Pohon pre výťahové zariadenie

Číslo patentu: E 15881

Dátum: 28.12.2004

Autori: Liebetrau Christoph, Stocker Ruedi

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POHON PRE VÝŤAHOVÉ ZARIADENIE0001 Tento vynález sa týka výťahového zariadenia s pohonom, kabínou a protizávažím, pričom tento pohon je opatrený prinajmenšom jedným hnacím kotúčom a prinajmenšom jedným motorom, potrebným na poháňanie hnacieho kotúča avratným modulom svratnou kladkou, pričom tento motor a hnací kotúč sú zmontované do jedného hnacieho modulu a nosný prostriedok jevedený cez hnací kotúč a vratnú kladku.0002 Účelom výťahového zariadenia je transport osôb a tovarov vo vnútri nejakej budovy medzi poschodiami. Kabína slúži na umiestnenie osôb a tovaru. Pohon pomocou nosného prostriedku poháňa kabínu, ktorá sa tým presúva nahor anadol vo vertikálne sa rozprestierajúcejšachte. Nosný prostriedok spája kabínu s protizávažim. Pri tomto je vedený cez hnací kotúč. Tento hnací kotúč prenáša na nosný prostriedok silu, potrebnú pre pojazd alebo na zastavenie. Hnací kotúč je pri tomto poháňaný alebo zastavovaný hnacím0003 Iný typ pohonu poháňa kabínu pomocou hydraulických zdvíhacích zariadení. Hnacia aprídržná sila je pri tomto na kabínu prenášaná od čerpadlového agregátu, pričom pôsobí priamo cez piest, alebo nepriamo cez Ianový alebo reťazový kladkostroj.0004 Oba typy pohonu vykazujú špecíñcké vlastnosti využívania, okrem toho sú vystavené opotrebovaniu. Vlastnosti pre užívanie sú napríklad rýchlosť jazdy alebo nosnosť, na ktorú je výťahové zariadenie nadimenzované. Opotrebovanie vzniká napríklad dlho trvajúcim používaním tohto výťahovéhozariadenia, ktoré vedie kúkazom opotrebovania na konštrukčných častiach tohto výťahového zariadenia. Ak sa zmenia požiadavky využívania alebo opotrebovanie bude príliš veľké, musí byt pohon, alebo ak treba, tak celé výťahové zariadenie, vymenené alebo obnovené.0005 Aby sa pokial možno pri výmene existujúcich výťahových pohonov alebo celkových výťahových zariadení s málo komponentmi pokryla čo najširsia oblasť aplikácií, sú potrebné univerzálne alebo modulovo použiteľné hnacie0006 Z existujúcich spisov sú známe pohony, ktoré sú malé a kompaktné, alebo umožňujú menitefné uchopenie nosných prostriedkov.0007 Takto spis EP 0 763 495 ukazuje hnaci stroj, ktorý zmenou sklonu namontovania spôsobí zmenu rozstupu (a) nosných prostriedkov. Za rozstup nosných prostriedkov sa označuje rozstup medzi vetvou nosných prostriedkov,nabiehajúcou na hnací stroj a odbiehajúcou vetvou nosných prostriedkov. Ukázaný hnací stroj vykazuje tú nevýhodu, že je odkázaný na strojovňu so špeciálne pripravenými úložnými podstavcami a preto nie je vhodný pre montáž do existujúcej strojovne alebo šachty, zmena rozstupu (a) nosných prostriedkov spôsobí zmenu uhla opásania (3) a táto jednotka je veľká, čo sa nevýhodne prejavuje pri vnesení do existujúcej budovy. Uhol opásania (B) označuje uhol,na ktorom je nosný prostriedok ovinutý na hnacom kctúči. Z hnacieho kotúča na nosný prostriedok prenášaná sila je spravidla závislá od tohto uhla opásania(B). 0008 Zo spisu W 0 01/28911 je známy hnací stroj, ktorý je kompaktneskonštruovaný a môže sa namontovať vo vnútri šachtového priestoru. Tento hnací stroj vykazuje pevný rozstup nosných prostriedkov. Nevýhodou tohto riešenia je nedostatočná flexibilita tohto pohonu, keďže nie je dovolené žiadne nastavovanie rozstupu nosných prostriedkov.0009 Aj WO 03/043927 ukazuje takýto hnací stroj.0010 Úlohou tohto vynálezu je teraz pripraviť pohon pre výťahové zariadenie, vhodné ako náhrada za existujúce pohony, ktorý je optimálne adaptovateľný na existujúcu budovu, t.j. že môže byť bez ďalších stavebnýchopatrení nainštalovaný do existujúcej strojovne alebo do vnútra šachtového priestoru. Rozstup nosných prostriedkov má byt jednoducho nastaviteľný a pohon má vykazovať malé rozmery.0011 VdaIšom má byt tento pohon použiteľný pre zavesené výťahové zariadenia, ako aj pre výťahové