Použitie ribavirínu a interferónu alfa na prípravu farmaceutického prípravku na liečenie chronickej infekcie hepatitídou C

Číslo patentu: 288038

Dátum: 27.12.2012

Autor: Albrecht Janice

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je použitie ribavirínu a interferónu alfa na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídou C, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA zahŕňajúcej kombinovanú terapiu s použitím terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu a terapeuticky efektívneho množstva interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka použitia ribavirínu a interferónu alfa na pripravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídou C, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA zahŕňajúcej kombinovanú terapiu s použitím terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu a terapeuticky efektívneho množstva interferónu alfa počas 20 až 50 týždňov.Chronická infekcia vírusom hepatitídy C je zákerná a pomaly postupujúca choroba, ktorá má značný vplyv na kvalitu života. Výsledkom môže byť cirhóza pečene, dekompenzačná choroba pečene a/alebo hepatocelulámy karcinóm. Na liečbu chronickej infekcie vírusom hepatitídy C sa obvykle používa monoterapia interferónom alfa. Táto liečba však nie je vždy efektívna a niekedy má za následok neznesíteľne vedľajšie účinky spojené s dávkovaním a dĺžkou trvania terapie. Na monoterapeutickú liečbu chronickej infekcie hepatitídou C bol navrhnutý ribavirín (Thomas et al AASLD Abstacts, Hepatalogy, Sv. 20/4, Pt 2, 440, 1994). Táto terapeutická liečba sa však ukázala ako neúčinná. Bola navrhnutá kombinovaná terapia interferónom alfa a ribavirínom (Lai et al., Symposium to the 9 Biennial Scientific Meeting Asian Pacific Association for the Study of the Liver, 1994), kombinovaná terapia interferónom alfa-2 b a ribavirínom chronickej hepatitídy C u pacientov, u ktorých sa nedosiahla trvalá odozva na samotný interferón (Swedish experienced, lHepatalogy. 1995, 232, Suppl. 2, 17-21, Brouwer J .T., Nevens F., Michielsen P. et al., Čo ostáva, keď hepatitída C nereaguje na interferón (What options are lef when hepatitis C does not respond to interferon) Test opakovanej liečby s kontrolným placebom V multicentre Beneluxu, monoterapia ribavirínom versus kombinácia s interferónom (Placebo-controlled Benelux multicentre retreatment trial on ribavirín monotherapy versus combination with interferons), .ll-lepatal., 1994, 212, Suppl l, S 127. Abstact WP 2/O 8 Chemello 1, Cavalletto L., Bernardinello E et al, Odozva na ribavirín, na interferón a na kombináciu obidvoch u pacientov s chronickou hepatitídou C a jej vzťah k i-lCV genotypom (Response to ribavirín, to interferon and to combination of bath on patients with chronic hepatitis C and its relation to HCV genotypes), JHepatol, 1994, 212, Suppl 1, S 12. Abstract GSS/29 a účinok kombinovanej terapie s interferónom alfa a ribavirínom u pacientov s chronickou hepatitídou C, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej liečbe (The effect of interferon alpha and ribavirín combination therapy in naive patients with chronic hepatitis C), J Hepatol, 1995, 23, Suppl. 