Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom

Číslo patentu: 288037

Dátum: 17.12.2012

Autori: Slavkov Ján, Slavkov Juraj

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom obsahuje tri zostavy priečne delených pastorkov (1) prostredníctvom hlavových plôšok zubov a dvojosových vyvažovacích servomechanizmov (11, 12) letmo uložených v prerušených valcových dutinách (Dd) pravidelne rozmiestnených po obvode statora (2) valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou (Z) rotácie systému. Pritom zostavy pastorkov (1) sú v zábere s vnútorným ozubením (3a) rotora (3) tvaru dutého valca sústredne nasunutého na stator (2). Rotor (3) je na koncoch uložený na valivých ložiskách (4a, 4b), ktorým vonkajšie valivé dráhy tvoria vnútorné valcové osadenia (3b, 3c) na koncoch rotora (3) a vnútorné dráhy tvoria valcové povrchy rozvodných kotúčov (9) a lamiel (5). Hydromotor-generátor sa zabudováva vždy do skrine aplikačného zariadenia ako funkčné jadro pohonu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka neregulačného trojfázového hydromotor-generátora s vnútomým evolventným ozubením a axiálnym rozvodom pracovnej kvapaliny. Je zdrojom krútiaceho momentu alebo prúdu tlakovej kvapaliny v hydrostatických mobilných alebo stacionámych pohonoch. Pre jeho motor-generátorickú funkciu a reverzne obrátky je možné používať ho aj ako prevádzkovú (nie parkovaciu, či aretačnú) brzdu. Jeho symetrické a kompaktné tvary, relativne malé rozmery a hmotnosť vzhľadom na prenášaný výkon, generovaný krútiaci momentu a prúd tlakovej kvapaliny umožňujú zabudovávať ho ako pohonovú jednotku do značne stiesneného konštrukčného priestoru. Napriklad ako funkčné jadro v telese hnacieho kolesa, hnacej polosi, bubna navijaka, valca dopravnika alebo v skriní rôzneho technologického zariadenia pracujúceho aj vo výbušnom prostredí.Na základe orientačného prieskumu dostupných infonnačných zdrojov, ako sú patenty, katalógy, časopisy a knižná odbomá literatúra, bolo zistené, že na princípe vnútomého evolventného ozubenia sa prevažne vyskytujú jednoprúdové a jednofázové hydrogenerátory ako zdroje prúdu tlakovej kvapaliny. Na princípe vonkajšieho evolventného ozubenia existuje rad jedno a viacprúdových jedno a viacfázových hydrogenerátorov aj hydromotorov. Ako zdroj krútiaceho momentu mobilných a stacionámych pohonov prichádzajú do úvahy aj axiálne a radiálne píestové hydromotory. Napriek všeobecne známym výhodám hydrostatických pohonových systémov neboli dosiaľ známe konštrukčné principy dostatočne uplatnené v mobilných pohonoch. To je spôsobené predovšetkým členitými tvanni, veľkými rozmermi a hmotnosťou vzhľadom na prenášaný výkon a krútiaci moment, ako aj nadmemou hlučnosťou a nutnosťou používať vložený prevod. Uvedené nedostatky odstraňuje tento vynález univerzálneho trojfázového hydromotor-generátora novej generácie na priamy záber, s tichým a rovnomemým chodom, ktorý môže nájsť rozsiahle uplatnenie zvlášť v mobilných, ale aj v stacionárnych pohonoch.Podstata vynálezu spočíva v tom, že trojfázový hydromotor-generátora s vnútomým ozubením pozostáva z troch zostáv priečne delených pastorkov, ktoré sú prostredníctvom hlavových plošiek zubov a dvojosích vyvažovacích servomechanizmov letmo rotačne uložené V prerušených valcových dutinách