Emulzia typu alkohol v oleji zahrnujúca soľ viacmocného kovu

Číslo patentu: E 5810

Dátum: 27.12.2006

Autor: Faiyaziannasab Flora

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka oblasti výroby emulzií, najmä výroby stabilných emulzií typu alkohol v oleji, zahrnujúcich látky, ktoré zabezpečujú vysokú hladinu elektrolytov. Vysoká hladina elektrolytov sa zvyčajne dosahuje pridaním soli viacmocného kovu do emulzie typu alkohol v oleji.Potenie alebo produkcia potu je úplne prirodzený fyziologický proces. ktorý prebieha v tele živočíchov a mnohí ľudia sa potia viac, než si uvedomujú. Väčšinu ľudí možno prekvapí, že priemerný jedinec vyprodukuje každý deň 1/2 až 1 liter potu.Samotný ľudský pot je prevažne bez zápachu. Hlavnou príčinou telesného zápachu sú baktérie, ktorým sa darí vteplom a vlhkom prostredí, ako je napríklad ľudské podpazušie,v ktorom je vysoká hustota potných žliaz, a ktoré je relatívne uzavreté, čo môže byť spôsobené nadmernou produkciou potu. Pazušné jamky patria ktrvale najteplejším oblastiam na povrchu ľudského tela a potné žľazy sú zodpovedné za vlhkosť. Ochlpenie v pazušnej jamke prispieva k zápachu zväčšením povrchu oblasti.Vo väčšine kultúr sa zápach považuje za negatívum, a preto mnoho ľudí túži po jeho eliminácíi alebo potlačení. Jedným zrejmým spôsobom zredukovania zápachu je čiastočné alebo úplné odstránenie podpazušného ochlpenia. lným alebo dodatočným spôsobom redukcie zápachu a koncentrovanej produkcie potu je dočasné upchanie potných kanálikov,čím sa zastaví alebo redukuje vytekanie potu na povrch pokožky. Toto dočasné upchanie sa môže dosiahnuť použitím antiperspirantov.Antiperspiranty sú prostriedky so zlúčeninami na báze hliníka ako hlavnej aktívnej látky,ktorou môžu byť zlúčeniny v akomkoľvek množstve vrámci stanovenej koncentrácie adávkovej formy. Aktívna látka dodáva antiperspirantom schopnosť blokovania potu vytvorením dočasného upchania potných kanálikov, ktoré zastaví prúdenie potu na povrch pokožky.Antiperspiračné prostriedky teda môžu zabrániť vzniku pachu a redukovať pot produkovaný telom.EP O 386 018 opisuje účinné zloženie antiperspirantu, kde je kovová soľ kombinovaná spufračnou prísadou rozptýlenou valkoholovej suspenzii. Nevýhodou zloženia je však vznik usadenín rozptýlených častíc počas skladovania. Toto usadzovanie spôsobuje nehomogénne dávkovanie antiperspirantu a únik prostriedku zrolovacej guľôčky zariadenia.EP 0875235 opisuje kozmetický vlasový produkt vo forme emulzie s nižším alkoholom, ktorá zahrnuje fázu nižšieho alkoholu a olejovú fázu. EP 0875235 ďalej opisuje pridanie dextran sulfátu sodného a glutamanu sodného, ktoré sú soľami jednomocného kovu.US 5198416 opisuje vŕtaciu tekutinu sinverznou olejovou emulziou, zahrnujúcou sol viacmocného kovu, fázu nižšieho alkoholu aolejovú fázu. Ako oleje užitočné vsúlade s vynálezom opísaným v US 5198416 sa uvádzajú minerálne oleje, surová ropa, motorová nafta, petrolej, plynový olej a ich zmesi.Počas výroby produktov môže byť potrebné zmiešanie dvoch alebo viacerých typov tekutín,ktoré sú ako také nemiešatelné. Na prekonanie tohto problému možno tekutiny miešať vemulzii, kde dôjde kdočasnej alebo trvalej disperzii oleja alebo iného