Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie

Číslo patentu: E 20906

Dátum: 18.12.2013

Autor: Otto Thomas

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REŤAZOVÝ ČLÁNOK PODÁVACEJ REŤAZE, PODÁVACIA REŤAZ DOPRAVNÍKOVÉHO ZARIADENIAA DOPRAVNÍKOVÉ ZARIADENIE0001 Predložený vynález sa týka reťazového článku podávacej reťaze dopravníkového zariadenia na prepravu predmetov visiacich na úchytných adaptéroch podľa úvodnej časti nároku 1 ako aj podávacej reťaze a dopravníkového zariadenia.0002 Druhový reťazový článok podávacej reťaze dopravníkového zariadenia je známy napríklad z DE 10 2010 053 426 B 3, pričom dopravníkové zariadenie rovnako má podávaciu reťaz pozostávajúcu z viacerých takých reťazových článkov, poháňanú trecími valčekmi. Reťazové články sú pritom navzájom spojené cez otočné spojenie. Na spodnej strane reťazových článkov vyčnievajú zvisle nadol a zvisle k smeru prepravy vyvážené posúvacie telesá v tvare unášacích mostíkov, s ktorými sú adaptéry a tým predmety, ktoré na nich visia, ako napríklad tašky alebo odevy ako košele alebo bundy posúvané v smere prepravy.0003 Problematické je použitie takých druhových reťazových článkov príp. podávacích reťazí v takých oblastiach dopravníkového zariadenia, v ktorých musí byť umožnené nahromadenie úchytných adaptérov.0004 Z DE 20 2008 007 100 U 1 je známe závesné dopravníkové zariadenie s reťazovými článkami poháňanými trecími valčekmi, v ktorom sú na spodnej strane reťazových článkov namontované pomocou kyvných pák okolo horizontálnej osi vychylujúce sa posúvacie telesá. DE 20 2008 007 100 U 1 opisuje reťazový článok podľa úvodnej časti nároku 1.0005 Úlohou predloženého vynálezu je prichystať jednoducho a zapriaznivé náklady vyrobiteľný reťazový článok podávacej reťazedopravníkového zariadenia na prepravu predmetov visiacich na úchytnýchadaptéroch ako aj podávaciu reťaz pozostávajúcu z takých reťazových článkov a dopravníkové zariadenie, s ktorým je umožnená spoľahlivá preprava úchytných adaptérov a bezproblémové nahromadenie úchytných adaptérov na predurčených miestach dopravníkového zariadenia.0006 Táto úloha sa rieši reťazovým článkom so znakmi nároku 1,podávacou reťazou so znakmi nároku 7 ako aj dopravníkovým zariadením so0007 Reťazový článok v súlade s vynálezom sa vyznačuje tým, že posúvacie teleso je vertikálne elasticky spojené pomocou viacerých pružiaciach prvkov so základným telesom reťazového článku, pričom reťazový článok majúci základné teleso, posúvacie teleso a pružiace prvky, je vytvorený ako jeden kus.0008 Elastickým pripojením posúvacieho telesa na základné teleso reťazového článku môže byt v momente nahromadenia úchytných adaptérov na predurčenom mieste dopravníkového zariadenia posúvacie teleso tlačené jednoduchým spôsobom smerom nahor oproti základnému telesu, takže sa reťazový článok podávacej reťaze kÍže cez úchytný adaptér tak, aby sa mohli ďalšie predmety, ktoré sú uložené na úchytných adaptéroch na reťazových článkoch podávacej reťaze, ďalej bez problémov prepravovať.0009 Výhodné varianty uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.001 O Podla výhodného variantu uskutočnenia vynálezu sú zadné okraje v smere prepravy aspoň jedného výrezu posúvacieho telesa, vyvážené priečne k smeru prepravy, tupouhlo vycentrované k spodnej strane posúvacieho telesa paralelne vyváženej k smeru prepravy, takže zadržaním úchytného adaptéra na predurčenej pozícii dopravníkového zariadenia sa posuvné teleso tlačí s použitím rampy smerom nahor v smere základného telesa.0011 Podla ďalšej výhodnej varianty uskutočnenia sú pružiace prvkyvytvorené ako listy pružiny kosouhlo navzájom spájajúce základné teleso s posúvacím telesom. Pružíace prvky v tvare takých listov pružiny alebo pásov pružiny je možné vyrobit jednoducho a s priaznívými nákladmi.0012 Uhol zvieraný pružiacimi prvkami so základným telesom príp. s posúvacím telesom leží pritom výhodne medzi 5 ° a 30 °. Prostredníctvom čo najrovnejšieho