Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie

Číslo patentu: E 2235

Dátum: 22.09.2004

Autor: Havrda Franz

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženieVynález sa týka rezného telesa, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie, s jedným hlavným a dvoma vedľajšími britmi, pričom na každý brit nadväzuje triesková komora, a s oblúkovitým utváračom triesok, susediacim s trieskovými komorami, ktorého otvor oblúka je privrátený k hlavnému britu.Taketo rezné teleso je napríklad známe 2 DE 295 O 3 246 Ul.Ďalšie rezné telesá vytvorené upichovacie a pozdĺžne sústruženie sú známe napriklad 2 JP O 2 106 204 A, US 5 676 495 a EP O 568 515 Al. Všetky tieto rezné telesá obsahujú trocha oblúkovitý utvárač triesok. Oblúkovité vytvorenie je pri usporiadaní podľa JP 02 106 204 dosiahnuté vzájomne úhlovoU nástroja z DE 295 O 3 2456 Ul známeho druhu je na obrábanie použitý pri upichovacom sústružení hlavný brit a pri pozdĺžnom sústružení jeden z vedľajších britov. Utváranie triesok prebieha pri upichovacom sústružení hlavne prostredníctvom vnútornej strany oblúkovitého utvárača triesok a pri pozdĺžnom sústružení hlavne prostredníctvom vonkajšej strany utvárača triesok. Obzvlášť problematické je pritom dimenzovať utvárač triesok ako pre operácie upichovacieho, takVynález si kladie za úlohu navrhnúť rezné teleso s takou geometriou utvárania triesok, ktorá by bola vhodná ako naupichovacie sústruženie, tak tiež na pozdĺžne sústruženie.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená rezným telesom so znakmi nároku 1. Toto rezné teleso vytvorené ako na upichovacie, tak tiež na pozdĺžne sústruženie, obsahuje hlavný brit, dva na neho nadväzujúce vedľajšie brity a oblúkovitý utvárać triesok. Pod oblúkovitými utváračmi triesok sa pritom rozumia tiež také utvárače triesok, ktoré sú V tvare V, otvoreného k hlavnému britu. Medzi utváračom triesok a jednotlivými britmi sú vytvorené trieskové komory, a totiž upichovacia triesková komora na hlavnom brite a pozdĺžne trieskové komory na vedľajších britoch. Prídavne sú v oblasti rezných rohov medzi hlavným britom a vedľajšími britmi usporiadané rohové utvárače triesok. Rohové utvárače triesok sa pritom nachádzajú medzi reznými rohmi a k nim privrátenými koncami oblúkovitých utváračov triesok v tvare U alebo V. Rohove utvárače triesok sú pritom vytvorené ako trieskové utváracie korýtka, ako trieskove utváracie vývýšenia alebo ako kombinácie 2 priehlbni a vyvýšenin v povrchu rezneho telesa. Prostredníctvom rohových utváračov triesok je dané definované utváranie triesok tiež V oblasti rezného rohu, ktorý sa ako pri upichovacom, tak tiež pri pozdĺžnom sústružení nachádza V zábere s obrobkom. Usporiadním rohových utváračov triesok medzi koncami utvárača triesok privrácenými k rezným rohom a reznými rohmi, tzn. v obzvlášť malom odstupe od rezných rohov, je rezné teleso obzvlášť vhodné tiež pre úber veľmi InalýchVo výhodnom uskutočnení je rohový utvárač triesokvytvorený oblúkovitý, s otvorom oblúka privráteným k susednemukonci utvárača triesok. Pritom vykazuje rohový utvárač triesok oblúkový úsek, ktorého vonkajší polomer obnáša s výhodou najmenej 80 a najviac 95 polomeru rohového britu spájajúceho vedľajší brit s hlavným britom. Oblúkový úsek môže byť zrkadlovo symetrický k osi uhla medzi hlavným britom a vedľajším britom. Vo výhodnom vytvorení sa však oblúkový úsek od takejto symetrickej formy aspoň trocha odchyľuje. Na prvý úsek oblúkového úseku utvárača triesok, privrátený k hlavnému