Nekotuľajúce sa aerosól generujúce zariadenie a systém

Číslo patentu: E 20478

Dátum: 28.12.2012

Autori: Plojoux Julien, Manca Laurent, Ruscio Dani

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

NEKOTÚĽAJÚCE SA AEROSÓL GENERUJÚCE ZARIADENIE A SYSTÉMOpis sa týka aerosól generujúceho zariadenia, ktoré je prispôsobené, aby odolalo kotúľaniu. Opis sa taktiež týka systému obsahujúceho aerosól generujúce zariadenia a nabíjacie zariadenie na prijatie aerosól generujúceho zariadenia.Aerosól generujúce výrobky, vktorých sa aerosól tvoriaci substrát, taký ako tabak obsahujúci substrát, zohrieva skôr než spaľuje sú v stave techniky známe. Cieľom takýchto zohríevaných aerosól generujúcich výrobkov je znížiť známe nebezpečné zložky dymu produkované spaľovaním a pyrolytickým rozkladom tabaku v konvenčných ci garetách. Typicky,v takýchto zohríevaných aerosól generujúcich výrobkoch inhalovateľný aerosól generuje prestup tepla z tepelného zdroja do fyzicky oddeleného aerosól tvoriaceho substrátu alebo materiálu,ktorý môže byť v ňom umiestnený, okolo alebo po prúde od tepelného zdroja. Počas fajčenia, sa prchavé zlúčeniny uvoľňujú z aerosól tvoriaceho substrátu prenosom tepla z tepelného zdroja a strhávajú sa do vzduchu prechádzajúceho cez aerosól gencrujúci výrobok. Ako uvoľnené zlúčeniny chladnú, kondenzujú sa, aby vytvorili aerosól, ktorý spotrebiteľ ínhaluje.Množstvo dokumentov, podľa doterajšieho stavu techniky, uvádza aerosól generujúce zariadenia na konzumovanie zahrievaných aerosól generujúcich výrobkov. Takéto zariadenia obsahujú napríklad zohrievané fajčíarske systémy aelektricky zohrievané fajčíarske systémy afajčiarske výrobky obsahujúce na tabaku založený aerosól tvoriaci substrát konzumovaný pomocou takýchto systémov.Bolo by žiaduce zabezpečiť také zariadenie, ktoré zostáva bez pohybu, keď sa nepoužíva,napriklad aerosól generujúce zariadenie, ktoré odoláva kotúľaniu sa, ked sa uloží na plochý povrch. Takéto zariadenie je známe z US 2010/O,313,901 A. Používateľ môže chciet položiť zariadenie na plochý povrch, ako je stôl, aak aby sa zariadenie kotúľalo, môže spadnúť na podlahu a poškodiť sa. Ďalej, akýkoľvek aerosól generujúci výrobok v procese konzumovania sa môže znečistiť a musí sa vymeniť. Bolo by taktiež žiaduce zabezpečiť takéto aerosól generujúce zariadenie, ktoré je ergonomické na držanie pri používaní.Taktiež je v technike známe zabezpečenie sekundárneho zariadenia na nabíjanie aerosól generujúceho zariadenia, keď sa aerosól generujúce zariadenie nepoužíva, tu označované ako nabíjacie zariadenie alebo sekundáme zariadenie. Zabezpečenie takéhoto nabíjacieho zariadenie dovoľuje, aby aerosól generujúce zariadenie bolo menšie a ľahšie. Nabíjacie zariadenie môže taktiež poskytnúť prostriedok na ukladanie informácií týkajúcich sa používania aerosól generujúceho zariadenia, ktoré sa načítajú z aerosól generujúceho zariadenia, keď je spojené snabíjacím zariadením. Ak spojenia medzi kontaktmi aerosól generujúceho zariadenia súnesprávne pripojene na kontakty sekundárneho zariadenia, ako je nabíjacie zariadenie, môže sa poškodiť elektronika v jednom alebo v oboch zariadeniach.Bolo by žiaduce zabezpečiť aerosól generujúci systém, zahŕňajúci aerosól generujúce zariadenie a sekundárne zariadenie na nabíjanie aerosól generujúceho zariadenia, ktorý zmenšuje možnosť nesprávneho pripojenia aerosól generujúceho zariadenia na sekundárne zariadenie.Ako sa tu používa, aerosól generujúce zariadenie sa týka zariadenia, ktoré interaguje s aerosól tvoriacim substrátom na generovanie aerosólu. Aerosól tvoriaci substrát môže byť súčasťou aerosól generujúceho výrobku, napríklad súčasťou fajčiarskeho výrobku. Aerosól generujúce zariadenie môže obsahovať jeden alebo viac komponentov používaných na prívod energie napájacieho zdroja do aerosól tvoriaceho substrátu na generovanie