Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup

Číslo patentu: E 10938

Dátum: 04.05.2009

Autor: Dubroeucq Gilles

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu prijímania aspôsobu vysielania prvého multimediálneho obsahu, ktorého zobrazenie je podmienené predchádzajúcim zobrazením druhých multimediálnych obsahov. Cieľom vynálezu je tiež prijímač, vysielač, záznamový nosič informácií a bezpečnostný procesor pre realizáciu týchto spôsobov.Multimediálny obsah je obsah obsahujúci audio a/alebo video. Tento multimediálny obsah je napríklad určený na prehrávanie vtelevíznom prijimači. Multimediálny obsah je napríklad film, audiovizuálny program alebo hudba.Takýto spôsob prijímania je známy z patentovej prihlášky US 2007294773 podanej v mene Microsoftu. Pre spresnenie, prihláška Microsoftu opisuje spôsob prijímania prvého multimediálneho obsahu, to znamená videa na objednávku a spracovanie odkódovania tohto videa na objednávku s podmienením predchádzajúceho zobrazenia druhého multimediálnehoobsahu, to znamená v tomto prípade reklám. Video na objednávku je viac známe pod skratkouV spôsobe od Microsoftu prijímač vydáva licenciu umožňujúcu odkodovanie videa na objednávku iba ak boli predtým zobrazené všetky reklamy. Takto je zobrazenie videa na objednávku podmienené predchádzajúcim zobrazením reklám. Okrem toho, prijímač je vybavený rôznymi prostriedkami umožňujúcimi zabrániť užívateľovi obísť alebo zappovať(zastaviť) reklamy. Napríklad, prijímač je vybavený prostriedkom, umožňujúcim zrušiť rýchly posun.Tento známy spôsob teda umožňuje prinútiť televíznych divákov k tomu, že sa im zobrazia všetky reklamy, ktoré tesne predchádzajú videu na objednávku.Predsa však je oblast použitia tohto známeho spôsobu obmedzená na video na objednávku. Totiž ak by bol tento spôsob prenesený na vysielanú televíziu, tak by divák,ktorý by nedopatrením nestihol začiatok reklám, ktore predchádzajú vysielaniu ktoré chce pozerať, nemal by možnost zobraziť si toto vysielanie. Takého fungovanie je neprípustné pre systém televízneho vysielania.Pod televíznym vysielaním označujeme súčasné vysielanie rovnakého multimediálneho obsahu pre viacerých prijímateľov. Na rozdiel od videa na objednávku, pri televíznom vysielaní divák nemôže rozhodovať o hodine začatia vysielania multimediálneho obsahu.Stav technicky je takisto uvedený v US 2006/294547 a EP l l ll 924 A.Cieľom vynálezuje ponúknuť spôsob v súlade s patentovým nárokom 1.Domnievame sa tu, že vyššie uvedený spôsob je použitý voblasti televízneho vysielania pre televízne vysielanie, ktoré chceme predtým podmieniť zobrazením reklám. Predpokladáme tiež, že príkazy pre spôsob prírastkovo zvyšujú hodnotu počítadla pokiaľ sú vykonávané prijímačom. V takomto kontexte, aj keď užívateľ premešká začiatok reklám ktore tesne predchádzajú tomuto televíznemu vysielaniu, predsa však môže mať povolenie kjeho pozeraniu. Totiž pri vyššie uvedenom spôsobe vždy, ked užívateľ pozerá reklamy, hodnota počítadla sa prírastkovo zvyšuje. Nie je nevyhnutné aby pozerané reklamy tesne predchádzali pred televíznym vysielaním, pretože hodnota počítadla je ukladaná do pamäte. Napríklad užívateľ môže pozerať prvý reklamný blok a potom zmeniť kanál a pozerať film. Zobrazenie tohto filmu nemení hodnotu počítadla. Potom, o niečo neskôr, užívateľ pozerá iný reklamný blok čím sa prírastkovo zvyšuje hodnota