Prestavovacie zariadenie, najmä zariadenie na prestavovanie výšky alebo pozdĺžne nastavenie pre sedadlá motorových vozidiel

Číslo patentu: E 18636

Dátum: 08.03.2011

Autori: Kuntz Oliver, Sturm Christian, Stanic Ivica

Je ešte 13 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prestavovacieho zariadenia, najmä zariadenia na prestavovanie výšky alebo pozdĺžneho nastavenia pre sedadlá motorových vozidiel,- so závítovým vretenom, ktoré je jedným koncom otočne uložené v prevodovkovej skrini a druhým koncom v uchytávacej jednotke, ktorá má vnútorný závit, prispôsobený závitu vretena a- s motorovou jednotkou, ktoráje vo funkčnom spojeni so závitovým vretenom. Ďalej sa vynález týka podstavca pre sedadlá motorových vozidiel s prestavovacím zaria dením.Sedadlá moderných motorových vozidiel majú väčší počet nastavovacích možností, ktoré umožňujú optimálne prispôsobiť sedadlo príslušnej sediacej osobe. Na zvýšenie komfortu pri nastavovaní sedadla motorového vozidla sa pritom stále viac používajú motoricky poháňané zariadenia V úvode zmieneného druhu, ktoré sú ovládateľné príslušnými obslužnýmí prvkami. Na prestavenie jednotlivých oblasti sedadla, resp, sedadlových štruktúr proti sebe navzájom sa pritom výhodne používajú závitové vretená, ktoré v uchytávacej jednotke, vybavenej vnútorným závitom, podľa druhu mechanizmu matice umožňujú vzájomné prestavenie sedadlových štruktúr. Prestavovacie zariadenia sú na tento účel spojené na jednej strane so sedadlovou štruktúrou, určenou na prestavenie, a na druhej strane s ďalšou sedadlovou štruktúrou, napr. shomou sedadlovou koľajnicou, proti ktorej je na prestavenie určená sedadlová štruktúraposúvateľná a ktorá umožňuje podoprenie prestavovacieho zariadenia.V spojení s vybavením sedadiel motorového vozidla takzvanými spoluidúcimí zámkami bezpečnostných pásov, to znamená zámkami bezpečnostných pásov, usporíadanými bezprostredne na sedadle a nie priamo na karosérii motorového vozidla, vzniká z konštrukčného hľadiska požiadavka, prenášať sily, objavujúce sa v prípade nárazu vozidla, prestavovacím zariadením, a to najmä takým, prestavujúcim výšku. To znamená, že závitové vreteno, skriňa prevodovky a uchytávacia jednotka podliehajú v prípade takého nárazu zvýšenému ťahovému/ tlakovému zaťaženiu. Pritom sa musí nutne predísť zlyhaniu prestavovacieho zariadenia, aby sa zabránilo zrúteniu sedadla, prijímajúceho osobu, pretože jeho stabilita je určujúca pre funkčnú ochranu cestujúcich v prípade nárazu. Pri náraze sa pritom sedadlo na tomto miesteako aj po čelnom náraze resp. pri náraze zozadu, zablokuje.Z doterajšieho stavu techniky je už známe usporiadanie samostatnej nárazovej poistky, ktorá sa V prípade hroziaceho zrútenia, alebo zrútenia ktoré už prebehlo, prestavovacieho zariadenia sedacej štruktúry, spojenej spolu prestavovacím zariadením navzájom proti sebe stabilizuje. Takéto nárazove poistky majú však tú nevýhodu, že jednak prispievajú k zvýšenej vlastnej hmotnosti sedadla, a tiež na základe dodatočných konštrukčných dielov predražujú výrobnénáklady sedadla motorového vozidla.Vynález má za úlohu, poskytnúť take prestavovacie zariadenie, ako aj podstavec sedadla pre motorové vozidlá s prestavovacím zariadením, ktore v pripade nárazu prenesie v potrebnejDokument EP 0 759 374 opisuje prestavovacie zariadenie podľa úvodnej časti nároku l.Vynález rieši úlohu pomocou prestavovacieho zariadenia so znakmi nároku 1, ako aj podstavca sedadla so znakmi nároku 15. Výhodne ďalšie uskutočnenia prestavovacieho zariadenia sú uvedené V nárokoch 2 až 