Zariadenie na neutralizáciu bakteriálneho obsahu v nemocničnom alebo inom špeciálnom odpade, aby sa s takýmto odpadom dalo nakladať rovnako ako s bežným tuhým odpadom

Číslo patentu: E 15780

Dátum: 29.12.2010

Autori: Salda Luciano, Cappi Angelo, Veronesi Paolo, Leonelli Cristina

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 V priebehu konštrukcie zariadenia a aplikácie metódy popísanej v predošiom dokumente soznačením WO 2010/040690 A 1 sa zistili určité zlepšenia, vďaka ktorým sa dá vynález priemyselne aplikovat a ktoré sú popísané v tomto dokumente. Kvôli presnejšiemu obrazu o účeloch tohto vynálezu je potrebné spomenúť, že podľa metódy popísanej v citovanom predošiom dokumente a) sa odpad po adekvátnom rozdrveni a navlhčení vloží do valcovitých nádob s vhodnou kapacitou, ktoré prepúšťajú mikrovlnné žiarenie, pričom dané nádoby sa následne uložia do zložených komôr na spracovanie odpadu, ktoré sú odolné voči tlaku, majú externý ochranný plášť a niekoľko vhodne rozmiestnených otvorov rozmiestnených minimálne pozdĺž každej komory, pričom tieto otvory sú napojené na príslušné vlnovody, ktoré vedú z mikrovlnných generátorov b) po naplnení sa každá zo zložených komôr zvonku uzavrie aje tak pripravená na sterilizáciu príslušného odpadu, ktorý je v nej a ktorý má správnu vlhkosť, tlak a teplotu, pričom sterilizácia prebieha vhodne cyklickým spôsobom, v prípade potreby aj vrátane zníženia tlaku vnútri každej zo zmesných komôr vpripravnej fáze c) mikrovlnné generátory sa zapnú a nádoby s nahromadeným odpadom sa v spomínaných komorách na spracovanie odpadu roztočia okolo svojich osí vzhľadom na otvory mikrovlnného žiarenia, aby sa dosiahla uniformná sterilizácia spomínaného nahromadeného odpadu, ato aj ked sa použijú staticky umiestnené magnetróny sobmedzeným výkonom d) po ukončení cyklu sterilizácie odpadu sa v komorách upraví tlak na atmosférický, načo sa komory otvoria, sterilizovaný odpad sa vypustí z nádob, pričom sa môže následne spracovať rovnako ako bežný tuhý odpad, a použité nádoby sú tak pripravené na ďalší pracovný cyklus.0002 Tento vynález sa týka zariadenia, ktoré je v princípe založené na vyššie spomínanej metóde, no vtomto prípade sú na rozdiel od príkladu popísaného vpredošlom patente nádoby na odpad telesami, ktoré sa môžu vsterilizačných komorách otáčať, pričom sú vybavené základñami alebo inými platňaml vtakom tvare, aký vyhovuje manipulačným mechanizmom na plnenie a vypúšťanie spomínaných zložených komôr, ktoré sa v tomto prípade v spodnej časti zvonovito otvárajú a sú uzavreté vertikálne pohyblivým dnom, ktoré je vybavené malou otočnou platformou so chápadlovým mechanizmom na uchopenie spomínaného dna každej nádoby. Ak sa nádoba naplnená odpadom umiestni na spomínanú platformu,spomínané dná jednotlivých sterilizačných komôr sa vysunú nahor a utesnia komory,pričom následne sa roztočí spomínaná platforma sspolu spríslušnou nádobou aodpad je vystavený Iúčom mikrovlnného žiarenia. Po sterilizácii odpadu sa v sterilizačnej komore zníži tlak, dno komory sa spustí nadol, nádobu so spracovaným odpadom zodvihnú manipulačné mechanizmy, ktoré ju zkomory vyberú a otočia smerom nadol, čím sa nádoba pripraví na vyprázdnenie, vyčistenie a opätovný návrat do vertikálnej polohy otvorom nahor, načo sa pomocou vhodných mechanizmov vloží do plniacej stanice, aby sa mohla naplniť novým odpadom a vložiť späť do