počítadla. Počítadlo teda prírastkovo zvyšuje hodnotu, bez toho aby sa znovu vynulovalo aj keď je zobrazovanie reklám prerušené zobrazením iných multimediálnych obsahov. Takže ešte predtým ako sa začne pozerať na reklamný blok, ktorý tesne predchádza pred televíznym vysielaním, ktoré chce pozerať,hodnota počítadla už môže dosiahnuť dostatočnú hodnotu aby povolila zobrazenie tohto televízneho vysielania. Za týchto podmienok, aj ked premešká reklamný blok ktorý tesne predchádza televíznemu vysielaniu, aj tak má povolenie k pozeraniu.Pri vyššie uvedenom spôsobe nie je potrebné aby druhý multimediálny obsah predchádzal pred prvým multimediálnym obsahom. Toto dáva možnosť k použitiu tohto spôsobu v oblasti vysielanej televízie.Spôsoby realizácie tohto spôsobu príjmu môžu obsahovať jednu alebo viacero z charakteristík závislých patentových nárokov.Vyššie uvedené spôsoby realizácie spôsobu príjmu predstavujú okrem iného nasledovné výhody- multiplexácia druhých multimediálnych obsahov a príkazov k spôsobu umožňuje jednoducho priradiť tieto príkazy na spôsob k druhým multimediálnym obsahom,- použitie počítadlového identifikátora umožní súčasne použit viacero počítadiel priradených k príslušným multimediálnym obsahom ateda napríklad podmieniť zobrazenie tretieho multimediálneho obsahu predchádzajúcim zobrazením štvrtého mediálneho obsahu, tretie aštvrté mediálne obsahy sú odlišné anezávislé od prvých adruhých multimediálnych obsahov,- podmienenie zmeny hodnoty počítadla odkódovaniu jednej alebo viacerých kryptoperiódumožní zvýšiť bezpečnosť systému.- zmena hodnoty počítadla v opačnom smere ako sú príkazy na spôsob počas každého zobrazenia prvého multimediálneho obsahu umožňuje znovu podmienit zobrazenie nasledujúceho prvého multimediálneho obsahu pred predchádzajúcim zobrazením druhých dodatočných multimediálnych obsahov,- zmena hodnoty počítadla v závislosti od príkazu na regresiu v priebehu toho, ako je zobrazovaný prvý multimediálny obsah povoľuje dĺžku zobrazovania prvého multimediálneho obsahu, ktorý závisí od množstva druhých multimediálnych obsahov, ktoré už boli zobrazené,- zapísanie prístupového práva povoľujúceho úplné zobrazenie prvého multimediálneho obsahu pokiaľ bol dosiahnutý preddefmovaný prah a ktorý povolí zobrazenie prvého multimediálneho obsahu počas preddefinovanej doby.- predpísanie maximálnej hranice pre hodnotu počítadla umožňuje nariadiť striedanie medzi zobrazovaním druhých multimediálnych obsahov a prvých multimediálnych obsahov,- automatické vytváranie počítadla ako odpoveď na prijatie príkazov pre spôsob tohto počítadla si nevyžaduje inicializovat toto počítadlo pri uvedení prijímača do prevádzky alebo na základe špecifických príkazov vydaných vysielačom. Cieľom vynálezu je takisto nosič pre záznam informácií obsahujúci príkazy na výkon vyššie uvedeného spôsobu, pokiaľ sú tieto príkazy vykonané elektronickým počítačom. Cieľom vynálezu je takisto vysielací spôsob v súlade s patentovým nárokom ll. Spôsoby realizácie tohto vysielacieho spôsobu môžu obsahovat charakteristiku patentového nároku 12. Cieľom vynálezu je takisto prijímač v súlade s patentovým nárokom 13. Cieľom vynálezu je takisto bezpečnostný procesor v súlade s patentovým nárokom 14. Nakoniec cieľom vynálezu je takisto vysielač v súlade s patentovým nárokom 15. Vynález bude lepšie pochopený po prečítaní opisu, ktorý bude nasledovať