2-[(Dihydro)pyrazolyl-3'-yloxymetylén]anilidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Je ešte 17 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

2-[(Dihydro)pyrazol-3'-yloxymetylén]anilidy všeobecného vzorca (I), kde ---- predstavuje jednoduchú alebo dvojitú väzbu, n znamená 0, 1, 2, 3 alebo 4, pričom R1 sú rovnaké alebo rôzne, ak je n väčšie ako 1, m znamená 0, 1 alebo 2, pričom R2 sú rozličné, ak m je väčšie ako 1, X znamená priamu väzbu, atóm kyslíka alebo skupinu NRa, R1 znamená napr. nitroskupinu, kyanoskupinu, halogén, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú skupinu a iné, R2 znamená napr. nitroskupinu, kyanoskupinu, halogén, alkylovú skupinu a iné, R3 predstavuje napr. nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu a iné, R4 znamená vodík, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú, alkylkarbonylovú alebo alkoxykarbonylovú skupinu, R5 predstavuje alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú alebo cykloalkenylovú skupinu, alebo v prípade keď X znamená skupinu NRa, tiež vodík
spôsoby ich prípravy
medziprodukty na ich prípravu
prostriedky s ich obsahom a ich použitie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka derivátov 2-(dihydro)pyrazol-3-yloxymetylénanilidov, spôsobu ich prípravy, medziproduktov na ich prípravu, prostriedku s ich obsahom, ktorý je vhodný na ničenie živočíšnych škodcov a škodlivých húb,a ich použitia.Zo svetového patentovćho spisu číslo WO-A 93/ 15,046 sú známe deriváty Z-pyrazolyl-zt-oxymetylénjanilidu, ktoré sú vhodné na ničenie živočíšnych škodcov a škodlivých húb.Úlohou vynálezu je pripraviť látky, ktoré by boli ešte účinnej šie ako zlúčeniny, známe zo stavu techniky.Podstatou vynálezu sú 2-(dihydro)pyrazol-3-yloxymetylćnanilidy všeobecného vzorca (I)-- predstavuje jednoduchú alebo dvojitú väzbu, a indexy a substituenty a majú nasledujúce významyn mamená 0, l ,2, 3 alebo 4, pričom R sú rovnaké alebo rôzne, akje n väčšie ako l, m znamená 0, l alebo 2, pričom R 2 sú rozličné, ak m je väčšie ako l, X znamená priamu väzbu, atóm kyslíka alebo skupinu NR, R predstavuje atóm vodíka, alkylovú, alkenylovú,alkinylovú, cykloalkylovú alebo cykloalkenylovú skupinu, R 1 mamená nitroskupinu, kyanoskupinu, halogén, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú,alkinylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkenyloxyskupinu,alkinyloxyskupínu alebov prípade, že n znamená 2, prídavne na susedné atómy kruhu viazaný, nesubstituovaný alebo substituovaný mostík, ktorý obsahuje tri až štyri členy zo súboru zahrňujúceho skupinu s 3 alebo 4 atómami uhlíka, s l až 3 atómami uhlíka a 1 alebo 2 atómami dusíka, kyslíka a/alebo síry, pričom tieto mostíky spolu s kruhom, na ktorý sú viazané, môžu vytvárať čiastočne nenasýtený alebo aromatický zvyšok, R 2 znamená nitroskupinu, kyanoskupinu, halogén,alkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, halogénalkylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu skupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupinu s l až 4 atómamí uhlíka alebo alkoxykarbonylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkoxylovej časti, R 3 predstavuje nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu, nesubstituovaný alebo substituovaný nasýtený kruh,alebo kruh s jednou alebo s dvoma nenasýtenými väzbami,ktorý môže obsahovať okrem atómov uhlíka jeden až tri z nasledujúcich heteroatómov, ako je kyslík, dusík alebo síra,alebo nesubstituovaný alebo substituovaný aromatický zvyšok, s jedným alebo dvoma jadrami, ktorý môže okrem