sterilizačnej komory, kde prebehne nový cyklus spracovania odpadu. Vyššie spomenuté znaky tohto vynálezu sú spolu s ďalšími popísané v priloženomnároku 1, ako aj v nasledujúcich závislých nárokoch, pričom popis uvedený nižšie dôkladne objasni preferované vyhotovenie týchto čŕt na príklade jedného z možných vyhotovení vynálezu, okrem iného aj prostredníctvom obrázkov na piatich priložených nákresoch, z ktorých- Obr. 1 je priestorovým pohľadom na jednu znádob na odpad, ktorý sa má spracovať- Obr. 2 znázorňuje priečny prierez spodnou časťou nádoby z obrázka 1, vrátane základne, ktorú uchopia manipulačné a rotačné mechanizmy- Obr. 3 je priestorovým pohľadom na jednu zo staníc na sterilizáciu odpadu s nádobou z predošlých obrázkov, ktorá je uzatvorená a pripravená na spracovanie- Obr. 4 je pohľad spredu na stanicu zobrázka 3, pričom prierez odhaľuje jej jednotlivé časti v otvorenej polohe- Obr. 5 je zväčšený pohľad, ktorý zachytáva detailnejšie súčasti na priečnom reze spodnej časti uzatvorenej sterilizačnej komory, ktorá je na obrázku 3- Obr. 6 je pôdorysný pohľad zospodu na sterilizačnú komoru stanice z obrázkov 3 a 5- Obr. 7 je vertikálny pozdĺžny prierez jednou z čeľustí okrúhlych chápadiel, ktorá uzatvára dno sterilizačnej komory tak, ako je to znázornené na predošlých obrázkoch- Obr. 8 je priestorovým pohľadom na možné konštrukčné riešenie pri obmedzených celkových rozmeroch zariadenia, pozostávajúce z niekoľkých sterilizačných staníc v prevedení podľa predošlých obrázkov, vrátane obslužných staníc- Obr. 9 je priestorovým pohľadom na hlavicu s dvomi chápadlami, pomocou ktorých zariadenie manipuluje s nádobami pri presúvaní nádob medzi rôznymi pracovnými stanicami zariadenia- Obr. 10 je prierez, ktorý znázorňuje vybrané súčasti stanice na vyberanie odpadu z jednej zo spomínaných nádob- Obr. 11 je bočným pohľadom, ktorý v priereze zachytáva vybrané súčasti malej rotačnej platformy so samostrediacimi chápadlami, ktorá drží nádobu na odpad v plniacej stanicivybrané súčasti stanice na plnenie nádoby na odpad, ktorá je umiestnená na rotačnej platforme zachytenej na obrázku 11.0003 Obrázky 1 a 2 znázorňujú, ako sa odpad určený na spracovanie dáva do valcovitých nádob 1 s okrúhlym prierezom, a to v adekvátnom množstve, napr. 5-6 litrov, pričom každá nádoba má vhodne zvonovito zahnutú vrchnú hranu 101 idno 201, na ktorom je napríklad vonkajší axiálny predstavec 301 sprotišmykovým vonkajším profilom akéhokoľvek druhu na zovretie a uzamknutie medzi dve diagonálne rozdelené časti, ktoré tvoria základňu 2, ktoré sú vyrobené z vhodnéhotepIu odolného materiálu a spojené dokopy pomocou priečnych upínacích skrutiek 3. Nádoba 1 môže byť vyrobená z akéhokoľvek materiálu, ktorý prepúšťa mikrovlnné žiarenie a je odolný voči tepIu, napr. z ohňovzdorného skla. Základňa 2 má v princípe hubovitý tvar a jej plochá hlavica 102 nesie aspoň dno nádoby 1, pričom predstavec 202 spomínaného dna sa vyznačuje tým, že má aspoň dva prstencové ryhy 4 a 104,napr. s Iichobežníkovým profilom, v rôznej výške, pričom vrchná ryha 4 je uspôsobená na uchytenie pomocou čelustí vyššie spomínaných manipulačných chápadiel aspodná ryha 104 je uspôsobená, napr. ked je nádoba vsterilizačnej stanici popisovaného zariadenia, na uchopenie pomocou minimálne troch čeľustí 105(Obr. 4 a 5) samostrediacich uchopovadiel 5 s vertikálnou osou (pozri nižšie) namontovaných na nosnej časti 