aje uvádzaný ako neobmedzujúci príklad a robený s odvolaním sa na výkresy na ktorých- obrázok 1 je schematický nákres architektúry systému šírenia odrušeného multimediálneho obsahu,- obrázok 2 je schematický nákres tabuľky programov používaných V systéme na obrázku l,- obrázok 3 je schematický nákres architektúry počítača použitého v systéme na obrázku l,- obrázok 4 je tokový diagram spôsobu vysielania a prijímania prvých mediálnych obsahov ,ktorých zobrazenie je podmienené predchádzajúcim zobrazením druhých mediálnych- obrázok 5 je schematický nákres architektúry správy ECMcp používanej V systéme na obrázku l,- obrázok 6 je schematický nákres správy ECMcp používanej v systéme na obrázku 1,- obrázok 7 je schematický nákres časového diagramu ukazujúceho vývoj hodnoty počítadla pokiaľ je aplikovaný spôsob z obrázku 4.- obrázok 8 je schematický nákres architektúry iného spôsobu realizácie správy ECMcp,- obrázok 9 je tokový diagram iného spôsobu realizácie spôsobu vysielania aprijímania prvého multimediálneho obsahu, ktorého zobrazenie je predtým podmienené inými multimedíálnymi obsahmi, a- obrázok 10 je schematická ilustrácia architektúry správy ECMçp použitej v spôsobe na obrázku 9.Na týchto obrázkoch sú použité rovnaké označenia pre označenie rovnakých prvkov.V pokračovaní tohto opisu, charakteristiky a funkcie dobre známe človeku od profesie,nie sú opísané do detailu. Okrem toho je použitá terminológia podmienených prístupov k multimediálnym obsahom. Pre viac informácií k tejto terminológia sa čitateľ môže obrátiť na nasledujúci dokumentFonctionnal Model od Conditional Access System EBU Review - Technical European Broadcasting Union, Brussels, BE, n° 266, 21. decembra 1995.Obrázok 1 znázorňuje systém 2 s plateným vysielaním multimediálnych obsahov. Napríklad systém 2 je systém umožňujúci vysielať viacero zakódovaných televíznych kanálov. Odkódovanie každého z týchto kanálov je vo všeobecnosti podmienené platením predplatného predplatiteľmi.Systém 2 obsahuje aspoň vysielač 4 zakódovaných multimediálnych obsahov vysielaných vysielačom 4. Pre zjednodušenie obrázku 1, znázornený bol iba prijímač 6. Iné prijímače sú rovnake ako prijímač 6.Vysielač 4 obsahuje kódovač 10 ktorý je schopný zakódovat pomocou kontrolného slova CW multimediálne obsahy prijaté ako jasné prostredníctvom portu 12 priebežne ako sú prijímané. Na tento účel, kódovač 10 používa kontrolné slovo obsiahnuté vpamäti 14. Zakódovaný multimediálny obsah je prenesený na vstup multiplexera 16.Zakódovanie multimediálneho obsahu je šifrovacia operácia a kontrolné slovo je šifrovacím kľúčom používaným na šifrovanie multimediálneho obsahu.Vysielač 4 obsahuje takisto generátor 18 kontrolných slov. Generátor 18 pravidelnemení kontrolné slovo obsiahnuté vpamäti 14. Časový interval medzi dvoma zmenami

MPK / Značky

MPK: H04N 21/4623

Značky: bezpečnostný, vysielač, záznamový, prijímania, vysielania, procesor, postupy, multimediálneho, přijímač, nosič, obsahu, postup

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-e10938-postupy-prijimania-a-vysielania-multimedialneho-obsahu-prijimac-vysielac-a-zaznamovy-nosic-a-bezpecnostny-procesor-pre-tento-postup.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postupy prijímania a vysielania multimediálneho obsahu, prijímač, vysielač a záznamový nosič a bezpečnostný procesor pre tento postup</a>

Podobne patenty