Biometrické kódovanie

Číslo patentu: E 18361

Dátum: 23.12.2010

Autori: Bringer Julien, Despiegel Vincent

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka biometrických údajov, konkrétne ichzastúpenia za účelom možnosti ich neskoršieho používania.0002 Existuje množstvo druhov ich používania, ktoré sa zakladajú na porovnávaní biometrických údajov. Spomedzi nich môžeme uviesť najmä identiñkáciu alebo autentiñkáciu osôb na základe biometrie. Pri tomto druhu ich používania sa počas fázy registrácie zachytávajú biometrické údaje rôznych osôb, ktoré sa následne ukladajú do databázy. V neskoršej etape sa za účelom identifikácie alebo autentiñkácie osoby zachytí nejaký biometrický údaj tejto osoby. Potom na základe porovnania biometrických údajov uložených v databáze s novonadobudnutým biometrickým údajom možno rozhodnúť, či je daná osoba autentiñkovaná alebo identiñkovaná. Na základe toho sa na novonadobudnutý biometrický údaj vzťahuje tiež termín nadobudnutý biometrický údaj.0003 Identifikácia alebo autentiñkácia na základe biometrie sa zakladá na komparátore, ktorý je prispôsobený tak, aby vykonával vzájomné porovnania biometrických údajov. Výsledkom takých porovnaní je to, že komparátor uvedie informáciu o podobnosti medzi danými dvoma biometrickými údajmi. Na túto informáciu sa všeobecne odkazuje s použitím termínu skóre. Táto informácia umožňuje určiť úroveň podobnosti dvoch porovnaných biometrických údajov a umožňuje tým rozhodnúť, či tieto dva biometrické údaje pochádzajú od tej istej osoby.0004 Vprípade niektorých druhov použití založených na komparátore biometrických údajov je dôležité, aby bolo možné porovnat biometrické údaje jednoduchým spôsobom spoužitím jednoduchých úkonov. Pri narábaní s biometrickými údajmi totiž nie je vždy ľahké dosiahnut jednoduchosť týchto úkonov.0005 Známy je spôsob, pri ktorom sa vrámci databázy biometrických údajov vytvorí indexácia biometrických údajov. Biometrické údaje sa zhromažďujú po skupinách odtlačkov stým istým indexom alebo blízkym indexom (napríklad v zmysle Hammingovej vzdialenosti). Keď si vtomto prípade želáte overiť, či zachytený odtlačok zodpovedá legitímnemu odtlačku zdatabázy, môžete vypočítať index zachyteného odtlačku aporovnat tak zachytený odtlačok len sodtlačkami zdatabázy sidentickým alebo blízkym indexom, čo znižuje počet porovnávaní azrýchľuje vyhľadávanie (známe porovnávacie algoritmy sú vo všeobecnosti pomalé). Sám index však neumožňuje redukovať neskoršie etapy porovnania so všetkými biometrickýmiúdajmi pochádzajúcimi zo skúmanej skupiny.0006 Autori AGLIKA GYAOUROVA ET AL vydali publikáciu o kódovacejscheme na indexáciu motívov digitálnych odtlačkov (A Novel Coding Scheme for Indexing Fingerprint Patterns, 4. decembra 2008 (2008-12-04),STRUCTURAL, SYNTACTIC, AND STATISTlCAL PATTERN RECOGNITION,SPRINGER BERLIN HEIDELBERG, BERLIN, HEIDELBERG, pages 755-764,XP 019112499 ISBN 978-3-540-89688-302).0007 Autori GYAOUROVA A ET AL vydali publikáciu o kódovacej schéme na indexáciu databáz multimodálnych biometrických údajov (A coding scheme for indexing multimodal biometric databases, COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION WORKSHOPS, 2009. CVPR WORKSHOPS 2009. IEEE COMPUTER SOCIETY CONFERENCE ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ,USA, 20. júna 2009, pages 93-98, XP 031606965 ISBN 978-1-4244-3994-2).0008 Autori LIU ET AL vydali publikáciu o účinnom vyhľadávaní digitálnych odtlačkov založenom na zväzkoch databáz (Efñcient ñngerprint search based on database clustering, PATTERN RECOGNITION, ELSEVIER, EP 2 517151 35284 fT0009 Autori Davide Maltoni, Dario Malo, AniI K. Jain, Salil Prabhakar vydali publikáciu o technikách biometrického rozpoznávania (časti 3.1, 3.2 