Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Blažek Jiří, Novotný Jiří

Je ešte 16 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanieVynález sa týka ručného obrábacieho stroja s upínacím zariadením pre nástroj, poháňaným rotačne hnacím motorom, pre nástroj obsahujúci obrábaciu stranu pre abrazívne a/alebo rezacie obrábanie spracovávaného objektu, s ochranným krytom, obsahujúcim nástrojové rameno pre upnutie nástroja, pre aspoň čiastočné prekrytienástroja, podľa predvýznaku nároku l.Taký ochranný kryt pre ručný obrábací stroj je známy zo spisu US 3,585,980 A alebo zo spisu DE 42 30 642 A 1.Ďalší ochranný kryt pre ručný brúsiaci a leštiací stroj je známy napríklad zo spisu W 0 97/32692 A 1. Prípojkou pre odvádzanie prachu môže byť z pracovného priestoru obrábacieho stroja, v ktorom je uložený nástroj, uskutočnený napríklad ako obrábací kotúč,odvádzaný prach. Ochranný kryt je spojíteľný s nástavným hrdlom pre vlastný ručný obrábací stroj, neznázornený v spise W 0 97/32692 A 1 podrobne, pričom ochranný .kryt je vzhľadom k tomutonástavnému hrdlu otočne pohyblívý.V praxi sa ukázalo, že chovanie prúdenia odsávaného prúdu vsmere k vstupnému otvoru prípojky pre odsávaný prach nie jev každom prevádzkovom prípade optimálne.Úkolom predloženého vynálezu preto je vytvorit vylepšenéPre vyriešenie tohto úkolu je upravený ručný obrábací strojpodľa technickej myšlienky nároku l.Kanál pre odvádzanie prachu je upravený medzi hornou stranou nástroja a krycou stenou pracovného priestoru obrábacieho strojaZákladnou myšlienkou vynálezu je, že prietočný prierez je pri väčšom odstupe od vstupného otvoru prípojky pre odvádzanie prachu menší. Tým sa docieli optimálny sací efekt i vtedy, ked je s výhodou k prípojke pre odvádzanie prachu pripojený napríklad vysávač prachu. Odvádzanie prachu, najmä odsávací výkon, je teda optimálny i V oblastiach pracovného priestoru obrábacieho stroja, ktoré sú viacvzdialene od vstupného otvoru.Prietočný prierez sa môže napríklad stupňovite zväčšovať. Výhodné však je, keď sa prietočný prierez zväčšuje v podstate kontinuálne. Pritom je možné, že sa prietočný prierez zväčšuje lineárne. Je však rovnako možné, že sa prietočný prierez zväčšuje vsmere k vstupnému otvoru nie lineárne, ale napríkladS výhodou korešponduje smer otáčania nástroja pre obrábanie spracovávaného objektu a smer prúdenia vzduchu v kanálí pre odvádzanie prachu. Smer otáčania a smer prúdenia prebiehajú napríklad V rovnakom zmysle. Tým sa dosiahne zosilnenie prúdenia alebo dokonca vytváranie prúdenia. Nástroj teda podporuje aleboJe rovnako možné, že nástroj obsahuje na svojej strane privrátenej ku kanálu pre odvádzanie prachu lopatky alebo inezariadenia pre unášanie vzduchu pre vytváranie alebo zrýchľovanieprúdu vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné uviesť, že pracovný priestor obrábacieho stroja môže obsahovat i väčší počet vstupných otvorov vedúcich k prípojke pre odvádzaníe prachu, ku ktorým je priradený vždy jeden kanál pre odvádzaníe prachu, z ktorých vždy aspoň jedenmá prierez zväčšujúci sa smerom k vstupnému otvoru.Pre privádzanie vzduchu do kanálu pre odvádzaníe prachu je s výhodou uskutočnené také opatrenie, že tento kanál obsahuje aspoň jeden privádzací otvor usporiadaný vedľa nástroja, napríklad vedľa bočného okraja nástroja. Nástroj má napríklad odstup od bočných stien ochranného krytu. Rozumie sa, že môže byť upravený i väčšíNástroj samotný má s výhodou priechodné otvory pre vzduch pre pretekanie vzduchu ku kanálu pre odvádzaníe prachu. Tým sa zlepší prúdenie vzduchu. Priechodné otvory pre vzduch obsahujú s výhodou na obrábacej strane nástroja vstupné otvory pre vstupné prúdenie vzduchu. Preto môže teda vzduch pri tomto opatrenívstupovať do kanálu pre odvádzaníe prachu z obrábacej strany.Pracovný priestor obrábacieho stroja je s výhodou bočne ohraničený bočnou stenou ochranného krytu. Je rovnako možné, že je upravený bočný okrajový kryt, separátny od ochranného krytu, pre bočné ohraničenie pracovného priestoru. Tento bočný okrajový kryt vyčnieva s výhodou pred bočnú stenu v smere k spracovávanémuKrycí element bočného okrajového krytu a/alebo jeden stenový segment ochranného krytu sú s výhodou uložené pohyblivo medzi otvorenou polohou uvoľňujúcou bočnú okrajovú časť nástroja a krycou polohou zakrývajúcou bočnú okrajovú časť nástroja. Ked je stenový segment alebo krycí element natočený do otvorenej polohy,môže sa bočná okrajová časť nástroja lepšie použiť pre obrábanieKrycí element a/alebo stenový segment sú s výhodou v krycej polohe stabilne proti sklopeniu. Preto nemusí obsluha pridržovať krycí element prípadne stenový segment v príslušnej polohe. Rozumie sa, že sú možné i zaskakovacie prostriedky, gravitačná sila alebo podobne využiteľné pre príslušné upevnenie krycieho elementu alebo stenového segmentu V otvorenej polohe alebo v krycej polohe. Výhodné je však usporiadanie pružín pre pridržovanie krycieho elementu alebo stenového segmentu v otvorenej polohe alebo v krycej polohe. Obsluha nakloní krycí element alebo stenový element za bod sklopenia alebo úvrať. Usporiadanie pružín uvedie a pridržuje krycí element alebo stenový segment potom v nasledujúcej otvorenejpolohe alebo krycej polohe.S výhodou je bočný okrajový kryt a/alebo krycí element uložený vzhľadom k ochrannému krytu pohyblivo pre dosadnutie na spracovávaný objekt. To znamená, že ochranný kryt je s výhodoupevne spojený s ručným obrábacím strojom, zatiaľ čo pomerne ľahký

MPK / Značky

MPK: B24B 55/10, B25F 5/02

Značky: stroj, krytom, odvádzanie, ochranným, ručný, prachu, prípojkou, obrábací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/24-e10950-rucny-obrabaci-stroj-s-ochrannym-krytom-a-pripojkou-pre-odvadzanie-prachu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu</a>

Podobne patenty