Bleskový parný generátor a konfigurácia s bleskovým parným generátorom

Číslo patentu: E 14550

Dátum: 22.12.2010

Autor: Von Stenglin Christoph

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na vytvorenie pary dekontaminačného prostriedku, najmä pary peroxidu vodíka, ktoré zahŕňa teleso odparky, vykurovacie zariadenie na ohriev telesa odparky a väčší počet prívodných kanálov na privádzanie dekontaminačnej kvapaliny, určenej k odpareniu, výhodne vo forme kvapaliny obsahujúcej peroxid vodíka. Výhodne sa vynález týka takzvaného bleskového pamého generátora (rýchleho parného generátora). Ďalej sa vynález týka výhodne farmaceutickej technickej konfigurácie, zahŕňajúcej priestor určený k dekontaminácii, najmä izolačnú miestnosť a/alebo dezinfekčnú miestnosť a zariadenie na vytvorenie pary dekontaminačného prostriedku.0002 K dekontaminácii izolačných miestností a/alebo dezínfekčných miestností sa vo farmaceutickom priemysle používa vzhľadom k jej vysokej reaktivite para peroxidu vodíka. K minimalizácii nebezpečenstva výbuchu sa pri odparovaní roztokov peroxidu vodüca používajú tak zvané bleskové odparky (bleskové parné generátory), ktorých cieľom je nárazovité (bleskové) odparovanie malých množstiev kvapaliny s obsahom peroxidu vodíka. Var väčších množstiev tekutiny s obsahom peroxidu vodíka nie je z dôvodu vyššie uvedeného nebezpečenstva výbuchu povolený. Problémom pri odparovaní malých množstiev kvapaliny s obsahom peroxidu vodíka, najmä vodných roztokov, je vytváranie kvapiek kvapaliny, ktoré tancujú na horkom povrchu odparky, a ktoré zabraňujú ľahšie o bleskové odparovanie. 0003 Z DE lO 2006 006 095 Al je známy parný generátor peroxidu vodíka, ktorý vykazuje rovnú plochu odparky. Tu môže dochádzať k vyššie uvedenej tvorbe tancujúcich kvapiek. 0004 ZEP 0 972 159 B 1 je známy altematívny bleskový parný generátor (rýchly pamý generátor), ktorý sa vyznačuje odparovacími kanálmi, umiestnenými vo vzájomnej hydraulickej komunikácii v telese odparky.0005 Z hľadiska známeho stavu techniky sa ďalej odkazuje na DE 602 03 603 T 2 alebo DE 603 00 820 T 2.0006 Z DE 2005 030 822 Al je známa odparka peroxidu vodíka s hmcovitým plášťom na telese odparky, ktorá vykazuje jedinú, veľkoplošnú odparovaciu plochu, pričom prívod tepla do dekontaminačného prostriedku prebieha výhradne zospodu. Táto známa odparka vyžaduje zlepšenie z hľadiska rýchlosti odparovania a rovnako z hľadiska zabránenía vzniku tancujúcich kvapiek dekontaminačného prostriedku. Z DE 2005 030 822 A 1 je ďalej známe pripojenie väčšieho počtu odpariek pomocou potrubia na sterilizovanú nádobu, pričom sa zvyšuje množstvo pary dekontaminačného prostriedku. Celkové náklady na odparovanie sa preto príslušným spôsobom x-krát zväčšujú. Okrem toho je do priestoru, určeného pre aplikáciu pary, nutné priviesť väčší počet parných potrubí, čo je z hľadiska priestoru u malých priestor problematické. Okrem toho je nutné použiť väčší počet tesnenia.0007 Z CN 2009 43 844 Y je známa odparka na vodu. Známa odparka vykazuje jedno teleso odparky s väčším počtom malých otvorov. Odparke je priradený jediný prívodný kanál, ktorý je umiestnený uprostred nad telesom odparky. Aby mohol väčší počet malých otvorov prispievať k odparovaniu, musí byt jediným prívodným kanálom privádzané dostatočné množstvo kvapaliny, čo je však v protiklade