N-Acylderiváty antibiotík LL-E33288, spôsoby ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiv

Číslo patentu: 281179

Dátum: 11.12.2000

Autor: Lee May Dean-ming

Je ešte 12 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

N-Acylderiváty antibiotík LL-E33288 so všeobecným vzorcom (I), v ktorom W znamená skupinu so všeobecným vzorcom (II), v ktorom R1 znamená atóm vodíka alebo skupinu so vzorcom (III), R4 znamená hydroxylovú skupinu, keď R5 znamená atóm vodíka, alebo R4 a R5 dokopy tvoria karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu alebo atóm brómu, R znamená atóm vodíka alebo rozvetvenú alebo nerozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 uhlíkových atómov, ktorá je prípadne substituovaná 1 až 3 hydroxylovými alebo karboxylovými skupinami a R2 znamená metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo skupinu CH(CH3)2, s výhradou spočívajúcou v tom, že ak R1 znamená skupinu so vzorcom (III), R2 znamená etylovú skupinu, R4 a R5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu, potom R neznamená metylovú skupinu. Je opísaný aj spôsob prípravy uvedených derivátov. Tieto deriváty sú účinnými antibakteriálnymi a protinádorovými činidlami.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka N-acylderivátov anitibiotíkLL-E 33288,spôsobov ich prípravy a ich použitia na výrobu liečiv.V patentovej prihláške US 009 321 je opísaná skupina antibakteriálnych a protinádorových látok, ktoráje tu označená ako komplex LL-E 33288. v tejto patentovej prihláška sú tiež opísané jednotlivé zložky uvedeného komplexu, z ktorých je možné uviesť predovšetkým LL-E 33288 alfalm,LL-E 33288 alfa 2 Br, LL-E 33288 alfag , LL-E 33288 alfa 45 í LL-Enzssbenař, Lorasszssbewľ LL-Esnssgmnařz LL-E 33288 alfaf, LL-E 3328 alfazĺ, LL-E 3328 alfa 31, LL-Esazssbetaf, LL-E 33288 betaf, L-Eaazssgamaf a LL-E 33288 deltall, ako aj spôsob ich prípravy aeróbnou fermentáciou pri použití nového kmeňa Micromonosporaechinospora spp. calichensis alebo jeho prirodzených, alebo odvodených mutantov. Sú tu tiež uvedené chemické štruktúry niektorých z uvedených zložiek komplexu LL-E 33288. Tieto chemické štruktúry sú uvedené v nasledujúcej tabuľke l.Tabuľka l Navrhnutć štruktúry pre zložky komplexu LL-E 33288Dznłčenie RI R x 523235 wäçnuu-Ňuw E 3333 °- I. (Cřłgącn 1 534291, .z, C|g 1 2332995. R, m, 1 533253 H ta, B,E 331 WM R. neuen Br 2322991 . n, 5, E, Ako je zrejmé z chemických štruktúr uvedených zložiek antibiotickćho komplexu, obsahuje každá z uvedených zložiek sekundárnu amínovú skupinu, ktorá tvorí časť substituovanej 4-aminopentózy.Teraz bolo novo zistené, že reakciou každej z uvedených zložiek anitíbiotického komplexu LL-E 33288 s nesubstituovaným alebo substituovaným, nasýteným alebo nenasýteným anhydridom, chloridom alebo acylovým katiónom alkyl- alebo arylkyseliny je možné zaviesť príslušný acylový zvyšok do sekundárnej aminovej skupiny.Predmetom vynálezu sú N-acylceríváty antibiotík LL~E 33288 so všeobecným vzorcomv ktorom W znamená skupinu so všeobecným vzorcom A nem R 5 I o c n mr o 1 . a cupu T cen, o 9 mo nm, m, mr ,j m v no o QŤ 06 | 4 , v ktoromR, znamená atóm vodíka alebo skupinuR 4 znamená hydroxylovú skupinu, ked R 5 znamená atóm vodlka alebo R 4 a R 5 dokopy tvoria karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu alebo atóm brómu,R znamená atóm vodíka lebo