Pesticídny prostriedok

Číslo patentu: 287548

Dátum: 30.12.2010

Autori: Morita Masayuki, Iwasa Mitsugu

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pesticídny prostriedok obsahujúci pesticídne účinné množstvo aspoň jednej pyridínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo jej soli a aspoň jeden z ďalších pesticídov, kde Y je halogénalkylová skupina, m je 0 alebo 1 a Q je skupina všeobecného vzorca (II) alebo substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická skupina, kde X je atóm kyslíka alebo atóm síry, R1, resp. R2 sú nezávisle od seba atóm vodíka, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkynylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkylová skupina a pod.

Text

Pozerať všetko

Predložcný vynález sa týka pesticídnych prípravkov vhodných na použitie v poľnohospodárstve, ktoré obsahujú kombináciu pyridínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktorá je tu opísaná, alebo jej soli, s inými insekticídmi, fungicídmi alebo podobne.Dosiaľ boli organofosfátové zlúčeniny, karbamátové zlúčeniny, pyretroidové zlúčeniny alebo zlúčeniny im podobné používané ako účinné zložky insektícídov, ale výsledkom toho bolo, že niektore druhy hmyzu získali k týmto insekticidom odolnosť. Preto existuje požiadavka pripraviť insekticid, ktorý by bol účinný proti týmto odolným druhom hmyzu. Pyridinová zlúčenina všeobecného vzorca (I), alebo jej soľ, je opísaná v japonských patentoch č. 2 994 182, JP-A-10-195 072, JP-A-l 1-180 957, W 0 98/57 969, WO 00/35 285, W 0 00/35 912, W 0 00/35 913, W 0 00/35 614, W 0 01/14 373 a pod.Bežné pesticidy majú svoje charakteristické spektra, resp. účinky, niekedy však sú s nimi spojené určité problémy v tom, že ich účinky sú proti niektorým škodcom nedostatočné, ich zvyškové aktivity sú niekedy slabé a účinnosť nie je udržateľné počas určitého časového obdobia na požadovanej úrovni, a uspokojivé pesticídne účinky nemôžu byť prakticky dosiahnuté v závislosti od druhov použitia. I ked existujú niektoré pesticidy s vynikajúcimi pesticídnymi účinkami, je požadované ich vylepšenie, pokial sa týka ich bezpečnosti pre ryby, kôrovce a domáce zvieratá a je tiež požadované dosiahnutie vysokého pesticídneho účinku pri použiti nízkej dávky.Autori predloženého vynálezu intenzívne študovali riešenie týchto problémov a výsledkom ich štúdia bol objav, že kombináciou pyridínovej zlúčeniny nasledujúceho všeobecného vzorca (I), alebo jej soli s iným pesticídom, môžu byť dosiahnuté neočakávané účinky pri usmrtení škodcov, vyskytujúcich sa na určitom mieste a tiež je dosiahnuté zníženie dávky, ako V prípade samostatného použitia jednotlivých účinných zložiek. Predložený vynález bol uskutočnený na základe tohto objavu.Predložený vynález teda poskytuje pesticídny prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu pyridínovú zlúčeninu všeobecného vzorca (I), alebo jej soľ.alebo substituovaná, alebo nesubstítuovaná heterocyklická skupina, (kde X je atóm kyslíka alebo atómy síry,R 1 a R 2 sú nezávisle od seba atóm vodíka, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinylová skupina,substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkylová skupina, skupina -C(W)R 3, skupina -OR 4, skupinaskupina -C(R 8)NO-R 9 alebo substituovaná, alebo nesubstituovaná arylová skupina, alebo R a R 2 môžu vytvárať skupinu C(R 1 °)R alebo môžu tvoriť C 4-C 5 päťčlennú alebo šesťčlennú heterocyklickú skupinu, ktorá môže obsahovať atóm dusíka alebo atóm kyslíka, spolu so susedným atómom dusíka, R 3 je substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkylová skupina, 10substituovaná alebo nesubstituovaná arylová skupina, alkoxy skupina, alkyltio skupina alebo mono-, alebo dialkylamino skupina, R 4 je vodík, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná arylová skupina,substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická skupina alebo ~COR 3 skupina, R 5 je alkylová skupina alebo dialkylamino skupina, R 6 je alkylová skupina alebo arylová skupina, Z je N alebo -C-R 7 