Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaných dielcov

Číslo patentu: E 20535

Dátum: 05.12.2013

Autori: Willing Bernhard, Göbel Frank

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu výroby tvarovaných dielcov zniekoľkozložkového reaktívneho plastu, najmä z polyuretánu, pri ktorom sa určitý počet nástrojových foriem prostredníctvom vozíkov s montážnymi doskami posúva aspoň čas od času pozdĺž uzatvorenej, výhodne oválnej výrobnej linky. Ďalej sa vynález týka zariadenia navýrobu0002 Dokument DE 44 44 280 C 2 zverejňuje spôsob a zariadenie takého druhu. Zariadenie zahŕňa výrobnú linku, ktorá je vytvorená ako pretiahnutý ovál. Pritom je pozdĺž obvodu oválnej štruktúry usporiadané veľké množstvo pracovných stanic, pričom môže ísť tiež o vozíky s montážnymi doskami. V dokumente je navrhovaný koncept, ktorý dovoľuje zásobovanie pracovných staníc signálmi respektíve energiou, menovite zásobovanie vozíkov s montážnymi doskami elektrickými signálmi a rôznymi druhmi energií (napríklad elektrickou energiou, vodou na temperovanie, hydraulickým olejom, vákuom alebo stlačeným0003 Spôsob takého druhu a zodpovedajúce zariadenie zverejňuje tiež dokument JP S 61 226356 A. Dokument JP H 02 28052 A zverejňuje otočný čistiaci prvok, ktorý je pripevnenýna vozíku a môže byť za účelom čistenia podkladu v smere podlahy vychýlený smerom dole.0004 Zdokumentu DE 20 2010 005 011 Ul je známe oválne zariadenie, u ktorého je usporiadaný určitý počet montážnych dosiek s jednou, dvoma alebo viacerými vypeňovacími formami. Ďalej je tu usporiadané manipulačné zariadenie, na ktorého ramene je umiestnené vypúšťacie zariadenie peny na napúšťanie peny do vypeňovacích foriem. Dokument DD 227 381 A 1 a dokument US 3 794 151 A zverejňujú podobné oválne zariadenie s určitým0005 Známe sú tiež zariadenia, u ktorých nástrojová forma s montážnou doskou je ako samostatný VOZĺ 1( umiestnená na vozíku pripojenom na obežnej reťazi. Ak má byť taký vozík vyradený z obehu, musí byť vozík preberajúci vyraďovanú montážnu dosku najskôr synchronizovaný so zariadením. Potom je vozík smontážnou doskou vysunutý alebo vytiahnutý na druhý vozüg pričom sú potom napájacie vedenia rozpojené prostredníctvom0006 Na tomto postupe je nevýhodné, že druhý VOZÍl( musí byť najskôr synchronizovaný. Okrem toho je nutný podstatne dlhší zdvih, takže posúvanie trvá relatívne oveľa dlhšie. Vyradenie niekoľkých VOZÍkOV za sebou je tým podstatne ťažšie realizovateľné a spravidla nie0007 Dokument W 0 99/010155 A 2 opisuje montážnu dosku, ktorá je vrátane napájacích agregátov zavesené. na koľajovom systéme, nachádzajúcom sa nad montážnou doskou. Zavesené usporiadanie umožňuje síce veľmi dobrý prístup k forme z obidvoch strán, je ale na druhej strane konštrukčne veľmi náročné, pretože montážna doska musí byť pri ztoho vyplývajúcej pomerne vysokej váhe, aspoň voblasti, V ktorej je nanášaná reakčná zmes,vedená respektíve polohovaná, často automatizované pomocou robota, s len malou polohovou0008 U zariadenia opisovaného druhu musia byť obiehajúce montážne dosky napájané aspoň elektrickými signálmi, ako aj energiou (najmä tlakovou energiou, výhodne stlačeným vzduchom, prípadne hydraulickým médiom alebo elektrickou energiou) tak, aby mohli byť splnené funkčnosti, ako napríklad otváranie a zatváranie tvarovacieho náradia, pridržanie tvarovacieho náradia alebo prevádzka automatizovaných odvetrávacích ventilov. Ďalej je spravidla nutné aj temperovanie nástroja, takže formy musia byť zásobované aj temperovacímmédiom (alebo na ohrievanie prípadne aj elektrickou výhrevnou energiou).0009 Okrem toho je vtakých zariadeniach nutné, aby jednotlivé formy alebo tvarovacie náradie mohli byť prisúvané alebo vyvážané za účelom údržby alebo zmeny tvarovacej geometrie. Samozrejme je zekonomických hľadísk veľmi výhodné, keď to nebude mať žiadny alebo len čo možno nepatmý vplyv na priemernú dobu taktu konštrukčných dielov atým na produktivitu zariadenia.0010 Tretím dôležitým aspektom je čistenie výrobnej linky. Aj pritom je z ekonomických dôvodov veľmi výhodné, ked tým vyťaženie zariadenia bude nepriaznivo ovplyvnené čo najmenej. Koncepcia zariadenia a jeho usporiadanie na to majú totiž nie nevýznamný vplyv. Dobre udržiavané, čisté zariadenie má trvalo pozitívny vplyv na spoľahlivosť a výťažnosť0011 Pri pohľade na uvedené kritéria nie sú ešte doteraz známe riešenia celkom optimálne,pričom najmä čistenie zariadenia nie je celkom bez problémov a vyžaduje často prerušenievýrobnej prevádzky podľa toho sa objavujú príslušné nepriaznivé ekonomické straty.0012 Vynález má preto za úlohu, ďalej vyvinúť spôsob