rozvetvenú alebo nerozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až O uhlíkových atómov, ktoraje prípadne substituovaná l až 3 hydroxylovými alebo karboxylovými skupinami a R znamená metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo skupinu CH(CH 3)2.Výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny majúce všeobecný vzorecR 4 a R 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu,R znamená metylovú skupinu a R, znamená metylovú skupinu a protónové magnetické rezonančné spektrum zobrazené na obr. l, molekulovú hmotnosť 1395 stanovenú hmotnostnou spektroskopiou s ionizáciou rýchlymi atómami sumámy vzorec C 55 H 74 N 3022 IS 4 s presnou hmotnosťou pre MK l 434,2329 pre C 55 l-l 74 N,0 IS 4 K stanovenou hmotnosti-nou spektroskopiou s ionizácíou rýchlymi atómami a vysokou rozlišovacou schopnosťou, retenčný čas 4,5 minúty pri veľmi rýchlej kvapalinovej chromatograiii pri použití stĺpca 4,6 x 25 cm produktu Analytichem Sepralyte C 13, 5, mobilnej fázy tvorenej zmesou 0,2 M vodného roztoku octanu amónneho s pH 6,0 a acetonitrílu v pomere l l, prietoku 1,5 mI/mín. a detekcie ultrañalovým svetlom s vlnovou dĺžkou 254 a 280 nm a R 0,25 na Whatmanových doskách pre veľmi rýchlu chromatografru na tenkej vrstve typu LHP-KF pri použití elučnej súpravy tvorenej etylacetátom nasýteným 0,lM vodným fosfátovým pufrom s pH 7,0 a ultrafralovej detekcie pri 254 nm.Výhodncjšími zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny mąjúee všeobecný vzorceR a R 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu aX znamená atóm jódu, R znamená atóm vodika aa protónovć magnetické rezonančnć spektrum zobrazené na obr. 2, molekulovú hmotnost 1381 stanovenú hmotnosmou spektroskopiou s ionizáeiou rýchlymi atómami, sumámy vzorec C 55 H 7 zN 3 Oz 2 iS 4 s presnou hmotnosťou pre MK 1420, 2172 pre CS 5 H 7 ZN 3 OZ 2 IS 4 K stanovenou hmotnostnou spektroskopiou s ionizáciou rýchlymi atómami a vysokou rozlišovacou schopnosťou, retenčný čas 4,2 minúty pri veľmi rýchlej kvapalinovej chromatografii pri použití stĺpca 4,6 mm x 25 cm produktu Analytichem Sepralyte C., 5,mobilnej fázy tvorenej zmesou 0,2 M vodného roztoku octanu amónneho s pH 6,0 a acetonitrilu v pomere l l,príetokul,5 ml/min. a detekcie ultrafialovým svetlom s vlnovou dlžkou 254 a 280 mn a R 0,3 l na Whatmanových doskách pre veľmi rýchlu chromatograñu na tenkej vrstve typu LHP-KF pri použití elučnej súpravy tvorenej etylacetátom nasýteným 0,lM vodným fosfátovým pufrom s pH 7,0 a detekcie ultrafialovým svetlom s vlnovou dĺžkou 254 nm. Mimoriadne výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu sú zlúčeniny majúce všeobecný vzorecR., a R 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu aX znamená atóm jódu, R znamená metylovú skupinu aa ultrafialové spektrum zobrazené na obr. 3, infračervené absorpčnć spektrum zobrazené na obr. 4, protónové magnetické rezonančne spektrum zobrazené na obr. 5, C-magnetické rezonančnć spektrum zobrazené na obr. 6 s nasledujúcími významnými píkmim 1 175 q 17.1 q m q m q m q 7541 36.7 u m .u, ,má m t 5 x 1 ł suq mi, m . m ą 5 i m a m a au a su .i m, . 