Systém generujúci aerosól s vyraďujúcimi prostriedkami

Číslo patentu: E 17178

Dátum: 22.12.2011

Autor: Flick Jean-marc

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uvádzaný vynález sa vzťahuje na systém generujúci aerosól. Uvádzaný vynález sa vzťahuje najmä na systém generujúci aerosól, kde substrát generujúci aerosól je tekutý a je obsiahnutý v úložnej časti kvapaliny.0002 WO 2007/078273 opisuje elektrickú fajčiarske náčinie. Kvapalina je uložená V zásobníku, ktorýv komunikuje s ohrevom výparníka, napájanom z batérie cez sériu malých otvorov. Ohrievacie teleso je V tvare špirálovito vinutého elektrického ohrievača namontovaného na elektricky izolovanej podpere. Pri použití je ohrievač aktivovaný ústami užívateľa prepnutím. na bateriové napájanie. Nasávanie náustku užívateľom spôsobí, že vzduch je ťahaný cez otvory v zásobníku, cez ohrievač výparníka,do náustku a následne do úst užívateľa.0003 EP 0358002 opisuje fajčiarsky výrobok, V ktorom časť na jedno použitie obsahuje ohrievač a náplň tabaku. Časť na jedno použitie sa používa s opakovane použiteľným ovládačom.0004 US 2002/0105099 opisuje systém modifikácie vône, V ktorom je kvapalina držaná V nádobe a para získaná 2 kvapaliny dodávaná cez dýzu. Hladina kvapaliny v zásobníku je monitorovaná.0005 Systémy generujúce aerosól, podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré obsahujú vyššie uvedený fajčiarsky systém,majú množstvo výhod, ale stále existuje možnosť pre zlepšenie vo vyhotovení, najmä pokiaľ ide o manipuláciu s uloženou časťou kvapaliny.0006 Podľa prvého aspektu vynálezu, je tu poskytnutý systémúložnú časť obsahujúcu substrát pre vytvorenie aerosólu prvok generujúci aerosól pre generovanie aerosólu zo substrátu tvoriaceho aerosólriadiaci obvod pre komunikáciu s úložnou časťou alebo prvkomvyraďovacie prostriedky pre vyradenie nefunkčnej úložnej časti v systéme generujúcom aerosól ako reakcia na0007 Výhodne sú vyraďovacie prostriedky časťou úložnej časti. Výhodne je system generujúci aerosól elektricky ovládaný systém. Prvok generujúci aerosól je výhodne elektricky ovládaný. Výhodne je úložná časť oddeliteľná od hlavného telesá systému generujúceho aerosól a riadiaci obvod je umiestnený v hlavnom telese systému generujúcom aerosól. 0008 Je výhodné 2 niekoľkých dôvodov, aby sa dala automaticky vypnúť úložná časť. Ak je úložná časť prázdna alebo takmer prázdna, alebo ak je systém V poruche, systém nemôže produkovať aerosól s požadovanými vlastnosťami, napríklad veľkosťou aerosólových častíc alebo chemického zloženia. Okrem toho, ak je úložná časť kvapaliny prázdna alebo takmer prázdna, vyradenie úložnej časti je prostriedok na informovanie užívateľa, že je potrebné vymeniť substrát generujúci aerosól. Takisto automatické vyradenie úložnej časti sa môže použiť na zabránenie alebo aspoň na sťaženie opakovaného použitia úložnej časti naplnenej nižšími, nevhodnými alebo dokonca škodlivými substrátovými materiálmi. 0009 Systém generujúci aerosól výhodne dalej obsahuje hlavné teleso a úložnú časť, ktorá tvorí alebo je súčasťou spotrebného výmenného zásobníka upraveného tak, aby sa dal spojiť s hlavným telesom. Je výhodné, aby bolo možné vypnúť spotrebnú kazetu, ale udržovať hlavné teleso ako znovu použiteľnú časť. Hlavné teleso môže obsahovať viac drahých prvkov, ako sú riadiace obvody a uživateľské rozhranie. 0010 Výhodne sú vyraďovacimi prostriedkami elektrické prvky,toré sú konfigurované tak, aby sa odpojili alebo poškodili vypinacim signálom. S výhodou je prvkom elektrická poistka,ktorá môže byť prerušená dostatočne vysokým prúdovým signálom. Svýhodou vypinaci signál je prúd dostatočný na prerušeniepoistky. Iné elektrické prvky, ako je vypínač alebo tranzistor,sa tiež môžu použiť, môžu sa však použiť aj dalšie prostriedky pre vyradenie úložnej časti. Napríklad riadiaci obvod môže byť nakonfigurovaný tak, aby opticky kontroloval úložnú časť predtým, ako sa môže aktivovať prvok generujúci aerosól, avyraďovacími