skupina, R 7 je atóm vodíka, atóm halogénu, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, alkoxy skupina, alkyltio skupina alebo nitro skupina, R 8 a R 9 sú nezávisle atóm vodíka, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná arylová skupina alebo substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická skupina, R a R sú nezávisle atóm vodíka, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická skupina, -N-(Rlz) R 13 skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkoxy skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkyltío skupina, R a R sú nezávisle atóm vodíka, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná arylová skupina alebo substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická skupina, W 1 je kyslík alebo síra a n je l alebo 2.V uvedenom vzorci (I) Y zahrnuje halogénalkylovú skupinu, takú ako CF 3, CHFZ, CHgF, CFzCl, CFClz,CCl 3, CHZCF 3, CF 2 CF 3, CHBrz, CHzBr alebo podobne. Halogénalkylová skupina má počet atómov uhlíka od 1 do 2 a počet halogénových atómov je od l do 5 a triíluórmetylová skupina je predovšetkým výhodná. Vo vzorci (I), príklady sekundámych substituentov substituovanej alebo nesubstítuovanej alkylovej skupiny deñnovanej ako R 1, R 2, R 3, R 4, R 7, R 8, R 9, R 10, R, R alebo R , a substituovanej alebo nesubstituovanej alkenylovej skupiny deñnovanej ako R 1, R 2, R 3, R 4, R 8, R 9, R 10, R, R 12 alebo R a substituovanej alebo nesubstituovanej alkinylovej skupiny deñnovanej ako R, R 2, R 3, R 4, RS, R 9, R alebo R a substituovanej alebo nesubstituovanej skupiny deíinovanej ako R, R 2, R 3 alebo R, ktoré sú v skupine, označenej ako Q(ďalej tu označované ako skupina Q 1), zahrnujú atóm halogénu, alkoxylovú skupinu tioalkylovú skupinu trialkylsilylovú skupinu fenylovú skupinu fenylovú skupinu substítuovanú halogénom, alkylovou skupinou,alkoxylovou skupinou, nitroskupinou alebo halogénalkylovou skupinou fenylovú skupinu substituovanú fenoxylovou skupinou, ktorá môže byť substituovaná alkoxylovou skupinou alebo tioalkylovou skupinou fenoxylovú skupinu fenyltiolovú skupinu aminoskupinu aminoskupinu substituovanú jednou alebo dvoma alkylovými skupinami CM cyklickú aminoskupinu morfolínovú skupinu morfolínovú skupinu substituovanú alkylovou skupinou, l-piperazinylovú skupinu l-piperazinylovú skupinu substituovanú alkylovou skupinou fenylovou skupinou, pyridylovou skupinou alebo trifluórmetylpyridylovou skupinou heterocyklickú skupinu, ktorá môže byť substituovaná halogénom, alkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, halogénalkylovou skupinou, tioalkylovou skupinou, fenylovou skupinou (ktorá môže byt ďalej substituovaná halogénorn,alkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, nítroskupinou, halogěnalkylovou skupinou alebo fenoxylovou skupinou), fenoxylovou skupinou, fenyltiolovou skupinou, cykloalkylovou skupinou alebo cykloalkenylovou sku inou hydroxylovú skupinu kyanoskupinu cykloalkylovú skupinu iminoskupinu slmpinu -C(W 2)R(W je atóm kyslíka alebo atóm síry, R je atóm vodíka aminoskupina aminoskupina substituovaná jednou alebo dvoma alkylovými skupinami alkylová skupina alkoxylová skupina tioalkylová skupina alebo arylová skupina) skupinu -OC(W 2)R 5 (R 15 je arylová skupina substituovaná alkylovou skupinou alebo halogénalkylovou skupinou) alebo alkylsulfonylovú skupinu. Pokiaľ je hore uvedeným substituentom irninoskupina, môže vytvárať amidínovú skupinu alebo imidovú skupinu, súčasne s aminoskupinou alebo alkoxylovou skupinou.