Strojové zariadenie a spôsob prekladania predvýrobkov plienkových nohavičiek alebo plienok

Číslo patentu: E 10845

Dátum: 29.12.2008

Autori: Rosani Marco, Piantoni Matteo, Perego Alberto, Sacchi Diego

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

plienkových nohavičiek alebo plienok. Opis Oblasť techniký(0001) Predložený vynález sa týka strojového zariadenia aspôsobu skladania predvýrobkov plienkových nohavičiek/plienok.(0002) Zvlášť a s výhodou, vynález nachádza uplatnenie privýrobe plienok nohavičkoveho typu.(0003) Spôsob daného druhu je zverejnený V patentovej prihláške EP 1726278 a spočíva V podávaní po sebe idúcich plochých predvýrobkov na prvé nasávacie koleso alebo valec,znehybnenie prvej vťahovanej časti alebo časti predvýrobku,umiestneného čo najdlhšie vzadu na nasávacom povrchu (k smeru rotácie prvého kolesa) a pri súčasnom spôsobení postupného vzďaľovania druhej vedenej časti alebo časti predvýrobku odnasávacieho povrchu pomocou druhého nasávacieho kolesa alebo(0004) Dva valce sa nepretržito otáčajú okolo príslušnej osi, s druhým otáčaním V podstate tangenciálne k prvému.(0005) Keď ťahaná časť predvýrobku postúpi na prvý nasávací valec, predná časť predvýrobku je prenesená druhým nasávacím valcom na treti nasávací odvádzací valec, otáčajúci sa nepretržito a V podstate tangenciálne k druhému valcu a k prvému valcu v skladacej alebo lisovacej stanici strojového(0006) Keď sa otáča prvý a tretí valec, dve vyššie spomínané časti alebo polovice predvýrobku sa postupne dostanú k sebe, uskutočňujú formu profilu V tvare V k miestu, ktoré je dvojitopreložené na prechodnom mieste, ktoré sa dotýka spojenia medzi(0007) Zatiaľ čo spôsob vyznačený stručne vyššie je extrémne jednoduchý, avšak prezrádza jeden závažný nedostatok zvlášťpri vysokej výrobnej rýchlosti.(0008) Je dôležité, aby prvý a tretí valec sa otáčali protismerne, rotujúc konvergentne a s rovnakou periférnourýchlosťou smerom k ich miestu vzájomného dotyku.(0009) Podobne, prvý a druhý valec sa otáča protismerne,otáčajúc sa konvergentne a pri rovnakej periférnej rýchlosti smerom k bodu vzájomného dotyku, kde predná polovicapredvýrobku sa oddeľuje od prvého valca.(0010) Preto z toho vyplýva, že druhý a tretí valec sa musia otáčať v rovnakom smere a v dôsledku toho bude protismernéotáčanie jedného k druhému V ich mieste vzájomného dotyku.(0011) To spôsobuje problémy pri prenose a zvlášť pri uvoľñovaní najprednejšej časti predvýrobku 2 druhého a tretieho nasávacieho valca, dokonca vtedy, keď nasávacie prostriedky zabezpečujúce druhý valec sú vyradené z činnosti(0012) Navyše počas kroku, V ktorom druhá časť predvýrobku sa naplocho prekladá proti prvej, jeden koniec predvýrobku zostáva dočasne umiestnený medzi druhým valcom a tretím valcoma je vystavený preťahovaniu a ťažnej sile.(0013) Popri pôsobeniu na časť predvýrobku, umiestnenú v bode dotyku medzi druhým a tretím valcom, sila daného druhu tiež indukuje plastické deformácie v celej časti predvýrobku,pretiahnutej od tohto rovnakého bodu dotyku k vyššie uvedenej(0014) V praxi deformácie vyvolané preťahovaním a ťažnou silou často vedú k nesprávnemu lícovaniu medzi druhou a prvou časťou predvýrobku a to tiež pôsobí negatívne na následné kroky týkajúce sa zvárania a utesnenia, ktoré dalej podstúpi skladanie predvýrobkov na vytvorenie plienkových(0015) Predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie spôsobu a strojového vybavenia na skladanie prehýbaním predvýrobkov pri výrobe plienkových nohavičiek/plienok, ktoré uľahčí skladanie predvýrobkov so zvláštnou starostlivosťou a(0016) Tento cieľ sa uskutočňuje strojovým vybavením na skladanie predvýrobkov na Vytvorenie plienkových nohavičiek/plienok, ktoré je opätovne citované a(0017) Tento cieľ sa uskutočňuje podobne spôsobom skladania predvýrobku plienkových nohavičiek/plienok, ktorý je opätovne(0018) Vynález bude teraz opisaný podrobne, pomocou príkladus odkazom na pripojené výkresy, na ktorých- obr. l ukazuje výhodné uskutočnenie strojového vybavenia podľa predloženého vynálezu, znázorňujúce schematicky a~ obr. 2 je perspektívnou ilustráciou ukazujúcou detail stroja- obr. 3 až 7 ukazujú ďalší detail stroja z obr. l pri pohľadena série odlišných operačných konfigurácii.Detailný opis výhodných uskutočnení vynálezu(0019) S odkazom na pripojené výkresy, číslica 1 označujestroj V plnom rozsahu na skladanie a dokončenie plienkovýchnohavičiek/plienok, zvlášť produktov nohavičkového typu/plienok.v predloženom vynáleze označený P a schematicky ilustrovaný na obr. 1, obsahuje uzatvorený pásový pruh, ktorý môže byť elastický uchytený k pásovému pruhu, vypchaný kus rozkroku(0021) Jedny nohavičky P sú vyrobené z príslušného predvýrobku 2, ktorý prezentuje dvojitý náčrt písmena T, len ako priklad. Presnejšie, predvýrobok 2 sa javí ako pozdĺžny stredný pruh, prepojený dvomi priečnými pásmi.(0022) Stroj 1 obsahuje prvý dopravník 3, ktorým sú predvýrobky 2 prenášané postupne po jednom, smerom k druhému(0023) S odkazom hlavne na výhodné uskutočnenie podľa výkresov, prvý dopravník 3 a druhý dopravník 4 tvoria príslušné valce 5 a 6, nastavené príslušné k otáčaniu okolo vzájomne paralelných osí A a B a otáčajúce sa v podstateV dotyku jedného s druhým v okrajovom mieste označenom T.(0024) Valce 5 a 6 rotujú V rovnakej uhlovej rýchlosti a v opačných smeroch a ich tangenciálnej rýchlosti a bodV podstate okrajového dotyku T, sú navzájom identické.(0025) Stroj 1 ďalej obsahuje zadržiavacie prostriedky 7,pripojené k prvému dopravniku 3 a navrhnuté tak, aby zaberali každý predvýrobok 2 na ceste v medziľahlej oblasti takým spôsobom, aby predvýrobok 2 bol pre praktické účely rozdelený do vlečenej prvej časti 2 a a prednej druhej časti 2 b, akuvažujeme o smere dopredu vo vzťahu k otáčaniu valca 5.

MPK / Značky

MPK: B65B 63/04, A61F 13/15

Značky: predvýrobkov, spôsob, plienok, prekladania, zariadenie, strojové, nohavičiek, plienkových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-e10845-strojove-zariadenie-a-sposob-prekladania-predvyrobkov-plienkovych-nohaviciek-alebo-plienok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Strojové zariadenie a spôsob prekladania predvýrobkov plienkových nohavičiek alebo plienok</a>

Podobne patenty