Spôsob znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku, získané produkty a ich využitie

Číslo patentu: E 11514

Dátum: 24.10.2008

Autor: Dalemans Daniel

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku, získané0001 Predkladaný vynález sa týka spôsobu znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku prežúvavcov, výhodne V mliečnom tuku dobytka, výhodnejšie v mliečnom tuku kráv, mliečneho tuku prežúvavcov, výhodne mliečneho tuku dobytka alebo kráv, ktorý zahŕňa znížený obsah nasýtených mastných kyselín, výhodne získaný spôsobom podľa tohto vynálezu, rovnako ako zložiek potravy získaných z tohto mliečneho tuku prežúvavcov, výhodne mliečneho tuku dobytka alebo kráv, a ich využitie.Technologické predpoklady na báze tohto yynálezn0002 Ako všetky potravinové tuky mliečny tuk sa skladá prevažne z triglyceridov (98 ),ktoré sú triestermi mastných kyselín a glycerolu. Mliečny tuk je charakteristický širokým spektrom rôznych mastných kyselín (aspoň desat hlavných rôznych mastných kyselín) aširokým spektrom rôznych triglycerídov, ktoré sú kombináciami týchto mastných kyselín.0003 Mastné kyseliny s krátkym reťazcom 4 - 10 uhlíkov, ktoré sú v podstate nasýtené,mastné kyseliny s dlhým reťazcom 12 - 18 uhlíkov, ktoré sú hlavne nasýtené a mononenasýtené a poly-nenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ktoré sú prítomné v množstve len okolo 3 , sa môžu považovať za významné nenasýtené mastné kyseliny súprevažne v cis konfigurácii, ale niektoré sa vyskytujú V trans konfigurácii.0004 Tieto mastné kyseliny majú prevažne párny počet uhlíkových atómov, ale existuje aj malý podiel mastných kyselín s nepárnym počtom uhlíkových atómov (predovšetkým s 15 a 170005 Ďalej triglyceridy sú buď triglyceridy s krátkym reťazcom (C 36-C 42) obsahujúce mastné kyseliny s krátkym reťazcom, alebo triglyceridy s dlhým reťazcom (C 44-C 54) obsahujúce iba mastné kyseliny s dlhým reťazcom. Všetky tieto triglyceridy sú buď trinasýtené, t.j. obsahujúce iba nasýtené mastné kyseliny, alebo nenasýtené, t.j. obsahujúce jednu alebo viacej0006 Mliečny tuk a potravinové produkty, ktoré sú bohaté na mliečny tuk (ako je maslo,smotana, syry), trpia zlou nutričnou povesťou, pretože vysoko nasýtené mastné kyseliny aobsahy cholesterolu V tomto tuku odradzujú od ich používania. 0007 Zloženie mastných kyselín mliečneho tuku je ukázané v Tabuľke l.0008 Na základe prečítania Tabuľky l je možné pozorovať, že mastné kyseliny mliečneho tuku kravského mlieka zahŕňajú 65,5 nasýtených mastných kyselín, 31 mononenasýtených (cis a trans) a asi 3,5 poly-nenasýtených (cis a trans) mastných kyselín, pričom tieto hodnoty sa vyjadrujú vhmotnostných percentách zo sumy všetkýchmastných kyselín redukovaných na 100 , suma sa tiež nazýva celkové mastné kyseliny.0009 Ďalej, zloženie týchto mastných kyselín sa mení V závislostí od ročného obdobia a kŕmenia dojníc na jar a v lete je mliečny tuk menej nasýtený, pretože potrava sa skladá predovšetkým z čerstvej trávy poskytujúcej značné množstvo nenasýtených mastných kyselín,zatiaľ čo v zime krmivo pre dobytok (siláž) vyvoláva zmenu v zložení mliečneho tuku, ktoroum °ým°čk mastné kyseliny ( hmotn.) 3 ô 24 C 10 3,1 2,5 ° 3 C 14 11,8 9,1 z C 16 32,4 24,2 Cl 61 2,6 2,6 c ísuma nas en ch mastn ch yt y y 70,8 kyselín(cistrans) mastných kyselín ,suma poly-nenas en ch yt y 2,8 4,1 3,50010 Pretože mliečny materiál je živočíšny tuk, obsahuje cholesterol (280 mg na 100 g).Avšak nutričné odporúčania odporúčajú, aby príjem cholesterolu v potrave bol obmedzený na maximálne 300 mg denne. V súvislosti stým, zlepšenie nutričného obrazu mliečneho tukuvyžaduje zníženie obsahu cholesterolu a nasýtených mastných kyselín v ňom.0011 V súčasnosti sa priemyslovo fyzikálnymi metódami dosahuje extrakcia cholesterolu zmliečneho tuku, napríklad molekulové zapuzdreníe prostredníctvom cyklodextiínu alebo pamým vypudzovaním. Týmito metódami sa môže extrahovať minimálne 75 pôvodne0012 