aerosólu. Napríklad,aerosól generujúce zariadenie môže byť zohrievané aerosól generujúce zariadenie. Aerosól generujúce zariadenie môže byť elektricky zohrievané aerosól generujúce zariadenie alebo plynom zohrievané aerosól generujúce zariadenie. Aerosól generujúce zariadenie môže byť fajčiarske zariadenie, ktoré interaguje saerosól tvoriacim substrátom aerosól generujúceho výrobku, aby sa generoval aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc používateľa cez ústa používateľa.Ako sa tu používa, pojem aerosól tvoriaci substrát sa týka substrátu schopného uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu tvoriť aerosól. Takéto prchavé zlúčeniny sa môžu uvoľňovať zohrievaním aerosól tvoriaceho substrátu. Ako alternatívu k zohrievaniu alebo spaľovaniu možno vniektorých prípadoch prchavé zlúčeniny uvoľňovať chemickou reakciou alebo mechanickým stimulom, ako je ultrazvuk. Aerosól tvoriaci substrát môže byť tuhý alebo kvapalný, alebo obsahovať ako tuhú, tak kvapalnú zložku. Aerosól tvoriaci substrát môže byť absorbovaný, potiahnutý, impregnovaný alebo inak naložený na nosiť alebo podložku. Aerosól tvoriaci substrát môže byť výhodne súčasťou aerosól generujúceho výrobku alebo fajčiarskeho výrobku.Aerosól tvoriaci substrát môže obsahovať nikotín. Aerosól tvoriaci substrát môže obsahovať tabak, napríklad môže obsahovať tabak obsahujúci materiál obsahujúci prchavé tabakové aromatické zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú z aerosól tvoriaceho substrátu pri zohrievaní. Vo výhodných formách vynálezu aerosól tvoriaci substrát môže obsahovať homogenizovaný tabakový materiál, napríklad sušený listový tabak. Aerosól tvoriaci substrát môže obsahovať najmenej jeden vytvárač aerosólu, ako je propylénglykol alebo glycerín.Ako sa tu používa, pojmy aerosól generujúci výrobok a fajčíarsky výrobok sa týkajú výrobku obsahujúceho aerosól tvoriaci substrát, ktorý je schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu tvoriť aerosól. Napríklad aerosól generujúci výrobok môže byť fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc používateľa cez ústa používateľa. Aerosól generujúci výrobok môže byť jednorazový. Vďalšom sa pojem aerosól generujúci výrobok používa všeobecne.Výhodne, aerosól generujúci výrobok je zohrievaný aerosól generujúci výrobok, čo je aerosól generujúci výrobok obsahujúci aerosól tvoriaci substrát, ktorý je určený na zohrievanie skôr než na spaľovanie, aby sa uvoľnili prchavé zlúčeniny, ktoré môžu tvoriť aerosól. Aerosól tvorený zohrievaním aerosól tvoriaceho substrátu môže obsahovať menej známych nebezpečných zložiek než by sa vyprodukovalo spaľovaním alebo pyrolytíckým rozkladom aerosól tvoriaceho substrátu. Aerosól generujúci výrobok môže byť alebo môže obsahovať tabakovú tyčinku.V jednom význaku sa uvádza aerosól generujúce zariadenie obsahujúce vyhrievací článok avonkajšíe puzdro, vktorom vonkajšie puzdro je podlhovasté a je prispôsobené, aby odolávalo kotúľaniu.Puzdro môže napríklad obsahovať jeden alebo viac výčnelkov alebo výstupkov, ktoré narážajú na povrch, ak by sa zariadenie kotúľalo. Výčnelky alebo výstupky účinne stabilizujú zariadenie proti kotúľaniu.Vonkajší tvar puzdra môže pôsobiť na stabilizovanie zariadenia proti kotúľaniu. Napríklad, puzdro môže byť podlhovasté a obsahovať najmenej jednu pozdĺžnu hranu. Príklad tvaru, ktorý má jednu pozdĺžnu hranu a zvyšuje stabilitu proti kotúľaniu, môže byť valec, ktorý má prierez vo forme slzy.Vonkajšie puzdro má priečny prierez tvorený tvarom, ktorý má najmenej tri rohy spojene krivkami. Prítomnosť troch rohov výhodne stabilizuj e zariadenie proti kotúľaniu.Aerosól generujúce zariadenie môže byť akékoľvek aerosól generujúce zariadenie, ako je definované v pripojených nárokoch.Aerosól generujúce zariadenie môže mať priečny vonkajší prierez definovaný tvarom,ktorý má