pravidelne rozmiestnených po obvode statora valcového tvaru s osami rovnobežnými s osou symetrie a rotácie systému. Pritom zostavy priečne delených pastorkov sú v trvalom zábere s vnútorným ozubením rotora tvaru dutćho valca, ktorý je sústredne nasunutý na stator a po obidvoch stranách rotačne uložený na valivých ložiskách,ktorým vonkajšie valivé dráhy tvoria valcové dutiny prečnievajúcich predných a zadných valcových osadení na koncoch rotora a vnútomé valivé dráhy tvoria valcové povrchy rozvodných kotúčov a rozvodných lamiel. Pritom rotor V dĺžke L., ozubenia a tri zostavy delených pastorkov rovnakých dĺžok ozubenia a stator mierne väčšej dĺžky sú z obidvoch strán zovreté medzi rozvodné lamely, rozvodné kotúče s dýzami, rozvodné teleso a veko štyrmi lícovanými skrutkami, z ktorých jedna prechádza osou symetrie a rotácie systému a tri prechádzajú približne strednú prierezov tesniacich segmentov statora zaskrutkované do rozvodného telesa. Pritom počet zubov delených pastorkov je párny a deliteľný počtom zostáv pastorkov - napríklad Zl 2, zatiaľ čo počet zubov rotora je nepárny a nedeliteľný počtom zostáv pastorkov - napríklad Z 37 alebo 35. Týmto sú záberové cykly jednotlivých zostáv pastorkov navzájom posunutá o fázový uhol (p 120 °.Podstata vynálezu ďalej spočíva vtom, že priečne delene pastorky so skráteným evolventným ozubením a kladným posunutím základného profilu pozostávajú najmenej zo štyroch a najviac zo šiestich približne rovnako hrubých ozubených kotúčov. Pritom v stredných kotúčoch z vnútomej strany sú na vytváranie stredných axiálnych škár zalisované termostatická vložky napríklad zo zinku s otvorom na pružinu a z vonkajšej strany sú vytvorené otvory na vsunuté puzdrá. Ďalej V dvoch krajných kotúčoch z vnútomej strany je vytvorený medzikruhový priestor na tesniaci O-krúžok a zahlbenie na vsunuté puzdro, z vonkajšej strany je vytvorené plytke zahĺbenie s menším priemerom než priemer tesniaceho krúžku, respektíve vonkajší priemer termostatickej vložky. V medziľahlých kotúčoch je v strede vytvorený priechodný otvor na vsunuté puzdrá opreté o dno zahĺbení krajných kotúčov siahajúce dĺžkou približne po termostatická vložky a rozpinané pružinou. Pritom krajné kotúče a vsunuté puzdrá majú v strede malé priechodné otvory na prepojenie vnútomeho priestoru deleného pastorka na pracovný tlak systému cez stredové protiľahlé otvory v lamelách. Pri variantnom počte štyri alebo päť kotúčov sa vynechávajú len dva alebojeden medziľahlý kotúč - čím pri všetkých počtoch (štyri, päť alebo šesť) ozubených kotúčov zostávajú medzi strednými kotúčmi, medzi krajnými a medziľahlými kotúčmi, respektive medzi krajnými a strednými kotúčmi vždy tie iste tri axiálne škáry.Podstata vynálezu ďalej spočíva v tom, že rotor so skráteným vnútomým evolventným ozubením a kladným posunutím základného profilu rovnakej dĺžky LV ozubenia rotora s dlžkou ozubenia delených pastorkov má tvar dutého valca, na povrchu ktorého sú vytvorené najmenej dve radiálne odľahčovacie drážky. Na koncoch rotor prechádza v predné a zadné vnútomé valcové osadenia, ktoré tvoria vonkajšie valivé dráhy valivých ložísk, pričom predné valcové osadenie je vybavené najviac šiestimi výstupkami na záber s priestorovo poddajnou spojkou prichytenou na rotor poistným krúžkom