2, 8-12) Richard (Richard et al, LANCET 1998, 351, 83-87) uverejnil, že výskyt trvalej virologickej odozvy u pacientov s chronickou hepatitídou C je pri 24-týždňovej kombinácii interferónu alfa-2 b a ribavirínu vyšší než pri samotnom interferóne alfa-2 b. Richard tiež uverejnil, že samotný interferón alfa-2 b je dostatočný na dosiahnutie trvalej odozvy u pacientov, ktorých hodnoty HCV-RNA v sére sú vyššie než 3 milióny kópií v ml. Nikto však neopísal spôsoby použitia interferónu alfa a ribavirínu, ktoré likvídujú HCV-RNA akýmkoľvek dlhodobým a účinným spôsobom u pacientov s infekciou špecifického HCV genotypu, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe. Rozhodne je teda nutný spôsob liečby pacientov s chronickou infekciou hepatitídou C,ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej liečbe, kombináciou interferónu alfa a ribavirínu, ktorá likviduje HCVRNA akýmkoľvek dlhodobým a účinným spôsobom.Predkladaný vynález sa týka zlepšeného použitia ribavirínu a interferónu alfa na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA zahŕňajúcej kombinovanú terapiu s použitím terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu a terapeuticky účinného množstva interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov.V predkladanom vynáleze sa zistilo, že ak má pacient, ktorý sa dosiaľ nepodrobil žiadnej antivírusovej liečbe, infekciu HCV genotypu 1, alebo pokial má pacient, ktorý sa nepodrobil žiadnej antivírusovej liečbe,infekciu HCV genotypu 1 a PCR kvantitatívne stanovenú vírusovú záťaž vyššiu než 2 milióny kópií/ml HCV-RNA, potomje účinné podávať kombinovanú terapiu počas 40 až S 0 týždňov, výhodne 48 týždňov.Predkladaný vynález sa týka použitia ribavirínu na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňajúcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu v spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov, ak má pacient, ktorý sa dosiaľ nepodrobil žiadnej antivírusovej liečbe, infekciu genotypu l, je účinné podávať ribavirín v spojení s interferónom alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňov.Predkladaný vynález sa týka použitia interferónu alfa na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňajúcím podávanie terapeuticky efektívneho množstva interferónu alfa v spojení s terapeuticky efektívnym množstvom ribavirínu počas 40 až 50 týždňov, ak má pacient, ktorý sa dosiaľ nepodrobil žiadnej antivírusovej liečbe, infekciu HCV genotypu l,je účinné podávať ribavirín v spojení s interferónom alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňov.Predkladaný vynález sa týka tak použitia ribavirínu ako aj interferónu alfa na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňajúcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu v spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov, ak má pacient, ktorý sa dosiaľ nepodrobil žiadnej antivírusovej liečbe, infekciu HCV genotypu l,je účinné podávať ribavirín v spojení s interferónom alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňov.Predkladaný vynález sa týka použitia ribavirínu na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C genotypu l, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe,na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňajúcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu V spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňov.Predkladaný vynález sa týka použitia interferónu alfa na prípravu farmaceutického prípravku na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C genotypu 1, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahíňajúcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu v spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov,výhodne 48 týždňov.Vo výhodnom aspekte sa predkladaný vynález týka použitia tak ribavirínu ako aj interferónu alfa na prípravu farmaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C genotypu l, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivímsovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňaj úcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu v spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňovV inom výhodnom aspekte sa predkladaný vynález ďalej týka použitia tak ribavirínu ako aj interferónu alfa na prípravu famiaceutických prípravkov na liečbu pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C genotypu l a HCV-RNA PCR kvantitatívne stanovenou záťažou vyššou než 2 milióny kópií HCV-RNA/ml, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe, na likvidáciu detekovateľnej HCV-RNA spôsobom zahŕňajúcim podávanie terapeuticky efektívneho množstva ribavirínu V spojení s terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas 40 až 50 týždňov, výhodne 48 týždňov.Podávaný interferón alfa sa výhodne vyberá z interferónu alfa-2 a, interferónu alfa-2 b, konvenčného interferónu, čisteného vyrobeného interferónu alfa alebo pegylovaného interferónu alfa-2 a, alebo pegylovaného interferónu alfa-2 b. Výhodnejšie sa interferón alfa vyberá z interferónu alfa-Za, interferónu alfa-2 b alebo čisteného vyrobeného interferónu alfa a podávané množstvo interferónu alfa je 2 až l 0 miliónov IU za týždeň,trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deň (QOD) alebo denne. Vo výhodnom uskutočnení je podávaným interferónom alfa interferón alfa-2 b a interferón alfa sa podáva v množstve 3 milióny IU trikrát za týždeňAlebo je podávaným interferónom alfa konvenčný interferón a interferón alfa sa podáva v množstve l až 20 mikrogramov za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deň (QOD) alebo denne. V inom usporiadaní je podávaným interferónom alfa pegylovaný interferón alfa-Zb a podávané množstvo pegylovaného interferónu alfa-2 b je 0,5 až 2,0/kg za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý dmhý deň (QOD) alebo denne. Alebo je podávaným interferónom alfa pegylovaný interferón alfa-Za a podávané množstvo pegylovaného interferónu alfa-2 aje 20 až 250 g/kg za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deň (QOD) alebo denne.Výhodne sa používa interferón alfa-2 a alebo pegylovaný interferón alfa-Za, alebo interferón alfa-2 b, alebo pegylovaný interferón alfa-2 b.V priebehu 20 až 30 týždňov a v priebehu 40 až 50 týždňov je podané množstvo ribavirínu 800 až 1200 mg na deň, výhodne 800, 1000 alebo 1200 mg na deň a podané množstvo interferónu alfa-2 a alebo interferónu alfa-Zb je 2 až l 0 miliónov 1 U za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deň (QOD) alebo denne,výhodne 3 milióny IU trikrát za týždeň (TIW).V prípade pacientov s chronickou infekciou hepatitídy C a HCV genotypu l, ktorí sa dosiaľ nepodrobilí žiadnej antivírusovej liečbe a pacientov s HCV genotypom l a kvantitatívnou PCR (PCR) stanovenou vírusovou záťažou vyššou než 2 milióny kópií HCV-RNA/ml sa prekvapivo ukázalo, že kombinovaná terapia s terapeuticky efektívnym množstvom ribavirínu a terapeuticky efektívnym množstvom interferónu alfa počas najmenej 20 až 50 týždňov vedie pri porovnaní s monoterapiou interferónom alfa k desaťkrát vyššiemu počtu pacientov, ktorí nemajú v sére detekovateľnú HCV-RNA najmenej 24 týždňov po ukončení terapie. Ak sakombinovaná terapia predĺži na dobu 40 až 50 týždňov, nemá najmenej 24 týždňov po ukončení kombinovanej terapie vo svojom sére detekovateľné HCV-RNA 2 až 3-krát viac pacientov než pri kombinovanej terapii trvajúcej 24 týždňov a pri porovnaní s 48-týždennou monoterapiou interferónom alfa, nemá 8 až 9-krát viac pacientov vo svojom sére detekovateľnú HCV-RNA najmenej 24 týždňov po ukončení kombinovanej terapie, poni tabuľka 6, 14, 16 a 17. Miera trvalej virologickej odozvy nájdenej po použití kombinovanej terapie podľa predkladaného vynálezu závisí od HCV genotypu a od základnej vírusovej záťaže