atómov uhlíka obsahovať jeden až štyri atómy dusíka alebo jeden alebo dva atómy dusíka a jeden atóm kyslíka alebo síry alebo atóm kyslíka alebo atóm síry ako členy kruhu, R znamená vodík, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú, alkylkarbonylovú alebo alkoxykarbonylovú skupinu, R 5 predstavuje alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú alebo cykloalkenylovú skupinu, alebo v prípade ked X znamená skupinu NR, tiež vodík.Deriváty 2-(dihydro)pyrazolyl-3-oxymetylénanilídu všeobecného vzorca (l) sa môžu pripravovať rôznymi spôsobmi, Zlúčeniny všeobecného vzorca (l), kde R znamená atóm vodíka a X priamu väzbu alebo atóm kyslíka, je možné získať napríklad tak, že sa prevádza derivát benzylu všeobecného vzorca (ll) v prítomnosti zásady reakciou s 3-hydroxy(dihydro)-pyrazolom všeobecného vzorca (III) na zodpovedajúci 2-(dihydro)pyrazolyl-3-oxymetylénnitrobenzol všeobecného vzorca (IV) a následne sa redukuje na N-hydroxyanilín všeobecného vzorca (V a) a N-hydroxyanilín všeobecného vzorca (V a) sa reakciou s karbonylovou zlúčeninou všeobecného vzorca (VI) prevádza na zlúčeninu všeobecného vzorca (I).L vo všeobecnom vzorci (II), znamená nukleoñlne zameniteľnú skupinu, L 2 vo všeobecnom vzorci (VI) znamená halogén (napr. chlór, bróm a jód) a X predstavuje priamu väzbu alebo kyslík.Konverzia zlúčením všeobecného vzorca (II) a (III) sa uskutočňuje zvyčajne pri teplotách od 0 C do 80 °C, výhodne od 20 °C do 60 °C.Vhodnýuni rozpúšťadlami sú aromatické uhľovodíky,ako toluén, o-, m- a p-xylén, halogćnované uhľovodíky,ako metylénchlorid, chlorofonn a chlórbenzćn, ćtery, ako dietyléter, diizopropyléter, terc-butylmetyléter, dioxán, anizol a tetrahydrofurán, nitrily, ako acetonitril a propionitril,alkoholy, ako metanol, etanol, n-propanol, izopropanol, SK 282426 B 6n-butanol a terc-butanol, ketóny, ako acetón, a metyletylketón, ako aj dimetylsufoxid, dimetylformamid, dimetylacetamid, 1,3-dimetylimídazolídin-2-ón a l,2-dimetyltetrahydro-2-(lH)-pyrimidin, výhodne metylćnchlorid, acetón, toluén, mctyl-terc-butyléter a dimetylformamid. Môžu sa použiť tiež zmesi uvedených rozpúšťadiel.Ako zásady sú vhodné anorganické zlúčeniny, napríklad hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín (napríklad hydroxid lltny, sodný, vápenatý a horečnatý), hydridy alkalických kovov a kovov alkalických zemln(napríklad hydríd lítny, sodný, draselný a vápenatý), amidy alkalických kovov (napriklad lítiumamid, nátriumamid a káliumamid), uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín (napríklad uhličitan lítny a vápenatý), hydrogenuhličitany alkalických kovov (napriklad hydrogenuhličitan sodný), organokovovć zlúčeniny, zvlášť alkyly alkalických kovov (napriklad metyllítium, butyllítium a fenyllítium), alkylmagnéziumhalogenidy (napríklad metylmagnéziumchlorid) ako tiež alkoholáty alkalických kovov a kovov alkalických zemln (napríklad nátriummetanolát, nátríumetanolát, káliummetanolát, kálium-terc-butanolát a dimetoxymagnézium) a okrem toho organické zásady,napríklad terciàme amíny ako trimetylatnín, trietylamín, triizopropyletylamín a N-metyl- piperidín, pyridín, substituované pyridíny ako colidín, lutidín a 4-dimetylaminopyridín ako aj bicyklické amíny.Zvlášť Výhodnými zásadami pre účely vynálezu sú hydroxid sodný, uhličitan draselný a kálium-terc-butanolát.Zásady sa používajú všeobecne v ekvimolámom množstvc, v nadbytku alebo prípadne aj ako rozpúšťadliPre reakciu môže byt výhodné, pridávať katalytické množstvo korunového éteru (napríklad 18-Krown-6 alebo IS-Krown-S).Reakcia sa