zariadenia, ktoré sú zavesené na priamo 11. Samozrejme treba zobrať do úvahy všeobecné aspekty, ako sú vysoký bezpečnostný štandard, hospodárna výroba a montáž.0012 Riešenia, definované vpatentovaných závislých nárokoch, spĺňajú túto úlohu.0013 Toto výťahové zariadenie obsahuje pohon, na nosných prostriedkoch držanú kabinu a protizávažie. Kabína a protizávažie sú umiestnené vo vertikálne prebiehajúcej šachte tak, že voči sebe vykonávajú pojazd nahor a nadol.0014 Nosný prostriedok spája kabinu s protizávažím a tento nosný prostriedok je nesený a poháňaný pohonom pomocou prinajmenšom jedného hnacieho kotúča. Pohon je vybavený hnacim kotúčom, s prinajmenšom jedným motorom, potrebným pre pohon hnacieho kotúča a s vratným modulom. Motor a hnaci kotúč sú zmontované do jedného hnacieho modulu. Kľúčová funkcia pohonu je preberaná týmto hnacim modulom. Spravidla obsahuje tento hnacimodul práve tak brzdné zariadenie.0015 Vzmysle tohto vynálezu sú hnaci modul a vratný modul navzájom spojené pomocou predĺženia, pričom hnaci modul a vratný modul sú opatrené rozhraniami, ktoré spolu s predĺžením umožňujú prispôsobenie pohonu na potrebný rozstup nosných prostriedkov. Súčasne je hnaci modul a/alebo vratný modul opatrený prípojnými časťami, ktoré sú použité na upevnenie pohonu vo vnútri šachty alebo v strojovni.0016 Pomocou tohto riešenia sa dá daný pohon optimálnym spôsobom adaptovať na existujúcu budovu a môže byť - pri použití prípojných častí nainštalovaný bez ďalších stavebných opatrení do existujúcej strojovne alebo vo vnútri šachty. Rozstup nosných prostriedkov sa môže pri použití predĺženia a rozhraní na hnacom a vratnom module jednoducho prispôsobovať na vopredzadané rozstupy nosného Iana. Modulová konštrukcia hnacieho modulu avratného modulu, ako aj ich možnosti upevnenia pomocou vlastných prípojných častí, umožňujú malé rozmery, keďže nosné sily sú prenášané priamo do budovy. Prípojná časti sú stvárnené zodpovedajúc požiadavkám na budovu. Hnací modul a vratný modul vykazujú zodpovedajúce rozhrania. Tieto časti sa tým dajú vyrábať racionálne a vo veľkých množstvách kusov. Z tohto vyplývajú hospodársky optimálne výrobné podmienky. Rozdelením na moduly a časti sa dá tento pohon ľahko transportovať, môže byť napríklad vo vnútri existujúcej budovy pomocou existujúceho výťahového zariadenia transportovaný do blízkosti miesta montáže. Tým je vynikajúco vhodný pre prestavbu výťahových zariadení v existujúcich budovách.0017 Výhodne sa práve tak prejavuje, že montážna výška pohonu,nezávislá od rozstupu nosných prostriedkov, sa nemení atým neexistujezávislosť potreby montážne výšky od rozstupu nosných prostriedkov. 0018 Ďalšie výhodné riešenia sú opísané v závislých nárokoch.0019 Vo výhodnom ďalšom stvárnení je hnací modul opatrený vodiacou kladkou. Táto vodiaca kladka je umiestnená v hnacom module tak, že nezávisle od rozstupu nosných prostriedkov umožňuje definované ovinutie hnacieho kotúča. Tým odpadajú nákladné, na dané zariadenie vzťahované dôkazy dostatočnej hnacej schopnosti, keďže pre dôkazný výpočet sa môže zohľadňovať niekolko málo pevne definovaných uhlov opásania. Hnací modul sa tým môže zvlášť hospodárne vyrábať.0020 Do hnacieho modulu a/alebo vratného modulu je integrované uchytenie pre upevnenie koncov nosného prostriedku. Toto upevnenie sa výhodne používa pri zavesených výťahových zariadeniach. Všetky určujúce nosné miesta pohonu sú tým umiestnené v pohone samotnom. Týmito nosnými miestami, ktoré sú vopred zadané na základe daného pohonu, je prenášaná celková sila zavesenia výťahového zariadenia. Hnací stroj je tým vynikajúco vhodný na použitie vexistujúcich budovách, keďže prenos síl vbudove sa zredukuje na niekoľko málo miest.

MPK / Značky

MPK: B66B 11/00, B66B 7/08

Značky: výťahové, zariadenie, pohon

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e15881-pohon-pre-vytahove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohon pre výťahové zariadenie</a>

Podobne patenty