hydrofóbnehomateriálu vo vodnom roztoku, alebo naopak, za vzniku emulzie typu olej vo vode alebo emulzie typu voda v oleji. Takéto emulzie typu olej vo vode alebo voda v oleji sú zvyčajne schopné zabezpečiť stabilný roztok.Navrhuje sa teda dosiahnutie odlišného systému, ako je napríklad emulzia typu alkohol v oleji. Táto emulzia typu alkohol v oleji nie je ako taká emulziou, pretože neobsahuje vodu. Je to však zmes dvoch typov tekutiny, ktoré sú ako také nemiešateľné, a to nižší alkohol a olej. V doterajšom stave techniky je známe, že takýto druh emulzií typu alkohol vo vode,obsahujúci vysoké hladiny častíc, napríklad viacmocných kovových iónov, sa považuje za nestabilný.Aby sa zlepšila chemická stabilita častíc rozptýlených vemulzii, kde sa uvolni kyselina chlorovodíková za prítomnosti vody, existuje potreba prostriedku bez obsahu vody, ako napríklad emulzie typu alkohol v oleji. Súčasne musí byť emulzia bez obsahu vody stabilná dokonca aj v prítomnosti vysokej hladiny elektrolytov, aby sa dosiahla homogénna distribúcia častíc rozptýlených v emulzií.Scieľom poskytnutia zlepšenej zmesi typu emulzie, ktorá má lepšiu stabilitu počas skladovania, pri absencii zrážania asedimentácie zložiek adosiahnutia homogénnosti zloženia, sa ako prvý aspekt predloženého vynálezu poskytuje emulzia typu alkohol v oleji,zahrnujúca i) sol viacmocného kovu, ii) fázu nižšieho alkoholu a iii) olejovú fázu, ako je uvedené v nároku 1.V ďalšom aspekte predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob výroby emulzie typu alkohol v oleji. Spôsob zahmuje nasledovné kroky(ii) získanie suspenzie soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze,(iii) zmiešanie olejovej fázy z kroku (i) so suspenziou z kroku (ii) za vzniku zmesi,(iv) získanie ďalšej suspenzie soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze,(v) zmiešanie zmesi z kroku (iii) s ďalšou suspenziou soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze z kroku (iv) za vzniku emulzie typu alkohol v oleji.Autor predloženého vynálezu zistil, že emulziou typu alkohol v oleji podľa predloženého vynálezu sa dosahuje stabilný homogénny typ emulzie, dokonca aj v prípade, keď táto emulzia obsahuje vysoké hladiny iónov, ako napríklad solí viacmocného kovu, pričom zrážanie a sedimentácia napríklad iónov viacmocného kovu je obmedzená alebo potlačená.V kontexte predloženého vynálezu sa výrazom zrážanie označuje tvorenie častíc v zmesi,ako napríklad v emulzií typu alkohol v oleji. Kzrážaniu môže dôjsť vtedy, ak sa v roztoku vytvára nerozpustná látka kvôli reakcii alebo zhlukovaniu častíc rozptýlených vsuspenzíí. Vo väčšine prípadov sa tuhá látka (zrazenina) vytvára zrozpustenej látky alebo zo suspenzie a klesá na dno zmesi alebo emulzie typu alkohol v oleji.V kontexte predloženého vynálezu sa výrazom sedimentácia označuje usadzovanie častíc ako vrstvy tuhých častíc na dne tekutiny, ako napríklad emulzie typu alkohol voleji. Sedimentácia je usadzovanie klesanlm rozptýleného materiálu.V pNom aspekte predloženého vynálezu sa poskytuje emulzia typu alkohol v oleji. Emulzia tohto typu zahrnuje soľ viacmocného kovu, fázu nižšieho alkoholu a olejovú fázu. V tomto aspekte má emulzia typu alkohol v oleji