14. Pre prestavovacie zariadenie podľa vynálezu je pritom charakteristické, že v skrini prevodovky je usporiadaný zosilňovací prvok, a to takým spôsobom, že je vhodný na zachytenie síl, pôsobiacich v prípade nárazu v pozdĺžnom smereVynález sa zakladá na poznatku, že poškodenie prestavovacieho zariadenia vyplýva z toho, že pri náraze dochádza V prípade spoluidúcich bezpečnostných pásov k zvýšenému ťahovému zaťaženiu prestavovacieho zariadenia, ktoré vedie k Vytrhnutiu závitového vretena zo skrine prevodovky. Práve takému zrúteniu funkčného spojenia medzi závitovým vretenom a skriňou prevodovky je zabránené tým, že v skrini prevodovky je usporiadaný zosilňovací prvok takým spôsobom, že prenáša sily, vznikajúce ako medzi závitovým vretenom a zosílňovacím prvkom, tak aj medzi zosilňovacím prvkom a skriňou prevodovky. Zosilňovací prvok to dosahuje vďaka vjednotlivom prípade zaistenej, dostatočne veľkej kontaktnej ploche so závitovým vretenom na jednej strane a so skriňou prevodovky na druhej strane. Použitie kontaktného prvku sa pritom vyznačuje najmä tým, že na základe mimoriadne dobrého prenosu sil medzi skriňou prevodovky a závitovým vretenom vďaka zosilňovaciemu prvku,môže byť upustené od ďalšieho zosílňovania závitového vretena a najmä zosilňovania skrineprevodovky, ktorá je pokladaná za kritickú, takže prestavovacie zariadenie celkovo nemáoproti známym, avšak na prenos nárazových síl nevhodným, prestavovacím zariadenímUsporiadanie zosilňovacieho prvku v skrini prevodovky môže byť v zásade, pokiaľ je zaručený prenos síl, vznikajúcich pri náraze medzi skriňou prevodovky a závitovým vretenom, uskutočnený akýmkoľvek spôsobom. Tak môže byť najmä napríklad zvolené usporiadanie, ktoré je vhodné len na prenos ťahových sil, vznikajúcich pri čelnom náraze vozidla, na závitové vreteno. Podľa jedného obzvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu je zosilňovací prvok však vytvorený na prijatie ťahových a/alebo tlakových síl, pôsobiacich v pozdĺžnom smere na závitové vreteno. Usporiadanie vynálezu, podľa ktorého sú vďaka zosilňovaciemu prvku účinne prenášané ako ťahové, tak aj tlakové sily, zvyšuje v doplňujúcej miere stabilitu prestavovacieho zariadenia a zaručuje, že aj pri nárazovej situácii, odchyľujúcej sa od čelnéhoAko už bolo skôr uvedené, je spojenie medzi závitovým vretenom a zosilňovacim prvkom v podstatne slobodne voliteľné, pokiaľ je však zaručené, že V prípade nárazu je zosilňovací prvok vo ñmkčnom spojení so závitovým hriadeľom, a to takým spôsobom, že vznikajúce zaťaženia budú účinne prenášané medzi závitovým vretenom a zosilňovacim prvkom. Podľa jedného výhodného uskutočnenia vynálezu je pritom navrhnuté, že zosilňovací prvok v normálnej prevádzke, to znamená v priebehu normálneho prestavenia sedadla motorového vozidla, ako aj vnovo nastavenej polohe, bude bezdotykovo proti závitovému vretenu usporiadaný takým spôsobom, že vreteno príde do kontaktu so zosilňovacim prvkom až v prípade nárazu. Podľa tohto ďalšieho uskutočnenia vynálezu budú zosilňovací prvok a závitové vreteno, resp. vprípade nárazu spoločne pôsobiace kontaktné plochy závitového hriadeľa a zosilňovacieho prvku usporiadané vtakej vzdialenosti od seba, ako aj v skrini prevodovky, že sa dostanú do kontaktu až v prípade nárazu. Toto usporiadanie má tú výhodu,že v normálnej prevádzke medzi závitovým vretenom a zosilňovacim prvkom neexistuje trenie. Brúsne alebo trecie zvuky, ktoré by v normálnom prípade boli výsledkom kontaktu medzi zosilňovacim prvkom a závitovým hriadeľom, sú tak vylúčené. Tým