vloženým do vnútomej obvodovej drážky v tomto osadení aj v spojke. Spojka má vytvorené zodpovedajúce čelné drážky na záber s výstupkami rotora, Pritom v otvore na hriadel aplikačného zariadenia má spojka vytvorené vnútomé drážkovanie alebo najmenej tri ploché drážky na perá.Podstata vynálezu spočíva aj v tom, že stator valcového tvaru má vnútri po obvode pravidelne rozmiestnené tri prerušené valcové dutiny na letmé uloženie troch zostáv priečne delených pastorkov s osami rovnobežnými s osou Z symetrie a rotácie systému vystredené od nej o hodnotu EP. Pritom na protiľahlých stranách valcových dutín približne v strede prierezov tesniacich segmentov statora a v osi Z symetrie a rotácie systému sú vytvorené štyri priechodné otvory na lícované skrutky s hlavou a V tesniacich segmentoch tesne nad otvormi na lícované skrutky sú vytvorené pmžné oblúkové mostíky, ktoré vznikli prepojením okrajových otvorov a otvorov na skrutky priechodnými oblúkovými štrbinami.Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že rozvodné teleso s axiálnym rozvodom kvapaliny valcového tvaru s prírubou je zvarenec zjadra, puzdra a príruby so sústavou otvorov na upevnenie na skriňu aplikačného zariadenia a jeho valcový povrch je vybavený najmenej jednou obvodovou drážkou na tesniaci O-krúžok. Pritom v osi Z symetrie a rotácie systému a v zhodných polohách ako V statore sú vytvorené štyri otvory ukončene závitom na lícované skrutky. Ďalej z vonkajšej strany telesa oproti funkčným zónarn pastorkov sú vytvorené tri veľkopriemerové nepriechodné axiálne kanály, z ktorých prvý prívodný a druhý vratný kanál - obidva vybavené prípojnými závitmi sú striedavo zaústené do prvého alebo druhého vzájomne axiálne presadeného obvodového kanála dvoma diagonálnymi kanálmi. Pritom pravé a ľavé rozvodné axiálne kanály príslušné k funkčným zónam pastorkov sú prepojené so zodpovedajúcimi obvodovými kanálmi šikmými kanálmi. Okrem toho na nepriechodný axíálny prívodný alebo vratný kanál sú pravé alebo ľavé axiálne rozvodné kanály prepojené radiálnymi kanálmi vzájomne natočenými o uhol (p 120 °. Pritom do radiálnych kanálov v mieste ich zaústenia do obvodových kanálov, prípadne aj na protiľahlej strane týchto kanálov, sú vložené priehradky na zábranu zmiešavania prúdov Q. Q 3, Q 3 v obvodových kanáloch - kde Q, Qz Q Qo je prívodný prúd a Ql Q 2 Q 3 Q 0 je vratný prúd pracovnej kvapaliny. Pritom tretí veľkopriemerový nepriechodný axiálny tzv. slepý kanál je vytvorený kvôli symetrickým tepelným deformáciám telesa.Podstata vynálezu ďalej spočíva v tom, že rozvodná lamela je tenkostenný pružný kotúč, do ktorého v strede O 1 symetrie a rotácie systému a v zhodných polohách ako v statore sú vytvorené štyri otvory na lícované skrutky. Pritom v protiľahlých polohách otvorov na skrutky okolo stredov Q rotácie delených pastorkov vyosených od stredu O, symetrie a rotácie systému o hodnotu E, je vytvorená sústava súmeme združených troch kruhových otvorov so stredmi na priesečníkoch hlavových priemerov pastorkov so sprievodičmi prechádzajúcimi stredmi Q delených pastorkov odklonenými od osí Y prechádzajúcich aj stredom O. symetrie a rotácie systému o uhly dzal, ing, i 03. Ďalej je vytvorená sústava súmeme združených oblúkových zahĺbeni na striedavé skratovanie príslušných