Systém so stenou zásobníka pre zásobník prekrytý fóliou

Číslo patentu: E 18154

Dátum: 16.12.2011

Autor: Behrens Jan

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém so stenou zásobníka pre zásobník prekrytý fóliouVynález sa týka systému podľa nároku 1.Zásobníky na skladovanie a fermentáciu kvasných látok, napriklad vtakzvaných zariadeniach na výrobu bioplynu, majú značné rozmery. Zväčša sú stvárnené ako silá amajú tomu zodpovedajúc zväčša okrúhlu základovú plochu. Stena je napríklad odliata z betónu, a utesnenie smerom nahor sa často realizuje prostredníctvom fólie vytvárajúcej strechu, ktorá je vytváraním plynu alebo privádzanim stlačeného vzduchu udržiavaná vnapnutom anadvihnutom stave. Na účinné upevnenie fólie na okraji na ostení zásobníka je tiež známe namontovanie upínacieho profilu vhornej vonkajšej oblasti steny, do ktorého sa vloží okraj fólie a upevní sa prostredníctvom zvieracej hadice.Z DE 10 64 869 Aje známe vloženie okrajovej oblasti fólie utesňujúcej zásobník zhora do obvodového zárezu tvaru U otvoreného smerom nahor a následné vloženie nafukovacej hadice, aby sa upevnil okraj fólie. Z DE 10 2006 035 227 B 3 je známe upevnenie prekrytia plynového zásobníka ako aj príklopu zfóliového materiálu vkoľajničke tvaru C namontovanej zvonka na zásobníku,pričom do koľajničky sa vloží Zvieracia hadica na fíxáciu fólie vo vnútri koľajničky.V závislosti od tlaku plynu prítomného v zásobníku, podporného tlaku vzduchu alebo od vonkajších vplyvov pôsobia cez fóliu na koľajničku zodpovedajúce ťahové sily. Preto vzniká nebezpečenstvo, že v dôsledku deformácie upínacieho profilu alebo nedostatočne síly zovretia zvieracej hadice sa fólia z koľajničky vyšmykne.Proti tomuto je možné vpraxi pôsobiť aj pevným spojením fólie so zásobníkom. Fóliu je možné zaťažiť až po roztrhnutie. Nevýhodou sú zvýšené náklady pri otvorení prekrytia, napríklad za účelom údržby. Okrem toho môže prekrytie pri pretrhnutí fólie stratiť svoju funkčnosť, čomu je potrebné zamedziť.Z W 0 2010/075981 A 2 je známa stena zásobníka pre zásobník prekrytý fóliou, pri ktorom je použitý upínací kanál pre plastovú fóliu, ktorá prekrýva zásobník na hornej strane, so vstupný zárezom, ktorý je otvorený smerom von a ohraničený horným a spodným výčnelkom. Do vstupného zárezu sa nasadzuje vkladaný profil, ktorý je v šikmej polohe možné zaviesť do upínacieho kanála a v približne paralelnej polohe s výčnelkami prostrednictvom výčnelkov zamedzuje vykĺznutiu z upínacieho kanála. Upínaci kanál môže byť vytvarovaný do materiálu steny zásobníka alebo byt stvárnený ako samostatná profilová koľajnička, ktorá sa buď nasadzuje na stene zásobníka alebo sa vtejto vytvaruje. Prostredníctvom výčnelkov sú vytvorené dva zárezy, ktoré nezávisle od toho, či sa použije samostatný uplnací profil alebo upínací kanál je vytvarovaný v materiáli steny zásobníka, sú náročné na svoju výrobu. Okrem toho je v dôsledku dvoch výčnelkov sťažené zavedenie vkladaného profilu do upínacieho kanála prípadne je umožnené len špeciálnym vytvarovaním upínacieho kanála.DE 202008016776 U 1 uverejňuje zariadenie na upevnenie fólie na zásobníku.Taktiež je známe samostatné vytvarovanie spodného