spojenia je značne ulahčené zdvíhanie posuvných telies pri nahromadení adaptérov na predurčenej pozícii. Tým je tiež dynamický tlak,ktorý sa pritom vytvára, na základe nasledujúcich adaptérov veľmi malý, čím sa napríklad zabráni pokrčeniu odevov vedených adaptérmi.0013 Pri podávacej reťazi pozostávajúcej z viacerých takých reťazových článkov sú podla výhodného variantu uskutočnenia na koncoch posúvacieho telesa, ktoré sú od seba vzdialené v smere prepravy, pritlačené prekrývacie úseky k spojeniu so susedným posúvacím telesom reťazového článku.0014 Tým sa dosiahne najmä to, že pri nadvihnutí predného posúvacieho telesa v smere prepravy prostredníctvom nahromadeného úchytného adaptéra sa zároveň čiastočne nadvihne aj nasledujúce posúvacie teleso, čím sa zníži trenie nasledujúceho posúvacieho telesa na nahromadenom úchytnom adaptéri.0015 Pri dopravníkovom zariadení, ktoré je v súlade s vynálezom, sú podľa výhodného variantu uskutočnenia na hlavovom dielci úchytných adaptérov v koľajnicovom profile uložené pojazdné kladky, pričom hlavový dielec má spojkový kus prečnievajúci cez pojazdné kladky, ktorýje v zasunutom stave s posúvacím telesom tvarovým stykom upnutý do jedného z výrezov posúvacieho telesa, pričom tvarové spojenie medzi posúvacím telesom a spojkovým kusom úchytného adaptéra je vytvorené tak, aby bolo od predurčeného silového pôsobenia spojkového kusu úchytného adaptéra na posúvacie teleso, posúvacie teleso v smere základného telesa príslušného reťazového článku podávacej reťaze prepružené, pričom spojenie s úchytným adaptérom je pritom rozpojiteľné. S hlavou úchytných adaptérov, ktorá je takým spôsobom vytvorená, je umožnené uvoľnenie úchytných adaptérov zo záberu s posúvacím telesom reťazového článku malým trením.0016 Následne sa bližšie vysvetľujú výhodné varianty uskutočneniavynálezu podľa priložených výkresov. Na výkresoch zobrazujeObrázok 1 schematický bočný pohľad výrezu dopravníkového zariadenia so znázornením reťazových článkov podávacej reťaze a úchytných adaptérov stojacich s týmito v spojení, Obrázok 2 pohľad v reze cez dopravníkové zariadenie podľa obrázku 1, Obrázok 3 perspektívny pohľad dvoch navzájom spojených variantov uskutočnenia reťazových článkov, ktoré sú v súlade s vynálezom, 0 brázky 4-6 ďalšie rozličné pohľady na reťazové články zobrazené na obrázku 3, Obrázok 7 pohľad v reze cez pár reťazových článkov pozdĺž línie rezu zobrazenej na obrázku 6, Obrázky 8 a 9 perspektívne pohľady úchytného adaptéra aObrázok 10 bočný pohľad na úchytný adaptér z obrázkov 8 a 9.0017 V nasledujúcom opise obrázkov sa pojmy ako hore, dole, vľavo,vpravo, vpredu, vzadu atd. vzťahujú výlučne na príkladné zobrazenie zvolené v príslušných obrázkoch a pozíciu reťazového článku, reťaze, úchytných adaptérov a podobne. Kvôli rozličným pracovným polohám alebo zrkadlovo symetrickému dimenzovaniu alebo podobne sa tieto vzťahy môžu zmeniť.0018 Na obrázku 1 je s vzťahovou značkou 2 označená celkovo podávacia reťaz dopravníkového zariadenia, ktorá pozostáva z viacerých reťazových článkov 21, 22, ktoré sú medzi sebou navzájom kĺbovo spojené a ktorá je pohyblivo upnutá do koľajnicového profilu 6 tu len čiastočne zobrazeného dopravníkového zariadenia s pohonom s trecími valčekmi do smeru posunu X a ktorá slúži na prepravu predmetov ako sú najmä odevy, ktoré sa vešajú napríklad na vešiaky, pričom vešiaky sú vždy zavesené do úchytného adaptéra 5, ktorý sa prepravuje pomocou podávacej reťaze 2 v dopravníkovom zariadení.

MPK / Značky

MPK: B65G 17/20

Značky: reťazový, reťaze, článok, podávacia, dopravníkového, podávacej, reťaz, dopravníkové, zariadenie, zariadenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e20906-retazovy-clanok-podavacej-retaze-podavacia-retaz-dopravnikoveho-zariadenia-a-dopravnikove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Reťazový článok podávacej reťaze, podávacia reťaz dopravníkového zariadenia a dopravníkové zariadenie</a>

Podobne patenty