a zariadenie v úvode menovaného druhu tak, aby bola k dispozícii vylepšená možnosť čistenia, ktorá neovplyvní alebo ovplyvní len minimálne hospodámosť prevádzky. S ňou by mohlo byť zariadenie udržiavané v čistote jednoduchším spôsobom tak, aby zaistilo trvalú, kvalitatívne bezproblémovú a hospodárnu0013 Riešenie tejto úlohy sa podľa navrhnutěho spôsobu vyznačuje tým, že pozdĺž uzatvorenej výrobnej linky je na dopravnom prvku usporiadaný určitý počet zásobovacích vozíkov, ktoré sú posúvané dopravným prvkom tak, že občas je namiesto aspoň jedného vozíka s tvarovacím nástrojom vo výrobnej linke zaradený čistiaci vozík, a že čistiaci vozík je oddeliteľne pripojený na zásobovací vozík a je ním posúvaný, pričom čistiaci vozík je vybavený valčekmí a s nimi je posúvaný na stacionárnom podklade a pričom je stacionámypodklad čistený čistiacim vozíkom.0014 Čistiaci vozík pritom na zaradenie do výrobnej linky nabehne na neobsadený zásobovací vozík a je s ním oddeliteľne spojený, pričom čistiaci vozík je pri tom so svojimi valčekmí posúvaný na stacionámom podklade, pričom čistiaci vozík je za účelom pohybu pozdĺž výrobnej linky v spojenom stave so zásobovacím vozíkom týmto zásobovacím vozíkom vedený a posúvaný, pričom je čistiaci vozík pri tom so svojimi valčekmí posúvaný na stacionárnom podklade, a pričom čistiaci vozík na vybranie zvýrobnej linky je od zásobovacieho vozíka odpojený a vyvedený z výrobnej linky preč, pričom čistiaci vozík jepritom svojimi valčekmí posúvaný na stacionámom podklade.0015 Čistiaci vozík je pritom výhodne v stave pripojenom kzásobovaciemu vozíku zozásobovacieho vozika zásobovaný signálmi a/alebo energiou.0016 Čistiaci vozík môže pritom čistiť stacionámy podklad prostredníctvom agregátu na nasávanie nečistôt. Altematívne alebo aditívne môže byť stanovené, že na čistenie jeusporiadaná aspoň jedna kefa, s ktorou sa podklad drhne. Ďalej môže čistiaci vozíkaltematívne alebo aditívne prostredníctvom aspoň jedného magnetu vykonávať čistenie od0017 Každý vozů( s montážnou doskou je výhodne vytvorený ako prípojiteľný k zásobovaciemu vozů(u a vybavený valčekmi, takže sa vozík s montážnou doskou, poháňaný zásobovacím vozů(om, valí po stacionárnom podklade, pričom vozů( s montážnou doskou pri zaraďovaní do výrobnej linky nabehne na neobsadený zásobovací vozů( aje s ním spojený, pričom sa vozů( s montážnou doskou pritom posúva svojimi valčekmi po stacionárnom podklade, pričom vozů( s montážnou doskou za účelom pohybu pozdĺž výrobnej linky je v spojenom stave so zásobovacím vozů(om, týmto zásobovacím vozůwm vedený a posúvaný,pričom vozů( s montážnou doskou je so svojimi valčekmi posúvaný na stacionárnom podklade, a pričom vozů( s montážnou doskou na vybratie z výrobnej linky je odpojený od zásobovacieho vozů(a a vedený od výrobnej linky preč, pričom vozů( s montážnou doskou je pritom so svojimi valčekmí posúvaný po stacionárnom podklade. Systémy montážnych dosieksú podľa toho teda funkčne rozdelené medzi vozů( s montážnou doskou a zásobovací vozů(.0018 Pri vytváraní výrobnej linky ako uzatvorenej, výhodne oválnej dráhy srovnými a zahnutými úsekmi sú čistiaci vozů( a/alebo vozík s montážnou doskou výhodne vyvedené z výrobnej linky pri vstupe z rovného do zahnutého úseku. Obdobne môže byť stanovené, že pri takom vyhotovení výrobnej linky budú čistiaci vozů( a/alebo vozů( s montážnou doskou zaradené do výrobnej linky pri vstupe zo zahnutého do rovného úseku, pričom čistiaci vozů( a/alebo vozík s montážnou doskou pri zaradení do výrobnej linky budú najskôr posunutá na voľné miesto medzi dva zásobovacie vozů(y, respektíve do výrobnej linky, pričom potom v dopravnom smere nasledujúci zásobovací vozů( posunie čistiaci vozů( a/alebo vozů( s montážnou doskou na zásobovací vozů(, usporiadaný na uchytenie čistiaceho vozíka a/alebo vozů(a smontážnou doskou, čím čistiaci vozů( a/alebo vozů( smontážnou doskou bude privedený synchronizovane do svojej pripájacej polohy so zásobovacím vozíkom, ktorý ho0019 Pripojenie a odpojenie čistiaceho vozů(a a/alebo vozíka smontážnou doskou na zásobovací vozů( respektíve zo zásobovacieho vozů(a sa vykoná výhodne posuvným pohybom čistiaceho vozů(a a/alebo vozů(a smontážnou doskou, ktorý je horizontálny akolmý na smer pohybu zásobovacieho vozíka.

MPK / Značky

MPK: B29C 33/36, B08B 5/04, B29C 33/72, B08B 1/00, B29C 67/24, B29K 75/00

Značky: spôsob, zariadenie, tvarovaných, výrobu, dielcov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e20535-sposob-a-zariadenie-na-vyrobu-tvarovanych-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na výrobu tvarovaných dielcov</a>

Podobne patenty