Jednotka na prenos výrobkov

Číslo patentu: E 10848

Dátum: 30.12.2008

Autori: Fusarpoli Aldo, Perego Alberto, Piantoni Matteo

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Jednotka na prenos výrobkov Opis Oblasť techniky(0001) Predložený vynález sa vzťahuje k jednotke na prenos(0002) Presnejšie, predložený vynález má uplatneniev automatizovaných strojoch na výrobu spotrebného tovaru.(0003) Jednotka je navrhnutá najmä na použitie V strojoch na výrobu, ktoré sú vybavené prvým dopravníkom na postupné podávanie komponentov pri prvej rýchlosti a pri dopredu určenej frekvencii cez prvú stanicu a druhým dopravníkom,privádzajúcim predmety nepretržite jeden po druhom pri druhej rýchlosti, ktorá je odlišná od prvej rýchlosti a pri rovnakej frekvencii cez druhú stanicu. Daná jednotka je navrhnutá na prenos komponentov z prvej stanice do druhej, takže komponenty môžu byť spárované s nastupujúcimi predmetmidopredu zavedenými na druhom dopravníku.(0004) Prenosová jednotka obsahuje aspoň jednu prepravnú hlavu, schopnú sa cyklicky pohybovať medzi prvou a druhou stanicou takým spôsobom, aby vyzdvihla aspoň jeden komponent počas každého cyklu z prvého dopravníka a umiestnila ich spoluso vzťažnými predmetmi postúpenými na druhý dopravník.(0005) Prepravná hlavica je nastavená do pohybu pohonným systémom s premenlivou rýchlosťou na beh V každom cykle medzi uvedenou prvou rýchlosťou, zaznamenanou V prvej stanici adruhou rýchlosťou zaznamenanou V druhej stanici.(0006) Prenosová jednotka vyznačeného typu, vhodná ako prostriedok párovania komponentov s predmetmi akejkoľvekplienkových nohavičiek/plienok, najmä na účely prenosu takých predmetov alebo ich komponentov, obvykle priľnavých záložiek,alebo vrstiev absorpčného materiálu, na ploché predvýrobky plienkových nohavičiek/plienok. V nasledujúcej Špecifikácii bude odkazované explicitne na tento druh využitia, aj keď to(0007) V skutočnosti je známou praxou V strojoch na výrobu nohavičkových plienok alebo plienok pripravenie nepretržitého pásu plochých predvýrobkov nohavičkových plienok/plienok, ako sú elastické záložky na obidvoch stranách, alebo vložky(0008) Pretože komponenty plienkových nohavičiek/plienok majú normálne nerovnakú. dĺžku, pruh predvýrobkov a komponenty sú dodávané pri odlišných rýchlostiach k prenosovej jednotke. V dôsledku toho, na zabránenie poškodenia ako komponentov, tak pásu a na zabezpečenie správneho umiestnenia komponentov na pás, stroj musí zahrnovať prenosovú jednotku vybavenú prepravnými hlavicami tak, aby odoberali jednotlivé komponenty pri rýchlosti, v ktorej sú prinútené postupovať, aby zmenili ich vlastnú rýchlosť počas prenosového pohybu a konečne aby ukladali komponenty na pás pri rovnakej rýchlosti ako je(0009) Tento výsledok sa dosiahne zladením prepravných hlavíc s pohonným hriadeľom prenosového systému, ktorý používa nekruhový ozubený prevod taký, ktorý umožní konverziu rotácie pohonného hriadeľa, otáčanie pri konštantnej rýchlosti do rotačného pohybu, v ktorom rýchlosť sa periodicky meni podľadopredu danej regulácie nastavenia pohybu.