zubových medzier pastorkov medzi zubami 5, 6, 7/10, 9, 8 od počiatku záberu v pravotočivom smere so stredmi okrajových oblúkov na priesečníkoch približne pätného priemeru pastorkov so sprievodičmi odklonenými od osí Y o uhly ice, i 2 a,. Ďalej sú V lamele okolo stredov Q rotácie pastorkov vytvorené dva kruhové otvory so stredmi na priesečníkoch približne pätného priemeru pastorkov s osami Y a tretí približne rovnaký otvor je v strede rotácie pastorkov. Pritom v jednotlivých funkčných zónach pastorkov sú vytvorené pravé a ľavé tvarové rozvodné kanály, ktorých vnútomé zamykacie hrany sú vzdialené o hodnotu L, záberového intervalu ozubenia pastorkov a rotora, Ďalej zo strany statora sú V lamele okolo troch obvodových otvorov na lícované skrutky vytvorené medzikruhové kanály s priechodnými štrbinami orientovanýmí do stredu O. symetrie a rotácie systému, zatial čo nad otvonni na skrutky pri vonkajšom okraji lamely sú vytvorené plytké kruhové zahĺbenia vnútri s vystredenými otvormi na prívod tlakovej kvapaliny od dýz vložených v stredných tlakových komorách priľahlých rozvodných kotúčov. Pritom temer všetky kruhové otvory majú približne zhodný priemer so šírkou hlavových plošíek zubov pastorkov s výnimkou väčších otvorov na uhloch l 11 t 12), pričom príslušné polohové uhly majú približne hodnoty 016252 az 27 °, a 332 °, o.,30 °. To v interakcii zubov krajných ozubených kotúčov pastorkov s otvormi v lamelách tvorí rotačná rozvádzače na prepájanie príslušných zubových medzier - tlakových komôr pastorkov s dýzami uloženými v zodpovedajúcich otvoroch a polohách v rozvodných kotúčoch po obidvoch stranách statora a rotora, čo tvorí dvojosové Vyvažovacie servomechanizmy letmo uložených pastorkov.Podstata vynálezu spočíva aj v tom, že relatívne tuhý rozvodný kotúč má v strede O, a v zhodných polohách ako v statore a lamelách vytvorené štyri otvory na lícované skrutky, pričom v protiľahlých polohách týchto otvorov okolo stredov Q rotácie pastorkov V približne zodpovedajúcich polohách otvorov v rozvodných lamelách je vytvorená sústava otvorov na uloženie príslušných dýz. Zároveň vzhľadom na osi Y sú vytvorené súmeme združené dve zahĺbeniá a dva malé otvory, z ktorých jeden je z opačnej strany napojený natzv. diagonálny kanál a spojovací kanál, pričom druhý koniec tohto kanála je napoj ený na ľavý oválny rozvodný kanál, ktorý leží oproti zodpovedajúcemu tvarovému rozvodnému kanálu v lamele. Pritom vo funkčnej zóne pastorkov oproti tvarovým rozvodným kanálom v lamele sú v kotúči vytvorené oválne rozvodné kanály a medzi týmito kanálmi na vonkajšom obvode kotúča sú zalisované duté termostatické vložky, napríklad zo zinku. Ďalej na vonkajšom obvode kotúča nad otvormi na lícované skrutky sú vytvorené - stredná kruhová tlaková komora s vloženou dýzou a dve krajné oválne zahĺbenia - tlakové komory, všetky tesnené O-krúžkom. Pritom krajné tlakové komory sú tangenciálnymi kanálmi z opačnej strany kotúča cez ich stredové otvory napojené na oválne prave alebo ľavé rozvodné kanály. Pritom stredná tlaková komora s vloženou dýzou je z opačnej strany kotúča napojená cez priechodnú štrbinu a cez medzikruhový kanál okolo obvodovej skrutky na lúčovité prepojovacie kanály, ktoré sa rozbiehajú z medzikruhového kanála okolo strednej skrutky do medzikruhových kanálov okolo obvodových skrutiek a ďalej cez priechodné štrbiny V týchto kanáloch. Pritom dlhšie ramená lúčovitých kanálov začínajú nad otvonni v lamelách nachádzajúcich sa V strede záberovej zóny L, pastorkov a rotora približne na polomere pätnej knižnice pastorka.Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že dýzy predstavujú referenčné odpory vyvažovacích acentračných servomechanizmov, ktoré majú vytvorené odporové kapiláry vo forme závitnícovej drážky vnútri puzdra dýz, prekrytej zalisovanými čapmi v dĺžkach zodpovedajúcich hodnotám referenčných odporov. Pritom dýzy axiálnych, diagonálnych a vertikálnych vyvažovacích servomechanizmov sú oproti príslušným otvorom V lamelách držané na plochých tesniacich sedlách pružinou opretou jedným koncom o šesťhranný nákružok na puzdrách dýz a druhým koncom o čelnú plochu rozvodného telesa alebo veka. Dýza horizontálneho servomechanizmu má na vonkajšom povrchu vytvorenú obvodovú drážku na tesniací O-krúžok, pričom ploché tesniace sedlo má zo strany rozvodného telesa alebo veka.Podstata vynálezu spočíva osobitne v tom, že vyvažovací diagonálno-vertikálny servomechanizmus priečne delených pastorkovje vytvorený ako odporový delič tlaku, kde referenčné odpory Rd, RV predstavujú dýzy Di, V, a temer synchrónne premenlivé odpory R 7, R 3, R 9 predstavujú radiálne a axiálne škáry zubov 7,8, 9 pastorkov počítaných od počiatku záberového intervalu L, V pravotočivom smere. Pritom vstupné tlaky PV a výstupné tlaky PV, sú pracovné tlaky systému, zatiaľ čo rozdiely PV-Py, PV-Pg vstupného tlaku PV a redukovaných tlakov P 7, P sú Vyvažovacie tlaky v príslušných zubových medzerách -tlakových komorách medzi protiľahlými zubami l, 2, 3, 4/7,8,9,l 0 delených pastorkov, pričom tento servomechanizmus slúži na udržovanie pastorkov v radiálnej koncentrickej polohe úložnej dutiny statora na vertikálnych osiach Y prechádzajúcich stredom O, rotácie systému a stredmi Q rotácie pastorkov.Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že vyvažovací horizontálny servomechanizmus priečne delených pastorkov je rovnako vytvorený ako odporový delič tlaku, kde referenčné odpory Rh predstavujú dýzy H 0 a recipročne usporiadané premenlivé odpory Rg/Rg, Rw/R 4, R/R 5 predstavujú radiálne a axiálne škáry protiľahlých zubov 9/3, 10/4, 11/5 pastorkov od počiatku záberového intervalu L, v pravotočivom smere. Pritom vstupné tlaky PV a výstupné tlaky P sú pracovnými tlakmi systému, zatial čo rozdiely tlakov Pg-Pjg, Purpą sú Vyvažovacie tlaky V príslušných zubových medzerách - tlakových komorách medzi protiľahlými zubami 9,10, ll, /3, 4, 5 pastorkov, pričom tento servomechanizmus slúži na udržovanie pastorkov približne v koncentrickej polohe úložnej dutiny statora na horizontálnych osiach X prechádzajúcich stredmi O 2 rotácie pastorkov a kolmých na osi Y.Podstata vynálezu ďalej spočíva v tom, že centračný servomechanizmus priečne delených pastorkov je vytvorený na princípe rozdielneho škrtenia premenlivými odporrni RRk 2 dvoch približne rovnakých prietokov QQ generovaných približne rovnako klinovito usporiadanými medzikruhovými axiálnymi škárami medzi krajnými a medziľahlými ozubenými kotúčmi otáčavého priečne deleného pastorka, ktoré vznikli miemym priehybom rozvodných lamiel nad valcovými dutinami