tiež môže uskutočňovať dvojfázovo v roztoku hydroxidov alebo uhličitanov alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín vo vodnej alebo v organickcj fáze(napríklad v aromatických a/alebo v halogénovaných uhľovodíkoch). Ako katalyzátory prenosu fázy prichádzajú do úvahy napríklad amóniumhalogenidy a amóniumtetrafluórboráty (napríklad benzyltrietylarnóníumchlorid, benzyltributylamóniumbromid, tetrabutylamóniumchlorid, hexadecyltrimetylamóniumbromid alebo tetrabutylamóniumtetrafluóroborát) ako tiež fosfóniumhalogenidy (napríklad tetrabutylfosfóniumchlorid a tetrafenylfosfóniumbromid).Pre reakciu môže byt výhodné nechávať reagovať najskôr 3-hydroxy(dihydro)pyrazol so zásadou na zodpovedajúci hydroxylát, ktorý sa potom necháva reagovať s benzylovým derivátom.Na prípravu zlúčenín všeobecného vzorca (I) potrebné východiskové látky všeobecného vzorca (II) sú známe z európskeho patentového spisu EP-A 513580 alebo sa takéto východiskové látky môžu pripraviť spôsobmi tam opísanými (Synthesis 1991, 181 Anal. Chim. Acta 185, str. 295,1996 európsky patentový spis číslo EP-A 336567).3-Hydroxypyrazoly všeobecného vzorca (HIa) a.3-hydroxydihydropyrazoly všeobecného vzorca (1 I 1 b) sú takisto známe z literatúry alebo sa môžu pripraviť spôsobmi opísanými v literatúre (IIIa J. Heterocycl. Chem. 30, str. 49, 1993 Chem. Ber. 107, str. 1318, 1974 Chem. Pharm. Bull, 19, str. 1389, 1971 Tetrahedron Lett. ll, str. 875,1970 Chem. Heterocycl. Comp. 5, str. 527, 1969, Chem Ber. 102, str. 3260, 1969 Chem. Ber. 109, str. 261, 1976 I. Org. Chem 31, str. 1538, 1966 Telrahedron 43, str. 607,1987 IIIb J. Med. Chem. 19, str. 715, 1976).Zvlášť výhodne sa získajú 3-hydroxypyrazoly všeobecného vzorca (IIIa), spôsobom podľa nemeckej prihlášky vynálezu číslo DE 4 15 484.4.Redukcia nitrozlúčeníny všeobecného vzorca (IV) na zodpovedajúce N-hydroxyanilíny všeobecného vzorca (Va) sa uskutočňuje spôsobmi opísanými v literatúre napríklad s použitím kovov, ako zinku (Arm. Chem. 316, str. 278,1901) alebo vodikom (európsky patentový spis číslo EP-A 085890).Reakcia N-hydroxyanilínov všeobecného vzorca (V a) s karbonylovými zlúčeninami všeobecného vzorca (VI) sa uskutočňuje pri alkalických podmienkach a pri podmienkach podľa opísanej reakcie zlúčenín všeobecného vzorca(III). Zvlášť sa reakcia uskutočňuje pri teplote -10 až 30 °C. Výhodnými rozpúšťadlalni sú metylćnchlorid, toluén, tercbutylmetyléter alebo etylacetát. Výhodnými zásadami sú hydrogenuhličitan sodný, uhličitan draselný a vodný roztok hydroxidu sodného.Okrem toho sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená priamu väzbu alebo atóm kyslíka, získajú napríklad tak, že sa benzylový derivát všeobecného vzorca(Ha) najskôr redukuje na zodpovedajúci hydroxyanilín všeobecného vzorca (Vb), hydroxyanilín všeobecného vzorca(Vb) sa necháva reagovať s karbonylovou zlúčeninou všeobecného vzorca (VI) na zodpovedajúci anilid všeobecného vzorca (VII), anilid všeobecného vzorca (VII) sa prevádza reakciou so zlúčeninou všeobecného vzorca (VIII) na amid všeobecného vzorca (IX), arnid všeobecného vzorca (IX) sa prevádza na zodpovedajúci benzylhalogenid všeobecného vzorca (X) a benzylhalogenid všeobecného vzorca (X) sa prevádza pôsobením zásady reakciou s 3-hydroxy(dihydro)pyrazolom všeobecného vzorca (111) na zlúčeninu všeobecného vzorca (I).Vo všeobecnom vzorci (X) znamená Ha atóm halogénu, zvlášť chlóru alebo brómu.Symbol L 3 v zlúčenine všeobecného vzorca (VIII) znamená nukleofilnú zameniteľnú skupinu, napríklad atóm halogénu (ako chlóru, brómu a jódu) alebo