s cieľom spontánneho bleskového odparovania dekontaminačných činidiel. V praxi by mohlo dôjsť k nebezpečnému vyvareniu dekontaminačných prostriedkov. Z tohto dôvodu nie je známa odparka vhodná k odparovaniu dekontaminačných prostriedkov.0008 ZEP 1738777 je známa odparka pre sterilizačnú aparatúru so štyrmi prívodnými kanálmi, pomocou ktorých sa strieka dekontaminačná kvapalina na vyhrievanú dosku. Povrch odparky môže vykazovat priehlbiny napríklad vo forme pologulí.0009 Všetky vyššie uvedené bleskové odparky sa vyznačujú relatívne komplexnou konštrukciou a/alebo rýchlosťou odparovania, ktorá vyžaduje zlepšenie.Na základe známeho stavu techniky je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť pokiaľ možno jednoducho konštruovanú bleskovú odparku (rýchlu odparku) kvývoji pary dekontaminačného prostriedku, ktorá sa vyznačuje rovnako vysokou rýchlosťou odparovania. Výhodne by sa mal vnútri odparky podstatným spôsobom eliminovať vznik tancujúcich kvapiek dekontaminačného prostriedku. Okrem toho je úkolom predkladaného vynálezu poskytnúť konfiguráciu, zahrnujúcu priestor určený ku kontaminácii a príslušným spôsobom zlepšený generátor pary. Výhodne sa jedná o konfiguráciu pre plnenie a/alebo spracovanie farmaceutika.0010 Z hľadiska rýchleho generátora pary sa úkol podľa vynálezu rieši tak, že sa v jednoalebo viacdielnom telese odparky umiestni väčší počet slepých otvorov a ktýmto slepým otvorom je priradený minimálne jeden a výhodne len jeden z prívodných kanálov k privádzani kvapalného dekontaminačného činidla, určeného kodparovaniu, do jednotlivých slepých otvorov. Výhodne sa vprípade kvapalného dekontaminačného prostriedku jedná o vodný roztok peroxidu vodíka, najmä o 35-ný alebo 50-ný roztok.0011 Z hľadiska konfigurácie, najmä farmaceutickej konfigurácie, sa úkol podľa vynálezu irieši použitím generátora pary, konštruovaného vyššie opísaným spôsobom.0012 Výhodne formy uskutočnenia podľa vynálezu sú uvedené vzávislých patentových nárokoch. V rámci vynálezu sú všetky kombinácie tvorené minimálne dvomi charakterístickými znakmi, uvedenými v opise, v patentových nárokoch a/alebo na obrázkoch. K zabráneniu opakovania budú mať charakteristické znaky zariadenia platnosť a nárokovaný význam rovnako pre postup. Rovnako tak budú mat charakteristické znaky postupu platnosť a nárokovaný význam rovnako pre zariadenie.0013 Vynález je založený na poznatku, že je možné dosialmuť rýchleho odparenia výhodne vo fonne kvapiek privádzaného kvapalného dekontaminačného prostriedku z hľadiska rýchlosti odparovania zlepšeným a jednoduchým spôsobom tak, že k odparovaniu dochádza vnútri (obvodovo uzavretých) slepých otvorov jedno alebo viacdielneho telesa odparky. Tento poznatok je mimo ine založený na skutočnosti, že vyhrievaná obvodová stena slepých otvorov vykazuje podstatne menší odstup vôči privádzanému kvapalnému kontaminačnému prostriedku, určená k odparovaniu, než obvodová stena valcovitej odparky s rovnou plochou dna. V pripade niektorej rýchlej odparky, vytvorenej podľa konceptu predkladaného vynálezu, je tak možne ku kvapalnému dekontaminačnému prostriedku, určenému kodpareniu a privádzanému výhodne vo forme kvapiek, priviesť vkrátkom čase veľké množstvo tepla a to nie len zospodu, ale pomocou sálavého tepla rovnako z obvodovej steny príslušného slepého otvoru. Aplíkáciou