6, ktorá sa môže vertikálne posúvať vďaka vodiacim a posuvným jednotkám 7 a 8 aje spojená s tyčou dvojice vertikálnych dvojčinných hydraulických valcových a piestových jednotiek 9 a 9, ktoré sú upevnené pomocou konzol 72 primontovaných k zariadeniu, vďaka čomu sa môže spomínaná nosná časť 6 presunúť z dolnej polohy znázornenej na obrázku 4, v ktorej nádobu 1 naplnenú odpadom pomocou vyššie spomínaných manipulačných prostriedkov uchopia chápadlá 5, do hornej polohy znázornenej na obrázku 5, v ktorej sa nádoba 1 vloží do statickej mikrovlnnej komory 10, ktorá je v tomto prípade zhotovená v tvare nadol otvoreného zvona. Sterilizačná komora 10 je vyhotovená ako hrubá trubicová objímka 110, ktorá je vyrobená napr. z teflónu alebo iného materiálu prepúšťajúceho mikrovlnné žiarenie, je vložená do kovového obalu 510, pričom tento systém je zvrchu uzavretý vekom 210 a spolu s tesnením je naspodku vybavený prírubou 310 zaistenou na spomínanom veku, výsledkom čoho je stoh prlpevnený kvhodnému počtu tyčí 410, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené okolo celého systému 110, 510. Na rozpieracích krúžkoch 11 pripevnených pomocou skrutiek kveku 210 sú dve puzdrá plášťa 12 (pozri aj Obr. 3), ktorý zakrýva veko a vonkajšiu stranu komory 10 a ktorý obsahuje tepelno-izolačný materiál, pričom plášť 12 je zostrojený tak, aby mohol slúžiť aj ako dodatočná ochrana proti mikrovlnnému žiareniu. Ventily 13,senzory 14, ako aj všetky ostatné súčiastky, ktoré sú potrebné na riadenie prevádzky komory 10 podľa postupu popísaného vpredošlej patentovej prihláške citovanej v úvode, prípadne podľa iného vhodného a bezpečného postupu, vyčnievajú z vrchnej časti sterilizačnej komory. Skrutky alebo kolíky 111 prechádzajú rozpieracími krúžkami 11, sú pripevnené k veku 210 komory 10 a majú takú dĺžku,aby adekvátne vyčnievali z plášťa 12 a dali sa pripevnit pomocou vhodných západiek ku zloženým podperám 16 (Obr. 8 a 10), ktoré vyčnievajú z rámu 42 popisovaného zariadenia (pozri nižšie).0004 Obrázok 3 znázorňuje to, ako je to uvedené v uvedenej patentovej prihláške zo stavu techniky, že komora 10 tohto vynálezu je vybavená vlnovodmi 115, 115,115, ktoré prechádzajú plášťom 12, pričom jeden koniec každého vlnovodu je spojený s príslušným otvorom (nie sú zobrazené na nákresoch) v obale 510 a vonkajší koniec je spojený s príslušným zdrojom mikrovlnného žiarenia 15, 15,15, ktorý pozostáva z magnetrónu svhodným výkonom a príslušnými súčasťami vybavenia. Mikrovlnné obvody a spomínané otvory majú na zariadení také vlastnosti,aby sa dosiahlo dostatočne uniformné a/alebo rozptýlené žiarenie pokrývajúcepríslušné časti po celej dĺžke sterilizačnej komory 10, pričom tieto časti sú od seba vhodne vzdialené, aby sa predišlo známym problémom s odrazom vĺn.0005 Obrázky 4 a 5 znázorňujú to, že príruba 310 dáva spodnému otvoru sterilizačnej komory 10 profil v tvare písmena Z, s vonkajšou horizontálnou nosnou plochou 18, vnútornou horizontálnou nosnou plochou 118 vhodne vwýšenou nad predošlým prvkom a stupačkou 218, ktorá spája spomínané nosné plochy, pričom táto stupačka má vertikálnu, mierne naklonenú tvoriacu čiaru s mierne kužeľovitým a nadol sa rozširujúcim povrchom 218. Ako je zrejmé z obrázkov 4, 5 a 6, nosnú časť 6 tvorí obrátená súčiastka v tvare U, ktorá je svojimi stranami spojená so spomínanými vodiacimi aposuvnými jednotkami 7 a 8 amá horizontálnu vrchnú stenu, ktorá vďaka Iaterálnemu spoju nesie pevne uchytené malé valcovité puzdro s vertikálnou osou 19, na vrchnej hrane ktorého je tesnením zafixovaná príruba 20,ktorej vrchná časť má profil v tvare písmena Z korešpondujúci s tvarom spomínanej spodnej príruby 310 sterilizačnej komory 10, a to tým spôsobom, že ak je nosná časť 6 nadvihnutá tak, ako je to zobrazené na obrázku 5, časť 120 príruby 20 pôsobí na spodnú nosnú plochu 18 príruby 310, zatial čo jej príslušné prstencové tesnenia 21 a 22 na stupačke 220 a hornej nosnej ploche 320 pôsobia na stupačku 218 a vnútornú prednú nosnú plochu 118 spomínanej príruby 310 s prstencovým afrontálnym tesnením. Pohyblivá príruba 20 má stupienkovitý vnútorný proñl, na ktorom je perimetrická hrana platne 23, skonjugovaným profilom adostatočnou vôľou, pričom nádoba s odpadom 1 je umiestnená a vycentrovaná nad touto platňou,ked je nosná časť v spustenej polohe ako na obrázku 4, pričom je spomínaná platňa vybavená radiálnymi štrbinami, ktorými prechádzajú čeľuste 105 samostrediacich uchopovadiel 5, pričom tieto čeľuste sú spNu v stiahnutej polohe znázornenej prerušovanými čiarami na obrázku 5 a potom sa na povel vytiahnu, aby uchopili základňu 2 nádoby 1 tým, že zapadnú do příslušných častí spodnej ryhy 104. Platňa 23 je upevnená pomocou rozpieracích krúžkov 24 vyčnievajúcich nad spodnou platňou 25 pripevnenou ku koncovej prírube vonkajšieho hriadeľa prevodového motora 26, ktorý je pripevnený svojim plášťom pomocou tesnení v otvore hornej časti nosnej časti 6, pričom celý systém funguje tak, že potrebná axiálna rotácia sa prenáša na platňu 23 a tým aj na nádobu 1. Tak, ako je to znázornené na detailnom nákrese na obrázku 5, čeľuste 105 chápadiel 5 sú nasadené na 27 na dvojici spomínaných rozpieracích krúžkov 24 a ich spodné konce sú prepojené pomocou spojok 28 s pracovnou platňou 29, ktorá svojim správnym pohybom nahor a nadol zabezpečuje automaticky vycentrované otváranie a zatváranie čelustí uchopovadiel 5, ako je to znázornené plnými a prerušovanými čiarami na obrázku 5. Kvôli tomuto vertikálnemu pohybu je pracovná platňa 29 pripevnená k vrchnej časti tyče 30, ktorá prechádza sdostatočnou vôlou a upevnená Iaterálnym tesnením axiálnou dutinou hriadeľa 126 a ktorá, ako je to znázornené na obrázkoch 3 a 6, vyústuje na druhom konci šachty tak, aby sa dala napojiť na valcovú a piestovú jednotku 31 s pripojeným voľnobežným zariadením 32. Valce 9, 9 na dvíhanie a spúšťanie nosnej časti 6 slúžia na vkladanie nádoby 1 - vo fáze dvíhania - do sterilizačnej komory 1 D a spojenie pohyblivej príruby 20 so spodnou prírubou 310 komory, no ich funkciou nie je odolávať vysokému tlaku, ktorý vzniká v komore počas sterilizácie odpadu, keďže

MPK / Značky

MPK: H05B 6/80, A61L 2/24, A61L 2/12, A61L 11/00, B09B 3/00

Značky: zariadenie, bakteriálneho, odpadom, takýmto, nakladať, špeciálnom, obsahu, tuhým, odpade, rovnako, nemocničnom, bežným, neutralizáciu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e15780-zariadenie-na-neutralizaciu-bakterialneho-obsahu-v-nemocnicnom-alebo-inom-specialnom-odpade-aby-sa-s-takymto-odpadom-dalo-nakladat-rovnako-ako-s-beznym-tuhym-odpadom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na neutralizáciu bakteriálneho obsahu v nemocničnom alebo inom špeciálnom odpade, aby sa s takýmto odpadom dalo nakladať rovnako ako s bežným tuhým odpadom</a>

Podobne patenty