Obal pre transport a/alebo prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok

Číslo patentu: E 21035

Dátum: 26.12.2012

Autori: Vuillermoz Didier, Issard Hervé, Lahille Roger

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Obal pre transport a/alebo prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok(0001) Vynález sa týka oblasti obalov pre transport a/alebo prechodné uskladnenierádioaktívnych látok, najmä typu ožiarených súborov nukleámeho paliva.(0002) Za účelom zaistenia transportu a/alebo prechodného uskladnenia rádioaktívnych látok saužívajú zvláštne úložné priestory, tak zvané koše alebo stojany. Také úložné zariadenia majú obvykle valcovitý tvar a vpodstate kruhovitý alebo polygonálny rez, takže môžu obsiahnuť súbor rádioaktívnych látok. Uvedené úložné zariadenie má byť vsunuté do dutiny obalu a vytvoriť spolu sním kontajner pre transport a/alebo pre prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok, V ktorom sú tieto látky dokonale izolované.(0003) Uvedená dutina je obvykle vymedzená bočným telesom, ktoré prebieha podľa pozdĺžnej osi obalu, ako aj dnom a krytom obalu, ktoré sú upravené na protiľahlých koncoch telesa v smere pozdĺžnej osi. Bočné teleso zahrnuje vnútornú stenu a vonkajšiu stenu, pričom má obvykle tvar dvoch kovových sústredných prstencovitých krúžkov, ktoré spolu vytvárajú kruhovitý medzistenový priestor, vnútri ktorého sú uložené tepelné vodiče, ako aj prostriedky pre rádiologickú ochranu, ktorá má vytvárať bariéru voči neutrónom, jež vydávajú rádioaktívne látky, ktoré sú uložené v dutine. Toto neutrónové tienenie je klasicky zhotovované z materiálu,ktorý sa nazýva živicový betón.(0004) Tepelné vodiče umožňujú viesť teplo vydávané rádioaktívnymi látkami smerom do vonkajšku kontajnera, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko prehriatia, ktoré by mohlo byť vyvolané degradáciou uvedených látok, zmenou mechanických vlastností materiálov, ktoré tvoria obal alebo ešte zvýšením nenormálneho tlaku v dutine (pozri napr. JP 2003240890).(0005) Tepelné vodiče sú predmetom mnohých vývojových prác, ktoré viedli k rôznym uskutočnením. Najčastejšie používané uskutočnenie spočíva v usporiadaní lopatíek v medzistenovom priestore takým spôsobom, že ich protiľahlé konce sú v kontakte s dvoma prstencovými krúžkami, aby sa tak vytvorili tepelné mostíky. Uvedené lopatky, ktorých dlžka prebieha V smere pozdĺžnej osi obalu, tak umožňujú viesť teplo z vnútomého prstencového krúžku k vonkajšiemu prstencovému krúžku. Fn tomto usporiadaní sa vloží ochrannérádiologícké bloky medzi lopatky do medzistenového priestoru bočného telesa.(0006) Presnejšie vyjadrené obsahuje každý tepelný vodič najmenej jeden orgán pre priechod medzistenovým priestorom a na jednom konci tohto orgánu pre priechod je usporiadaný prvý opemý orgán pre napojenie na jednu z vnútomých a vonkajších stien bočného telesa obalu. Na druhom konci vodiča je upravený druhý opemý orgán pre napojenie na druhej z dvoch stien. Každý operný orgán pre napojenie je opatrený radom upevňovacích bodov na stene, ktorá je pridružená k bočnému telesu obalu, pričom uvedené upevňovacie body majú obvykle tvar priechodných otvorov pre upevňovacie skrutky na stenách bočného telesa.