slepých otvorov vtelese odparky (najmä vbloku odparky), ktoré môžu byť vytvorené napríklad vo forme vyvŕtaných otvorov, sa tak docieli mimoriadnej jednoduchej a účinnej konštrukcie odparovacieho zariadenia. V porovnaní s odparkami podľa známeho stavu techniky nie je nutné vytvárať odparovacie kanály,prechádzajúce telesom odparky, ktorými sa privádza kvapalina určená k odpareniu, pričom sú tieto vyššie uvedené kanály podľa známeho stavu techniky medzi sebou rovnako nákladným spôsobom spojené hydraulicky. Zvlášť výhodný je variant formy uskutočnenia zariadenia pre vytváranie pary dekontaminačného prostriedku, podľa ktorého sa výhodne jednodielne teleso odparky k dosiałmutíu optimálneho vedenia tepla vyrobí z hliníka, najmä z hliníkovej zliatiny. Ďalej je výhodné, kedy vykurovacie zariadenie je vytvorené, respektíve nastavené tak, aby toto zariadenie zohrievalo teleso odparky na teplotu v rozsahu medzi l 0 O°C a l 40 °C. Zvlášť výhodne činí teplota pri prevádzke odparky asi 120 °C alebo menej, pričom sa optimálne zabráni tvorbe uzavretých kvapiek na povrchu odparky, ktoré nie je možné rázovo odpariť. Zvlášť účelné je, keď maximálny priemer slepých otvorov, ktoré optimálne vykazujú aspoň vurčitých úsekoch valcovitý tvar, neprekročí rozmer SO mm. Ešte výhodnejšie je, keď maximálny priemer odpovedá 40 mm alebo menej. Zvlášť výhodne sa tento priemer volí vrozsahu medzi asi 30 mm a 35 mm. V ideálnom prípade je rovnako maximálna hĺbkapriestoru (dole uzavretých) slepých otvorov obmedzená a činí menej než 50 mm, zvlášť výhodne menej než 40 mm a najmä menej než 30 mm. Optimálne činí hlbka priestoru k základne slepého otvoru asi 25 mm.0014 V ďalších formách uskutočnenia predkladaného vynálezu sa s výhodou predpokladá,že prierezová plocha slepých otvorov je konštantná minimálne v niekto ch úsekoch, výhodne vo väčšej časti ich axiálneho predĺženia, najmä po celom axíálnom pred žení.0015 Zvlášť výhodná je fonna uskutočnenia, v ktorej nemajú slepé otvory kruhový obrys,ale pravouhlý, najmä takmer kvadratický, pričom je ďalej výhodné, keď pritom slepé otvory nevykazujú ostré hrany, ale hrany vykazujúce určitý rádius, to znamená zaoblené hrany. Táto forma uskutočnenia sa zdá byť na prvý pohľad podivná, pretože výroba pravouhlo kontúrovaných slepých otvorov je v porovnaní skruhovo kontúrovanými slepými otvormi náročná a uskutočňuje sa najmä frézovaním. Pomocou pravouhlej kontúry (dve pravouhlo usporiadané dvojice paralelných strán), výhodne so zaoblenými hranami, je však možné získať prekvapivo optimalizované vlastnosti odparovania.0016 Zvlášť výhodné je, keď pomer dĺžky k šírke u slepých otvorov činí asi l až asi 1,3,zvlášť výhodne asi 1,1. V jednej zvlášť výhodnej variante uskutočnenia činí dĺžka každého slepého otvoru (merané v smere pozdĺžneho priebehu odparky) asi 27,75 mm a (kolmo prebehajúca šírka) činí asi 25 mm. Zvlášť výhodne činí hĺbka pravouhlo kontúrovaných slepých otvorov asi 24 mm. Inak povedané činí pomer medzi dlžkou, šírkou a hĺbkou približne 11 l. Ako zvlášť výhodné sa ukázalo usporiadanie pravouhlých slepých otvorov vrade. Zvlášť výhodne je za sebou v rade, to znamená v smere pozdĺžneho usporiadania odparky, usporiadaných šesť identických slepých otvorov, pričom vždy dva susedné slepé otvory sú usporiadané vo vzájomnom odstupe výhodne menším než 10 