Spôsob a zariadenie na zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok v ústrojenstve s fluidným lôžkom

Číslo patentu: E 2108

Dátum: 31.12.2003

Autori: Rümpler Karlheinz, Waskow Mike, Jacob Michael

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu zavádzania tekutín do prúdu pevných látok V mechanizme s fluidizačným lôžkom s význakmi uvedenými V predvýznakovej časti patentového nároku l a k tomu príslušného zariadenia s význakmi uvedenými V predvýznakovej časti patentového nároku 11.0002 Zo spisu DE 31 17 892 Al je známy mechanizmus s fluidizačným lôžkom na výrobu granulátov, pri ktorom sa zavádza tekutina do prúdu pevných látok granulátora s fluidizačným lôžkom. Mechanizmus s fluidizačným lôžkom má kruhový prierez a jeho spodná časť sa kónicky zužuje. Do strednej kónickej časti granulátora s fluidizačným lôžkom je zaústený plynový kanál, v ktorom je umiestnená dýza na zavádzanie tekutiny. Plynovým kanálom sa privádza príslušný plyn na udržanie fluidizačného lôžka. Centrálne privádzaný plyn strháva tekutinu privádzanú dýzou a časť materiálu nachádzajúceho sa V granulátore s fluidizačným lôžkom, pričom pri zmáčaní častíc materiálu tekutinou dochádza ku vzniku fluidizačného kanála. Postriekaný materiál je znovu privádzaný do fluidizačného kanála cez kónické dno, takže nastáva obeh častíc. Po dosiahnutí zodpovedajúcej veľkosti granulátu sa tento z granulátora s fluidizačným lôžkom vynáša von.0003 Pri tomto type granulátora s fluidizačným lôžkom je nevýhodné, že prívod. plynu na vznik fluidizačného lôžka a prívod vnášanej tekutiny je zhotovený na spoločnom mieste na spodnej časti granulátora s fluidizačným lôžkom. Veľmi ťažko,resp. vôbec nie je možné realizovať rovnomerné zmáčanie všetkých spracovávaných materiálových častíc tekutinou. Niektoré častice materiálu sú postriekané príliš veľkým množstvom tekutiny a iné príliš malým množstvom, takže sa nedocieli výsledný produkt s rovnakou veľkosťou zŕn a rovnakýmusporiadaním materiálu. Navyše sú tieto zariadenia vhodné lenna granuláciu s malým prechodom materiálu. Pri väčších prechodoch nastávajú problémy so vznikom a udržaním fluidizačného lôžka.0004 Zo spisu DE 100 O 4 939 Cl je známy mechanizmus s fluidizačným lôžkom na fluidizáciu a tepelné ošetrenie materiálov, rôzne a ľubovoľne vytvarovaných čo sa týka rozmerov častíc a ich hmotnosti. Mechanizmus s fluidizačným lôžkom na výrobu jednotlivých šarží alebo na kontinuálny proces pozostáva z komory na prívod vzduchu, umiestnenej na spodnej časti mechanizmu s fluidizačným lôžkom, do ktorej je zavádzaný fluidizačný prostriedok, ako napríklad vzduch. Fluidizačný prostriedok sa privádza do fluidizačnej oblasti mechanizmu s fluidizačným lôžkom pomocou ovládateľného zariadenia na prívod prúdu plynu, umiestneného medzi komorou na prívod vzduchu a fluidizačnou oblasťou. Fluidizačná oblasť je tvorená zariadenhn na prívod prúdu plynu, umiestneným v spodnej časti, ako aj stenou privádzaného prúdu, stenou spätného prúdu, umiestnenou oproti stene privádzaného prúdu,ako aj bočnými stenami. stena privádzaného prúdu a stena spätného prúdu sú usporiadané zvisle oproti sebe so sklonom,takže tvoria kónus. Tým vzniká nad stenou privádzaného prúdu a stenou spätného prúdu rozšírený prierez mechanizmu s fluidizačným lôžkom, ktorý slúži ako expanzná oblasť pre fluidizačný prostriedok a ktorý má zariadenie na odvedenie odchádzajúceho vzduchu. Mechanizmus s fluidizačným lôžkom môže byť pritom vyhotovený jednostranné alebo obojstranne, to znamená s dvojitým kónusom. V dôsledku usporiadania steny privádzaného prúdu a steny spätného prúdu, ako aj prívodom fluidizačného prostriedku zariadením na prívod prúdu plynu vzniká pri príslušnej manipulácii s materiálom vo fluidizačnej oblasti určitý druh rotácie pevných látok.0005 Zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok nie je pritomto type mechanizmu s fluidizačným lôžkom usporiadané.0006 Úlohou vynálezu je vytvoriť pre mechanizmus s fluidizačným lôŽkOHl spôsob a príslušné zariadenie, pomocou ktorého je možné cielene a nastaviteľné zavádzať tekutinu do materiálu vo fluidizačnom lôžku s cieľom výroby granulátov pokrytých vrstvou, ďalej na zvlhčovanie častíc materiálu, granuláciu a aglomeráciu rôznych materiálov pre najrôznejšie priemyselné odvetvia, takže aj pri veľkých prechodoch materiálu vzniká výsledný produkt s približne rovnakou veľkosťou zŕn a rovnakými materiálovými vlastnosťami. 