(0007) Tepelné vodiče a steny bočného telesa sú zhotovované najmä z materiálov, ktoré vykazujú rôzne koeficienty roztiahnutia. Obvykle sa vodiče zhotovujú z medi, z hliníka alebo ich zliatin a vnútorné a vonkajšie steny zoceli. Vzhľadom ktejto okolnosti sú treba pri montáži, ktorá sa uskutočňuje na úrovni upevňovacích bodov, brať do úvahy javy rozdielneho tepelného roztiahnutia, ktoré medzi týmito prvkami vzniká, bez toho aby sa vyvolali mechanické napätia, ktoré sú schopné pozmeniť ich mechanické spojenia. Ďalej má montáž umožniť vylúčenie akejkoľvek deformácie operného orgánu, ktorá by mohla byť na škodu správnemu kontaktu tohto orgánu s stenou, na ktorej je upevnený, takže by došlo k porušeniu tepelného prenosu medzi stenou a vodičom. Na úrovni každého upevňovacieho bodu je za týmto účelom obvykle upravený pozdlžny otvor prechádzajúci opemým orgánom pre napojenie, pričom týmto otvorom prechádza skrutka uložená v príslušnej stene bočného telesa. Pretože tento pozdlžny otvor umožňuje mieme zovretie skrutky, dochádza krelatívnemu premiestneniu medzi opemým orgánom a jeho pridruženou stenou, čo umožňuje vyrovnať sa s namáhaním, spôsobeným rozdielnym roztiahnutím.(0008) Mieme zovretie skrutiek je ale obmedzujúcim faktorom pri tepelnom prenose. V dôsledku toho existuje potreba optimalizovať teraz uplatňované riešenia, zlepšiť funkciu tepelného prenosu práve pri rozdielnom tepelnom roztíahnutí prvkov, ku ktorému dochádza(0009) Cieľom vynálezu je teda aspoň čiastočne odstrániť vyššie uvádzané nevýhody, ktoré savyskytujú u uskutočnenia podľa doterajšieho stavu techniky.(0010) Za týmto účelom je predmetom vynálezu obal pre transport a/alebo prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok, ktorý zahrnuje bočné teleso, ktoré je vybavené vnútomou stenou a vonkajšou stenou, ktoré medzi sebou vymedzujú medzistenový priestor, v ktorom je usporiadaný najmenej jeden tepelný vodič, pričom vnútomá stena vymedzuje dutinu pre prijatierádioaktívnych materiálov a uvedený tepelný vodič zahmuje najmenej jeden orgán pre priechodmedzistenovým priestorom, kedy je na jednom konci uvedeného orgánu pre priechod usporiadaný prvý operný orgán pre napojenie na jednu z uvedených vnútorných a vonkajších stien bočného telesa obalu, ktorá sa nazýva prvou stenou, pričom uvedený prvý operný orgán pre napojenie vykazuje rad prvých upevňovacích bodov na prvej strane postranného telesa obalu a uvedené prvé upevňovacie body sú jedny od druhých umiestnené v určitej vzdialenosti v pozdĺžnom smere tepelného vodiča.(0011) Podľa vynálezu uvedený prvý operný orgán pre napojenie je rozdelený podľa uvedeného pozdĺžneho smeru tak, že vymedzuje prvé úseky oddelené vo vzdialenosti jedny od druhých prvými medzerami, ktoré sú upravené medzi prvými upevňovacimi bodmi, pričom sa každá medzera predlžuje cez uvedený orgán pre priechod, pričom vymedzuje uzavretý koniec prvej uvedenej medzery.(0012) U navrhnutého riešenia môžu prvé úseky dilatovať bez akéhokoľvek namáhania na jednej i druhej strane ich upevňovacích bodov v smere ich príslušných koncov a to vzhľadom k spotrebe šírky medzier vytvárajúcich vôľu medzi úsekmi.(0013) Navyše navrhnuté riešenie nevyžaduje uplatnenie podlhovastých otvorov, ako je tomu vdoterajšom stave techniky a umožňuje predovšetkým stále pevné upevnenie príslušných upevňovacích bodov na ich odpovedajúcich stenách a tým i dosiahnutie lepšieho prenosu tepla.(0014) Je výhodné, že usporiadanie podľa vynálezu nepodlieha antagonistickým vplyvom,ktoré sa vyskytujú pri zovretí skrutiek na úrovni ich upevňovacích bodov, ako tomu bolo v doterajšom stave techniky.(0015) S výhodou sa vzťah medzi šírkou každej prvej medzery a dĺžkou podľa pozdĺžneho smeru akéhokoľvek z dvoch prvých úsekov, usporiadaných z jednej a druhej strany uvedenej medzery, pohybuje medzi 0,005 a 0,1.(0016) Tiež je výhodné, že každá prvá medzera sa predlžuje cez orgán pre priechod vo vzdialenosti, ktorá predstavuje 40 až 90 celkovej šírky orgánu pre priechod podľa smeru medzery.