Tesniaci profil

Číslo patentu: E 19460

Dátum: 19.12.2013

Autori: Doniga-crivat Mircea, Demmel Thomas

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka tesniaceho profilu pre pohyblivé okenné skloPohyblivć okenné skla sa v súčasnej dobe nachádzajú vmnohých motorových vozidlách. Utesnenie vnútorného priestoru vozidla voči okoliu vozidla, najmä proti zvuku, teplú/chladu a vlhkosti, v zavretej polohe skla má pritom veľký význam. Prídavné sa od tesniaceho profilu vyžaduje, aby uloženie okenného skla motorového vozidla tlmilo proti kmitaniu, takže i pri vysokých rýchlostiach jazdy nevznikajú na základe vibrácie okenného sklaSpis EP l 935 694 B 1 obsahuje tesniaci profil na utesneníe dverí motorového vozidla voči karosérii motorového vozidla. Za tým účelom je upravený väčší počet tesniacich chlopni so semišovaním ajedna dnová chlopňa, ktorá sa dotýka čelnej plochy okenného skla motorového vozidla V zavretej polohe. V zavretej polohe dosadajú tesniace chlopne na bočné plochy okenného skla, pričom sa bráni bočnému pohybu prostrednictvom tesniacich chlopni. Dnová chlopňa má jednu konvexne zakrivenú kontaktnú plochu, ktorá sa čelnej plochy okenného skla len dotýka, avšak stabilne ho nepridržuje. Keď napríklad V dôsledku prúdenia vzduchu vznikajúceho pohybom vozidla nastáva kolísanie tlaku, pôsobí sila alebo aspoň jeden komponent sily kolmo k bočnej ploche na okenné sklo. Táto sila musíbyť tesniacimi chlopňami plne zachycovaná, aby sa zabránilo pohybua týmto vibrovaniu okenného skla, a aby sa zaistilo spoľahlivé utesnenie. Spätné sily tesniacich chlopni, ktoré dosadajú na okenné sklo V dôsledku svojej elastickej deformácie, však nepostačujú všeobecne na to, aby sa zabránilo pohybu, a týmto vibrácií okenného skla. Okrem toho konvexná kontaktná plocha čelnej plochy neposkytuje žiadnu oporu, takže okenné sklo môže pozdĺž tejto dnovej chlopne kĺzať. Taký tesniací profil preto nie je schopný zaručiť spoľahlivé utesnenie a zabrániť vibráciám okenného skla,s ktorými súvisí nežiaduce vytváranie hluku. Taký tesniací profil jetiež známy zo spisu EP 2 222 491 Bl.Tesniaci profil bez tesniacich chlopni je známy zo spisu EP l 279 542 B 1. Pritom je jedna časť tesniaceho profilu zatlačovaná okenným sklom do dutého priestoru, takže okenné sklo je v zavretej polohe na svojich obidvoch bočných plochách a na čelnej ploche obklopené a pridržované touto časťou. Na základe dutých priestorov integrovaných do tesniaceho profilu sa však môže tesniací profil elastický zdeformovať, pričom okenné sklo sa opät uvádza do pohybua vibrácií a vzniká s tým spojený nežíaduci hluk.Jedna ďalšia možnosť ako utesniť okenné sklo prostredníctvom tesniaceho profilu je zrejmá zo spisu DE 102 00 809 A 1. Tento tesniací profil je upravený špeciálne pre bezrámové dvere, napríklad v kabriolete. Tesniaca chlopňa obklopuje čelnú plochu okenného skla. Pretože je tesniaca chlopňa u tohto tesniaceho profilu pohyblivé kolmo k bočnej ploche okenného skla, je okenné sklo V tomto prípade spoločne s tesniacou chlopňou uvádzané do pohybu, čo vedie nielen k nežiaducemu hluku, ale v tomto prípade dokonca nastávajú ešte prídavne takzvané mľaskave zvuky. Tie vznikajú pri oddeľovaní dvoch povrchov z elastoméroveho materiálu od seba, ktoré boliĎalej obsahuje spis JP H 08 318740 A tesníaci pás pre okenné sklo motorového vozidla, ktorý obsahuje jednu úložnú časť, ktorá má V priereze V podstate tvar písmena U a obsahuje dve ramená. Tieto obidve