Spôsob likvidácie hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení

Číslo patentu: 284326

Dátum: 29.12.2004

Autori: Imriš Ivan, Klenovčanová Alexandra, Albíni Július

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka spôsobu likvidácie hospodárskych zvierat postihnutých infekčnými nákazami, predovšetkým SLAK (slintačka a krívačka) a BSE (tzv. ,,choroba šialených kráv"), prenosnými na ľudí v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení. Doteraz sa pri výskyte nákazy - SLAK postihnuté zvieratá likvidujú v kafilériach, pri tomto spôsobe je však nevyhnutný prevoz postihnutých kusov, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje rozšírenie nákazy mimo ohniska vzniku. Uvedené nedostatky rieši mobilné plazmové splynovacie zariadenie na likvidáciu hospodárskych zvierat, postihnutých infekčnými chorobami, ktorého podstata spočíva v tom, že spracovávaný materiál sa splynuje v plazmovom reaktore pri teplote 1000 až 5000 °C. Pri takejto teplote nezávisle od parciálneho tlaku dochádza k rozkladu biologického materiálu na jednoduché plynné zlúčeniny. Pôsobením vysokých teplôt a UV žiarenia je zaručená bezpečná likvidácia vírusov a iných patogénov. Plynným produktom je vysokohorľavý pyrolýzny plyn, ktorý sa využije ako palivo pre kogeneračnú jednotku. Nesplynené inertné zložky, ktorých objem spravidla nepresahuje niekoľko percent pôvodného objemu, vytvoria na dne reaktora tekutú fázu - trosku.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 2. 7. 200(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 3. 1. 2005 Vestník UPV SR č. 1/2005(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina ,alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizacia priority VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 9. 5. 2002 SLOVENSKEJREPUBUKY VemkÚPVSRč 0 MMM 2(47) Dátum spristupnenia patentu verejnosti 29. 12. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTNázov Spôsob likvidácie hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovaeom zariadeníVynález sa týka spôsobu likvidácie hospodárskych zvierat postihnutých infekčnýrni nákazami, predovšetkým SLAK(slintačka a krívačka) a BSE (tzv. choroba šialených kráv), prenosnými na ľudí v mobilnom plazmovom splynovacom zariadeni. Doteraz sa pri výskyte nákazy - SLAK postihnuté zvieratá likvidujú V kañlériach, pri tomto spôsobe je však nevyhnutný prevoz postihnutých kusov, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje rozšírenie nákazy mimo ohniska vzniku. Uvedené nedostatky rieši mobilné plazmové splynovacie zariadenie na likvidáciu hospodárskych zvierat,postihnutých infekčnými chorobami, ktorého podstata spočiva v tom, že spracovávaný materiál sa splynuje v plazmovom reaktore pri teplote 1000 až 5000 °C. Pri takejto teplote nezávisle od parciálneho tlaku dochádza k rozkladu biologického materiálu na jednoduché plynne zlúčeniny. Pôsobenim vysokých teplôt a UV žiarenia je zaručená bezpečná likvidácia vírusov a iných patogénov. Plynným produktom je vysokohorľavý pyrolýzny plyn, ktorý sa využije ako palivo pre kogeneračnú jednotku. Nesplynene inertne zložky, ktorých objem spravidla nepresahuje niekoľko percent pôvodného objemu, vytvoria na dne reaktora tekutú fázu - trosku.Vynález sa týka spôsobu likvidácie hospodárskych zvierat postihnutých infekčnými nákazami, predovšetkým SLAK (slintačka a krívačka) a BSE (tzv. choroba šialených kráv), prenosnými na ľudí V mobilnom plazmovom splynovacom zariadení.Doteraz sa pri výskyte nákazy - SLAK postihnuté zvieratá likvidujú v kafllériách, pri tomto spôsobe je však nevyhnutný prevoz postihnutých kusov, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje rozšírenie nákazy mimo ohniska vzniku. V prípade epidemického prepuknutia nákazy sa zvieratá spaľujú na voľnej ploche v ohniskách vzniku, čo spôsobuje značné zamorovaníe ovzdušia splodinami horenia. Zakopavanie do zeme (Veľká Británia) nie