Ďalšie príklady substituenta v substituovanej alebo nesubstituovanej alkylovej skupine, deñnovaného ako R 1 alebo R 2, a obsiahnutého V skupine Q vo všeobecnom vzorci (I), zahmujú tiež 4-halogénalkyl-3-pyridínkarboxyamidovú skupinu, N-metyl-4-halogénalkyl-S-pyrídínkarboxyamidovú skupinu, 4-halogénalkyl-3-pyridinkarboxyamid-N-alkylenoxylovú skupinu a pod. Chemický štruktúrovaný vzorec všeobecného Vzorca (I), obsahujúci tieto substituenty, je uvedený neskôrCF 3 CF O o u ll ócçł MJ NC R 2 N(kde R 2 je také, ako bolo definované, A je skupina -(CH 2)r alebo skupina -(CH 2)q-O-(CH 2)q-, I je celé číslo od l do 4 a qje l alebo 2).Uvedená zlúčením je teda dimér zlúčeniny všeobecného vzorca (I), spojená pomocou alkylénového reťazca. Účinné zlúčenina prostriedku, ktorý je predmetom predloženého vynálezu, zahrnuje aj trimér, pripravený rovnakým spôsobom, ako je uvedené.Príklady sekundárneho substituenta v substituovanej alebo nesubstituovanej arylovej skupine deñnovanej ako Rl, R 2, R 3, R 4, RS, R 9, R alebo R, obsiahnuté v skupine Ql vo všeobecnom vzorcí (I), zahmujú atóm halogénu alkylovú skupinu halogénalkylovú skupinu alkoxylovú skupinu halogěnalkoxylovú skupinu tioalkylovú skupinu cykloalkylovú skupinu cykloalkoxylovú skupinu alkoxykarbonylovú skupinu alkylkarbonylovú skupinu alkylkarbonyloxylovú skupinu arylovú skupinu aryloxylovú skupinu aryltiolovú skupinu aminoskupinu substituovanú jednou alebo dvoma alkylovými skupinami kyanoskupinu nitroskupinu hydroxylovú skupinu a pod.Príklady sekundámeho substituenta v substituovanej alebo nesubstituovanej hcterocyklickej skupine definované ako R, R 8, R 9, R 10, R, R alebo R 13, obsiahnuté v skupine Ql vo všeobecnom vzorcí (I), zahmujú atóm halogénu alkylovú skupinu alkoxylovú skupinu halogénalkoxylovú skupinu tíoalkylovú skupinu fenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná halogénom, alkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, nitroskupinou, halogénalkylovou skupinou alebo fenyloxylovou skupinou fenyloxylovú skupinu fenyltiolovú skupinu cykloalkylovú skupinu cykloalkenylovú skupinu a pod.Medzi príklady alkylovej zložky alebo alkylovej skupiny obsiahnuté v skupine Q vo všeobecnom vzorcí(I) patrí skupina, ktorá obsahuje 1 až 6 atómov uhlíka, ako je metylová skupina, etylová skupina, propylová skupina, butylová skupina, pentylová skupina, hexylová skupina a pod. a skupina, ktorá obsahuje aspoň 3 atómy uhlíka, môže obsahovat lineárny alebo rozvetvený štruktúrovaný ízomér reťazca. Medzi príklady alkenylovej skupiny obsiahnuté v skupine Ql vo všeobecnom vzorcí (I) patrí skupina, ktorá obsahuje 2 až 6 atómov uhlíka, ako je etenylová skupina, propenylová skupina, butenylová skupina, pentenylová skupina,hexenylová skupina a pod. a skupina, ktorá obsahuje aspoň 3 atómy uhlíka, môže obsahovat lineárny alebo rozvetvený štruktúrovaný izomér reťazca. Medzi príklady alkinylovej skupiny obsiahnuté v skupine Q vo všeobecnom vzorcí (I) patrí skupina, ktorá obsahuje 2 až 6 atómov uhlíka, ako je etinylová skupina, propinylová skupina, butinylová skupina, pentinylová skupina, hexinylová skupina a pod., a skupina, ktorá obsahuje aspoň 4 atómy uhlíka, môže obsahovať lineárny alebo rozvetvený štruktúrovaný izomér reťazca. Medzi príklady cykloalkylovej skupiny obsiahnuté v skupine Q vo všeobecnom vzorcí (I) patrí skupina, ktorá obsahuje 3 až 8 atómov uhlíka, ako je cyklopropylová skupina, cyklobutylová skupina, cyklopentylová skupina alebo cyklohexylová skupina.Medzi príklady C 4-C 5 päťčlennej alebo šesťčlennej hcterocyklickej skupiny, ktorá môže obsahovať atóm dusíka alebo atóm kyslíka, spolu so susedným atómom dusíka, vytvorené z R 1 alebo R 2 spoločne so susediacim atómom dusíka, obsiahnuté v skupine Q vo všeobecnom vzorcí (I), patrí morfolínová skupina, pyrolidínová skupina, piperidinová skupina, l-irnidazolidinylová skupina, 2-kyanoimino-3-metyl-l-irnidazolidinylová skupina, l-piperazinylová skupina alebo 4-metyl-1-piperazinylová skupina.Medzi príklady arylovej skupiny obsiahnuté v skupine Ql vo všeobecnom vzorcí (I) patrí fenylová skupina, tienylová skupina, furanylová skupina, pyridylová skupina, naftylová skupina, benzotienylová skupina,benzofuranylová skupina, chinolinylová skupina a pod.Medzi príklady hcterocyklickej zložky substituovanej alebo nesubstituovanej hcterocyklickej skupiny obsiahnutej v skupine Ql vo všeobecnom vzorcí (I), patrí päťčlenná až sedemčlenná monocyklická alebo s fe» nylom kondenzovaná cyklická skupina, ktorá obsahuje l až 3 heteroatómy, vybrané z atómov dusíka, kyslíka