(0010) V skutočnosti V závislosti na profile ozubeného prevodua spôsobu pozičného spárovania nemožno dosiahnuť premenlivé(0011) V istých inštanciách, alternatívne, na prenos je možné použiť vačkové zariadenie, ktoré bude poskytovať rovnaký účinok ako excentrické prevody, inak povedané, premenlivú rýchlosť otáčania na pohonnom hriadeli pri poskytovaní čisto mechanickej kontroly nad reguláciou pohybu prevládajúcej(0012) Ako elektronická alternatíva ovládania mechanickej vačky alebo nekruhového ozubeného prevodu sa používa elektronická vačka. Inými slovami, rýchlosť otáčania prepravných hlavíc je podmienená rýchlosťou otáčaniaelektrického motora, ktorý priamo poháňa prenosovú jednotku.(0013) Zvýšenim alebo znížením rýchlosti otáčok motora sú prepravné hlavice nútene k odpovedajúcemu zrýchleniu alebo(0014) Hoci vyššie uvedené riešenia sú ucinné a široko prijaté, vykazujú značné nedostatky, odvodené V zásade od komplexnej mechanickej štruktúry, ktorá poskytuje jednotku zvlášť ťažkú a nevýhodnú ako z konštrukčného a rozmerovéhohľadiska tak aj z hľadiska ceny.(0015) Zvlášť vážny problém nastáva pri prepínaní na odlišné rozmery alebo tvary výrobku, kedy je nutné zmeniť rýchlosť otáčania a tým aj regulačné nastavenie pohybu, ktoré ovláda(0016) Navyše trh vyžaduje, aby výrobcovia sústavne hľadali cesty na Zdokonalenie produktivity ich zariadenia, a to znamená, že je vyžadovaná vyššia prevádzková rýchlosť, ktorá potom vedie k väčším napäťovým silám na konštrukčné mechanické časti stroja. Zvlášť väčšia rýchlosť otáčania na prenosovej jednotke diktuje väčšiu odstredivú silu na prepravné hlavice, vysšie zrýchlenie a zvýšenie opotrebenia mechanických(0017) V snahe predísť týmto nedostatkom sa navrhujú prenosové jednotky s dvomi alebo tromi prepravnými hlavicami, odkazujemena zverejnenú EP O 743 843, alebo WO O 3/031177 A 1, ktoréopisujú jednotku podľa predvýznakovej časti nároku 1.(0018) Každá hlavica je spojená s valcovým telesom V koaxiálnom zoradení na pevnej osi. Valcové telesá sú navzájom koncentrické a otáčajú sa nezávisle na sebe, každé je poháňané príslušným motorom. Každá hlavica je preto ovládanápríslušným regulačným nastavením pohybu.(0019) Zvláštne usporiadanie štruktúry a rozmerov mechanizmov,ktorými je indukovaný pohyb každej prepravnej hlavice, je nevýhodné, tieto stroje môžu pracovať iba s obmedzeným počtom prepravných hlavíc. V obidvoch dokumentoch, rozmery hmotnosť akonštrukcia obmedzujú počet hlavíc (alebo skupín hlavíc).(0020) V svetle predchádzajúceho pojednávania je primárnym predmetom predloženého vynálezu poskytnutie jednotky na prenos produktov, ktorá bude schopná odstrániť vyššie uvedené(0021) V rámci rozsahu tejto primárnej úlohy je ďalším predmetom vynálezu poskytnutie prenosovej jednotky, ktorá umožní riadenie množstva prepravných hlavíc pri dodržaní celkových rozmerov vhodnej kompaktnej jednotky a zabezpečenietoho, že konštrukcia zostane jednoduchá.(0022) Ďalším predmetom vynálezu je nastavenie prenosovej jednotky tak, aby bola ľahko prispôsobiteľná požadovaným zmenám vo veľkosti produktu a odlišným rýchlostiam otáčania,bez jednoduchých častí komponentov jednotky a zvlášť aby prepravné hlavice neboli vystavené nadmerným tlakom a

MPK / Značky

MPK: B65G 47/84, A61F 13/15

Značky: jednotka, prenos, výrobkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-e10848-jednotka-na-prenos-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednotka na prenos výrobkov</a>

Podobne patenty