alkylsufonátovúReakcia sa uskutočňuje podobne ako bolo opísané,Halogenácia zlúčeniny všeobecného vzorca (IX) sa uskutočňuje radikálovo, pričom sa môže používať ako halogenačný prostriedok napríklad N-chlórsukcinirnid alebo N-brómsukcinimid, elementámy halogén (napríklad chlór alebo bróm) alebo tionylchlorid, sulfurylchlorid, chlorid fosforitý alebo fosforečný a podobné zlúčeniny. spravidla sa používa prídavné radikálový štartér (napríklad azobisizobutyronítril) alebo sa reakcia uskutočňuje pri ožarovani(ultrafralovým svetlom). Halogenácia sa uskutočňuje známym spôsobom, s použitím obvyklých organických riedidiel.zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R 4 neznamená atóm vodíka, sa získajú okrem toho tak, že sa zodpovedajúca zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R znamená atóm vodíka, necháva reagovať so zlúčeninou všeobecného vzor ca (VIII).Reakcia sa uskutočňuje známym spôsobom, v inertnom organickom rozpúšťadle v prítomnosti zásady pri teplote 0 až 50 °C.Ako zásady sú vhodné hydrogenuhličitan sodný, uhličitan draselný, hydroxid sodný a vodný roztok hydroxidu sodného.Ako rozpíršťadlá sú vhodné acetón, dimetylformamid,toluén, terc-butylmetyléter, etylester kyseliny octovej ametanol.Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená skupinu NR sa získajú výhodne tak, že sa benzylanilid všeobecného vzorca (IXa) prevádza na zodpovedajúci benzylhalogenid všeobecného vzorca (Xa), benzylhalogenid všeobecného vzorca (Xa) sa v prítomnosti zásady prevádm reakciou s 3-hydroxy(dihydro)pyrazolom všeobecného vzorca (III), na zlúčeninu všeobecného vzorca (IA) a zlúčenina všeobecného vzorca (IA) sa reakciou s primámym alebo so sekundámym amínom všeobecného vzorca (XI) prevádza na zlúčeninu všeobecného vzorca (I).Symbol A vo všeobecnom vzorci (Vlla) znamená alkylovú skupinu (zvlášť alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka) züebo fenylovú skupinu. Symbol Hal vo všeobecnom vzorci (VIIIa) znamená atóm halogénu (zvlášť atóm chlóru alebo brómu).Reakcia zlúčeniny všeobecného vzorca (IXa) na (Xa) a (Xa) na (IA) sa uskutočňuje s uvedenými podmienkami.Reakcia zlúčeniny všeobecného vzorca (IA) s primárnymi alebo so sekundárnymi amínmi všeobecného vzorca(Xla) prípadne (XIb) sa uskutočňuje pri teplote 0 až 100 °C v inertnom rozpúšťadle alebo v zmesi inertných rozpúšťadiel.Ako rozpúšťadlá sa hodia zvlášť voda, tero-butylmetyléter a toluén alebo ich zmesí. Môže byť výhodné na zlepšenie rozpusmosti eduktov, prídavne pridávať jedno z nasledujúcich rozpúšťadiel (ako sprostredkovač rozpúšťania) tetrahydrofurán, metanol, dimetylforrnamid a etylénglykoléter.Aminy všeobecného vzorca (Xla) a (XIb) sa spravidla používajú v nadbytku až 100 , vzťahujúce sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (X), alebo ich je možné použiť ako rozpúšťadlá. Z hľadiska výťažkov môže byť výhodné uskutočňovať reakciu pod tlakom.Spôsob prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca (I) prebieha cez medzíprodukty všeobecného vzorca (Xll)n 0, l, 2, 3 alebo 4, pričom substituenty R sú rozdielne, akje n väčšie ako l, R predstavuje nitroskupinu, kyanoskupínu alebo halogćn, nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkenyloxyskupinu alebo alkinyloxyskupínu alebo v prípade, že n znamená 2, prídavne na susedne atómy kruhu viazaný, nesubstituovaný alebo substituovaný mostík, ktorý obsahuje tri až štyri členy zo súboru zahrňujúceho skupinu s 3 alebo 4 atómami uhlíka, s 1 až 3 atómami uhlíka a 1 alebo 2 atómarni dusíka, kyshka a/alebo síry, pričom tieto mostíky spolu