mm, najmä asi 4 mm. 0017 Výhodne je počet predpokladaných slepých otvorov a/alebo slepých otvorov, ktoré majú byt plnené odparovaným kvapalným dekontamínačným prostriedkom, prispôsobený alebo koordinovaný so zamýšľanou koncentráciou účinnej látky v nosnom vzduchu a/alebo v atmosfére priestoru určeného k dekontarninácii. Podľa vynálezu je slepým otvorom príradený minimálne jeden, najmä len jeden prívodný kanál, k prívodu dekontaminačného prostriedku určeného kodpareniu, najmä vo forme kvapiek to znamená, že sú prívodné kanály usporiadané tak, aby bolo možné dekontaminačný prostriedok privádzať bezprostredne do slepých otvorov, výhodne vo forme kvapiek.0018 Zhľadiska geometrického uskutočnenia slepých otvorov existujú rôzne možnosti. Zvlášť výhodne vykazujú tieto slepé otvory valcovitú plochu plášťa, najmä spárovanú s kruhovou plochou dna. Alternatívne môžu slepé otvory vykazovať valcovitú plochu plášťa spárovanú s kónickým úsekom dna.0019 Ako bolo vyššie uvedené, sú slepé otvory podľa jednej altematívnej fonny uskutočnenia pravouhlé. Najmä sú minimálne približne kvadraticky kontúrované, pričom je ďalej výhodné, keď hrany prebiehajúce smerom hore (pozorované v obvodovom smere) sú zaoblené, napríklad a výhodne s polomerom zakrivenia asi R 5 mm.0020 Podľa jednej altematívnej formy uskutočnenia sa priemer výhodne kruhovo kontúrovanej prierezovej plochy slepých otvorov s pribúdajúcou vzdialenosťou od ich homého vstupného otvoru zmenšuje, alternatívne stupňovito alebo kontinuálne, napr 1 klad kónicky.0021 Zvlášť výhodné je, keď sú všetky slepé otvory tvarované ídenticky.0022 V ďalších formách uskutočnenia podľa vynálezu sa svýhodou predpokladá, že jednotlivé slepé otvory vzájomne bezprostredne nepriliehajú, ale vykazujú medzi sebou určitý odstup, najmä z dôvodu zaistenia rovnomemćho prívodu tepla. Výhodne nie sú slepé otvory vzájomne hydraulicky spojené, ale prostredníctvom priečnych otvorov.0023 Rovnako z hľadiska konkrétneho uskutočnenia telesa odparky sú k dispozícii rôzne možností. Známe telesa odpariek sú spravidla kontúrované valcovito. Výhodný je variantuskutočnenia, v ktorom vykazuje výhodne aspoň v určitých úsekoch kvádrovo kontúrované teleso odparky tu navrhnutého zariadenia pre vytváranie pary dekontaminačného prostriedku väčšiu dĺžku než šírku a výhodne rovnako väčšiu dlžku než hĺbku. Zvlášť výhodné je, ked je teleso odparky kontúrované minimálne v určitých úsekoch aspoň približne kvádrovo.0024 Rovnako z hľadiska usporiadania slepých otvorov existujú rôzne možnosti. Výhodná je forma uskutočnenia, vktorej sa použije aspoň jedna, výhodne len jeden rad slepých otvorov, prechádzajúci v smere pozdĺžneho usporiadania telesa odparky. Realizovateľná je rovnako forma uskutočnenia s väčším počtom, najmä paralelných rad.0025 Vykurovacie zariadenie je vytvorené a usporiadané výhodne tak, aby prebiehalo pozdĺž pozdĺžnych strán telesa odparky, to znamená pozdĺž jeho pozdlžneho rozloženia. Výhodne je dodatočne usporiadané rovnako pozdĺž plochy dna. V prípade použitia dvoch,najmä paralelných rad slepých otvorov, je zvlášť výhodné, ked sa vykurovacie zariadenie rozprestiera voblasti medzi radarni, pričom sa zaistí rovnomemý prísun tepla k slepým otvorom. Vprípade vykurovacieho zariadenia sa s výhodou jedná o elektrické odporové kúrenie. Výhodne sa do telesa odparky urniestni