5.4,Handbook of Fingerprint Récognition, 1. júna 2009 (2009-O 6-01), Springer,XPO 02603979 ISBN 978-1-84882-253-5.0010 Cieľom tohto vynálezu je zlepšiť súčasnú situáciu.0011 Prvý aspekt tohto vynálezu ponúka spôsob kódovania biometrického údaja (vo forme vektorového zastúpenia), v ktorom sa do databázy ukladá počet N zástupcov biometrických údajov, jeden zástupca biometrického údaja zodpovedá súboru charakteristík danéhobiometrického údaja,uvedený proces zastúpenia pozostáva z nasledujúcich etáp/a/ získanie nadobudnutého biometrického údaja,/b/ získanie transformovaného biometrického údaja na základe transformácie uvedeného nadobudnutého biometrického údaja podľa uvedeného súboru charakteristík,/c/ získanie počtu N hodnôt odchýlky na základe porovnania transformovaného biometrického údaja s počtom N zástupcov z databázy/d/ získanie vektora zastúpenia nadobudnutého biometrického údaja,pričom uvedený Vektor zastúpenia má počet zložiek menší alebo rovný počtu N a uvedené zložky sa určujú vzhľadom na uvedené hodnoty0012 Predpokladá sa tu teda zastúpenie nadobudnutého biometrického údaja vo forme vektora takým spôsobom, aby sa s týmto biometrickým údajom dalo pohodlne narábať pri jeho neskoršom použití, anajmä pri porovnávaní vektora zastupujúceho tento biometrický údaj svektorom zastupujúcim inýbiometrický údaj, aby sa zistilo, či tieto vektory zodpovedajú totožnej osobe.0013 Za týmto účelom máme kdispozícii databázu obsahujúcu príslušných zástupcov rôznych biometrických údajov. Predpokladá sa tu využívanie databázy takým spôsobom, aby dokázala vyjadrovať relatívne diverzitikovaný priestor biometrických údajov.0014 Pod termínom zástupca biometrického údaja rozumieme súbor charakteristík tohto biometrického údaja. Vtomto kontexte sa teda so skúmanými biometrickými údajmi narába vo forme súborov charakteristík. Tieto podmienky výhodne umožňujú porovnanie biometrických údajov vo forme prispôsobenej na zavedenie spôsobu podla niektorého zo spôsobov uskutočnenia tohto vynálezu. Pod termínom transformovať biometrický údaj podľa súboru charakteristík tiež rozumieme to, že sa transformovaný biometrický údaj pochádzajúci ztejto transformácie opisuje vo forme súboru charakteristík. Dva biometrické údaje opísané tým istým súborom charakteristík sa tak môžu jednoducho vzájomne porovnať.0015 Táto databáza je v istom zmysle referenčnou databázou priestoru biometrických údajov. Vďaka tejto databáze je možné umiestniť alebo lokalizovať nadobudnutý biometrický údaj vtomto priestore biometrických údajov. Vtomto priestore sa pri vyhodnocovaní odchýlky medzi jednotlivými zástupcami z tejto databázy a nadobudnutým biometrickým údajom získa súborhodnôt umožňujúcich zastúpit skúmaný biometrický údaj vo forme vektora.0016 Zohľadňovaním zástupcov databázy v danom poradi možno získat vektory zastúpenia biometrických údajov, ktoré sa dajú porovnat medzi sebou,keďže zložky rôznych vektorov si zodpovedajú v tom zmysle, že určujúporovnanie s tými istými príslušnými zástupcami z databázy.0017 Vprvom rade sa tu navrhuje zachytiť biometrický údaj. Následne,aby sa dalo dosiahnut zastúpenie tohto nadobudnutého biometrického údaja sjednoduchou manipuláciou, sa predpokladá jeho porovnanie so všetkými zástupcami z databázy. Toto porovnanie sa môže uskutočniť použitím porovnávacieho algoritmu akéhokoľvek typu. Na tento algoritmus sa nevzťahuje žiadne obmedzenie. Výsledkom takého porovnania nadobudnutéhobiometrického údaja so zástupcom z databázy je získanie informácie o blízkosti

MPK / Značky

MPK: G06K 9/00

Značky: kódovanie, biometrické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e18361-biometricke-kodovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biometrické kódovanie</a>

Podobne patenty