Tepelne izolačný produkt a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 20098

Dátum: 18.12.2013

Autor: Kubina Libor

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

TEPELNE IZOLAČNÝ PRODUKT A SPÓSOB JEHO VÝROBY0001 Tento vynález sa týka tepelne izolačného produktu vo forme dosky,ktorý obsahuje aspoň jeden vákuový izolačný panel (označovaný skratkou VIP),ktorý je zapuzdrený v ochrannom plaste, ktorý je vytvorený aspoň z tuhého tepelne izolačného polymérového materiálu, pričom izolačný panel má väčšiu izolačnú schopnosť než izolačný materiál, ktorý obklopuje tento panel VIP.0002 Vynález sa týka aj spôsobu výroby tohto produktu.0003 Panely VIP sa používajúlpredovšetkým na izolovanie podláh, stropov a/alebo stien a poskytujú účinnú tepelnú izoláciu, konkrétne majú koeficient plošného prestupu U rádovo 0,11 W/mZK. Panely VIP sú tvorené izolačným jadrom uzatvoreným medzi dvoma nepriepustnými a prípadne i reflexnými fóliami, pričom v izolačnom jadre je podtlak v dôsledku odčerpania vzduchu. Nepriepustné fólie sú spravidla viacvrstvové, tvorené polymérmi a hliníkom alebo polymérovými kompozitami a sklenenými tkaninami.0004 Keďže sú panely VIP krehké, pretože poškodenie nepriepustnej fólie spôsobí stratu vákua, sú spravidla potiahnuté ochranným plášťom z expandovaného plastu, napríklad polystyrénu (EPS). Okrem ochrannej funkcie,ktorú poskytuje, slúži polystyrén ako doplnkový tepelne izolačný materiál, ktorý sa uplatní pri používaní výsledného produktu, ktorý obsahuje panel VIP.0005 Takýto výsledný produkt či tepelne izolačná doska je opísaná napríklad v patentovej prihláške W 0 2007/097681.Pre zdokonalenie izolácie konštrukcie či steny obsahujúcej niekoľko takýchtoizolačných dosiek má izolačná doska opísaná v uvedenom dokumente stredovývýstupok z izolačného materiálu, ktorý ponecháva obvodové vybranie vzhľadom k jednej ploche prvej časti dosky, ktorá zahrňuje panel V|P. Toto vybranie umožňuje uložiť iné izolačné dosky, tzv. dosky na prekrytie spojov, ktoré sú vytvorené iba z EPS. Vo výslednej montážnej polohe dosiahnutej prirazením niekoľkých prvých izolačných dosiek opatrených panelmi VIP sú teda druhé dosky na prekrytie spojov vložené v obvodových vybraniach prvých dosiek,takže prekrývajú spoje medzi priradenými prvými doskami, čo minimalizuje tepelné mosty.Hoci je však polystyrén vhodným materiálom pre tepelnú izoláciu a poskytuje panelu VIP tuhý ochranný plášť, je vždy žiaduce znižovať výrobné náklady aj hrúbku izolačných dosiek.Bežný spôsob výroby navyše vyžaduje po vyrobení panelu VIP niekoľko krokov,konkrétne vyrobenie polystyrénových dosiek, rozrezanie dvoch polystyrénových dosiek na rozmery vhodné pre panel VlP, dodanie lepidla a následné prilepenie dosky ku každej ploche panelu V|P. Okrem toho, že je tento spôsob výroby dlhý, nemusí byť pripevnenie pomocou lepidla vždy trvalé s ohľadom na používanie a pokladanie týchto produktov.Dokument DE 20 2004 004187 uvádza znaky úvodnej časti nároku 1.Cieľom tohto vynálezu je teda navrhnúť tepelne izolačný produkt, ktorý zahrňuje izolačný panel typu VIP a ochranný plášť vytvorený inak, než ako je obvyklé,pričom tento plášť by mal umožniť najmä zníženie výrobných nákladov. Cieľom tohto vynálezu je tiež navrhnúť spôsob výroby takéhoto produktu, najmä v snahe o zníženie nákladov a zjednodušenie výrobných krokov pri súčasnom zaistenl účinného a trvalého pripevnenia ochranného plášťa.0006 Tepelne izolačný produkt podľa tohto vynálezu je definovaný v druhej0007 Rám teda slúži na udržiavanie panelu VIP na mieste v jeho plášti a chráni jeho bok. Dve izolačné vrstvy tiež mechanicky chránia panel VlP,obzvlášť naproti jeho hlavným plochám, a tvoria doplnkové tepelne izolačné prostriedky. Materiál týchto vrstiev je iný ako materiál, z ktorého je vytvorenýrám, a ich izolačné vlastnosti sú takisto rôzne. Je možné použiť menšie množstvo materiálu a znížiť výrobné náklady.0008 Prekrytie rámu izolačnými vrstvami navyše zaistí pevné a trvalé0009 Rám, ktorý je tuhý, obsahuje na prvej ploche pozdĺžnu