(0017) Ďalej je výhodné, že sa každá prvá medzera predlžuje v podstate smerom kolmým na pozdlžny smer tepelného vodiča. Uvedené medzery by ostatne mohli byť inak naklonené, bez toho aby došlo k presahu rozsahu tohto vynálezu.(0018) Uvedený prvý operný orgán pre napojenie, ako aj uvedený orgán pre priechod majú s výhodou v podstate rovinný tvar, ktorý je paralelný s pozdĺžnym smerom. Tieto dva prvky majú predovšetkým tvar dotyčnice, napr. vytvárajú tvar písmena V s vnútorným uhlom, ktorýsa pohybuje medzi 90 a 150 °.(0019) Na druhom z koncov uvedeného orgánu pre priechod je výhodne usporiadaný druhý operný orgán, ktorý prípadne slúži pre napojenie na uvedenú druhú zo spomínaných vnútomých a vonkajších stien bočného telesa obalu, ktorá sa nazýva druhou stenou.(0020) Podľa predpokladaného spôsobu uskutočnenia je druhý operný orgán upravený ako pokračovanie uvedeného orgánu pre priechod a je zovretý medzi dva úseky druhej steny,v tomto prípade vonkajšej steny hlavného telesa.(0021) Pri tomto spôsobu uskutočnenia je uvedený druhý operný orgán rozdelený podľa uvedeného pozdĺžneho smeru tak, že definuje druhé úseky upravené vo vzdialenosti jedny od druhých zvedenými druhými medzerami, ktoré sa predlžujú cez uvedený orgán pre priechod,ktorý vymedzuje uzavretý koniec uvedenej druhej medzery. Toto usporiadanie umožňuje zdokonaliť chovanie tepelného vodiča vzhľadom k mechanickému namáhaniu, ktoré je spojené s tepelným rozťahovaním a to najmä v prípade, kedy by prvé medzery mali len malú dĺžku na orgáne pre priechod.(0022) Inak vyjadrené uvedené druhé medzery vykazujú väčšiu pružnosť voči opernému orgánu, ktorý je zovretý medzi úsekmi druhej steny, takže zlepšujú globálnu pružnosť tepelného vodiča.(0023) Podľa ďalšieho spôsobu uskutočnenia vynálezu sa druhý operný orgán opiera o plochu uvedenej druhej steny, ktorá vymedzuje medzistenový priestor a je na ňu prípadne napojený.V tomto prípade má tepelný vodič s výhodou rez vo všeobecnom tvare písmena S alebo Z a to s uhlami, ktoré vyčnievajú medzi orgánom pre priechod a každým z dvoch operných orgánov, ktoré sa s výhodou pohybujú medzi 90 a 150 °.(0024) V tomto prípade je druhý opemý orgán rozdelený podľa uvedeného pozdĺžneho smeru, takže vymedzuje druhé úseky oddelené vo vzdialenosti jedny od druhých zmienenými druhýmimedzerami, ktoré sa predlžujú cez uvedený orgán pre priechod a vymedzujú tak uzavretýkoniec uvedenej druhej medzery. Alternatíva spočíva v tom, že druhý operný orgán by moholbyt kontinuálny, teda bez medzery, bez toho aby toto usporiadanie presahovalo rozsah(0025) Riešenie s usporiadanim druhých medzier je najmä uplatňované vtedy, keď má druhýoperný orgán rad druhých upevňovacích bodov na druhej stene bočného telesa obalu, pričomuvedené druhé upevňovacie body sú upravené medzi druhými medzerami, ktoré oddeľujú druhéúseky. Úžitok z týchto druhých medzier je možné teda porovnať s tými, ktoré poskytujú prvémedzery, ako bolo vyššie opísané.(0026) V druhom predpokladanom prípade, kedy sú uskutočnené druhé medzery i keďupevňovacie body na druhom opernom orgáne chýbajú, umožňuje toto usporiadanie zlepšiť

MPK / Značky

MPK: G21F 5/10, G21F 5/005, G21F 5/008

Značky: uskladnenie, rádioaktívnych, látok, přechodné, transport

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e21035-obal-pre-transport-a-alebo-prechodne-uskladnenie-radioaktivnych-latok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal pre transport a/alebo prechodné uskladnenie rádioaktívnych látok</a>

Podobne patenty