meranej HCV-RNA/qPCR, rovnako ako od času liečenia kombinovanou terapiou pre HCV genotyp l, pozri tabuľka 13 a 15. Čas liečenia kombinovanou terapiou pacientov s infekčnými chronickými HCV genotypmi 4, 5 a 6, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, je rovnaký ako u pacientov s chronickým HCV genotypom l, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe. Doba liečenia kombinovanou terapiou pacientov s HCV genotypmi 2 alebo 3, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivírusovej liečbe, je kratšia, a to 20 až 30 týždňov, výhodne 24 týždňov, pozru tabuľka 7, 13 a 15.Tennín interferón alfa tu znamená rodinu vysoko homológnych druhovo špecifických proteínov, ktoré inhibujú vírusovú replikáciu a bunkové proliferácie a modelujú imunitnú odozvu. Typické vhodné interferóny alfa zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na rekombinantný interferón alfa-Zb, ako je interferón lntron-A dostupný od Schering Corporation, Kenilwoith, N J., rekombinantný interferón alfa-2 a, ako je interferón Roferon dostupný od Hoffmann-La Roche, Nutley, N J, rekombinantný interferón alfa-2 c, ako je interferón Berofor alfa 2 dostupný od Boehring Ingelheim Pharmaceutical, Inc, Ridgefield, CT, interferón alfa-nl, čistená zmes prirodzených ínterferónov alfa, ako je Sumiferon dostupný od Sumitomo, Japonsko, alebo ako je Wellferon interferón alfa-ln (INS) dostupný od Glaxo-Wellcome Ltd., Londýn, Veľká Británia, alebo konvenčný interferón alfa, ako sú tie opisované v patentoch č. 4,897,471 a 4,695,623 (najmä v príkladoch 7, 8 a 9) a špecifický výrobok dostupný od Amgen, Inc., Newbury Park, CA, alebo interferón alfa-n 3 zmes prirodzených ínterferónov alfa, vyrábaná Interferon Sciences a dostupná od Purdue Frederick Co., Norwalk, CT, pod obchodnou značkou Alferon. Výhodne sa používa interferón alfa-2 a alebo alfa-Zb. Najvýhodnejší je interferón alfa-2 b, pretože má vo svete zo všetkých ínterferónov najširší súhlas na použitie na liečbu chronickej infekcie hepatitídou C. Výroba interferónu alfa-Zb sa opisuje V US patente č. 4530901.Podávaný interferón alfa sa vyberá z interferónu alfa-2 a, interferónu alfa-2 b, konvenčného interferónu,čisteného vyrobeného interferónu alfa alebo pegylovaného interferónu alfa-2 a, alebo pegylovaného interferónu alfa-2 b.Terapeuticky efektívne množstvo interferónu alfa-2 a, interferónu alfa-Zb alebo čisteného interferónu alfapodávaného v spojení s ríbavírínom je 2 až 10 miliónov IU za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý iTerapeuticky efektívne množstvo podávaného interferónu alfa-2 b je 3 milióny 1 U trikrát za týždeň.Ak interferónom alfa podávaným v spojení s ríbavírínom je konvenčný interferón, je terapeutícky efektívne množstvo podávaného interferónu alfa 1 až 20 g za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deňTermín pegylovaný interferón alfa tu znamená polyetylénglykolom modifikované konjugáty ínterferónu alfa, výhodne interferónu alfa-2 a a interferónu alfa-2 b. Výhodným konjugátom polyetylénglykolinterferón alfa-Zb je Emma-interferón alfa-2 b Fráza interferón alfa konjugovaný s polyetylénglykolom s molekulovou hmotnosťou 12 000 a PEGIZW-IFN alfa tu znamenajú konjugáty, ako sú tu pripravené podľa spôsobu Medzinárodnej prihlášky Č. W 0 95/ 13090 a obsahujúce uretánové väzby medzi aminoskupinami interferónu alfa-Za alebo -2 b a polyetylénglykolom s priememou molekulovou hmotnosťou 12 000. Pegylovaný interferón alfa, PEG 1 zm-IFN-a 1 fa-2 b je dostupný od Schering-Plough Research Institute, Kenilworth,NJ.Výhodný PEGmoo-interferón alfa-2 b sa pripravuje pripojením polyméru PEG k epsilon aminoskupine lyzínového zvyšku molekuly interferónu alfa-2 b. Jednotlivá molekula PEGIZOOO sa konjuguje s voľnými aminoskupinamí molekuly interferónu alfa-2 b prostredníctvom uretánovej väzby. Tento konjugát je charakteristický molekulovou hmotnosťou pripojeného PEGmoo. Konjugát PEGmw-IFN-alfa-Zb sa tvorí ako lyofilizovaný prášok pre injekcie. Cieľom konjugácie interferón alfa s PEG je zlepšenie dodávania proteínu tým, že sa značne predĺžijeho polčas v plazme a to spôsobi predĺžené pôsobenie interferónu alfaĎalšie konjugáty interferónu alfa sa pripravujú naviazaním interferónu alfa na polymér, ktorý je rozpustný vo vode. Nelimitujúci zoznam takýchto polymérov zahŕňa ďalšie polyalkylénoxidhomopolyméry, ako sú polypropylénglykoly, polyoxyetylpolyoly, ich kopolyméry a blokové polyméry. Ako altemativa k polymérom na báze polyalkylénoxidu sa efektívne používajú neantigénne látky, ako je dexnán, polyvinylpyrolidóny,polyakrylamidy, polyvinylalkoholy, polyméry na báze uhľovodíkov a tak podobne. Takéto polyméme konjugáty interferónu alfa sú opísané v U.S. patente č. 4766106, US patente č. 4917888, Európskej patentovej prihláške č. 0 236 987, Európskych patentových prihláškach č. 0 510 356, 0 593 868 a 0 809 996 (pegylovaný interferón alfa-2 a) a Medzinárodnej publikácii Č W 0 95/ 13090.Farmaceutické prípravky pegylovaného interferónu alfa vhodné na parenterálne podávanie sa tvoria s vhodným tlmivým roztokom, napr. TRIS-HCI, acetátovým, fosfátovým, ako je tlmivý roztok dihydrogénfos 10forečnan sodný/hydrogénfosforečnan sodný, a farmaceutický prijateľnými vehikulami (napr. sacharóza), nosičmi (napr. albLunín ľudskej plazmy), činidlami toxicity (napr. NaCl), konzervačnými látkami (napr. timerozol, krezol alebo benzylalkohol) a surfaktantmí (napr. tween alebo polysorbáty) v sterilnej vode pre injekcie. Pegylovaný interferón alfa sa skladuje ako lyofilizovaný prášok pri ochladení na 2 až 8 °C. Rekonštituované vodne roztoky sú stále pri skladovaní pri teplote 2 až 8 °C a použiteľné do 24 hodín po rekonštrukcii. Pozri napr. US patent č. 4492537, 5762923 a 5766582. Rekonštituované vodné roztoky sa tiež skladujú V predplnených multidávkových injekčných striekačkách, ako sú tie užitočné na dodávanie liečiv, ako je inzulín. Typické vhodné injekčné striekačky zahŕňajú systémy obsahujúce predplnenú banku pripojenú na injekčnú striekačku perového typu, ako je NOVOLET Novo Pen dostupná od Novo Nordisk, rovnako ako predplnené injekčné striekačky perového typu umožňujúce jednoduchú injekciu samotným užívateľom. Ďalšie injekčné systémy zahŕňajú injekčnú striekačku perového typu obsahujúcu sklenú patrónu obsahujúcu rozpúšťadlo a lyofilízovaný prášok pegylovaného interferónu alfa V oddelenom priestore. Ak je interferónom alfa podávaným v spojení s ribavírínom pegylovaný interferón alfa-2 b, podáva sa interferón alfa v množstve 0,5 až 2,0 g/kg za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý dmhý deň (QOD) alebo denne.Ak je interferónom alfa podávaný v spojení s ribavírínom pegylovaný interferón alfa-2 a, podáva sa interferón alfa v množstve 20 až 250 pg/kg za týždeň, trikrát za týždeň (TIW), každý druhý deň (QOD) alebo denne.Ribavirín, I-B-D-ribofurazyl-IH-l-l,ZA-triazol-Zš-karboxamid, dostupný od ICN Pharmaceuticals, Inc.,Costa Mesa, Califomia, sa opisuje v Merck index, 11. vydanie, zlúčenina Č. 8199. Jeho výroba a formulácia je opísaná v U.S. patente č. 4211771. UU osoby trpiacej chronickou infekciou hepatitídy C sa vyskytuje jeden alebo viac nasledujúcich príznakov alebo symptómova) zvýšené ALT, b) pozitívny test na protilátky anti-HCV, c) prítomnosť HCV dokázaná pozitívnym testom na HCV-RNA,d) klinické