Horizontálny prepravník, pohyblivá rampa alebo eskalátor

Číslo patentu: E 4627

Dátum: 31.12.2004

Autori: Mustalahti Jorma, Aulanko Esko, Ossendorf Marc

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka horizontálneho prepravníka, pohyblivej rampy alebo eskalátora, ako je definované V predvýznakovej časti nárokuDOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY VYNÁLEZU0002 Z doterajšieho stavu techniky je známa rampa alebo eskalátor, pomocou ktorých sú transportovaní ľudia V horizontálnom uhle, alebo smerom nahor/nadol. Prepravník je osadený V ráme, ktorý je opäť uchytený ku pevnej štruktúre, ako napríklad ku podlahe V pripade horizontálneho prepravníka, alebo ku rôznym úrovniam podlahy V prípade pohyblivej rampy alebo eskalátora.0003 Ako je známe z opisu US 4 811 829, rám eskalátora je obvykle zvarená križová konštrukcia pevného charakteru z nosnikov, pričom sú na konštrukciu, vytvorenú z týchto rámov osadené separátne vodiace koľajnice a iné Vybavenie, potrebné na vytvorenie prepravníka. Problémom rámovej Štruktúry, konštruovanej pomocou zvárania, je Velmi náročné zabezpečenie presných rozmerov štruktúry. Zostavenie vyžaduje použitie drahých a komplikovaných zváracích upínačov. Rám je drahý a jeho výroba je drahá operácia. Zjednodušene povedané podmienky na zaťaženie rámu, realizovaného so zvarenou konštrukciou, korešpondujú s podmienkami zaťaženia dvojitého podporného rámu, podopieraného na jeho koncoch, takže bol navrhnutý tak, aby uniesol s určitým bezpečnostným presahom jeho vlastnú hmotnosť, hmotnosť častí, osadených na danom ráme a hmotnosť pasažierov, čo spôsobuje Veľmi veľkú hmotnosť rámua náročnosť prepravy. Krížová konštrukcia je obvykle veľmi pevnáa silná, ale je zriedka využitá v maximálnej miere vzhľadom na jej hmotnosť.0004 Ďalej objasňuje opis EP l 321 424 A 1 rámovú konštrukciu,ktorú tvoria rovné rámové platy. Prvky nemajú profilované časti. Ploché plátové prvky sú vybavené jedným alebo viacerými otvormi. Otvory sú vytvorené v plátoch pomocou rezania plameňom, plazmou,alebo pomocou lasera. Problém tejto štruktúry spočíva V tom, že jej výroba je časovo a finančne náročná.0005 US-A- 2002/0175039 opisuje horizontálny posuvný prepravník podľa predvýznaku nároku 1 s rámom, obsahujúcim počet profilovaných kovových častí, ktoré sú spolu spojené, pričom profilovaná kovová časť má integrovanú stenu, tvoriacu vonkajší viditeľný povrch0006 Cieľom tohto vynálezu je zamedzenie uvedených nevýhod. 0007 Špecifickým cieľom. tohto vynálezu je opis horizontálneho prepravníka, pohyblivej rampy alebo eskalátora, ktorý má lacný ráma ktorý má nízku cenu.0008 Ďalším cieľom tohto vynálezu je opis horizontálneho prepravníka, pohyblivej rampy alebo eskalátora, ktorý môže byť inštalovaný V jeho celej dĺžke na nosnej štruktúre, nesúcej nákladbez samotného rámu, ktorý by musel sám niesť akýkoľvek veľký0009 Horizontálny prepravník podľa vynálezu je opísaný v nároku l. Iné vyhotovenia tohto vynálezu sa vyznačujú tým, čo je objasnene V iných nárokoch. Vynálezcovské vyhotovenia sa nachádzajú v opisea na nákresoch tejto patentovej prihlášky. Vynálezcovský obsah, opisaný V tejto patentovej prihláške, môže byť definovaný taktiež iným spôsobom, ako nárokmi nižšie. Vynálezcovský obsah môže obsahovať taktiež niekoľko separátnych vynálezov, presnejšie v prípade, ked sa vynález posudzuje v svetle explicitných alebo implicitných parciálnych úloh, alebo vzhľadom na dosiahnuté výhody,alebo sady výhod. V tomto prípade môžu niektoré atribúty,obsiahnuté v nárokoch nižšie, byť