Orálna farmaceutická tableta na riadené uvoľňovanie mesalazínu a spôsob jej prípravy

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Orálna farmaceutická tableta na riadené uvoľňovanie mesalazínu a spôsob jej prípravy Opis Oblasť vynálezu0001 Predkladaný vynález sa týka orálnej farmaceutickej tablety na riadené uvoľňovaniemesalazínu ako aktívnej látky, tiež nazývanej ako mesalamín alebo S-aminosalícylová kyselina.0002 Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy uvedenej orálnej farmaceutickej tablety a orálnefarmaceutickej tablety s riadeným uvoľňovaním mesalazínu na liečenie ulceróznej kolitídy. Doterajší stav techniky0003 Zápalove ochorenie čriev (IBD) je spektrum chronických idiopatických zápalových črevných stavov. DB spôsobuje významne Gl symptómy, ktoré zahŕňajú hnačku, abdominálnu bolesť, krvácanie, anémiu a úbytok hmotnosti. IBD sa tiež spája so spektrom extraintestinálnych prejavov, vrátane artritídy, ankylóznej spondylitídy, sklerozujúcej0004 IBD je rozdelené na dva hlavne poddruhy ulcerózna kolitída a Chronova choroba. Ulcerózna kolitída je charakterizovaná konŕluentným zápalom sliznice hrubého čreva začínajúcim na análnom otvore a zasahujúcim proximálne v premenlivom rozsahu (napr. proktitída, ľavostranná kolitída alebo pankolitída). Chronova choroba, na rozdiel od toho, je charakterizovaná transmurálnym zápalom akejkoľvek časti GI traktu, ale najbežnejšie oblasti0005 Prvá línia terapie pre miernu až strednú ulceróznu kolidítu všeobecne zahŕňa mesalazín(S-aminosalícylová kyselina alebo 5-ASA). Mesalazin je aminosalícylát (S-aminosalicylová kyselina) s protizápalovými vlastnosťami. Mesalazin je indikovaný na indukciu remisie u pacientov s aktívnou, míemou až strednou ulceróznou kolitídou. Jeho chemický názov je 5 amino-2-hydroxy-benzoová kyselina ajeho štruktúrny vzorec je0006 Keď sa mesalazín podáva orálne, veľké množstvo liečiva sa absorbuje z homého gastrointestinálneho traktu, čo spôsobuje systémové vedľajšie účinky. Mechanízmu pôsobeniamesalazínu sa celkom nerozumie, ale zdá sa, že je topický.0007 A tak liečba ulceróznej kolitídy pomocou mesalazínu vyžaduje špecifické dodávanie liečiva v hrubom čreve. Takéto špecifické dodávanie zvyšuje účinnosť a umožňuje znížiť minimálnu účinnú dávku. Vyvinuli sa rôzne systémy pre špecifické dodanie liečiva do hrubého čreva. Najčastejšie sa používajú systémy enterického povlaku na dodanie liečiva do hrubéhočreva, vďaka rozdielu pH medzi tenkým črevom a hrubým črevom.0008 Existuje niekoľko preparátov mesalazínu s modifikovaným uvoľňovaním v súčasnosti komercializovaných na liečenie miemej až strednej akútnej exacerbácie UC, a na udržanie0009 Vývoj účinnej kompozície s modifikovaným uvoľňovaním mesalazínu je brzdený skutočnosťou, že tento druh kompozície obvykle obsahuje vyššiu koncentráciu aktívnej látky v porovnaní s kompozíciami s okamžitým uvoľňovaním s rovnakou aktívnou látkou. Iným problémom, na ktorý sa často naráža u bežných dávkových foriem s predĺženým uvoľňovaním, je neschopnosť zvýšiť čas zotrvania v absorpčnom okne.0010 Patentová prihláška W 0 03/011205-A opisuje kaplety s riadeným uvoľňovaním nifedipínu, ktoré obsahujú matricu pozostávajúcu z 11 zmesi HPMC K 1 SM a HPMC K 1 OOM,majúce viskozity 13 275-24 780 mPa-s a 75 000-140 000 mPa-s (viď tabuľka l), čo poskytuje uvoľnenie aktívnej látky od začiatku podávania s uvoľňovaním aktívnej látky nultého rádu. Po 5 hodinách od jej podania sa uvoľní 50 aktívnej látky. Aktívna látka sa celkom uvoľníz formulácie po 10 hodinách od jej podania.obsahujú mesalazín ako aktívnu látku, zahŕňajúeu vnútornú lipotilnú matricu s teplotou topeniatopenia pod 90 °C, ako je kamaubský vosk, v ktorom je aktívna látka začlenená, vonkajšiu hydroñlnú matricu, ako je hydroxypropylmetylcelulóza. Výsledné tablety sa potom poťahujú filmom z polymetakrylátov, aby sa poskytlo dodanie aktívnej látky do hrubého čreva.0012 WO 00/76481-A opisuje prípravu tablety granuláciou taveniny aktívnej látky s lipofilnou látkou, za získania granúl, ktoré sa potom zmiešajú s hydroñlnýmí pomocnými látkami, ktoré pôsobia ako hydroñlná matrica a potom sa tabletujú alebo stláčajú. Výsledné tablety