statora montážnym zovretím statora, rozvodných lamiel, rozvodných kotúčov, veka a rozvodného telesa štyrmi lícovanými skrutkami. Pritom rozdielne škrtiace odpory RmćRu predstavujú rozdielne veľké axiálne škáry na vyvodenie rozdielnych tlakov PgćPz a centračného efektu sústavy medzlľahlých a stredných ozubených kotúčov deleného pastorka v smere osi Z. Pritom medzi axiálnymi škárami deleného pastorka a rotora platí rovnosť ALak,ak 2 a kde AL je axiálna montážna vôľa medzi dĺžkou ozubenia rotora a troch zostáv delených pastorkov na jednej strane a medzi dĺžkou statora na strane druhej.Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom, že axiálne tesniací a centračný servomechanizmus rotora je vytvorený na princípe proporcionálneho zmenšovania axiálnych tesniacich škár AL/Z medzi obidvoma čelami rotora a medzikruhrni prečnievajúcich okrajov rozvodných lamiel, v závislosti od pracovného tlaku PV systému privedeného do strednej a do jednej krajnej tlakovej komory vytvorených na vonkajšom obvode rozvodných kotúčov. Potom vonkajší únik kvapaliny je závislý od tlakového spádu PV-P, a axiálnych medzikruhových škár medzi lamelami a čelnými plochami rotora. Centračný servomechanizmus rotora je vytvorený na princípe odporového deliča tlaku, kde referenčné odpory R, predstavujú dýzy v stredných tlakových komorách rozvodných kotúčov a premenlivé odpory RVI, R 2 predstavujú axiálne medzikmhové recipročne sa meniace škáry po obidvoch stranách rotora. Pritom vstupné tlaky PV a výstupné tlaky P, sú pracovnými tlakmi systému a tlaky Pl, P v čelných medzikruhových škárach sú centračné tlaky rotora v smere osi Z symetrie a rotá 10Ďalej podstata vynálezu spočíva V tom, že radiálne tesniaci servomechanizmus rotora je vytvorený na princípe zmenšovania radiálnych tesniacich škár medzi hlavovýmí píôškami častí ozubenia rotora nad tesniacimi segmentmi statora, v ktorých sú vytvorené pružné môstiky prehýbajúce sa úmeme pracovnému tlaku P,privedenému do oblúkových štrbín pod týmito môstikmi. Potom odpor R, prerušovanej radiálnej škáry je závislý od pracovného tlaku a vnútomý únik kvapaliny je závislý od tlakového spádu Pv-P., a prerušovanej radiálnej škáry.Okrem uvedeného podstata riešenia spočíva aj v tom, že altematívne valivé ložisko na uloženie rotora - valčekové obsahuje jeden rad valčekov vedených v jednostranné otvorenej klietke, zatiaľ čo altematívne kombinované ložisko obsahuje jeden rad valčekov vystriedaný dvoma radmi striedavo usporiadaných guliek vedených v čiastočne otvorenej klietke. Pritom valčekové ložisko má väčšiu únosnosť a kombinované ložisko má väčšiu kinematickú určitosť (možnosť aj axiálneho posuvu).Hlavnými výhodami trojfázového hydromotor-generatora podľa tohto vynálezu sújeho nasledovné vlastnosti l. Kompaktné symetrické tvary, male rozmery a hmotnosť vzhľadom na prenášaný výkon, resp. generovaný krútiaci moment alebo prúd tlakovej kvapaliny - napríklad 4 kW/kg hmotnosti pri tlaku P 525 MPa. 2. Inverzná motor-generátorická funkcia a reverzné obrátky umožňujú jeho použitie aj ako prevádzkovú brzdu zvlášť mobilných podvozkov. 3. Uplatnená protizadieracia tribotechnika uloženia silových fLmkčných prvkov pomocou vyvažovacích a centračných servomechanizmov zaručuje vysokú funkčnú spoľahlivosť a dlhú fyzickú životnosť, čo vylučuje haváriu z dôvodov zadretia. 