ramená sú spolu navzájom spojené základňou. Na tejto základni je upravená jedna dnová chlopňa. Prvý koniec tejto dnovej chlopne je natvarovaný na tejto základni a druhý koniec dnovej chlopne je voľný a pohyblivý. Kontaktné plochy dnovej chlopne vytvorenej ako rovné sa dotýkajú V zavretom stave čelnej strany okenného skla. Na základne je tiež upravená jedna podporná časť. Táto podporná časť je vytvorená tak, aby podpierala dnovú chlopňu V zavretej polohe na základne. Na obidvoch ramenách sú usporiadané dve tesniaci chlopne. V zavretom stave je dnová chlopňaZo spisu JP H 06 55932 A vyplýva tesniaci pás, ktorý má úložnú časť v priereze v podstate V tvare písmena U. Táto úložná časť obsahuje prvé rameno, druhé rameno a základňu spojujúcu prvé a druhé rameno. S prvým a druhým ramenom je spojený kryt skla. Tento kryt skla obsahuje úložnú plochu skla. V susedstve tejto úložnej plochy skla je usporiadané dorazové rebro. V zavretej polohe je kryt skla zakrivený smerom k základne. Tento kryt skla sa potomdotýka čelnej strany skla.Spis JP 2010 52462 A obsahuje tesniaci profil pre okenné sklo motorového vozidla, ktorý obsahuje jednu úložnú časť, ktorá je vytvorená V podstate V tvare písmena U, a ďalej obsahuje prvé rameno, druhé rameno a základňu. Dnová chlopňa je svojim prvým koncom usporiadané na základne. Druhý koniec dnovej chlopne je voľný a pohyblivý. Dnová chlopňa má zakrivenú kontaktnú plochu. Táto kontaktná plocha je usporiadaná medzi prvým a druhým koncom a V zavretom stave sa dotýka čelnej plochy okenného skla. Na druhomkonci dnovej chlopne je medzi dnovou chlopňou a základňouupravený podperný výstupok. Tento podperný Výstupok môže podpierat dnovú chlopňu V zavretej polohe na základne. V zavretom stave dosadá dnová chlopňa len na čelnú plochu okenného skla,atouto dnovou chlopňou, základňou a podperným výstupkom jeTesnenie používané u motorového vozidla, ktoré obsahuje jednu úložnú časť, ktorá má v priereze V podstate tvar písmena U, je opísané V spise GB 2462 271 A. Prvé rameno, druhé rameno a základňa tvorí úložnú časť. Dnová chlopňa má prvý koniec a druhý koniec. Prvý koniec je usporiadaný na prvom ramene. Druhý koniec je voľný a pohyblivý. Medzi prvým a druhým koncom je usporiadané kontaktná plocha a V zavretom stave sa dotýka čelnej plochy okenného skla. Na prvom ramene je upravená prvá tesniaca chlopňa ana druhom ramene je upravená druhá tesniaca chlopňa. Prvá tesniaca chlopňa obsahuje prvú tesniacu časť, ktorá sa dá priložiť kprvej bočnej ploche. Druhá tesniaca chlopňa obsahuje druhú tesníacu časť, ktorá sa dá priložiť k druhej bočnej ploche. Prváa druhá tesniaca časť sú opatrené povlakom znižujúcim trenie.Ďalšie tesnenia, ktoré obsahujú úložnú časť vytvorenú V príereze V tvare písmena U, sú opísané V spisoch W 0 2006/042492 Al, DE 10 2008 053 870 A 1 a DE 10 2009 053 937 A 1.Úkolom vynálezu je vytvorit tesniaci profil pre okenné sklo motorového vozidla, ktorý umožní spoľahlivé utesnenie a odstráni nežiaduce hluky, ktoré súvisia s vibráciami okenného skla v priebehuZákladom vynálezu je poznatok, že pohybu okenného skla kolmo k tangenciálnej rovine bočných plôch sa zabráni vtedy, keď jeokenné sklo stabilizované V nominálnej alebo konštrukčnej polohe.

MPK / Značky

MPK: B60J 10/04, B60J 10/00

Značky: tesniaci, profil

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e19460-tesniaci-profil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci profil</a>

Podobne patenty