ramena upínacieho profilu ajeho Výkyvné alebo posuvné namontovanie na zvyšnom proñle. Týmto sa vytvorí možnosť zväčšenia vstupného zárezu pre upinací kanál za účelom uľahčenia montáže.Základom vynálezu je úloha vytvorit systém so stenou zásobníka pre zásobník so zariadením na upevnenie fólie z plastu uzatvárajúcej zásobník na hornej straneako strecha, ktorý je možné ešte jednoduchšie vyrobit a namontovať. Táto úloha bola vyriešené znakmi patentového nároku 1.Pri systéme so stenou zásobníka podľa vynálezu je zúžený vstupný zárez ohraničený len horným výčnelkom, zatial čo približne rovínná spodná stenaupínacieho kanála prechádza do vstupného zárezu bez výstupku.Pri vynáleze bolo zistené, že na upevnenie vkladaného proñlu v upínacom kanále postačuje, ak vkladaný protil pri tahovom napätí pósobiacom na fóliu dosadá zvnútra na horný výčnelok a vkladaný profil je podopretý na spodnej stene upínacieho kanála. Nie je potrebné sa obávať vyšmyknutia vkladaného proñlu spodnou hranou. Len pri montáži môže byt potrebné po nasadení vkladaného proñlu sovinutou fóliou zaistiť to, aby sa spodná hrana vkladaného proñlu nevyšmykla cez vstupný zárez smerom von, pokiaľ na fóliu ešte nepôsobí žiadne napätie.Na tento účel sú k dispozícii jednoduché prostriedky.Výroba upínacieho kanála slen horným výčnelkom je výrobno-technicky signiñkantne jednoduchšia ako pri upínacom kanáli, pri ktorom je vstupný zárez tvorený horným a spodným výčnelkom. Okrem toho je vsadenie vkladaného profilu sovinutou fóliou do upínacieho kanála podľa vynálezu podstatne jednoduchšie rea|izovateIné, ako pri známom upínacom proñle. Ďalej môže výrazne zjednodušiť tvarovanie upínacieho kanála. Spodná stena upínacieho kanála nemusí byt priebežná, ale môže pozostávať zo stenových úsekov odsadených vpozdĺžnom smere upínacieho kanála.Systém podľa vynálezu so stenou zásobníka je výhodnejšie zhotovený zbetónu a v hornej oblasti je prítomný upínací kanál otvorený smerom von s výhodnejšie postranným vstupným zárezom, ktorého výška je menšia ako výška pozdĺžneho vkladaného protilu osádzaného do upínacieho kanála, okolo ktorého je ovinutá fólia. Vkladaný profil sa spolu s ovinutou fóliou v polohe naklonenej k vstupnému zárezu zavedie cez vstupný zárez do upínacieho kanála a následne sa pootočl napríklad do vertikálnej polohy, takže pri ťahovej sile pôsobiacej na fóliu sa pritlačí proti hornému výčnelku, ktorý ohraničuje vstupný zárez. Spodná hrana vkladaného profilu je umiestnená na približne rovinnej spodnej stene upínacieho kanála. Prostredníctvom takejto konštrukcie je možné zachytiť vysoké ťahove sily bez toho, aby vznikalo nebezpečenstvo, že sa fólia vyšmykne z upínacieho kanála.Aby sa fólia pri vysokých silách ochránila pred pretrhnutim, môže podľa jedného stvárnenia vynálezu Vkladaný profil vykazovať miesto požadovaného zlomu,pričom Vkladaný profil sa v podstate nalomí okolo horizontálnej osi. ak na fóliu pôsobí vopred definovaná sila. Podľa ďalšieho stvárnenia vynálezu môže byt Vkladaný profil vyrobený z materiálu, ktorý pri pôsobení maximálne prípustnej sily na fóliu prostredníctvom vlastnej deformácie povolí alebo sa uvoľní silové spojenie s fóliou. Vkladaný proñl je