viskozitu dostatočnú na zachovanie homogénneho rozptýlenia soli viacmocného kovu v emulzii počas skladovania. Emulzia typu alkohol v oleji má zjavnú výhodu vtom, že neobsahuje alebo vpodstate neobsahuje vodu. výsledkom čoho je dobrá chemická stabilita soli viacmocného kovu rozptýlenej v emulzii. Je potrebné upozorniť, že emulzia typu alkohol v oleji podľa predloženého vynálezu je stabilná napriek vysokej hladine iónov.Spôsob prípravy emulzie alkohol v olejiV ďalšom aspekte predloženého vynálezu sa poskytuje spôsob výroby emulzie typu alkohol v oleji, pričom uvedený spôsob zahrnuje nasledovné kroky(ii) získanie suspenzie soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze,(iii) zmiešanie olejovej fázy z kroku (i) so suspenziou z kroku (ii) za vzniku zmesi,(iv) získanie ďalšej suspenzie soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze, a(v) zmiešanie zmesi z kroku (iii) s ďalšou suspenziou soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze z kroku (iv) za vzniku emulzie typu alkohol v oleji.Hoci emulzia typu alkohol v oleji je v danej oblasti techniky známa, je všeobecne známe, že vysoká hladina iónov nie je kompatibilná so stabilnou emulziou typu alkohol v oleji. Aby sa dosiahla stabilná emulzia podľa predloženého vynálezu, je potrebné upozorniť na niekoľko krokov. Podľa vynálezu sa v prvom kroku i) získa olejová fáza. V druhom kroku ii) sa získa suspenzia soli viacmocného kovu v alkoholovej fáze. Aby sa dosiahla lepšia a homogénnejšia distribúcia soli viacmocného kovu, môže byť výhodné, ak v treťom kroku iii), kde sa olejová fáza pridáva do suspenzie, sa olejová fáza získaná z kroku i) pozvoľna pridáva do suspenzie soli viacmocného kovu získanej v kroku ii) za vzniku emulzie typu alkohol v oleji.V uskutočnení podľa predloženého vynálezu je zlúčeninou kovu obsiahnutou vsuspenzii soli viacmocného kovu získanej vkroku ii) zvyčajne soľ hliníka, ako je napríklad soľ zahrnujúca aktívnu antiperspirantovú sol. Avšak v ďalších uskutočneniach možno použiť aj iné kovové soli, ktorými sa dosahuje vysoká hladina iónov. ak je takéto zloženie prospešné pre vznik stabilnej emulzie typu alkohol voleji. Vtakomto uskutočnení môže byt zmes získaná v kroku iii) vhodná na daný účel dosiahnutia emulzie typu alkohol v oleji, t.j. na použitie ako antiperspirantu. Vtakom prípade sú kroky iv) av) voliteľné a môžu byť zo spôsobu vylúčené.V ďalšom uskutočnení podľa predloženého vynálezu môže byt výhodné pridať olejovú fázu do solí viacmocného kovu zmíešanej s alkoholovou fázou v dvoch alebo viacerých sekvenciách, ako napríklad vtroch alebo viacerých sekvenciách, alebo vštyroch alebo viacerých sekvenciách, alebo v piatich alebo viacerých sekvenciách.Krok v) spôsobu možno uskutočniť pridaním ďalšej suspenzie získanej v kroku iv) do zmesi získanej v kroku iii), za vzniku emulzie typu alkohol v oleji. Aby sa opäť dosiahla lepšia a homogénnejšia distribúcia soli viacmocného kovu, možno pozvoľna pridať ďalšiu suspenziu získanú v kroku iv) do zmesi získanej v kroku iii).Vtypickom uskutočnení soľ viacmocného kovu prítomná vsuspenzii získanej v kroku ii) a/alebo v kroku iv) zahrnuje dvoj- alebo troj- alebo štvonnocný ión kovu.Vjednom uskutočnení soľou