najmenej päť strán. Je výhodné, aby aerosól generujúce zariadenie malo vysoký prierezový pomer a aby podstatná časť dĺžky mala definovaný prierez. Celá dĺžka zariadenia môže mať definovaný priečny prierez.Vonkajší prierez môže byť mnohouholníkový priečny prierez. Mnohouholník obsahuje najmenej päť strán. Mnohouholník môže obsahovať najmenej šesť strán.Zariadenie môže mať dĺžku väčšiu než 60 mm. Zariadenie môže mať dĺžku menšiu než 150 mm. Napríklad zariadenie môže mať dĺžku od 80 mm do 120 mm. Zariadenie môže mať dĺžku od 90 mm do 110 mm.Vonkajší obvod tvaru priečneho príerezu môže mať priemer väčší než 10 mm. Kružnicaopísaná tvaru priečneho prierezu môže mať priemer menší než 20 mm. Kružnica opísaná tvaru priečneho prierezu môže mať priemer od 12 mm do 16 mm. Prierez mnohouholníka sa môže definovať priamkou prechádzajúcou od jedného okraja mnohouholníka cez stred mnohouholníka do protiľahlého okraja. Dĺžka tejto priarnky môže byť od 10 mm do 20 mm. Výhodne od 12 mm do 15 mm. Mnohouholník s párnym počtom strán môže mať prierezovú priamku, ktorá prechádza z plochej plochy mnohouholníka ku protiľahlej plochej ploche mnohouholníka. Táto vzdialenosť môže byt napríklad od 12 mm do 14 mm. Mnohouholník s párnym počtom strán môže mať prierezovú priamku, ktorá prechádza zrohu mnohouholníka do protiľahlého rohu mnohouholníka. Táto vzdialenosť môže byť napríklad od 12 mm do 14 mm. Príerez z rohu do rohu bude mieme dlhší než prierez od plochy k ploche.Strany tvaru prierezu môžu mať všetky rovnakú dĺžku. Strany tvaru prierezu môžu mať rôzne dĺžky. Výhodne jedna alebo viac strán má dĺžku väčšiu než 2 mm, výhodne väčšiu než 3 mm alebo väčšiu než 4 mm. Môže byť výhodné, aby jedna alebo viac strán mali dĺžku väčšiu než 5 mm. Dĺžka strany tvaru prierezu môže byt rovnaká ako šírka falzety trojrozmerného zariadenia. Napríklad, ak zariadenie je v podstate valcové amá prierez, ktorý je rovnostranný šesťuholník so stranami dĺžky 5 mm, zariadenie bude mať šest pozdĺžnych falzet šírky 5 mm.Tvar priečneho prierezu má výhodne najmenej päť rohov spojených krivkami, aby sa vytvoril tvar, ktorý má najmenej päť strán. Krivky majú väčší polomer vporovnaní s dĺžkou strany, od 100 mm do 10000 mm tak, že strana sa len mierne odchyľuje od priamej adáva vzhľad takmer plochej.Aerosól generujúce zariadenie môže byt vpodstate valcové. Pojem valcový, ako sa tu používa, popisuje trojrozmerný tvar, ktorý má v podstate rovnobežne strany a základňu definovaný dvojrozmemým tvarom. Dvojrozmerný tvar je tvar definovaný priečnym prierezom,t.j. tvar, ktorý má najmenej päť strán. Pojem valec, ako sa tu používa, môže byť ekvivalentom pojmu hranolový. Bod v podstate rovnobežný znamená, že strany nemusia byť presne rovnobežne. Napríklad strany môžu byť plus alebo mínus 5 stupňov od skutočne rovnobežných.Časť aerosól generujúceho zariadenia môže byť vytvarovaná ako podlhovastý zrezaný ihlan, ktorá má zbiehajúce sa strany a základňu definovaný dvojrozmemým tvarom. Dvojrozmerný tvar je tvar deñnovaný pre priečny prierez, t.j. tvar, ktorý má najmenej päť strán.Výhodne, každá zo strán dvojrozmerného tvaru deñnujúceho prierez zodpovedá podlhovastej ploche na vonkajšom povrchu zariadenia.Tým, že sa aerosól generujúcemu zariadeniu zabezpečí takýto tvar viacfazetového prierezu, sa zväčší povrch zariadenia vporovnaní so zariadením, ktoré má kruhový prierez.Napríklad zariadenie, ktoré je vpodstate valcové amá priečny prierez tvaru mnohouholníka

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00, A61M 15/06, A61L 9/03, A61M 11/04

Značky: systém, zariadenie, generujúce, aerosol, nekotuľajúce

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e20478-nekotulajuce-sa-aerosol-generujuce-zariadenie-a-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nekotuľajúce sa aerosól generujúce zariadenie a systém</a>

Podobne patenty