Spôsob inertizácie na hlásenie požiaru

Číslo patentu: E 7539

Dátum: 29.12.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu inertizácie na hasenie požiaru V uzatvorenom priestore (v dalšom nazvaného aj cieľový priestor), pri ktorom sa obsah kyslíka V uzatvorenom priestore V priebehu vopred určiteľnej doby znižuje na určitú úroveň inertizácie, 0002 Dokument EP-Al 103 286 uverejňuje inertizačné zariadenie ako aj spôsob inertizácie podľa podstatného znaku nároku l na zdolávanie požiaru v tuneli, pričom sa obsah kyslíka v tuneli znižuje na určitú úroveň inertizácie, ktorá zodpovedá hasiacej koncentrácii kyslíka.0003 Dokument US 2002/040940 A 1 uverejňuje spôsob inertizácie na zníženie rizika a na hasenie požiarov v uzatvorených priestoroch, ako aj zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu. Pritom sa uvažuje, že obsah kyslíka v cieľovom priestore sa najprv zníži na určitú úroveň základnej inertizácie a že hned na to a V prípade požiaru sa obsah kyslíka rýchlo ďalej zníži na určitú úplnú úroveň inertizácie.0004 Dokument US 6,082,464 A uverejňuje spôsob inertizácie,pri ktorom sa prvý inertný plyn prvou prietokovou rýchlosťou privádza určitú dobu do cieľového priestoru, aby sa mohol uhasiť v cieľovom priestore vypuknutý oheň. Ďalej sa pri tomto stave techniky uvažuje s tým, že na to sa privedie do cieľového priestoru druhý inertný plyn druhou prietokovou rýchlosťou, aby sa vo vnútri cieloveho priestoru udržala koncentrácia inertneho plynu na úrovni inertizácie, pri ktorej sa zamedzuje opätovné zapálenie ohňa.0005 Dokument US 2002/070035 A 1 uverejňuje spôsob hasenia vypuknuteho požiaru vo vnútri uzatvoreneho priestoru. Pri tomto spôsobe sa uvažuje s tým, že po detekcii požiaru sa prudko vytvorí v uzatvorenom priestore koncentrácia inertného plynu,aby sa tak znížil obsah kyslíka vo vnútri cieľového priestoru namaximálne na hasenie účinnú koncentráciu kyslíka. Okrem toho sapri tomto známom spôsobe uvažuje s tým, ze na dodržanie maximálnej na hasenie účinnej koncentrácie kyslíka sa inertný plyn dodatočne privádza vo vopred určenom množstve do uzatvoreného priestoru.0006 Je známy taký spôsob zdolávania požiaru V uzatvorenom priestore, že sa zníži koncentrácia kyslíka V príslušnej oblasti na priemernú hodnotu približne 12 objemových. Pri tejto koncentrácii kyslíka sa už nemôže väčšina horľavých materiálov znova zapáliť. Pri tomto spôsobe rezultujúci hasiaci účinok sa zakladá na princípe vytlačenia kyslíka. Normálny okolitý vzduch ako je známe pozostáva z 21 objemových kyslíka, zo 78 objemových dusíka a z 1 obj. 2 ostatných plynov. Na hasenie sa privedenínl napríklad čistého dusíka ako inertného plynu ďalej zvýši koncentrácia dusíka V príslušnom. priestore a tým zníži podiel kyslíka. Hasiaci účinok začne, keď klesne podiel kyslíka pod približne 15 objemových. V závislosti od V príslušnom priestore sa nachádzajúcich horľavých materiálov môže byť potrebné dalšie zníženie podielu kyslíka na napríklad uvedených 12 objemových.0007 Pri tejto hasiacej technike inertnými plynmi, ako sa nazýva napúšťanie priestoru ohrozeného požiarom alebo horiaceho priestoru kyslík vytláčajúcimi plynmi, ako kysličníkom uhličitým, dusíkom, vzácnymi plynmi alebo ich zmesami sa kyslíkvytláčajúce plyny, resp. inertné plyny alebo skladujú stlačenéV oceľových fľašiach, alebo sa V prípade potreby vyrábajú generátorom. V prípade požiaru sa potom privádza plyn do príslušného cieľového priestoru potrubnými systémami0008 Časový priebeh. zdolávania. požiaru. s účinným, spôsobom inertizácie sa V podstate delí na dve fázy, na fázu zdolávania požiaru a na fázu opàtovného zapálenia. Fáza zdolávania požiaru je fáza, počas ktorej sa cieľový priestor zaplaví kyslík vytláčajúcim plynom, aby sa V cieľovom priestore dosiahlakoncentrácia privedeného inertného plynu schopná hasiť.Koncentrácia schopná hasiť sa definuje podľa VdS ako koncentrácia, pri ktorej sa dá požiar bezpečne vylúčiť. Koncentrácia schopná hasiť sa nachádza pod takzvanou úrovňou zamedzujúcou opätovné zapálenie