Stroj na obrábanie pôdy

Číslo patentu: E 18945

Dátum: 16.12.2011

Autor: Achten Georg

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka stroja na obrábanie pôdy s rámom s dvoma za sebou a priečne usporiadanými rámovými dielmi, na ktorých sú osadené vedľa seba otočne uložené Vyduté disky, ktoré sú spojené cez nosné ramená s rámovými dielmi, pričom vydutédisky predného rámového dielu s konkávnymi bokmi smerujú V smerepracovného pojazdu šikmo smerom dopredu a k stredu, pričom tetivy konkávnych bokov vydutých diskov zvierajú s povrchom pôdy Umýumú.0002 Taký stroj na obrábanie pôdy je známy z amerického patentového spisu US 1 944 275. V predmete tejto patentovej prihlášky ide o ťahaný stroj na obrábanie pôdy s rámom s dvoma rámovými dielmi, na ktorých sú osadené Vyduté disky s oddelenými uloženiami vedľa seba. Vyduté disky predného rámového dielu sú nasmerované s konkávnymi bokmi šikmo smerom dopredu a smerom von a Vyduté disky zadného rámového dielu sú nasmerované šikmo smerom dopredu a l stredu. V tomto riešení nie je pruh pôdy medzi obidvomi prednými vydutými diskami V strednej oblasti stroja na obrábanie pôdy obrobený, čo zanecháva nerovnomerne obrobené pole, na ktorom je pre nasledujúce pracovné operácie nutná zvýšená vynaložená práca na obrábanie, keď sa nepočítajú straty na výnosoch. Európska patentová prihláška EP 1 449 419 sa/ tiež týka stroja na obrábanie pôdy s rámon s dvoma rámovými dielmi, na ktorých sú vedľa seba usporiadané Vyduté disky soddeleným uložením. Vyduté disky predného rámového dielu súa Vyduté disky zadného rámového dielu sú nasmerované šikmo smerom dopredu a k stredu. Obrázok 1 z patentovej prihlášky EP 1 449 419 pritom uvádza riešenie, V ktorom uhol stredných vydutých diskov je zmenený tak, že stroj na obrábanie pôdyobrobí pôdu tiež v strednej oblasti. Na to je tupý uhol tetivykonkávneho boku vydutých diskov k povrchu pôdy zmenený tak, že už nie je tupý, ale je ostrý. Stredné vyduté disky nie sú preto už V zábere a nemôžu byť Vláčené V pôde. Vytvárajú vztlak, ktorý môže byť prekonaný iba pomocou hmotnosti stroja a vláčiacimi vlastnosťami zvyšných vydutých diskov. V tvrdších pôdnych pomeroch nemusí byť tento vztlak stredných vydutých diskov dostatočne prekonaný, tiež nie aj so zvýšenou hmotnosťou. Toto vedie k tomu, že nie je dosiahnutá obvykle možná žiaduca pracovná hĺbka. Toto podstatne obmedzuje využitie stroja na obrábanie pôdy tým skôr, keď vyduté disky sú po dlhšom použití už trochu opotrebované a je tým redukovaný priemer všetkých vydutých diskov.0003 Obrázok 4 z patentového spisu EP 1 449 419 uvádza riešenie, v ktorom vpredu V strednej oblasti usporiadané vyduté disky nie sú zmenené v uhlovom nastavení. Skôr je tu neobrobený pruh medzi týmito vydutými diskami predného radu obrobený vydutými diskami zadného radu. Z dôvodu problémov s voľným priestorom je jeden z obidvoch zadných vydutých diskov, ktoré sú usporiadané svojimi konkávnymi bokmi k sebe, presadený smerom dopredu V smere pracovného pojazdu. Táto forma uskutočnenia zaisťuje síce relatívne rovnomerné obrábanie pôdy, ktoré ale zďaleka nie je dostatočné a je možné iba v spojeni s veľmi malými a veľmi strmo uloženými vydutými diskami. Tiež problémom so zanesením v prednej oblasti stroja, najmä pri veľkom množstve porastu a veľkých pracovných hĺbkach, nemôže tak byť účinne zamedzené. Ďalší stroj na obrábanie pôdy s vlastnosťanú. podľa definície z patentových. nárokov 1 a 2 je známy z patentového spisu W 0 2008/033091.0004 Známe riešenia majú tú nevýhodu, ze pôda nie je rovnomerne obrobená po celej šírke pracovného záberu, že nemôže byť zaistená prevencia problémov so zanesením voľného priestoru a že pôdotok nie je optimálne vedený. Toto má spravidla tendôsledok, že pôda musí byť dodatočne obrobená ešte raz, aby bolozaistené rovnomerne obrobené pole respektíve dostatočne dobré lôžko na osev.0005 Úlohou vynálezu je