611 d m d 71.1 d 71.7 71.9 ą n .i 775-1 má m m. m. m, m 99.7 mn mu tma nad som nad 1311 x 4511 tu. m 9.143.01 151.6 151.55 155111 ing 191,9 192.15, molekulovú hmotnosť 1409 stanovenú hmomostnou spektroskopiou s ionizáciou rýchlymi atómami, sumárny vzorec C 57 H 15 N,0 IS 4 s presnou hmotnosťou pre MH 14202954 pre C,-,HNOĽIS 4 K stanovenou hmotnostnou spektroskopiou s ionizáciou rýchlymí atómami a vysokou rozlišovacou schopnosťou, retenčný čas 6,6 rninůty pri veľmi rýchlej kvapalinovej ehromatogañí pri použití stĺpca 4,6 mm x 25 cm produktu Analytichem Sepralyte C 13, 5,mobilnej fázy tvorenej zmesou 0,2 M vodného roztoku octanu amónneho s pH 6,0 a acetonitrilu v pomere l l,prietoku 1,5 mVmin. a detekcie ultrañalovým svetlom s vlnovou dĺžkou 2541 i 280 nm a R, 0,53 na Whatmanových doskách pre veľmi rýchlu chromatograñu na tenkej vrstve typu LHP-KF pri použití elučnej súpravy tvorenej etylacetátom nasýteným 0,1 M vodným fosfátovým pufrom s pH 7,0 a detekcie ultrałialovým svetlom s vlnovou dlžkou 254 nm.Mimoriadne výhodnými zlúčeninami podľa vynálezu sú takisto zlúčeniny majúce všeobecný vzorecR 4 znamená liydroxylovú skupinu,R 5 znamená atóm vodika a X znamená atóm jódu R znamená metylovú skupinu a R znamená etylovú skupinu a ultratialovć absorpčné spektrum zobrazené na obr. 7,protónovć magnetické rezonančnć speknum zobrazené na obr. 8 a R 0,38 na Whatmanových doskách pre veľmi rýchlu chromatografiu na tenkej vrstve typu LHP-KF pri použití elučnej súpravy tvorenej etylacetátom nasýteným 0,lM vodným fosfátovým pufrom s pH 7,0 a detekcie ultratialovým svetlom s vlnovou dĺžkou 254 nm.Predmetom vynálezu je tiež spôsob prípravy definova ných derivátov podľa vynálezu so všeobecným vzorcom O I Iv ktorom Vĺľ, R, R., R 2, R 4, R 5 a X majú uvedené významy,zo zlúčeniny so všeobecným vzorcomkde mhmuje zložky alfazBr, betalBr, gama,Br, alfall, betall, gamall a deltaJ antibiotickěho komplexu LL-E 33288 a ich dihydrohomológy, ktorého podstata spočíva v tom, že sa zlúčenina so všeobecným vzorcomv ktorom W, R., R 2 a X majú uvedené významy a R 4 aR 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu, uvedie do reakcie s príslušne substituovaným anhydridom alebo chloridom kyseliny, ztmešaným anhydridom kyseliny octovej a kyseliny mravčej alebo s anhydridom monometylesteru kyseliny jantárovej v metylalkohole pri teplote -5 až 5 C počas jednej hodiny a pri teplote okolia počas l až 24 hodin a potom sa produkt vyzráža z octanu etylnatćho hexánmi a vyčistí sa chromatograficky alebo sa pripraví dihydrohomológ so všeobecným vzorcomv ktorom W, R, R 1, R a X majú uvedené významy a R.,znamená hydroxylovú skupinu a R 5 znamená atóm vodíka,reakciou N-acylderivátu so všeobecným vzorcomR v ktorom W, R, R., R 2 a X majú uvedené významy a R a R 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu, v alkoholickom roztoku obsahujúcom metyljodid s alkoholickým roztokom borovodíka sodného pri teplote -5 až 5 °C počas 5 minút až 5 hodín a potom sa rozloží borátový komplex etanolíckým roztokom kyseliny octovej a získaný dihydrohomológ sa vyčistí chromatograñcky.Predmetom vynálezu je tiež spôsob prípravy zlúčeniny so všeobecným vzorcomv ktorom R znamená metylovú skupinu alebo atóm vodíka a W, R 1, R 2, R 4, R 5 a X majú uvedené významy pričom v prípade, že R 2 znamená etylovú skupinu, R, znamená skupinuR aR 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu a X znamená atóm jódu, potom R neznamená metylovú skupinu,vyznačujúci sa tým, že sa zlúčenina so všeobecným vzorcomv ktorom W, R., R 2, R 4, R 5 a X majú uvedené významy, uvedie do reakcie s