Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nové piperidinyl-alkylamíno-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické0001 Vynález sa týka nových piperidinyl-alkylamino-pyridazinónových derivátov, spôsobuich prípravy a farrnaceutických kompozícii ich obsahujúcich.0002 Nové zlúčeniny podľa vynálezu majú anxiolytícké účinky a sú účinné pri liečení0003 Výskum zameraný na vývoj aktívnych zložiek vhodných na liečenie úzkosti je jedným z najdôležitejších polí farmaceutického výskumu. Dôvod spočíva v tom, že výskyt úzkosti je u normálnej populácie extrémne vysoký. Podľa štatistík zasahuje úzkosť všeobecne 4 - 10 populácie ročne, avšak podľa určitých odhadov môže zasahovať až 20 populácie Ad Sitsen, J. M., Current Trends in Anxíolytíc Research, Scrip, (1992) March.0004 Úzkosť nie je oddelená entita ochorenia, ale skôr všeobecný termín, ktorý zahŕňa skupiny psychiatrických klinických stavov (generalízovaná úzkostná porucha, panika,kompulzívna porucha, posttramnatická stresová porucha, atď.). V súčasnosti je najuznávanejším diagnostickým systémom na klasíñkáciu anxiolytických klinických obrazovDSM-IV systém publikovaný Americkou psychiatrickou spoločnosťou.0005 Na liečenie úzkostných porúch sa najviac používajú zlúčeniny s benzodiazepínovou štruktúrou a zlúčeniny, ktoré nemajú benzodiazepínovú štruktúru, ale ktoré sa viažu na komplex GABA-benzodiazepín-Cl ión (napr. diazepam, alprazolam, meprobamat, klonazepam). Použitie anxiolytík benzodiazepínového typu je bohužiaľ sprevádzané určitými nežiaducimi vedľajšími účinkami (napr. sedatívny účinok, svalovo-relaxačný účinok, závislosť, atď.). Uvedené vedľajšie účinky nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života pacientov. Okrem liekov benzodiazepínového typu je komerčne dostupných len niekoľko ďalších aktívnych zložiek(napr. buspiron), ktoré poskytujú altematívny spôsob liečby. V prípade buspironu môže byťterapeutický účinok dosiahnutý len po liečení trvajúcom aspoň 12 - 14 dní.0006 Neuroleptické 3-(1-substituované-4-piperidinyl)-1,Z-benzizoxazolové deriváty sú opisané v J. Med. Chem., 28 (6), 761-769 (1985). Antiarytmické 3(2 H)-pyridazinónové deriváty sú známe z patentu US 5,395,934.0007 Zámerom predloženého vynálezu je vyvinúť anxiolytické aktívne zložky, ktoré nemajúnežiaduce vedľajšie účinky a sú účinne už po krátkom čase od podania.0008 Hore uvedený zámer je dosiahnutý novými piperidinylalkylamino-pyridazinónovýmiderivátmi všeobecného vzorca N ł (I)0009 Predložený vynález sa týka nových piperidínyl-alkylamino-pyridazinónových derivátovvšeobecného vzorca (I),kde R je atóm vodíka alebo CM-alkyljedno z X a Y znamená atóm vodíka a druhé reprezentuje skupinu všeobecného vzorcaHal znamená halogén an je 1 alebo 2, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Detailný opis vynálezu0010 Definície termínov používaných v predloženom opise patentu sú nasledujúceTermín CM-alkyl sa vzťahuje na lineárny alebo rozvetvený reťazec nasýtených uhľovodíkových skupín s l - 4 atómami uhlík (napr. metyl, etyl, izopropyl, n-propyl, n-butyl,sec-butyl, izobutyl alebo terc-butyl, výhodne metyl).Termín halogén zahŕňa atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ). Farrnaceuticky prijateľné adičnésolí s kyselinou musia byť netoxické.0011 Podľa výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu sú poskytované piperidinylalkylamino-pyridazinónové deriváty všeobecného vzorca (I), kde Y je skupina všeobecnéhovzorca (II), X znamená atóm vodíka a R, Hal a n majú hore uvedený význam.0012 Podľa konkrétneho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu sú poskytované piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty všeobecného vzorca (I), kde Y je skupina všeobecného vzorca (II), X znamená atóm vodíka, R je atóm vodíka alebo metyl, Hal je fluór a0013 Najmä výhodné reprezentatívne zlúčeniny podľa predloženého vynálezu sú nasledujúce5 -(2-4-1-(4-fluór-2-hydroxy-fenyD-metanoyl-piperidín-l-ylj-etylamino)-2-metyl-2 Hpyridazín-3 -ón, 5- f 2- 4- l -(4-fluór-2-hydroxy-fenyl)-metanoyl -piperidín- 1 -yl -etylamino j -2 H-pyridazín-3 -ón,5- ( 2-4- l -(4-tluór-2-hydroxy-fenyl)-metanoyl -piperidín- l -yl-propylamino j -2-metyl-2 H pyridazín-3-ón a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou.0014 Podľa ďalšieho aspektu predloženého vynálezu je poskytovaný spôsob prípravy piperidinyl-alkylamino-pyridazinónových derivátov všeobecného vzorca (I) a ichfarmaceuticky prijateľných adíčných solí s kyselinou.0015 Piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty všeobecného vzorca (I) a ichfarmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou môžu byť pripravenéa) pripravením zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde Y znamená skupinu všeobecného vzorca (II) a X, R, n a Hal majú hore uvedený význam, podrobením benzizoxazolyl-piperidinyl-alkylarnino-pyridazinónového derivátu všeobecného vzorca(I), kde Y znamená skupinu všeobecného vzorcakde X znamená atóm vodíka alebo chlór a R, Hal a n majú hore uvedený význam, katalytickej hydrogenácii alebob) pripravením zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde X znamená skupinu všeobecného vzorca (II) a Y, R, Hal a n majú hore uvedený význam, podrobením benzizoxazolylpiperidinyl-alkylamino-pyridazinónovćho derivátu všeobecného vzorca (I), kde X je skupina všeobecného vzorca (III), Y znamená atóm vodíka alebo chlór a R, Hal a nmajú hore uvedený význam, katalytickej hydrogenáciia pokiaľ je to potrebné, konvertovanie týmto spôsobom pripraveného piperidinylalkylamino-pyridazinónového derivátu všeobecného vzorca (I) na svoju farmaceutický prijateľnú adičnú soľ s kyselinou alebo uvoľnenie bázy zo svojej adičnej soli s0016 Podľa spôsobov a) a b) sú používané východiskové látky korešpondujúce so zlúčeninami podľa predloženého vynálezu všeobecného vzorca (I), v ktorých jeden zo symbolov X a Y znamená skupinu všeobecného vzorca (III) a druhý znamená atóm vodíka alebo chlór a R, Hal a n majú hore uvedený význam. Východisková látka sa podrobí katalytickej hydrogenácii. Reakcia sa uskutočňuje známymi spôsobmi z literatúry viď napr. March, J. Advanced Organic Chemistry, Reactions, mechanism a structure, 4 th edition, John Wiley Sons, New York, (1992). Katalyzátory, ktoré sa všeobecne používajú v takýchtoreakcíách, zahŕňajú napr. paládium, Raneyov nikel, atď. Je výhodné používať paládiurn, najmä

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/50

Značky: spôsob, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, deriváty, farmaceutické, kompozície, obsahom, přípravy, nové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/23-e544-nove-piperidinyl-alkylamino-pyridazinonove-derivaty-sposob-ich-pripravy-a-farmaceuticke-kompozicie-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom</a>

Podobne patenty