a síry, ako je pyridylová skupina, tíenylová skupina, furylová skupina, pirazinylová skupina, pyrirnidinylová skupina, tetrahydrofuranylová skupina, tiazolylová skupina, izooxazolylová skupina, chinolinylová skupina,pyrazolylová skupina, oxazolylová skupina, oxadiazolylová skupina, tíadiazolylová skupina, triazolylová skupina a pod.Medzi príklady hcterocyklickej zložky substituovanej alebo nesubstituovanej hcterocyklickej skupiny, predstavovanej skupinou Q vo všeobecnom vzorcí (I) výhodne patrí päťčlenná až sedemčlenná monocyklieká skupina, ktorá obsahuje 2 až 3 heteroatómy, vybrané z atómov dusíka, kyslíka a síry, ako je päťčlenná monocyklická skupina, ktorej príldady sú pyrazolylová skupina, oxazolylová skupina, tíazolylová skupina, oxadiazolylová skupina, tiadiazolylová skupina, triazolylová skupina a pod. a šesťčlenná monocyklická skupina, ako jefun oNH 0 NH OAO NJ ÄM/Řo. ÄN/ko /ŘNJMedzi príklady sekundámeho substituenta substituovanej alebo nesubstituovanej heterocyklickej skupiny,predstavovanej skupinou Q vo všeobecnom vzorcí (I), patrí atóm halogénu, nitroskupina, substituovana alebo nesubstituovaná alkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenylová skupma, substituovana alebo nesubstituovaná alkinylová skupina, substituovaná alebo nesubstítuovaná arylova skupma, substituo vaná alebo nesubstítuovaná heterocyklická skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkylová skupina, hydroxylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenyloxylová skupina, substituovana ale 10bo nesubstituovaná alkinyloxylová skupina, substítuovaná alebo nesubstítuovaná aryloxylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklyloxylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkoxylová skupina, tiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkyltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná aryltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkenyltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkinyltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná aryltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstítuovaná heterocyklyltiolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná cykloalkyltiolová Skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná karbonylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkoxykarbonylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná arylkarbonylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná karbonyloxylová skupina, formylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná esterová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná acylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná sulfonylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná sulñnolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná sulfonyloxylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná alkylsulfinolová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná sulfonylalkylová skupina, substituovaná alebo nesubstítuovaná aminoskupina, substituovaná alebo nesubstiruovaná izokyanátová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná arylalkylová skupina, substituovaná alebo nesubstituovaná heterocyklická alkylová skupina a pod. Medzi týmito sekundárnymi substituentmi môžu byť niektore substituenty ďalej substituované terciálnym substituentom, ako je atóm halogénu kyanová skupina alkylová skupina, ktorá môže byť substituovaná halogénom, halogénalkylovou skupinou, kyanovou skupinou, alkoxylovou skupinou alebo arylovou skupinou alkoxylová skupina, ktorá môže byť substituovaná halogénom alebo arylovou skupinou hydroxylová skupína aminoskupina, ktorá môže byť substituovaná alkylsulfonylovou skupinou, arylalkylovou skupinou, heterocyklickou skupinou, alkylovou skupinou, arylovou skupinou, alkylarylovou skupinou, alkylhydroxylovou skupinou, kyanoalkylovou skupinou, alkinylovou skupinou, alkenylovou skupinou alebo cykloalkylovou skupinou karbonylová skupina, ktorá môže byť substituovaná alkoxylovou skupinou, alkylaminoskupinou