4. Trojfázový fLmkčný cyklus v interakcií s vnútomým ozubením zaručuje extrémne tichý a rovnomemý chod, kde krútiaci moment a prietok dosahujú rovnomemosť 99,5105 . 5. Optimálna celková účinnosť v širokom pásme prevádzkových parametrov - tlak, rýchlosť, teplota - je zabezpečovaná interaktívnou ñmkciou všetkých druhov použitých servomechanizmov. 6. Možnosť zapojenia do otvoreného, uzavretého alebo čiastočne uzavretého obvodu s pretlakovou nádržou do max. tlaku PS 3 bar. 7. Možnosť zapojiť do každého páru hydromotorov hnacej nápravy podvozka riadený poddajný synchronizátor záberu - preklzávania kolies. Zároveň možnosť altematívneho striedavo sériového alebo paralelného zapojenia viac párov hydromotorov dvoch a viac hnacích náprav. Tým sa výrazne zmení celkový prevodový pomer hydraulickej transmisie podvozka. 8. Hydraulická transmisia s použitím týchto hydromotorov umožňuje známy výhodný prívod výkonu a krútiaceho momentu pomocou prispôsobiteľných rúrok a tlakových hadíc do ťažko dostupných priestorov. Tým sa nahrádzajú rozmemé a technicky náročné diferenciály, kĺbové hriadele, homokinetické kĺby hnacích kolies, ich prevádzkové brzdy s nedokonale vyrovnaným brzdným momentom. 9. Možnosť radenia rýchlostných prevodov pod momentovou záťažou výrazne zlepšuje prejazdnosť podvozkov v ťažkých terénoch, ako napríklad v hlbokom snehu, blate, štrkopieskoch a podobne. l 0. S ohľadom na veľký záberový moment a stredne obrátky umožňuje použitie na priamy záber bez medziprevodu. l l.Variantný počet ozubených kotúčov (4, 5, 6) delených pastorkov umožňuje vyrábať vždy jeden základný typorozmer a dva od neho odvodené subtyporozmery zhodným náradím a meradlami, čo radikálne zefektívňuje výrobu. l 2.Na jeho realizáciu sa používajú štandardné materiály, V hydraulike zvíádnuté technológie a obvyklé výrobné a Skúšobné zariadenia. 13. Všetky konštrukčné uzly trojfázového hydromotor-generátora sú navrhnuté exaktne, z funkčného a technologického hľadiska experimentálne overené na funkčnej vzorke blízkej defmitívnemu riešeniu prototypu. 14. Je spracovaná konštrukčne-technologické dokumentácia (zúžené KNOW-HOW) na tri základné typorozmery a od nich odvodené po dva subtyporozmery - celkom na deväť typorozmerov v rozsahu Vs 50268 cm 3/obr., resp. N 2080 kW. l 5.Všeobecnou výhodou je skutočnosť, že ide o vysoko sofistikovaný výrobok so zaujímavými technickoekonomickými parametrami a s obvyklými materiálno- technologickými nárokmi, čo mu predurčuje dlhodobú perspektívu v priemyselných aplikáciách rôzneho druhu.Menšou nevýhodou riešenia podľa vynálezu je to, že na výrobu vnútomého aj vonkajšieho ozubenia je nutné použiť čiastočne modifikované štandardné nástroje. Zároveň je uplatnená náročná exaktná syntéza jednotlivých funkčných uzlov, ktorá môže byť na prekážku pohotového pochopenia princípu.

MPK / Značky

MPK: F04C 2/00, F03C 2/00, F04C 2/063

Značky: hydromotor-generátor, ozubením, rozvodom, vnútorným, axiálnym, trojfázový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/22-288037-trojfazovy-hydromotor-generator-s-vnutornym-ozubenim-a-axialnym-rozvodom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trojfázový hydromotor-generátor s vnútorným ozubením a axiálnym rozvodom</a>

Podobne patenty