Spôsob na zníženie obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku tiež existuje, ale dáva zjavne neuspokojivé výsledky.0013 Samozrejme sa objavujú chovné praktiky vyžadujúce špeciálne kŕmenie mliečneho dobytka (kráv). Skutočne je možné zmeniť krmivo mliečneho dobytka (kráv) tým, že sa im poskytne krmivo obohatené poly-nenasýtenými mastnými kyselinami (napr. krmivo založené0014 Účinok tohto krmiva je špeciálne zjavný v zime pri porovnani s dávkou, ktorej podstatou je seno alebo siláž. Avšak tieto účinky sú veľmi obmezené počas ostatných ročných období, ked sa zvieratá (hovädzi dobytok) živia trávou (pretože čerstvá tráva je bohatá na poly nenasýtené mastné kyseliny typu omega-3). Oleje poskytované v krmive určenom pre zvieratá(hovädzí dobytok) prechádzajú značnou biohydrogenáciou vbachore kravy, ktorá spôsobí významné zvýšenie obsahu nenasýtených mastných kyselín v trans konformácii v mlíečnom tuku (hovädzieho dobytka) tento tuk nie je nevyhnutne žiaduci, čo je dane zdržanlivým postojom nutričných odbomíkov ku kvalite trans typu mastných kyselín. Tento efektčiastočne znižuje výhodu získaného úbytku nasýtených mastných kyselín.0015 Ochrana nenasýteného oleja poskytovaného v potrave umožňuje obmedzenie biohydrogenácíe. Toto je prax odporúčaná Rumentekom (Austrália). Tento efekt sa dosiahne pomocou ochrarmej vrstvy, ktorá sa skladá z látok nedegradovateľných mikroorganizmami bachora. S najlepšími výsledkami známymi pre tieto postupy zmeny krmiva dojníc je možne dosiahnuť relativne zníženie hodnoty nasýtených mastných kyselín z 20 na 25 , pri zmene obsahu nasýtených mastných kyselín zo 70,5 na 54,4 (v absolútnej hodnote zníženia o 16,1(Poppitt, S.D. et al. 2002. Lipid-lowering effects of a modiñed butter-fat a controlled íntervation trial in healthy men, European Joumal of Clinical Nutrition, 56, 64-71).0016 Avšak navyše ku zníženiu nasýtených mastných kyselín v tuku (hovädzieho dobytka) táto metóda vyžaduje krmivo pre zvieratá (hovädzí dobytok) obohatené olejom, čo spôsobuje kríženie a obmedzenie chovu na vybrané skupiny, čím sa zvyšujú náklady na získaný mliečny produkt. Ďalej táto zmena vpotrave cicavcov (dobytka, ako napr. kráv) vedie ku zníženiu obsahu tuku alebo dokonca obsahu proteínov v ich mlieku.(Packard, P., Chenais, F., Brunschwig, P. July 2006. Maitrise de la matičre grasse du lait par lalimentation des vaches laitiěres. Etude bibliographique et simulations technico-économiques,Collection résultats, Onilait (2 rue Saint Charles, 75740 Paris Cedex 15) and Institut de lElevage (149 rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12), Compte rendu 030631012.0017 Iná možnosť zníženia obsahu nasýtených mastných kyselín v mlíečnom tuku spočíva v dosiahnutí viacstupňovej frakcionácie mliečneho tuku kryštalizáciou. Viacstupňová frakcionácia mliečneho tuku kryštalizácíou sa aplikuje na tzv. tuhé tuky (plastické pri izbovej teplote), ako palmový olej alebo mliečny tuk. S touto technikou je možné získať tuhšíe a mäkšie(alebo dokonca kvapalné) frakcie, vhodnejšie pre niektoré aplikácie (napr. tuhé maslá napasterizáciu, mäkké a roztierateľné maslá na konzumáciu atdĺ).0018 Táto technológia je založená na čiastočnej kryštalizácii triglyceridov s vysokým bodom topenia spôsobenej riadeným pomalým ochladzovaním za miemeho miešania, a potom na ichseparácií zo zostávajúceho oleja filtráciou alebo odstredením. Pevná fáza tvorená kryštálmi sa

MPK / Značky

MPK: A23L 1/30, C11B 3/00, A23D 7/00, C11B 3/12, A23D 9/04, C11B 7/00

Značky: získané, využitie, tuků, kyselin, znižovania, spôsob, mliečnom, mastných, obsahu, produkty, nasýtených

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e11514-sposob-znizovania-obsahu-nasytenych-mastnych-kyselin-v-mliecnom-tuku-ziskane-produkty-a-ich-vyuzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob znižovania obsahu nasýtených mastných kyselín v mliečnom tuku, získané produkty a ich využitie</a>

Podobne patenty