alebo alkylovou skupinou tioalkylová skupina aryloxylová skupina tioarylová skupina arylová skupina,ktorá môže byť substituovaná halogénom, halogénalkoxylovou skupinou, alkylovou skupinou alebo arylovou skupinou nitroskupina arylkarbonyloxylová skupina, ktorá môže byť substituovaná halogénom alebo nitroskupinou cykloalkylová skupina alkylsulfonyloxylová skupina alkylkarbonyloxylová skupina izokyanátová skupina, ktorá môže byť substituovaná alkylovou skupinou, halogénalkylovou skupinou, alkenylovou skupinou, alkinylovou skupinou, heterocyklickou skupinou, aryloxylovou skupinou, aryloxylalkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, alkoxylkarbonylalkylovou skupinou, hydroxyalkylovou skupinou, kyanoalkylovou skupinou, alkoxyalkylovou skupinou, alkenylovou skupinou, arylalkoxylovou skupinou alebo alkoxylkarbonylalkylovou skupinou arylalkylizokyanátovou skupinou, ktorá môže byť substituovaná arylalkylovou skupinou, halogénorn, alkylovou skupinou alebo alkoxylovou skupinou cykloalkylkarbonyloxylová skupina cykloalkylizokyanátová skupina, ktorá môže byť substituovaná halogénalkylovou skupinou alkinylalkylizokyanátová skupina arylizokyanátová skupina, ktorá môže byť substituovaná alkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, tioalkylovou skupinou, halogénom, hydroxylovou skupinou, halogénalkoxylovou skupinou,nitroskupinou, halogénom substituovanou aryloxylovou skupinou alebo halogénom substituovanou aryloxylovou skupinou heterocyklická skupina, ktorá môže byť substituovaná alkylovou skupinou, alkoxylovou skupinou, arylovou skupinou alebo esterovou skupinou a pod.Medzi príklady alkylovej zložky alebo alkylovej skupiny obsiahnuté v sekundámom alebo terciálnom substituente substituovanej alebo nesubstituovanej heterocyklickej skupiny, označovanej ako Q vo všeobecnom vzorci (I,) patrí skupina, ktorá obsahuje l až 6 atómov uhlíka, ako je metylová skupina, etylová skupina,propylová skupina, butylová skupina, pentylová skupina alebo hexylová skupina a skupina, ktorá obsahuje aspoň 3 atómy uhlíka, môže byť lineárny alebo rozvetvený štruktúrovaný izomér reťazca. Medzi príklady alkenylovej skupiny patrí skupina, ktorá obsahuje 2 až 6 atómov uhlíka, ako je etenylová skupina, propenylová skupina, butenylová skupina, pentenylová skupina alebo hexenylová skupina a skupina, ktorá obsahuje aspoň 3 atómy uhlíka, môže byť lineámy alebo rozvetvený štruktúrovaný izomér reťazca. Medzi príklady alkinylovej skupiny patrí skupina, ktorá obsahuje 2 až 6 atómov uhlíka, ako je etinylová skupina, propinylová skupina, butinylová skupina, pentinylová skupina alebo hexinylová skupina a skupina, ktorá obsahuje aspoň 3 atómy uhlíka, môže byt lineárny alebo rozvetvený štruktúrovaný izomér reťazca. Medzi príklady cykloalkylovej zložky patrí skupina, ktorá obsahuje 3 až 8 atómov uhlíka, ako je cyklopropylová skupina, eyklobutylova skupina, cyklopentylová skupina alebo cyklohexylová skupina. Medzi príklady arylovej skupiny patrí fenylová skupina, tienylová skupina, furanylová skupina, pyridylová skupina, nañylová skupina, benzotienylová skupina, benzofuranylová skupina, chinolinylová skupina a pod. Medzi príklady heterocyklickej skupiny patrí päťčlenná až sedemčlenná monocyklická alebo s fenylom kondenzovaná cyklická skupina, ktorá obsahuje 1 až 3 heteroatómy, vybrané z atómov dusíka, kyslíka a síry, ako je pyridylová skupina, tienylová skupina,furylová skupina, pirazinylová skupina, tiazolylová skupina, izooxazolylová skupina a chinolinylová skupina.Zlúčeuina všeobecného vzorca (I) môže vytvárať s kyslou alebo zásaditou látkou soľ, a medzi príklady solí s kyslou látkou patria soli anorganických kyselín, ako je hydrochlorid, hydrobromid, fosforečnan, síran

MPK / Značky

MPK: A01N 57/00, A01N 33/00, A01N 53/00, A01N 37/00, A01N 47/00, A01N 55/00, A01N 43/00

Značky: prostriedok, pesticídny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-287548-pesticidny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pesticídny prostriedok</a>

Podobne patenty