viacmocného kovu z kroku ii) môže byť kovová soľ organickej kyseliny. Takáto kovová soľ organickej kyseliny má funkciu pufračnej soli, ktorá reaguje so silnou kyselinou, ako napríklad kyselinou chlorovodíkovou, ktorá môže byť reakčným produktom aktívnej kovovej soli. Pomocou tejto pufračnej soli sa redukuje alebo dokonca potlačuje nepriaznivý účinok, napríklad podráždenie pokožky, napríklad kvôli voľnej kyseline chlorovodlkovej.Vjednom uskutočnení soľou viacmocného kovu získanou v kroku ii) môže byť kovová soľ organickej kyseliny, ako je napríklad mliečnan hlinitý alebo jeho hydrát. Vtomto uskutočnení kovová soľ organickej kyseliny má funkciu pufračnej soli.Vjednom uskutočnení podľa predloženého vynálezu soľou viacmocného kovu zahmutou vďalšej suspenzii zkroku iv) môže byť kovová soľ anorganickej kyseliny. Kovová soľ anorganickej kyseliny má zvyčajne funkciu aktívnej soli viacmocného kovu. Takouto aktívnou soľou viacmocného kovu môže byť v niektorých prípadoch soľ viacmocného kovu s antiperspíračným účinkom. Pri kontakte svodou takáto soľ viacmocného kovu zvyčajne reaguje svodou alebo svlhkosťou za vzniku silnej kyseliny, napríklad kyseliny chlorovodíkovej, ako reakčným produktom.Vniektorých uskutočneniach soľou viacmocného kovu zkroku ii) môže byť soľ viacmocného kovu anorganickej kyseliny. Takáto soľ viacmocného kovu anorganickejkyseliny má funkciu aktívnej soli viacmocného kovu. Takouto aktívnou soľou viacmocnéhokovu je v niektorých prípadoch soľ viacmocného kovu s antiperspíračným účinkom. Pri kontakte s vodou takáto soľ viacmocného kovu zvyčajne reaguje s vodou alebo s vlhkosťou za vzniku silnej kyseliny, napríklad kyseliny chlorovodíkovej, ako reakčným produktom.Vjednom uskutočnení je soľou viacmocného kovu chlorid hlinitý.Vjednom uskutočnení podľa predloženého vynálezu soľou viacmocného kovu zahmutou v ďalšej suspenzii z kroku iv) je soľ viacmocného kovu organickej kyseliny, ktorá reaguje so silnou kyselinou, ako napríklad kyselinou chlorovodíkovou, ktorá môže byť reakčným produktom aktívnej kovovej soli a napríklad vody. Pomocou tejto pufračnej soli sa redukuje alebo dokonca potlačuje nepriaznivý účinok, napríklad podráždenie pokožky, napríklad kvôli voľnej kyseline chlorovodíkovej.Vjednom uskutočnení soľou viacmocného kovu získanou v kroku ii) môže byť mliečnan hlinitý alebo jeho hydrát. V tomto uskutočnení soľ viacmocného kovu organickej kyseliny máV uskutočneniach, kde sa kyselina, ako je napríklad kyselina chlorovodiková, uvoľní v dôsledku kontaktu soli viacmocného kovu s vodou, bude mať pri meraní pH produkt podľa vynálezu hodnotu pH charakteristický nízku. Pri meraní pH zmesi 50 hmotn. emulzie typu alkohol v oleji, napríklad získanej v kroku v), zmiešanej s 50 hmotn. vody, je pH v rozsahu 0 až 5, ako napríklad v rozsahu 0 až 4, alebo v rozsahu O až 3, alebo napríklad

MPK / Značky

MPK: A61K 8/19, A61K 8/04, A61K 8/92, A61Q 15/00

Značky: oleji, viacmocného, emulzia, alkohol, zahrnujúca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e5810-emulzia-typu-alkohol-v-oleji-zahrnujuca-sol-viacmocneho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Emulzia typu alkohol v oleji zahrnujúca soľ viacmocného kovu</a>

Podobne patenty