0007 Táto úloha je podľa vynálezu aj pri veľkých prechodoch materiálu vyriešená pre spôsob význakmi vo význakovej časti patentového nároku J. a pre zariadenie význakmi vo význakovej časti patentového nároku 11.0008 Podmienky prúdenia V oblasti prívodných dýz je možné nastaviť vytvorením aspoň jedného kruhového prúdu pevných látok, usporiadaného v axiálnom smere reakčného priestoru mechanizmu s fluidizačným lôžkom pri privádzanom vzduchu,potrebného na vytvorenie prúdu pevných látok cez medzeru,umiestnenú V spodnej časti a V axiálnom smere reakčného priestoru a pokiaľ sa týka tekutiny, prostredníctvom jednej alebo viacerých dýz pre jednu a/alebo viacero látok na jednom alebo viacerých miestach v prúde pevných látok, takže tekutinu je možné do prúdu pevných látok vnášať cielene a nastaviteľné. Pritom vznikajúci výsledný produkt sa vyznačuje približne rovnakou veľkosťou zŕn s rovnakými materiálovými vlastnosťami. Postrekom čistými tekutinami, rozpúšťaním, rozomieľaním alebo pod. pomocou jednej alebo viacerých dýz pre jednu a/alebo viacero látok do prúdu pevných látok je možné vyrábať rôzne výsledné produkty.0009 Ďalšia výhoda vynálezcovského riešenia spočíva v tom,že pomocou navrhnutého spôsobu a zariadenia je možné podrobiť ošetrovaný materiál rôznym technologickým spôsobom, ako jegranulácia, aglomerácia, zvlhčovanie alebo pokrývanie vrstvou.0010 Ďalšie výhodné vyhotovenia sú opísané V závislých nárokoch a sú vysvetlené v opise spolu so svojimi účinkami. 0011 Vynález bude ďalej bližšie vysvetlený podla jednéhopríkladu vyhotovenia. Na príslušných výkresoch znázorňujeobr.1 vynálezcovský mechanizmus s fluidizaćným lôžkom V reze,obr.2 variant vynálezcovskeho mechanizmu s fluidizačnýmlôžkom v perspektívnom zobrazení, obr.3 ďalší variant vynálezcovského mechanizmu s fluidizačnýmobr.4 niekoľko vedľa seba usporiadaných reakčných priestorov vynálezcovského mechanizmu0012 Na obrázku l je znázornený mechanizmus s fluidizačným lôžkom, ktorého prierez 9 je pravouhlý. Na obrázku 2 je V perspektíva znázornený Výrez mechanizmu s fluidizačným lôžkom,zobrazený na obrázku 1. Základná zostava mechanizmu s fluidizačným lôžkom pozostáva z komory 8 prívodu vzduchu,z nad ňou umiestnenej expanznej oblasti 14 a 2 odprašovacieho zariadenia 19. V skrini 4 mechanizmu s fluidizačným lôžkom je V spodnej časti komory 8 prívodu vzduchu umiestnený prívod 10 privádzaného vzduchu, zatiaľ čo v hornej časti mechanizmu s fluidizačným lôžkom je upravený odvod pre odvádzaný vzduch 11. Odprašovacie zariadenie 19 je vybavené známym filtračným Čistiacim zariadením 18, ktoré privádza odlúčený prach naspäť do reakčného priestoru 26 mechanizmu s fluidizačným lôžkom.0013 V časti komory 8 prívodu vzduchu je v skrini 4 mechanizmu s fluidizačným lôžkom umiestnená pri pohľadev axiálnom smere aspoň jedna stena 2 spätného prúdu a jedna

MPK / Značky

MPK: B01J 8/18, B01J 2/16

Značky: spôsob, pevných, lôžkom, fluidným, zariadenie, tekutin, prúdu, ústrojenstve, látok, zavádzanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e2108-sposob-a-zariadenie-na-zavadzanie-tekutin-do-prudu-pevnych-latok-v-ustrojenstve-s-fluidnym-lozkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zavádzanie tekutín do prúdu pevných látok v ústrojenstve s fluidným lôžkom</a>

Podobne patenty