prebytočné z pohľadu jednotlivých separátnych vynálezcovských konceptov. V rámci rozsahu základného konceptu vynálezu môžu byť znaky jednotlivých konkrétnych vyhotovení využité V spojení so znakmi iných vyhotovení.0010 Podľa vynálezu obsahuje rám počet profilovaných kovových častí, obvykle so vzájomne identickými prierezmi, ktoré sú následne navzájom spojené, pričom dané profilované časti obsahujú spojovacie prvky, podporné a/alebo vodiace prvky, integrované s jednou uvedenou profilovanou kovovou časťou pevného materiálu. Ďalej obsahuje rám dve predĺžené rámové časti, vybavené vodiacimi koľajnicami na vedenie prepravníka, pričom sa skladajú z vyššie uvedených profilovaných kovových časti, alebo podobných častí,navzájom spojených koncami jednej za druhým.0011 vynález má výhodu v tom, že rámová štruktúra, vytvorená z profilovaných kovových častí, je lacná a na jej výrobu sú potrebné iba nizke náklady. Takto môže byť zabezpečená veľmi ľahká rámová štruktúra s nízkymi výrobnými nákladmi pozdĺž celej dĺžky na pevnej základni.0012 Vo vyhotovení tohto vynálezu profilované kovové časti obsahujú jeden alebo viac profilov, vytvorených z ľahkej zliatiny,ako je napríklad hliník, alebo zliatina hliníka.0013 Vo vyhotovení vynálezu obsahuje prepravník, ktorý je prepravnikom paliet, množstvo postupných paliet a hnací prvok, ako je napríklad spojená reťaz, alebo pohyblivý pás, daný hnací prvokje vytvorený ako nekonečná slučka s hornou a dolnou časťou.0014 Vo vyhotovení vynálezu obsahuje horizontálny prepravnik,pohyblivá rampa alebo eskalátor zábradlie, ktoré taktiež obsahuje rám zábradlia a nekonečný pohyblivý pás zábradlia, ktorý je podopieraný rámom zábradlia a je vytvorený ako slučka s hornou časťou, ktorá je v kontakte s rukami prepravovaných osôb a je možné ju chytiť s Cieľom podopierania sa a spodnou vracajúcou sa časťou,ktorá je umiestnená vo vnútri časti rámu.0015 Vo vyhotovení vynálezu obsahuje horizontálny prepravník,pohyblivá rampa alebo eskalátor veľký počet podporných častí, ktoré sú spojene s profilovanou kovovou časťou v určitej vzájomnej vzdialenosti od seba na podopieranie vracajúcej sa časti pásu zábradlia.0016 Vo vyhotovení vynálezu má pohyblivý pás zábradlia v priereze V podstate profil V tvare písmena C, pričom má vo vnútri vnútornú drážku, ktorá sa vo vracajúcej sa časti otvára smerom von a má na hranách obruby, nasmerované navzájom na seba s medzerou medzi nimi. Podporná časť obsahuje sieť, siahajúcu cez medzeru pohybliveho pásu zábradlia do vnútornej drážky a závesné obruby siahajú z oboch strán siete pod. okrajovými obrubami na podopieranie pohyblivého pásu zábradlia.0017 Vo vyhotovení podľa vynálezu obsahuje podporná časť zábradlia jeden, alebo viac spojovacích prvkov na upevnenie vodiacej časti.0018 Vo vyhotovení vynálezu je podporná časť zábradlia vyrobená z materiálu, ktorý má podstatne nízky trecí koeficient.0019 Vo vyhotovení vynálezu sú kontaktné povrchy okrajových obrúb pohýblivého pásu zábradlia, ktoré je v kontakte so závesnýmiobrubami, pokryté materiálom, ktorý má podstatne nízky koeficient0020 Vo vyhotovení podľa vynálezu obsahuje profilovaná kovováČasť z neprerušeného materiálu integrovanú jednu alebo viac veci z

MPK / Značky

MPK: B66B 23/00

Značky: přepravník, rampa, pohyblivá, horizontálný, eskalátor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e4627-horizontalny-prepravnik-pohybliva-rampa-alebo-eskalator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Horizontálny prepravník, pohyblivá rampa alebo eskalátor</a>

Podobne patenty