sa potom poťahujú filmom z polymetakrylátov, aby sa poskytlo dodanie aktívnej látky do hrubého čreva.0013 Avšak dávajú lipoñlné materiály s nízkou teplotou topenia zmiešané s HPMC na dosiahnutie riadeného alebo predĺženého uvoľňovania aktívnej látky rôzne výsledky. Niektoré z týchto systémov vykázali zlyhanie pri poskytnutí predĺženého uvoľňovania liečiva, obzvlášť keď sa používa lípotilný materiál pri vysokých koncentrácíách (210 w/w). Okrem toho je technika granulácie taveniny drahá, náročná na čas a vyžaduje použitie špeciálneho vybavenia. Proces granulácie taveniny pozostáva z čiastočného alebo úplného roztavenia lipidovej pomocnej látky, potom zo zmiešania s aktívnou látkou a ďalšími pomocnými látkami a z redukcie zmesi na granule chladením alebo tuhnutím. V priebehu tohto procesu sa aktívna látka podrobí zahriatiu, a preto, ak sa starostlivo nekontroluje teplota, sa môže aktívna látka čiastočne rozložiť. Navyše následné chladenie by mohlo vyvolať fázové prechody cez pevný stav alebo mechanizmus taveniny, ktoré by mohli viesť k nežiaducim zmenám pri uvoľňovaní0014 Predkladaný vynález poskytuje altematívnu orálnu farmaceutickú tabletu, ktorá savyhýba nevýhodám Vyššie opísaných forrnulácií.0015 Autori predkladaného vynálezu zistili, že je možné poskytnúť silný matricový systém zmiešaním rôznych stupňov viskozity HPMC za získania požadovaných vlastnosti pri0016 Prekvapivo sa zistilo, že hydrofilná matríca pozostávajúca zo zmesihydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu menšiu než 200 mPa-s v 2 vodnomroztoku, a hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu väčšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku v hmotnostnom pomere medzi 101 až 110, prekonáva nevýhodyformulácií zo stavu techniky.0017 Výhodne sa pomocou novej orálnej farmaceutickej tablety na riadené uvoľňovanie mesalazínu ako aktívnej látky zabráni počiatočnérnu prudkému uvoľneniu aktívnej látky z matrice a dosiałme sa požadovaný profil uvoľňovania mesalazínu ako aktívnej látky do hrubého čreva.0018 Vynález tiež poskytuje spôsob prípravy uvedenej orálnej farmaceutickej tabletynavrhnutej na predĺžené alebo riadené uvoľňovanie mesalazínu ako aktívnej látky V tablete.0019 Aspoň ďalší predmet vynálezu sa týka uvedenej orálnej farmaceutickej tablety naObrázok l ukazuje rôzne disolučné profily získané s jadrami riadeného uvoľňovania mesalazínu pred ich pokrytím vonkajšou krycou vrstvou na získanie tablety podľa predkladaného vynálezu. Symbol I znázorňuje disolučný profil jadier, ktoré obsahujú l g mesalazínu s l hmotnostným vztiałmuté na celkovú hmotnosť tablety hydrofilnej matrice pozostávajúcej z hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu menšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku, a hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu väčšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku (príklad 2). Symbol Ó znázorňuje disolučný profiljadier, ktoré obsahujú l g mesalazínu so 4,5 hmotnostnýmí vztiahnuté na celkovú hmotnosť tablety hydroñlnej matrice pozostávajúcej z hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu menšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku, a hydroxypropylmetylcelulózy(HPMC), ktorá má viskozitu väčšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku (príklad l). Symbol A znázorňuje disolučný proñl jadier, ktoré obsahujú 1 g mesalazínu s 20 hmotnostnýmí vztiahnuté na celkovú hmotnosť tablety hydroñlnej matrice pozostávajúcej z hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu menšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku, a hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), ktorá má viskozitu väčšiu než 200 mPa-s v 2 vodnom roztoku (príklad 3).

MPK / Značky

MPK: A61K 9/20, A61K 31/606, A61K 9/28

Značky: riadené, tableta, spôsob, mesalazínu, přípravy, orálna, farmaceutická, uvoľňovanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e16497-oralna-farmaceuticka-tableta-na-riadene-uvolnovanie-mesalazinu-a-sposob-jej-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Orálna farmaceutická tableta na riadené uvoľňovanie mesalazínu a spôsob jej prípravy</a>

Podobne patenty