s kruhom, na ktorý sú viazané, môžu vytvárať čiastočne nenasýtený alebo aromatický zvyšok, Y znamená nitroskupinu, skupinu NHOH- alebo NHOR 4, kdeR 4 znamená nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú, alkylkarbonylovú alebo alkoxy- karbonylovú skupinu, Z predstavuje skupinum znamená 0, l alebo 2, pričom R 2 sú rozdielne, ak m je väčšie ako 1, R 2 predstavuje nítroskupinu, kyanoskupinu, halogén,alkylovú skupinu s l až 4 atómarni uhlíka, halogénalkylovú skupinu s l až 4 atómarni uhlíka, alkoxy- skupinu s l až 4 atómami uhlíka, alkyltioskupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo alkoxykarbonylovú skupinu s l až 4 atómami uhlíka v alkoxylovej časti, R 3 znamená nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu, nesubstituovaný alebo substituovaný nasýtený knih, alebo kruh s jednou alebo s dvoma nenasýtenými vázbami, ktorý môže okrem atómov uhlíka obsahovať jeden až tri z nasledujúcich heteroatómov ako je kyslík, slra a dusík, alebo nesubstituovaný alebo substituovaný aromatícký zvyšok s jedným alebo dvoma jadrami, ktorý môže okrem atómov uhlíka obsahovať jeden až štyri atómy dusíka alebo jeden alebo dva atómy dusíka a jeden atóm kyslíka alebo síry alebo atóm kyslíka alebo atóm síry ako členy kruhu.Na prípravu sú zvlášť výhodnými medziprodukty všeobecného vzorca (XlI), kde Y znamená skupinu NHOH.Okrem toho sú na prípravu zvlášť výhodné medziprodukty všeobecného vzorca (D(), kde Y znamená nitroskupmu.Pokial ide o zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená skupinu NR sú výhodné medziprodukty všeobecného vzorca (XIII),(XIII), kde RHR a n majú uvedený význam a kde znamenáW znamená skupinu Z, ktorá má uvedený význam, a atóm vodíka, atóm halogénu, A predstavuje fenylovú skupinu.Zvlášť výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorca(XIII), kde W znamená atóm vodíka, chlóru alebo brómu alebo skupinu Z.Okrem toho sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca(XIII), kde A znamená alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka.Zvlášť výhodné sú zlúčeniny všeobecného vzorcaTakisto sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca(XIII), kde R 4 znamená atóm vodíka, metylovú alebo etylovú skupinu, Okrem toho sú tiež výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca (XIII), kde n znamená 0 alebo l.Predovšetkým sú výhodné zlúčeniny všeobecného vzorca (XIII), kde znamenán nulu, W ahóm vodíka, atóm chlóru alebo brómu alebo skupinu Z, R atóm vodíka, metylovú alebo etylovú skupinu aZlúčeniny všeobecného vzorca (I) môžu byť kyslć a zásadité skupiny, a preto môžu vytvárať adičné soli s kyselinami alebo so zásadami.Ako kyseliny, vhodné na vytváranie adičných solí s kyselinami, sa uvádzajú napnklad kyseliny Ininerálne (napríklad halogenovodíkovć, ako chlorovodíková a bromovodlková kyselina, kyselina fosforečná, sírová a dusičná), kyseliny organické (napnklad kyselina mravčia, octová, šťaveľová, mliečne, jantárová, vínna, citrónová, salícylová, p-toluénsulfónová, dodecylbenzénsulfónová) a iné protóno vé kyslé zlúčeniny (napríklad sacharín). Ako zásady, vhodné na prípravu adičných produktov so zásadami, sa príkladne uvádzajú oxidy, hydroxidy, uhličitany a hydrogenuhličitany alkalických kovov, kovov alkalíckých zemín(napríklad hydroxid alebo uhličitan draselný alebo sodný) alebo amóniové zlúčeniny, napríklad hydroxid amónny.Nasleduje bližšie vysvetlenie uvedených symbolov, uvádzaných vo všeobecných vzorcoch.Atómom halogćnu sa myslí atóm chlóru, brómu, jódu alebo fluóru .Alkylovou skupinou sa myslí uhľovodíková skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s 1 až 4 alebo až O atómarni uhlíka, napríklad skupina metylová, etylova,propylová, l-metyletylová, butylovil-metylpropylová, 2-metylpropylová a Ll-dimetyletylová skupina.Halogénalkylovou skupinou sa myslí uhľovodíková skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s l až 4 atómami uhlíka, definovaná, V ktorej sú atómy vodíka čiastočne alebo úplne nahradenć atómanlí halogénu, ako sú napríklad skupina halogénalkylová s l alebo s 2 atómami uhlíka, napríklad skupina chlórmetylová, dichlónnetyl-ová,trichlórmetylová, fluórmetylová, ditluórmetylová, trífluórmetylová, chlórtluórmetylová, díchlorfluónnetyl-ová,chlórdiíluónnetylová, l-íluóretylovà, Z-íluóretylová, 2,2 difluóretylová, 2,2,2-tritluóretylová, 2-chlór-2-Íluóretylová, Z-chlór-LZ-ditluóretylová, 2,2-dichlór-2-fluóretylová, 2,2,2-trichlóretylová a. pentafluóretylová skupina.Alkylkarbonylovou skupinou sa myslí alkylová skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s l až 10 atómami uhlíka (skôr definovaná, viazaná cez karbonylovú skupinu).Alkoxyskupinou sa mysli alkylová skupina s priamym alebo rozvetveným reťazcom s 1 až 4 alebo až 10 atómamí uhhka (skôr definovaná) viazaná cez atóm kyslíkaAlkoxykarbonylovou skupinou sa myslí alkylová skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazeom s 1 až 4 atómami uhlíka (skôr definovaná), viazaná cez karbonylovú skupinu.Alkyltioskupínou sa myslí alkylova skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s l až 4 alebo až 10 atómami uhlíka (skôr definovaná), viazaná cez atóm síry.Prípadne substituovanou alkylovou skupinou sa myslí uhľovodíková skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom s 1 až 10 atómami uhlíka, napríklad s l až 6 atómami uhlíka, ako skupina metylová, etylová, propylová, l-metyletylová, butylová, l-metylpropylová, 2-metylpropylová a Ll-dimetyletylová, pentylová, l-metylbutylová, Z-metylbutylová, J-metylbutylová, 2,2-dimetylpropylová, l-etylpropylová, hexylová, 1,1-dimetylpropylovà, l-metylpentylová, Z-metylpentylová, 3-metylpentylová, 4-metylpentylová, Ll-dimetylbutylová,LZ-dimetylbutylová, l,3-dimetylbutylová, l,2-dimetylbutylová, 2,3-dimetylbutylová, 3,3-dimetylbutylová, l-etylbutylová, Z-etylbutylová, l , 1 ,Z-trimetylpropylová,l,2,2-trimety 1 propylová, l-etyl-l-metylpropylová a l-etyl-2-metylpropylová skupina.Prípadne substítuovanou alkenylovou skupinou sa myslí nenasýtená uhľovodíková skupina s priamym alebo s rozvetveným reťazcom zvlášť s 2 až 10 atómami uhlíka a s jednou dvojitou väzbou v ľubovoľnom mieste, napríklad alkenylová skupina s 2 až 6 atómami uhlíka, ako skupina etenylová, l-propenylová, Z-propenylovžg l-metyletenylová, l-butenylová, Z-butenylová, El-butenylová, l-metyl-l-propenylová, Z-metyl-l-propenylová, l-metyl-Z-propenylová, 2-metyl-2-propenylová, l-pentenylová, 2-pentenylová, 3-pentenylová, 4-pentenylová, l-metyl-l

MPK / Značky

MPK: C07C 271/28, A01N 43/56, C07D 231/20, C07C 271/58, C07D 401/04, C07D 403/04, C07D 231/22, C07C 239/10

Značky: 2-[(dihydro)pyrazolyl-3'-yloxymetylén]anilidy, spôsob, medziprodukty, přípravu, přípravy, použitie, obsahom, prostriedok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/25-282426-2-dihydropyrazolyl-3-yloxymetylenanilidy-sposob-ich-pripravy-medziprodukty-na-ich-pripravu-prostriedok-s-ich-obsahom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">2-[(Dihydro)pyrazolyl-3'-yloxymetylén]anilidy, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, prostriedok s ich obsahom a ich použitie</a>

Podobne patenty