výhodnejšie vyrobený zkontinuálneho odliatku alebo plochého materiálu, ktorý pozostáva napríklad z kovu, gumy alebo plastu. Môže byt vytvarovaný ako plochý pásik alebo môže mat ohnutý alebo zalomený tvar a môže obsahovat jeden alebo viaceré ploché proñlované pásiky. Plochý pásik môže mat pravouhlý, lichobežníkový alebo viacuholníkový tvar.Vzávislosti od tlakových pomerov v zásobníku asily vetra pôsobiacej na strešnej fólii môžu na okraj fólie pôsobiť značné ťahové sily. Preto vznikánebezpečenstvo, že sa okraj fólie vyšmykne, ak ťahové sily prekročia určitú hodnotu. Toto riziko sa zvyšuje, ak uhol okraja fólie vzhľadom na prislúchajúce rameno koľajničkového upínacieho proñlu dosiahne väčšiu hodnotu, takže rameno sa zdeformuje a ohne sa nahor adochádza kredukcii silového spoja medzi okrajom fólie a upínacím proñlom.Pri stvárnení vynálezu je preto zaistené, že predovšetkým pri vyššom ťahovom zaťažení fólie sa do ramena zavedie ťahová sila pôsobiaca v podstate ako tlaková sila na prislúchajúce horné rameno a na rameno tak pôsobí len ako malý ohybový moment. Preto nemôže dochádzať k nevýhodnému zdeformovaniu upínacieho proñlus následkom, že sa vyšmykne okraj fólie.Okraj fólie sa rozprestiera napríklad pod uhlom od 30 ° do 45 ° vzhľadom na horizontálu. Rameno upínacieho profilu orientované smerom k okraju fólie sa výhodnejšie rozprestiera pod rovnakým uhlom. Týmto je možné vporovnaní s horizontálnym ramenom zaviesť väčšiu silu z fólie do koľajničky, kým koľajnička vdôsledku deformácie uvoľní silové spojenie. Tak je pri vynáleze aj pri vyššíchhodnotách ťahovej sily zaistené bezpečné ukotvenie okraja fólie v upínacom profile.Takúto profilovú koľajničku je možné upevniť zvonka na stene zásobníka. Na tento účel existujú rôzne konštrukčné možnosti. Jedna spočíva podľa jedného stvárnenia vynálezu v tom, že sa zvonka na stene zásobníka v odstupoch namontujú vertikálne upevňovacie profily, na ktoré sa proñlová koľajnička upevní výhodnejšie navarením. Koľajnička, ktorá výhodnejšie pozostáva z pozdĺžnych úsekov, ktoré sú následne vzájomne spojené, sa najskôr ohne a následne sa silovým stykom spojí supevňovacími profilmi. Tieto sa potom spoja so stenou zásobníka, napríklad vhodnými kotvami. Stena zásobníka tu môže pozostávať z najrôznejších materiálov,ako napríklad betónu, ocele, plastu alebo dreva prípadne zkombínácie rôznych materiálov.Vďalšom stvárnení vynálezu je vtejto súvislosti navrhované, aby mal upevňovací proñl prierez tvaru U, pričom priečku upevňovacieho profilu je možné spojiť so stenou zásobníka.Upínací profil vo forme profilovej koľajničky môže byt odliaty do steny zásobníka. Aj pri tomto riešení je možné docielenie vysokej vyťahovacej sily, ak jeupínací proñl umiestnený v určitej vzdialenosti od hornej hrany steny zásobníka. Nie

MPK / Značky

MPK: C12M 1/00, B65D 90/06, C12M 1/107, B65D 90/02, B65D 90/08, C12M 3/00

Značky: fóliou, zásobníka, zásobník, stěnou, systém, prekrytý

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/23-e18154-system-so-stenou-zasobnika-pre-zasobnik-prekryty-foliou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém so stenou zásobníka pre zásobník prekrytý fóliou</a>

Podobne patenty