je vyhovujúce pre vysokú virulenciu vírusu v kostiach a možností opätovného rozšírenia nákazy inými zvieratami (pes, mačka, líška, potkan, vtáky).V prípade BSE sa uvažuje so spaľovaním rizikových časti tiel pozitívnych kusov v cementárenských peciach. Cementárenské rotačné pece však nie sú na to konštrukčne prispôsobené a opät je treba rizikové časti transportovať.Uvedené nedostatky rieši mobilné plazmové splynovacie zariadenie na likvidáciu hospodárskych zvierat, postihnutých infekčnými chorobami, ktorého podstata spočíva V tom, že spracovávaný materiál sa splynuje v plazmovom reaktore. Základom reaktora je plazmový oblúk, v ktorom sa plazmový plyn prechádzajúci horákom v elektrickom poli vysokej intenzity transforrnuje na plazmu s teplotou 1000 až 5000 °C. Pri takejto teplote nezávisle od parciálneho tlaku dochádza k rozkladu bíologického materiálu na jednoduché plynné zlúčeniny. Plynným produktom je vysokohorľavý pyrolýzny plyn, ktorý sa využije ako palivo pre kogeneračnú jednotku zariadenia. Nesplynené inertné zložky, ktorých objem spravidla nepresahuje niekoľko percent pôvodného objemu vytvoria na dne reaktora tekutú fázu - trosku.Výhody likvidácie V mobilnom plazmovom reaktore sú V tom, že zariadenie je mobilné, možno ho V krátkom čase prisunút do exponovanej lokality, nie je treba transportovat postihnuté zvieratá. Zariadenie je konštruovane tak, že zabezpečuje prakticky bezodpadový technologický proces bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Vznikajúci plyn sa dá zúžitkovat ako palivo v kogeneračnej jednotke na výrobu elektrickej energie slúžiacej na samozásobenie zariadenia. lnertný zvyšok - troska - ktorá vzniká z minerálnej zložky tiel zvierat, hlavne kostí, sa dá zúžitkovat ako minerálne hnojivo. Pôsobenim vysokých teplôt a UV žiarenia je zaručená bezpečná likvidácia vírusov a iných patogěnov.Pri splyňovaní utratených infikovaných zvierat V mobilnom plazmovom zariadení s výkonom 1,0 MW, ktoré je schopné spracovať 10 ton odpadu za 24 hodín v mieste ohniska nákazy, sa dezintegrovane zviera kontinuálne dávkovalo pomocou závitovkového podávača do hermetickyuzatvoreného plazmového reaktora, vyrobeného z nehrdzavejúcej žiaruvzdomej ocele Vydusanom keramickou výmurovkou, Vyhrievanom plazmovým oblúkom medzi dutou grañtovou elektródou - anódou, cez ktorú sa do reaktora privádzal plazmový plyn - dusík, a katódou, tvorenou grafitovým dnom plazmového reaktora, v ktorom sa V plazmovom oblúku pri teplote 5000 °C splynovalo na vysokohorľavý pyrolýzny plyn s obsahom 21,5 obj. oxidu uhličitého a 48,2 obj. Vodíka, ktorý sa následne využil ako palivo pre kogeneračnú jednotku z ktorej sa spaliny s obsahomemmu 230 mgnH,N 03 s 0 mgnŕ,coa 99 mgmž CXHV vypúšťali do atmosféry. Po spracovaní l tony biologického materiálu vzniklo na dne plazmového reaktora 32 kg tekutej trosky s vysokým obsahom vápnika a fosforu(28,4 hmotn. Ca, 16,5 hmotn. P), ktorá sa dá využít ako minerálne hnojivo.1. Spôsob likvidácie nakazených hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení, vy z n a č uj ú c i s a t ý m , že spracovávaný materiál sa splyňuje V plazmovom reaktore, pričom základom reaktora je plazmový oblúk, v ktorom sa plazmový plyn prechádzajúci horákom V elektrickom poli vysokej intenzity transformuje na plazmu s teplotou 1000 až 5000 °C, pri ktorej dochádza k rozkladu bíologického materiálu na jednoduché plynné zlúčeniny.

MPK / Značky

MPK: F23G 1/00, H05H 1/00

Značky: hospodářských, dôsledku, spôsob, predovšetkým, plazmovom, likvidácie, infekčných, mobilnom, splynovacom, zvierat, zariadení, nákaz

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-284326-sposob-likvidacie-hospodarskych-zvierat-v-dosledku-infekcnych-nakaz-predovsetkym-slak-a-bse-v-mobilnom-plazmovom-splynovacom-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob likvidácie hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení</a>

Podobne patenty