anhydridom kyseliny octovej alebo so zmíešaným anhydridom kyseliny octovej a kyseliny mravčej v metanole pri teplote -5 až 5 °C počas jednej hodiny.Predmetom vynálezu je takisto spôsob prlpravy zlúčenln so všeobecným vzorcomv ktorom R znamená metylovú skupinu alebo atóm vodíka W, R 1, R 2 a X Hrajú uvedené výmamy a R znamená hydroxylovú skupinu a R 5 znamená atóm vodíka, vyznačujúci sa tým, že sa zlúčenína so všeobecným vzorcomv ktorom W, R R, R a X majú uvedené významy a R. a R 5 dokopy znamenajú karbonylovú skupinu, uvedie do reakcie s borovodíkom sodným v alkoholickom roztoku pri teplote -5 C až 5 C počas 5 minút až 5 hodín.Predmetom vynálezu sú takisto N-acylderiváty antibiotík a LL-E 33288 so všeobecným vzorcomv ktorom W, R a R majú uvedené významy na použitie pri výrobe liečiv, určených na liečenie bakteriálnych infekcií teplokrvných živočíchov a inhíbícíu rastov nádorov teplokrvných živočíchov.Niektoré z chemických štruktúr, N-acylderivátov zložiek protirakovinových antibiotických komplexov LL-E 33288 a dihydro-LL-E 33288 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke 2.Tabuľka 2 Navrhnuté štruktúry pre N-acylderiváty antibiotík LL-E 3 3288 a dihydro-LL-E 33288V uvedenej tabuľke všeobecný substituent R znamená atóm vodíka alebo nerozvetvenú alebo rozvetvenú alkylovú sku SK 281179 B 6pinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka alebo alkylćnovú skupinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka, arylovú alebo heteroarylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje l až 5 atómov uhlíka, alebo hetroarylalkylovú skupinu, v ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 5 atómov uhlíka, pričom všetky uvedené skupiny môžu byť prípadne substituované jedným alebo niekoľkými substituentrni zvolenými z množiny zahmujúcej hydroxyskupinu, aminoskupinu, karboxyskupinu, atómy halogénov,nitroskupinu, nižšiu alknxyskupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka alebo nižšiu tioalkoxyskupinu obsahujúcu l až 5 atómov uhlíkaAko už bolo uvedené, spočíva spôsob podľa vynálezu v zavedení deñnovanej aeylovej skupiny do sekundámej amínovej skupiny zložiek antibalcteriálneho a protinádorového komplexu LL-E 33288. Zavedenie acylovej skupiny prebieha podľa nasledujúcej reakčnej schémyv ktorom W znamená všeobecný substituent pripojený k zvyšku RZNH-aminopentózy z tabuľky l a R má uvedený význam v súvislosti s tabuľkou 2 a R, tu mamená metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo skupinu CH(CH 3)2.N-Acylové deriváty môžu byť takisto pripravené z dihydroderívátov uvedeného antibiotického komplexu, predovšetkým z dihšdro-LL-Eĺł 3288 alfa 1 m-derivátu, dihydro-LL-E 3288 beta, -dcrivátu,dihydro-LL-E 33288 gama 1 m-derivátu, dihydro-LL-Eíł 3288 alfaf-derivátu, dihydro-LL-E 33288 betal-derivám, dihydro-LL-E 33288 gama,-derivátu a dihydro-LL-E 33288 delta,Ěderívátu, ktoré sú opísané v patentovej prihláškc US 004 154.Tak napríklad reakcia LL-E 33288 gama 1 I-derivátu s anhydrídom kyseliny octovej v metanole poskytne N-acetyl-LL-EJ 3288 gamall-derivát, zatiaľ čo reakciou LL-E 33288 deltaf-derivátu so zrnesovým anhydrídom kyseliny octovej a kyseliny mravčej sa získa N-formy-LL-E 33288 deltall-derivát. Obidve tieto látky sú novými účinnými protinádorovými antibiotikami. Reakciou dihydroLL-E 33288 gamaČ-derivátu s anhydrídom kyseliny octovej v