroch mostika umiestnený materiál pri procese prerážanía alebo rezania neodstraňuje, ale sa používa bezprostredne na vytvorenie aspoň jedného z úsekov dolného pásu, môžu sa v jedinom pracovnom kroku zhotoviť tak dolné pásy, ako aj otvory potrebné pre žiadané miesta zlomu. Súčasne sa materiál mostíka, vyklopený z otvorov, nepremárni,ale sa bezprostredne využíva na vytvorenie dolného pásu. čím sa dosiahne0017 Pretože je úsek dolného pásu, ktorý je zvyčajným spôsobom tvorený priamym uhlovým odklonením mostíka. pri opísanej výhodnej forme uskutočnenia ďalej vytvorený v pozdĺžnom smere bez prerušenia, a na dolnej strane dolného pásu je usporiadaná pohladová clona, je zaručená dostatočná pozdĺžna stabilita, ako aj rovnaké opticky bezchybné ukončenie protilovej kolajnice podľa vynálezu smerom dole, ako u bežných protilových koľajníc.0018 Podľa ďalšej výhodnej formy uskutočnenia vynálezu majú otvory vždy priamu hranu, ktorá prebieha v podstate paralelne s pozdĺžnou hranou mostíka. Tým sa dosiahne to, že materiálové úseky, vyklopené von z otvorov,majú paralelne k mostíku prebiehajúce vonkajšie hrany. Predovšetkým je výhodné, ak prebiehajú zvonka ležiace pozdĺžne hrany oboch úsekov dolného pásu v podstate navzájom paralelne. Týmto spôsobom dosiahne jedna zbežných profilových koľajníc príslušný tvar profilových koľajníc podľa vynálezu.0019 Výhodne sú otvory vytvorené v podstate obdĺžnikovo aleboIichobežníkovo. Týmto tvarom otvorov je jednak zaručená priama vonkajšia

MPK / Značky

MPK: E04B 9/06

Značky: koľajnica, spôsob, profilovej, výroby, kolajnice, profilová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e4369-profilova-kolajnica-a-sposob-vyroby-profilovej-kolajnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Profilová koľajnica a spôsob výroby profilovej koľajnice</a>

Podobne patenty