prostriedkami môžu byť elektrochromný materiál, alebo termochromický atrament na úložnej časti, ktorá jevyhrievaná ohrievačom pri reakcii na vyraďovací signál.0011 Alternatívne, V prípadoch kedy je úložná časť rozpoznaná alebo identifikovaná použitím sústavy logických obvodov(napríklad elektrického, elektromagnetického alebo optického) pomocou unikátneho identifikátora, môže byť rovnaký obvod použitý pre napísanie zrušiť bit (ochabnutý bit) do pamäte tohto obvodu, ktorým je časť pre ukladanie zakázaná, a preto nemôže byť použitá so základným systémom vytvárajúcim aerosól. Ale V prípadoch, keď časť pre uloženie obsahuje takéto logické obvody, môžu byť dokonca uložené v úložnej časti samotnej, čím sa zabráni ich ďalšiemu použitiu s iným systémonn vytvárajúcim aerosól.0012 Riadiaci obvod je výhodne nakonfigurovaný na určenie alebo odhadnutie, kedy je množstvo substrátu tvoriaceho aerosól V úložnej časti pod prahovým množstvom, a na vydanie vyraďovacieho signálu, keď je množstvo substrátu tvoriaceho aerosól určené alebo odhadnuté pod prahovým množstvom. Riadiaci obvod môže určiť množstvo substrátu V úložnej časti priamym meraním, nepriamym meraním alebo výpočtom. Napríklad, systém môže obsahovať prostriedky na priame meranie hmotnosti úložnej časti, ako je Váženie. Riadiaci obvod môže byť nakonfigurovaný na výpočet spotrebovanej hmotnosti substrátu monitorovaním používania systému. Napríklad, riadiaci obvod môže vypočítať spotrebovaný substrát na základe počtu prípadov, koľkokrát bol prvok generujúci aerosól aktivovaný. Alternatívne, riadiaciobvod môže využiť zmenu v správaní sa systému, ukazujúcu, ako saúložná časť vyprázdňuje, aby sa odhadlo množstvo substrátu,ktoré zostane V úložnej časti.0013 Prahová hodnota množstva kvapalného substrátu generujúceho aerosól V úložnej časti môže byť absolútne množstvo alebo relatívne množstvo, napríklad percentuálna hodnota.0014 Ak je množstvo kvapalného substrátu tvoriaceho aerosól znížené, napríklad ak je úložná časť kvapaliny prázdna alebo takmer prázdna, môže byť dodaný nedostatočný kvapalný substrát tvoriaci aerosól do prvku generujúceho aerosól. V prípade, že je ako prvok generujúci aerosól použitý ohrievač, môže to mať za následok, že teplota ohrievača sa zvýši. To znamená, že teplota ohrievača, ako bola snímaná teplotným snímačom, môže umožniť elektrickému obvodu určiť, že množstvo kvapalného substrátu generujúceho aerosól sa v úložnej časti znížilo na vopred stanovenú prahovú hodnotu.0015 Riadiaci obvod je výhodne nakonfigurovaný na vyslanie vyraďovacieho signálu, ked riadiaci obvod detegoval poruchu v systéme. Napríklad, keď sa na generovanie aerosólu použil ohrievač, môže byť použitý snímač teploty na zistenie akéhokoľvek prehriatia ohrievača alebo substrátu. Snímač teploty je spojený s riadiacim obvodom a riadiaci obvod vydáva vyraďovací signál, ak snímaná teplota snímačom teploty prekročí prvú prahovú hodnotu teploty. Toto je výhodné, pretože to umožňuje systému, aby sa zabránilo generovaniu nežiaducich alebo škodlivých aerosólových zložiek.0016 Substrát tvoriaci aerosól má výhodné fyzikálne vlastnosti, napríklad bod varu, vhodné na použitie systému generujúceho aerosól. Substrát tvoriaci aerosól je s výhodou kvapalina. Kvapalina s výhodou obsahuje tabakový materiál,obsahujúci prchave aromatické tabakové zlúčeniny, ktoré sa uvoľñujú z kvapaliny pri ohreve. Alternatívne alebo navyše,kvapalina môže obsahovať netabakový materiál. Kvapalina môže zahrňovať vodu, rozpúšťadlá, etanol, rastlinné extrakty aleboprírodné alebo syntetické vône. S výhodou kvapalina ďalej

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00, A61L 9/03

Značky: systém, vyraďujúcimi, aerosol, generujúci, prostriedkami

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e17178-system-generujuci-aerosol-s-vyradujucimi-prostriedkami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém generujúci aerosól s vyraďujúcimi prostriedkami</a>

Podobne patenty