metanole sa získa N-acetyldi-hydro-LL-E 33288 gama 1 l. N-Acetyldíhydro-LL-EÉ» 3288-gamaf-derivát môže byť takisto pripravený reakciou N-acetyl-LL-E 33288 ganraf-derivátu s borovodikom sodným pri reakčných podmienkach opísaných v patcntovej prihláška US 004 154.N-Acylderiváty protinádorových antibiotík LL-E 33288 sú dobre defmované výsledkami vysokovýkonnej kvapalinovej Chromatografia a chromatografre na tenkej vrstve. Výhodná realizácia vysokovýkonnej Chromatografre, použitá na definovanie N-acylderivátov protinádorových antibiotík LL-E 33288, má. tieto charakteristikystĺpec Analytichem-Sepralyt C 15, Sum, 4,6 mm x 25 cm,mobilná fáza 0,2 N vodný roztok octanu amónneho, pH 6,0/acetonítril vobjemovmn pomere 50 50, prietok mobilnej fázy 1,5 ml/min.,detekcia uluatialové svetlo s vlnovou dĺžkou 254 a 280 nm.V nasledujúcej tabuľke 3 sú uvedené približne retenčné časy niektorých N-acylderivátov protinádorových antibiotík LL-E 33288.Výhodná realizácia chromatograíie na tenkej vrstve,použitá na definovanie N-acylderivátov protinádorových antibiotík LL-E 33288, má tieto charakteristiky adsorbent dosky pre Whatmanovú vysokovýkonnú chro matograñu na tenkej vrstve typu LHP-KF,detekcia vizuálna pomocou zhášaxiia v ultrañalovom svetle s vlnovou dĺžkou 254 nm,elučná súprava octan etylnatý nasýtený 0,lM vodným fosfátovým pufrom s pH 7,0.V nasledujúcej tabuľke 4 sú uvedené pribliäié hodnoty Rf niektorých N-acylderivátov protinádorových antibiotík LL-E 33288, získaných pri použití opísanej výhodnej realizácie chromatograñe na tenkej vrstve.Nové N-acylderiváty protinádorových antibiotík LL-E 33288 sú použiteľné ako antimikrobiálne účinné látky. Antimikrobiàlnu účinnosť in vitro N-acetyl-LIrE 33288-deltajĺ-derivátu, N-formy-LL-E 33288-dcltaf-derivátu a N-acetyl-LL-E 33288 tf-derivátu bola stanovená štandardnou agarovou zrieďovacou metódou pri použití gram-pozitívnych a gram-negativnych baktérií. Müller-Hintonov agar obsahujúci dvojnásobne znížené koncentrácie antibiotík bol rozliaty do Petriho misiek. Povrchy agaru boli zaočkované l až 5 x loljednotkových kolónií baktérií pomocou Steersovho replikačného zariadenia. Bola zamamenaná koncentrácia protinádorového antibiotika N-acyl-LL-33288, ktorá inhibovala rast bakteriàlneho kmeňa po asi 18 hodinách inkubácie pri teplote asi 35 °C. Táto koncentrácia je označená ako minimálna inhibičná koncentrácia. Získané výsledky sú uvedené V nasledujúcej tabuľke 5.Nlkrmrqnnznu Flínilílu lrhlbnlnl karnetum . a,r~..ą~-T.znama 1. Emma. .un masa-u 2 2 a saw-mna cau. sumu 2 1 2 Endmrlrzhan can nmczsma 1 1 n Iqdnulh un-un uctu-s o 4 2 nana-nu. »ru-mna mnm 1 a 2 Entcrobectr lucal men-q 4 4 2 saw-n. Annunci -nwm a 4 2 romeo-um -mamou 244 cm» 4 2 2 Im-manual unnlnou Armies 4 z 2 Stuiwlnuacun urcu- sumu» 0.12 006 moon uvaríme-nn na naša 0.25 u. 12 aus. Stnnhvlizncun um-mun- nms o. o 0.11 arena Strcplrnzncnn rue-n. Mousa 0.05 0.05 m 1

MPK / Značky

MPK: C07H 15/203, A61K 31/70

Značky: výrobu, přípravy, antibiotik, n-acylderiváty, použitie, liečiv, spôsoby, ll-e33288

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/20-281179-n-acylderivaty-antibiotik-ll-e33288-sposoby-ich-pripravy-a-ich-pouzitie-na-vyrobu-lieciv.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">N-Acylderiváty antibiotík LL-E33288, spôsoby ich prípravy a ich použitie na výrobu liečiv</a>

Podobne patenty