drážku, do ktorej je vsadený bok panelu VIP. Spojenie panelu VIP s rámom vytvoreným z prvého izolačného materiálu je zaistené pridaním druhého materiálu. Tento druhý izolačný materiál sa s výhodou pridá Iisovaním. Jednak tento druhý materiál zatečie do prípadných minimálnych medzier deliacich panel VIP od stien drážky rámu, v ktorej je vložený panel VIP, jednak prekryje spoj medzi panelom VIP a rámom, pretože sa rozprestrie po oboch stranách tohto spoja proti panelu VIP a z časti aj proti vonkajším bočným plochám rámu.0010 Obvodový rám obsahuje na každej zo svojich protiľahlých postranných bočníc, ktoré sú priečne k prvej ploche, pozdĺžne odsadenie rozprestierajúce sa rovnobežne po obvode rámu a vytvárajúce objem typu plôšky, ktorá prijme vždy jeden plát z tepelne izolačného materiálu.0011 Toto odsadenie teda vytvára výškový rozdiel v oblasti boku rámu,takže vzniká priestor vhodný na umiestnenie izolačného plátu, čo prispieva k lepšiemu spojeniu oboch plátov s rámom. Navyše vonkajšia plocha každého z plátov leží s výhodou v jednej rovine so zostávajúcim povrchom rámu, takže vznikne plášť s rovinným povrchom napriek tomu, že pozostáva z dvoch rôznych tepelne izolačných materiálov.Okrem toho má výška odsadenia, ktorá zodpovedá hrúbke jedného plátu(izolačnej vrstvy), malú hrúbku, čo umožňuje vytvoriť produkt s panelom VIP s menšou hrúbkou pri zachovaní tepelne izolačných vlastností výsledného produktu, prípadne dokonca pri dosiahnutí lepších vlastnosti, ked sa ako druhý tepelne izolačný materiál výhodne použije PU, ako bude špecifikované nižšie.0012 Panel VIP má napríklad hrúbku 30 mm (rozmer prebiehajúci naprieč k hlavným plochám) a každý plát či vrstva z druhého izolačného materiálu má hrúbku rádovo 5 mm, pričom obvodový rám má hrúbku 40 mm.0013 Ďalej priestor (plôška) na umiestnenie plátu má šírku (rozmer kolmý na pozdĺžnu os jednej strany rámu) rádovo 10 mm pre šírku rámu 50 mm, čo jedostatočný priestor pre spojenie dvoch izolačných materiálov tvoriacich rám a pláty.0014 Produkt s výhodou obsahuje označovacie prostriedky pre pripad neskoršieho odrezania rámu, pričom tieto označovacie prostriedky sú tvorené najmä hraničnou líniou oddelujúcou rám od plátov. Táto línia tvorí okraj odsadenia, o ktorý sa opiera izolačný plát alebo vrstva. V inom variante alebo spolu s tým môžu byť označovacie prostriedky tvorené značkami natlačenými0015 Proñlovaný rám tak tvorí rám chrániaci panel VIP pri jeho transporte aj na mieste určenia pri osádzaní produktov, pričom rám môže byť odrezaný čo najbližšie k panelu VIP bez toho, aby hrozilo riziko jeho poškodenia, lebo bok panelu VIP zostáva chránený zostávajúcou hrúbkou polystyrénu,zodpovedajúcou priečnej oblasti plôšky.0016 Rám s výhodou obsahuje niekolko profilov, zvlášť štyri, ktoré sú k sebe priradené svojimi distálnymi koncami, s výhodou skosenými napríklad v uhle 45 °. Spojenie profilov je zaistené hlavne prítomnosťou vrstiev z druhého izolačného materiálu, ktoré prekrývajú plôšky na bočniciach profilov.0017 Dva pláty z druhého izolačného materiálu tvoria dve vrstvy vytvorené Iisovaním. Toto spojenie, hlavne s hlavnými plochami panelu VIP, výrazne uľahčuje spôsob výroby výsledného produktu, a prispieva k zníženiu výrobných nákladov.0018 Navyše, na rozdiel od doterajšieho stavu techniky, v ktorom sú izolačné vrstvy s panelom VIP spájané Iepením, navrhuje vynález spájanie Iisovaním, ktoré vylučuje akékoľvek rozhranie medzi panelom VIP a izolačným materiálom, čo zaručuje trvalé spojenie a väčšiu ochranu panelu VIP.0019 Konečne týmto zapuzdrenim pomocou lisovania rieši spôsob podľa tohto vynálezu, na rozdiel od spôsobu využívajúceho lepenie, problém prípadnej nepravidelnosti povrchu panelu VIP.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/80

Značky: spôsob, izolačný, výroby, produkt, tepelně

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e20098-tepelne-izolacny-produkt-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelne izolačný produkt a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty