Spôsob výroby množstva zásuvných kariet z telesa karty

Číslo patentu: E 14815

Dátum: 26.12.2007

Autor: Hatch David

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka čipových kariet a spôsobu výroby zásuvných čipových kariet a konkrétnejšie viacnásobných vylamovateľných alebo oddeliteľných kariet nesených na štandardne veľkej karte podľa ISO 7810 typu ID-l.Účastnícky identifikačný modul alebo SIM (subscriber identity module) je známa súčiastka vo svete mobilnej telefónie. Štandardné SIM karty sú v podstate malé smart-karty podobne ako väčšina smart kariet obsahujú modul - integrovaný obvod pripojený na kontaktnú doštičku - vnorený do plastovej podložky. Štandardná ISO 7810 ID-l karta je viac alebo menej pravouhlá so šírkou 85,6 mm a výškou 54 mm, pričom štandardný formát podľa ISO 7810 typu ID-OOO používaný pre SIM karty má nepravidelný tvar, hoci sa stále zakladá na pravouholníku so šírkou 25 mm a výškou 15 mm. Táto omnoho menšia karta sa často označuje ako zásuvná karta, alebo SIM plug (zásuvka). Väčší formát ID-l, používaný pre smart-karty, uľahčuje zasúvanie a vyberanie karty z čítačky kariet, niečo, čo možno treba počas životnosti typickej smart-karty robiť tisíckrát. Zásuvná karta je na druhej strane skonštruovaná ako malá, dokonca, ak to znamená, že je trošku nemotorná, aby sa zasúvala alebo vyberala, pretože zasúvanie a vyberanie sú relatívne nie časté operácie. Nedávny prírastok do radu miniatúmych zásuvných kariet pre mobilne telefóny je tzv. mini-UICC karta alebo plug, tento formát definovaný Európskym ínštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI- European Telecommunication Standard Institute) meria 15 mm na šírku s výškou 12 mm.Veľká väčšina zásuvných kariet sa vyrába vnorením modulu do tela štandardnej karty veľkosti ID-l a potom vyrazením vylamovacej štrbiny okolo modulu s formátom štandardnej karty ID-OOO alebo s formátom mini -UICC. Výhodou tohto prístupu je, že umožňuje výrobcom používat štandardné strojové nástroje pre smart-karty pre výrobu a manipuláciu so zásuvnými kartami. A pretože zásuvná karta zostáva pripojená na svoju ID-l kartu, je ľahké ako pre výrobcu tak koncového používateľa manipulovať s ňou. Hlavná nevýhoda tohto prístupu je, že zásuvná karta predstavuje len malú časť, približne 10 , celkovej plochy ID-l karty. Čiže ked sa zásuvná karta vylomí z ID-l karty, 90 plastu je odpad. Problém odpadu rieši EP 0 495 216, ktorý opisuje kartu formátu ID-l s dvomi vylamovacími mikročipovýmikartami bez opísovania výrobného postupu. Problém s odpadom taktiež rieši EP l 073 010,ktorý opisuje kartu formátu ID-l so štyrmi vylamovacími mikročipovými kartami, tento patent taktiež opisuje výrobný postup. Oba tieto prístupy zmenšujú odpad, avšak v prípadoch,keď dve alebo štyri zásuvná karty sú určené pre dvoch alebo štyroch rôznych odberateľov,proces plnenia a balenia sa komplikuje potrebou vylomiť a narábať so zásuvnými kartami počas procesu plnenia a balenia zvlášť. Čo je potrebné, je spôsob vkladania napríklad najmenej dvoch vylamovacích zásuvných kariet na ID-l kartu, ktorý by umožňoval, aby sa zásuvné karty dístribuovali rozličným odberateľom bez dodatočných nákladov a nevýhodyĎalej DE 199 26348 uvádza teleso karty obsahujúce dva vnorené moduly a nalamovaciuPodľa prvého spôsobu sa vynález týka spôsobu výroby zásuvných kariet, pričom každá zásuvná karta obsahuje jeden vnorený modul a je oddeliteľne definovaná v rámci väčšej zásuvnej nosnej karty, pričom na telese karty je definované množstvo zásuvných kariet a na telese karty je urobená najmenej jedna nalamovacia ryska, aby deñnovala rovnaké uvedené množstvo podobných zásuvných nosných kariet, pričom každá zásuvná nosná karta obsahuje jedinú zásuvnú kartu, pričom spôsob zahŕňa kroky vnárania na vnáranie modulov do príslušných dutín zásuvných nosných kariet a kroky razenia na zabezpečenie vylamovacích štrbín deñnujúcich obrysy uvedených zásuvných kariet v uvedených zásuvných nosnýchkartách, pričom uvedený spôsob ďalej zahŕňa najmenej jednu z nasledujúcich postupnosti- postupnosť vnárania, počas ktorej sa vykonávajú uvedene kroky vnárania- postupnosť razenia, počas ktorej sa vykonávajú uvedené kroky razenia- postupnosť potláčania na tlačenie informácie o zodpovedajúcich zásuvných nosných kartách- postupnosť personalizácie na vkladanie personalizačných informácií v zodpovedajúcichmoduloch, vyznačujúci sa tým, že najmenej jedna z uvedených postupnosti zahŕňa dva cykly nasledovne- zabezpečenie dávky telies kariet ako stohu vo vstupnej násypke- vykonanie cyklu zodpovedajúcej postupnosti prenesením postupne každého telesa karty z uvedenej vstupnej násypky do stroja na vykonanie zodpovedajúcej operácie,prenesenie každého uvedeného telesa karty z uvedeného stroja do výstupnej násypky,aby sa v nej vytvoril stoh obsluhovaných telies kariet, otočenie výstupnej násypky, ked je plná, homou stranou dole, nahradenie výstupnej násypky za vstupnú násypku avykonanie ďalšieho cyklu zodpovedajúcej postupnosti.Podľa druhého spôsobu sa vynález týka spôsobu výrobu zásuvných kariet, pričom každá zásuvná karta obsahuje jeden vnorený modul a je oddeliteľne definovaná vo väčšej zásuvnej nosnej karte, pričom v telese karty je definované nmožstvo zásuvných kariet a na telese karty je urobená najmenej jedna nalamovacía ryska, aby detinovala rovnaké uvedené množstvo podobných zásuvných nosných kariet, pričom každá zásuvná nosná karta obsahuje jedinú zásuvnú kartu, pričom spôsob zahŕňa kroky vnáranía na vnorenie modulov do príslušných dutín zásuvných nosných kariet a kroky razenia na zabezpečenie vylamovacich štrbín, ktoré definujú obrysy uvedených zásuvných kariet, do uvedených zásuvných nosných kariet, pričom uvedený spôsob ďalej zahŕňa najmenej jednu z nasledujúcich postupnosti- ostu nosť vnáranía, očas ktore sa konávaú uvedene kro vnáranía P P P J VY J- postupnosť razenia, počas ktorej sa vykonávajú uvedené kroky razenia- postupnosť potláčania pre tlačenie informácii na zodpovedajúce Zásuvné nosné karty- postupnosť personalizácíe na zadanie personalizačných informácií na zodpovedajúce moduly,vyznačujúcí sa tým, že najmenej jedna z uvedených postupnosti obsahuje dva cyklyzabezpečenie dávky telies kariet ako stohu vo vstupnej násypke- vykonanie cyklu zodpovedajúcej postupnosti postupným prenesením každého telesa karty z uvedenej vstupnej násypky do stroja na vykonanie zodpovedajúcej operácie,prenesenie každého uvedeného telesa karty z uvedeného stroja do výstupnej násypky,aby sa v nej vytvoril stoh telies obsluhovaných kariet, otočenie výstupnej násypky, ked je plná, o l 80 ° okolo osi stohovania, nahradenie výstupnej násypky za vstupnú násypkua vykonanie ďalšieho cyklu zodpovedajúcej postupnosti.Výhodne rozmery takéhoto telesa karty sú rozmery štandardnej karty podľa ISO 7810 typu ID-l. Toto umožňuje používať existujúce stroje len s malými modiñkáciami, aby sa spôsobVýhodne sa spôsob vyznačuje umiestnením každého uvedeného modulu vzhľadom na okraje uvedeného telesa karty v súlade s normou ISO 7810 a ISO 7816. Takto možno použiťexistujúce stroje na nahrávanie modulov.Ďalším výhodným krokom je razenie zaoblených rohov na koncoch uvedenej najmenej jednej nalamovacej rysky. Takto má každá následne oddelená zásuvná nosná karta štyri zaoblenéVýhodne Zásuvné karty v príslušných moduloch sú vnorené do protiľahlých povrchovPodľa ďalšieho výhodného kroku sa na každú zásuvnú nosnú kartu vytlačia propagačnéSpôsob môže taktiež zahŕňať krok vytlačenia personalizovaných informácií na každú zásuvnú nosnú kartu. Spôsob môže taktiež zahŕňať krok nahrávania personalízačných informácií (t.j. dát, programov, kľúčov, kódov ) do modulu každej zásuvnej karty, korelované s ersonalizovanmi informáciami, tlačen mi na zod ovedaúce zásuvne karte. Prirodzene Y Y rovnaký stroj nahrávania dát môže nahrávať ďalšie dátové informácie spoločné pre všetkyPodľa možnosti sa spôsob vyznačuje potlačením dvoch rozličných typov grafických informácií na uvedené teleso karty, prvý typ je rovnaký na každej zásuvnej nosnej karte adruhý typ personalizovaných informácií, ktorý nie je rovnaký na každej zásuvnej nosnej karte.Podľa ďalšej možnosti sa spôsob vyznačuje nahrávaním dvoch rôznych typov elektrických personalízačných informácií, prvý typ ktorý je rovnaký v každom module a druhý typpersonalízačných informácii ktorý nie je rovnaký v každom module.Ďalej spôsob výhodne zahŕňa krok vytlačenie informácií na uvedené teleso karty, na plochy zodpovedajúce príslušnými zásuvným nosným kartám. Tieto informácie súvisia sTakto sa zásuvná karta dodáva odberateľom, pričom je po zlomení nalamovacej rysky(rysiek) smart kariet pripojená na vytlačenú informačnú kartu. Kroky tlačenia a nahrávaniapersonalízačných dát možno robit počas za sebou idúcich postupnosti, alebo súčasne pre

MPK / Značky

MPK: G06K 19/07, G06K 19/077, G06K 13/077

Značky: tělesa, množstva, karty, kariet, výroby, zásuvných, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e14815-sposob-vyroby-mnozstva-zasuvnych-kariet-z-telesa-karty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby množstva zásuvných kariet z telesa karty</a>

Podobne patenty