teplotné čidlo, napríklad typu PT 100. Teplotné čidlo, výhodne PT 100, slúži výhodne kmonitorovaniu, respektíve kzáznamu teploty, prípadne priebehu teploty. Zvlášť výhodne sa dodatočne alebo alternatívne k tepelnému čidlu použije tepelný článok, priradený k vykurovaciemu zariadeniu. V prípade vykurovacieho zariadenia sa jedná o minimálne jednu vykurovaciu tyč, ktorá je vložená do otvoru, najmä vyvŕtaného otvoru, prebiehajúceho v smere pozdĺžneho rozloženia odparky. V tomto otvore je rovnako s výhodou umiestnený rovnako tepelný článok, výhodne integrálne s vykurovacou tyčou. Ďalej je výhodné použitie väčšieho počtu, najmä paralelne usporiadaných vykurovacích tyčí. Dobré výsledky boli dosialmuté s celkovo tromi vykurovacími tyčami, pričom sú tieto tri vykurovacie tyče usporiadané uprostred spoločnéhotepelného článku, ktorý sa výhodne nachádza spoločne so strednou vykurovacou tyčou vstrednom vyvŕtanom otvore. Zvlášť výhodné je použitie celkovo len dvoch vykurovacích tyčí,umiestnených symetricky vzhľadom k zvislej zrkadlovej rovine.i 0026 Ako už bolo uvedené, sú slepým otvorom priradené výhodne tuhé prívodné kanály, aby bol Lunožnený prívod kvapalného dekontaminačného prostriedku pokial možno ku každému slepému otvoru. Kzabráneniu súčasného prívodu nosného vzduchu do kanálov,privádzajúcich kvapalný kontaminačný prostriedok pred odparením kvapaliny, počíta sa vďalších formách uskutočnenia podľa vynálezu stým, že prívodné kanály prestupujú prívodné otvory slepých otvorov, to znamená, že zasahujú do slepých otvorov. Pritom je zvlášť výhodné, keď výhodne vysušený a zohriaty nosný vzduch preteká slepé otvory a tak s sebou odnáša paru dekontaminačného prostriedku, vystupujúcu zo slepých otvorov.0027 Vpraxi sa môže prihodiť, že sa prívodné kanály inkrustujú alebo že dôjde kích opotrebeniu. K zabráneniu veľkým opravám sa preto v ďalších formách uskutočnenia podľa vynálezu s výhodou predpokladá, že sú prívodné kanály, ktorými je do slepých otvorov privádzaný kvapalný dekontaminačný prostriedok, výhodne vo forme kvapiek, vymeniteľné,to znamená vyrobené a umiestnené tak, aby je bolo možné vymeniť. Prekvapívo je možne kvytvoreníu výhodne tuhých, najmä kovových privodných kanálov použiť injekčné ihly,dostupné vo forme zboží vyrábaného vo veľkom merítku, a vyrábané najmä zušľachtilej oceli, ktoré sú výhodne na svojich homých koncoch, odvrátených od slepých otvorov,opatrené prípojkou Luer-Lock, pomocou ktorej je možné zaistiť vymeniteľnosť alebo zameniteľnosť. Vnútomý priemer prívodných kanálov je výhodne zvolený v rozsahu medzi asi 0,5 mm a asi 2 mm.0028 Výhodne sú prívodné kanály, najmä vytvorené z injekčných ihiel, usporiadané tak, aby privádzali kvapalný dekontaminačný prostriedok k slepým otvorom z rozdeľovacej komory,to znamená, aby predstavovali hydraulické spojenie medzi rozdeľovacou komorou a príslušným slepým otvorom. Ktomuto účelu vyčnievajú prívodné kanály do prietokového

MPK / Značky

MPK: A61L 2/20, B01B 1/00

Značky: konfigurácia, generátorom, generátor, bleskový, bleskovým, parný, parným

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e14550-bleskovy-parny-generator-a-konfiguracia-s-bleskovym-parnym-generatorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bleskový parný generátor a konfigurácia s bleskovým parným generátorom</a>

Podobne patenty