stigmy alebo chronická choroba pečene, e) hepatoceluláme poškodenia.Pri vykonávaní vynálezu sa kombinovaná terapia interferónom alfa a ribavírínom podáva pacientovi, u ktorého sa vyskytuje jeden alebo viac uvedených znakov alebo symptómov v množstve postačujúcom na elimináciu alebo aspoň zmiemenie jedného alebo viacerých znakov alebo symptómov. Formulácie s interferónom alfa, vrátane formulácií s pegylovaným interferónom alfa nie sú účinné pri orálnom podávaní, preto je výhodným spôsobom podávania fonnulácie s interferónom alfa alebo pegylovaným interferónom alfa podávanie parenterálne, výhodne podkožné, lV alebo IM injekciou. Ribavirín sa pacientovi podáva v spojení s interferónom alfa, to znamená, že dávka sa podáva v priebehu rovnakej doby, kedy pacient dostáva dávky ribavirínu. Ribavirín sa podáva orálne v kapsule, tablete alebo tekutej forme v spojení s parenterálnym podávaním pegylovaného interferónu alfa. Samozrejme sa uvažujú aj iné spôsoby podávania obidvoch liečiv, ak sú dostupné, ako je nazálne sprejom, transdermálne, čapíkom, dávkovacou formou s trvalým uvoľňovaním a pulmorálnou inhaláciou. Akákoľvek forma podávania bude účinná, pokiaľ sa dodajú správne dávky bez poškodenia aktívnej prísady.Termín pacienti, ktorí sa dosiaľ nepodrobili žiadnej antivímsovej liečbe, v kontexte predkladaného vynálezu znamená pacientov, ktorí dosiaľ neboli liečení ribavírínom alebo akýmkoľvek interferónom vrátane,ale bez obmedzenia na interferón alfa.Termín žiadna detekovateľná HCV-RNA v kontexte predkladaného vynálezu znamená, že v sére pacienta je menej ako 100 kópií HCV-RNA, pri meraní kvantitatívnou metodológiou multicyklickej reverznej transkríptázy. HCV-RNA sa v predkladanom vynáleze výhodne meria ďalej opísanou metodológiou. Táto metodológia sa tu označuje ako HCV-RNA/qPCR.RNA sa extrahuje z pacíentovho séra s použitím guanínidiumtiokyanátfenolchloroformového misteru a následnej precipitácie V etanole a octane amónnom. Precipitovaná RNA sa centrifuguje a výsledná paleta sa suší V pultovom Centrívap (Labconco, Kansas City, Mo). Suchá paleta sa resuspenduje v 30 l Rnasinu(Promega Corp., Madison, Wl), ditiotritolu a dietylpyrokarbonátovej zmesi. Vzorky sa uchovávajú pri teplote nižšej než -20 °C (výhodne nižšej než -70 °C), do reverznej transkripcie (RT) RNA a PCR.Na uskutočnenie celej sekvencie RNA do cDNA pri RT reakcií sa ako priméry na syntézu prvého vlákna c DNA používajú randómne hexadeoxyribonukleotidy (Pharmacia Biotech, Piscataway, Ni). Dva 3 l alíkvóty resuspendovanej vzorky sa pridajú k 3 l 100 ng/l randómnych primérov a denaturujú pri 70 °C, potom sa l hodinu pri 40 °C reverzne transkribujú s použitím M-MLV reverznej transkriptázy (USB, Cleveland,OH) v štandardnom tlmivom roztoku obsahujúcom 5 mM MgCll Konečný objem RT reakcie je 26 l. hneď po reverznej transkripcii nasleduje štart PCR.Pri modiñkovanej verzii metódy PCR sa amplifikácía cDNA uskutočňuje s použitím teplotne stabilnej Taq polymerázy. 75 l PCR zmesi sa pridá k celému reakčnému RT objemu (26 l) na konečnú koncentráciu

MPK / Značky

MPK: A61P 31/12, A61P 31/14, A61K 31/70, A61P 1/16, A61K 38/21, A61K 31/7056

Značky: přípravků, interferonu, liečenie, farmaceutického, použitie, hepatitídou, přípravu, ribavirínu, chronickej, infekcie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-288038-pouzitie-ribavirinu-a-interferonu-alfa-na-pripravu-farmaceutickeho-pripravku-na-liecenie-chronickej-infekcie-hepatitidou-c.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie ribavirínu a interferónu alfa na prípravu farmaceutického prípravku na liečenie chronickej infekcie hepatitídou C</a>

Podobne patenty