a zodpovedá napríklad v priestoroch elektronického spracovania dát, V priestoroch elektrických spínačov a rozvádzačov, v uzatvorených zariadeniach ako aj V skladových priestoroch s hospodárskym tovarom koncentrácii kyslíka približne 11,2 objemových.0009 Pre fázu zdolávania požiaru sa podľa VdS uvažuje, že počas 60 sekúnd od začiatku napúšťania sa musí dosiahnuť takzvaná úroveň zamedzujúca opätovné zapálenie. Úroveň zamedzujúca opätovné zapálenie je koncentrácia kyslíka, pri ktorej je práve vylúčené (opätovné) zapálenie V cieľovom priestore sa nachádzajúcich materiálov. Koncentrácia kyslíka úrovne zamedzujúcej opätovné zapálenie závisí od požiarneho zaťaženia cieľového priestoru a je to napriklad v priestoroch elektronického spracovania dát, V priestoroch elektrických spínačov a rozvádzačov, v uzatvorených zariadeniach ako aj v skladových priestoroch s hospodárskym tovarom koncentrácia kyslíka približne 13,8 objemových.0010 Podmienka, že vo fáze zdolávania požiaru musí počas 60 sekúnd dosiahnuť koncentrácia kyslíka úroveň zamedzujúcu opätovné zapálenie, určuje stúpanie krivky, ktorá popisuje priebeh napúštania zariadenia haseného inertným plynom, resp. spôsob inertizácie na začiatku fázy zdolávania požiaru. Zariadenie na hasenie inertnýnx plynom a spôsob inertizácie bymali byť primerane dimenzované.0011 Na fázu zdolávania požiaru, pocas ktorej sa úplne zahasí požiar V cieľovom priestore, nadväzuje takzvaná fáza opätovného zapálenia. Fáza opätovného zapálenia je časová perióda, V ktorej obsah kyslíka nesmie stúpnuť nad úroveň zamedzujúcu opätovné zapálenie, to znamená nad uvedených 13,8 objemových. Pritom sa podľa smernice VdS uvažuje s tým, že fázaopätovného zapálenia musí trvať viac ako desať minút. Inakvyjadrené to znamená, že zariadenie na hasenie požiaru inertným plynom a spôsob inertizácie musia byť tak dimenzované, že po spozorovaní požiaru sa cieľový priestor takým spôsobom napustí inertným plynom, aby sa počas 60 sekúnd V cieľovom priestore dosiahla koncentrácia kyslíka na úrovni zamedzujúcej opätovne zapálenie, pričoni sa ďalej neprekroči táto koncentrácia. počas fázy zdolávania požiaru a počas fázy opätovneho zapálenia.0012 Obr. 1 znázorňuje priebeh napúšťania pôvodným spôsobom inertizácie prevádzkovaným zariadením na hasenie požiaru inertným plynom na príklade cieľového priestoru osadeneho zariadením na elektronické spracovanie dát. Podľa smerníc VdSje pokusmi zistená úroveň zamedzujúca opätovne zapálenie prikoncentrácii kyslíka 13,8 objemových táto hodnota koncentrácie sa príležitostne tiež nazýva hraničná koncentrácia. Koncentrácia schopná hasiť, ktorá sa určuje z materiálu V ohnisku požiaru, z parametra Špecifikujúcehopriestor a z bezpečnosti, je podľa obr. 1 pri 11,2 objemových a tým ešte o 1,2 objemových nad pre osoby a zvieratá nebezpečnou koncentráciou kyslíka 10 objemových. V prípade zo stavu techniky známeho spôsobu inertizácie zodpovedákoncentrácia schopná hasiť úrovni inertizácie zariadenia na hasenie inertným plynom.0013 V znázornenom príklade sú použite zariadenie na hasenie požiaru inertizáciou, resp. spôsob inertizácie tak dimenzované,že V priebehu 60 sekúnd po zistení požiaru, resp. po spustení spôsobu inertizácie sa dosiahne úroveň zamedzujúca opätovné zapálenie (13,8 objemových) uzatvorením, resp. napustením cieľoveho priestoru inertným plynom. Pritom sa uvažuje s tým, že po dosiahnutí úrovne zamedzujúcej opätovné zapálenie ďalej klesá koncentrácia kyslíka, až sa dosiahne koncentrácia schopná hasiť,resp. úroveň inertizácie zariadenia na hasenie požiaru inertným plynom 11,2 objemových. V tomto časovom okamihu je požiar v cieľovom priestore úplne uhasený a nakoľko napúšťaniecieľového priestoru inertným plynom. sa po dosiahnutí úrovne

MPK / Značky

MPK: A62C 99/00

Značky: spôsob, inertizácie, požiaru, hlásenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e7539-sposob-inertizacie-na-hlasenie-poziaru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inertizácie na hlásenie požiaru</a>

Podobne patenty