zaistiť odpovedajúci stroj na obrábanie pôdy, ktorý je vhodný na vysoké pracovné rýchlosti, v ktoronl sú pracovné nástroje rovnomerne rozložené cez pracovný záber a pôdu rovnomerne obrábajú, ktorý je postavený jednoducho a kompaktné a ktorý tiež pracuje bez zanášania.0006 Podľa vynálezu je úloha vyriešená podľa prvej formyďalších patentových nárokoch sú nárokované výhodným spôsobom doplňujúce a alternatívne riešenia.0007 Pomocou presadenia vydutých diskov v strednej oblasti predného rámového dielu tiež väčšie vyduté disky so stabilným uložením. môžu byť osadené s malým bočným odstupom voči sebe navzájon 1 pri zachovaní štandardného optimálneho tupého uhla k povrchu pôdy, bez nutnosti rátať so stratami účinnosti a bez rizika, že môže nastať zanesenie. V čase, kedy intenzita a plošný výkon sú nevyhnutné, musia byť zohľadnené tiež agrotechnické a rastlinné záujmy. S riešením podľa vynálezu môže toto byť realizované jedinečným spôsobom.0008 Podľa druhej formy uskutočnenia je úloha podľa vynálezu vyriešená v súlade s vlastnosťami charakteristických častí patentového nároku 2. Obidva vyduté disky V strednej oblasti predného rámového dielu smerujú svojimi konkávnymi bokmi k sebe navzájom a sú V smere pracovného pojazdu osadené ako vzájomne presadené. V protiklade k uskutočneniu, v ktoronl Vyduté disky predného rámového dielu vyorávajú pôdu smerom von a vyduté disky zadného rámového dielu transportujú pôdu k stredu, sa toto deje v tejto forme uskutočnenia v opačnom smere. Vyduté disky zadného rámového dielu podmietajú pôdu a pohybujú s ňou smerom von. Pomocou odpovedajúcich krajných nástrojov je zaistené, že poda je uložená tak, že nie je vytlačená von mimo vlastnej pracovnejoblasti stroja na obrábanie pôdy. Tiež tu sú vyduté disky vstrednej oblasti predného rámového dielu usporiadané ako presadené, aby bolo zamedzené zaneseniu a zaistené čo najrovnomernejšie obrábanie pôdy pomocou celého pracovného záberu.0009 Vynález ďalej stanovi, že obidva vyduté disky, ktoré v strednej oblasti zadného rámového dielu svojimi konvexnými bokmi smerujú k sebe navzájom, sú V smere pracovného pojazdu usporiadané ako vzájomne presadené. Aby bolo tiež zamedzené zaneseniu vydutých diskov, ktoré sú osadené V strednej oblasti zadného rámového dielu, sú tiež tieto vyduté disky usporiadané ako vzájomne presadené, prakticky z rovnakých dôvodov, ako bolo už skôr uvedené. Rovnako ako bolo tiež už skôr uvedené, sú v tejto alternatívnej forme uskutočnenia navrhnuté smerom dolu pridržujúce pridržovače, ktoré zaisťujú, že rozpojená pôda je cielene uložená a že tiež za smerom dolu pridržujúcimi pridržovačmi osadené pracovné nástroje nie sú obmedzené V ich pracovnom výkone.0010 Je účelné, aby presadenie medzi vydutými diskami usporiadanými ako presadené V smere pracovného pojazdu odpovedalo rozmeru 5 cm a viac, prednostné rozmeru, ktorý odpovedá cca 30 priemeru vydutého disku. V samohybných (s vlastným pohonom), ťahaných alebo návesných strojoch na obrábanie pôdy môže byť presadenie zvolené tiež väčšie. Čím väčšie je presadenie, tým viac môže byť optimalizované uhlové nastavenie vydutého disku bez toho, aby konštrukčná stránka stroja na obrábanie pôdy obmedzovala jeho účinnosť. Toto môže ale byť obmedzené na jeden rozmer tak, že konštrukčná dĺžka stroja nie je zbytočne veľká a tým tiež stroj na obrábanie pôdy podľa vynálezu môže byť výhodne nasadený nielen ako ťahaný stroj, ale tiež ako namontovaný stroj, ktorý však musí byť dočasne kompletne nesený traktorom. Podľa priemeru vydutého disku môže rozmer 5 cm stačiť, pričom V závislosti na konštrukčných dieloch, ako sú napríklad nosné ramená a uloženie

MPK / Značky

MPK: A01B 5/08, A01B 21/08, A01B 49/02

Značky: obrábanie, pôdy, stroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e18945-stroj-na-obrabanie-pody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na obrábanie pôdy</a>

Podobne patenty