môžu byť pre prestavovacie zariadenie podľa vynálezu výrazným spôsobom znížené výrobné náklady, pričom súčasne zostane zachovanájeho funkcia.V zásade je umožnené - za predpokladu príslušného vyhotovenia zosilňovacieho prvku - užvďaka jeho usporiadaniu V skrini prevodovky, že vopred určenými kontaktnými plochamimedzi zosilňovacím prvkom a závitovým hriadeľom sa budú sily, vznikajúce vprípade nárazu, spoľahlivo prenášať od zosilňovacieho prvku aj na skriňu prevodovky. Skriňa prevodovky je pritom, čo sa jej týka, na jednej strane usporiadaná takým spôsobom, že aj V prípade nárazu sa sily, vznikajúce pri náraze, spoľahlivo prenesú medzi skriňou prevodovky a na prestavenie určenou sedadlovou jednotkou. Podľa jedného obzvlášť výhodného uskutočnenia vynálezu je teda zosilňovací prvok V skrini prevodovky usporiadaný tak, že na jednej strane je vhodný na napojenie na prestavovanú sedadlovú jednotku a na druhej strane ajna zachytenie síl, pôsobiacich V prípade nárazu V smere pozdĺžnej osi závitového vretena.Podľa tohto uskutočnenia vynálezu slúži zosilňovací prvok nielen na spoľahlivý prenos síl,vznikajúcich pri náraze medzi zosilňovacím prvkom a závitovým vretenom, ale je okrem toho vhodný aj na to, bezprostredne prenášať sily medzi prestavovanou sedadlovou jednotkou a zosilňovacím prvkom. Toto uskutočnenie vynálezu umožňuje dimenzovať skriňu prevodovky nezávisle od síl, vznikajúcich V normálnej prevádzke alebo pri náraze, alebo len s prihliadnutím na zaťaženia, vznikajúce pri normálnej prevádzke. Všetky sily, vznikajúce pri normálnej prevádzke a/alebo pri náraze, môžu byť spoľahlivým spôsobom prenášané cez zosilňovací prvok. Tým sa ponúka možnosť, usporiadať skriňu prevodovky ako obzvlášť malú a lacnú, čorozširujúcim spôsobom redukuje náklady na výrobu prestavovacieho zariadenia.Najmä výhodne má pritom zosilňovací prvok na spojenie s prestavovanou sedadlovou jednotkou uchytávacie otvory na usporiadanie spojovacích prostriedkov. Tie umožňujú spojiť prestavovacie zariadenie cez zosilňovací prvok známym spôsobom s prestavovanou sedadlovou jednotkou, takže môže byť upustené od samostatného spojenia sedadlovej jednotky so zosilňovacím prvkom. Spojovacie prostriedky, ako napr. spojovacie čapy sa pritom V ideálnom prípade rozprestierajú cez skriňu prevodovky a zosilňovací prvok ako aj cez príslušnevytvorené uchytávacie otvory na prestavovanej sedadlovej jednotke.Podľa obzvlášť výhodnćho uskutočnenia vynálezu je zosilňovací prvok usporiadaný tak, že spojovacie prostriedky sú usporiadané V normálnej prevádzke V určitej vzdialenosti od uchytávacích otvorov. Toto uskutočnenie vynálezu umožňuje zrieknuť sa špeciálneho usporiadania uchytávacích otvorov zosilňovacieho prvku, pretože tieto otvory potom v normálnej prevádzke nie sú V kontakte so spojovacím prostriedkom, napríklad so spojovacím čapom. Potiaľ nie je nutné pri dimenzovaní prestavovacieho zariadenia venovať pozornosť trecímzaťaženiam medzi spojovacím prostriedkom a uchytávacimi otvormi. Toto uskutočnenie

MPK / Značky

MPK: B60N 2/42, B60N 2/16, B60N 2/06

Značky: vozidiel, výšky, najmä, prestavovanie, nastavenie, zariadenie, sedadla, prestavovacie, pozdĺžne, motorových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/21-e18636-prestavovacie-zariadenie-najma-zariadenie-na-prestavovanie-vysky-alebo-pozdlzne-nastavenie-pre-sedadla-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prestavovacie zariadenie, najmä zariadenie na prestavovanie výšky alebo pozdĺžne nastavenie pre sedadlá motorových vozidiel</a>

Podobne patenty