britu, nadväzuje bezošvým spôsobom druhý úsek utvárača triesok, privrátený k jednému z vedľajších britov, pričom šírka oblúkového úseku rohového utvárača triesok, merané kolmo k susednému britu, od prvého úseku utvárača triesok k druhému úseku utvárača triesok klesá. Každý z úsekov utvárača triesok sa výhodne rozkladá V uhle, ktorý obnáša najmenej štvrtinu a najviac polovicu uhla opísaného rohovým britom. Celý oblúkový úsek rohového utvárača triesok sa tak rozkladá maximálne v uhle, ktorý je vytvorený medzi hlavným britom a jedným vedľajším britom, tzn. v uhle, ktorý opisuje rohový brit. Prinajmenšom sa rozkladá oblúkový úsek rohového utváračatriesok cez polovicu uhla opísaného rohovým britom.Podľa výhodného ďalšieho vytvorenia obsahuje rohový utvárač triesok prvý lineárny úsek, rozkladajúci sa I smere vedľajšieho britu a nadvazujúci na oblúkový úsek, ako aj druhý lineárny úsek, rozkladajúci sa V smere hlavného britu a tiež nadvazujúci na oblúkový úsek, pričom dĺžka jedného každého lineárneho úseku obnáša najviac polovicu vonkajšieho polomeruRezne teleso určuje rovinu, ktorej poloha je v podstate daná polohou hlavného a vedľajších britov. V prípade kvádroviteho vytvorenia rezného telesa s dvoma V pôdoryse na protiľahlých stranách usporiadanými hlavnými britmi ležiaobidva hlavné brity v tejto rovine alebo od nej majú rovnakýodstup. Rovina tak aspoň približne udáva polohu čelných plôch,a to ako najmenej jedného hlavneho britu, tak tiež najmenej dvoch vedľajších britov. Uhol, ktorý zviera povrch rohového utvárača triesok s uvedenou rovinou, je označený ako vrcholový uhol. Ak zviera rovina s povrchem opracovávaneho obrobku pravýuhol, potom zodpovedá vrcholový uhol uhlu čela.V oblasti oblúkového úseku vykazuje rohový utváraća triesok s výhodou vrcholový uhol, ktorý obnáša najmenej 1,5-násobok a najviac dvojnásobok vrcholového uhla v oblasti lineárneho úseku. Rohový utvárača triesok je tak obzvlášť silne konturovaný v oblasti susediacej so stredom rohového britu, tzn. na reznom rohu medzi hlavným a vedľajším britom. Tým. je podporená obzvláštna vhodnosť rezneho telesa ako naupichovacie, tak na pozdĺžne sústruženie.Hlavný brit je s výhodou vytvorený tak, že stredný úsek hlavneho britu usporiadaný medzi koncami utvárača triesok je vzhľadom k rezným rohom znížený. Pokiaľ je uhol chrbáta väčší než nula, dostane sa tak pri upichovaconx sústruženi stredný úsek do kontaktu s obrobkom až po rezných rohoch. Na utváranie triesok na rohových utváračoch triesok dôjde už pred utváraním triesok na utvárači triesok. Každý rohový utvárač triesok je s výhodou vo všetkých priestorových smeroch dimenzovaný menší alebo aspoň nie väčší než utvárač triesok. Najmä nie je Výška rohoveho utvárača triesok, tzn. jeho rozpätie kolmo k britom,väčšia, než výška utvárača triesok, pričom utvárač triesok nevykazuje nutne konštantnú výšku, ale napríklad vykazuje výšku znižujúcu sa smerom k hlavnému britu. Ďalej je výška rohového utvárača triesok s Výhodou menšia než zníženie stredného úseku hlavneho britu. Šírka rohového utvárača triesok, tzn. jeho rozpätie V smere rozloženia hlavneho britu, činí s výhodou najmenej 15 a Hmximálne 30 6 šírky hlavneho

MPK / Značky

MPK: B23B 27/00

Značky: najmä, upichovacie, těleso, sústruženie, pozdĺžne, řezné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e2235-rezne-teleso-najma-na-upichovacie-a-pozdlzne-sustruzenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rezné teleso, najmä na upichovacie a pozdĺžne sústruženie</a>

Podobne patenty