Grafitový materiál na uhlíkové kefy univerzálnych motorov

Číslo patentu: 283093

Dátum: 27.12.2002

Autor:

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Materiál je vytvorený zmiešaním základných surovín obsahujúcich 60 - 70 % hmotn. prírodného grafitu, 7 - 15 % hmotn. umelého grafitu, 20 - 25 % hmotn. fenolformaldehydovej živice a 0,5 - 3 % hmotn. stearanu zinočnatého.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 4. 2000 7.(Z 4) Dátum nadobudnutia (Sl) Im Cl účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník ÚPV SR c. 2/2003 H 01 R 39/20(31) Číslo prioritncj prihlášky HOZK 13/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 1. 2002 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 11/2002(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2002(52) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Grañtový materiál na uhlikové kefy univerzálnych motorovMateriál je vytvorený zmiešaním základných surovín obsahujúcich 60 až 70 hmotn. prírodného grafitu, 7 až 15 hmotn. umelého grañtu, 20 až 25 hmotn. fenolfonnaldehydovej živice a 0,5 až 3 hmotn. stearanu zinočnatého.Vynález sa týka grafttového materiálu používaného na výrobu uhlíkových kief na elektrické univerzálne motory s výkonom do 2000 W, ktoré sú napájané striedavým prúdom s napätím 230 V a menovitou prúdovou hustotou max. 10 AkmDoteraz sa pre danú oblasť techniky používajú uhlograíitové materiály na báze prírodného a umelého grafitu s prídavkom sadzí a smolného alebo petrolejového koksu, prípadne iné anorganické aditíva (napr. mastenec). Podiel syntetického grafitu v plnive predstavuje viac ako 75 hmotn. Ako spojivo sa používa čiernouhoľná smola, polyuretánové, fenolformaldehydové alebo iné syntetické živice. Vyrabajú sa bežnými postupmi používanými v uhlikàrenskej výrobe, t. j. homogenizácia plniva, miešanie spojiva s plnivom, mletie, homogenizácia, lisovanie a vypaľovanie na teplotu 550 - 800 °C v prípade použitia čiemouhoľnej smoly. Ak sa použije syntetické živica ako spojivo, materiál sa vytvrdzuje na teplotu 180 °C a viac.Nedostatkom takto vyrobeného materiálu je nerovnomerná a nevyhovujúce opotrebovanie uhlíkových kief, vysoké otepleníe komutátora a vyžarovanie rušivého výkonu nezodpovedá platným normám. Charakteristickým znakom týchto materiálov je nevyhovujúce opotrebovanie komutátora, ktoré je spôsobené prítomnosťou sadzí a koksu, prípadne iných aditív.Uvedené nedostatky odstraňuje grafrtový materiál na elektrické univerzálne motory napájané striedavým prúdom. Podstata grafitového materiálu s nízkym opotrebovaním, vyhovujúcim vyžarovanim rušivého výkonu a oteplením komutátora spočíva v zmiešaní 60 - 70 hmotn. prírodného grafítu s obsahom uhlíka 99,5 - 99,9 hmotn. a veľkosťou častíc menších ako 100.105 m, 7 - 15 hmotn. umelého grafitu s veľkosťou častíc menších ako 50.10 m,20 - 25 hmotn. fenolformaldehydovej živice 0,5 - 3 hmotn. stearanu zinočnatého. Fenolformaldehydová živica obsahuje 8,5 - 9,5 hmotn. hexatnetyléntetraamínu. Materiál uvedeného zloženia sa po vymiešaní a vylisovaní vytvrdzuje na teplotu 135 - 150 °C. Uvedený pomer medzi prírodným a umelým grafitom a veľkosť častíc plniva v grafitovom materiáli sú optimálne na prácu elektrického uzla uhlíková kefa - komutátor. Pri použití menšieho množstva umelého grafitu dochádza k vytváraniu hrubého filmu na komutátore a následne sa zvyšuje otepleníe komutátora a opotrebovanie uhlíkových kief. V prípade použitia vyššieho množstva umelého grafitu akol 5 hmotn. sa zhoršujú podmienky na vyžarovanie rušivého výkonu. Na prevádzkovć vlastnosti uhlíkových kief z uvedeného materiálu nepriaznivo pôsobia aj častice umelého grafitu, ktoré sú väčšie ako 50.106 m. Prítomnosť stearanu zinočnatého zlepšuje technologické vlasmosti materiálu, čo sa prejavuje pri kalandrovaní a lisovaní.Uvedené prednosti grafitového materiálu možno docieliť zmiešaním 67 hmotn. prírodného grañtu s obsahompopola max. 0,5 hmotn. a veľkosťou častíc menších ako 100 x 10 ° m, 8 hmotn. umelého graíitu s veľkosťou častíc max. 50.10 ľ m, 23 hmotn. fenolforrnaldehydovej žívice a 2 hmom. stearanu zinočnatého. Suroviny sa spolu homogenizujú 3 - 5 hod. v ramenovej miešačke pri teplote okolia. Zmes sa potom prepúšťa cez proti sebe sa otáčajúce valce 2 - 5 min. Získaný polotovar grafitového materiálu sa potom melie, homogenizuje, lisuje a vytvrdzuje na teplotu 145 °C.Uvedené zloženie materiálu zabezpečuje dobre prevádzkové charakteristiky elektrického uzla uhlíková kefa - komutátor. Uhlíkovć kefy vyrobené z tohto materiálu sa vyznačujú nízkym a rovnomerným opotrebovaním, majú nízke otepleníe komutátora, vyhovujúce vyžarovanie rušivého výkonu a nespôsobujú nadmemé opotrebovanie komutátora. Tieto vlastnosti umožňujú používať kefy z tohto materiálu na mnohých univerzálnych motoroch domáceho náradia napájaných striedavým prúdom s napätím 230 V a výkonom do 2000 W.l. Grafitový materiál na uhlíkove kefy malých univerzálnych motorowvyznačujúci sa tým, že obsahuje 60 až 70 hmotn. prírodného grafitu, 7 až 15 hmotn. umelého graíítu, 20 až 25 hmotn. fenolfonnaldehydovej živice a 0,5 až 3 hmotn. stearanu zinočnatého.2. Grafitový materiál podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že prírodný grafitje charakterizovaný malými kryštalickými zrnami s veľkosťou max. 100.106 m a obsahom popola max. 0,5 hmotn.3. Grañtový materiál podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že umelý grafu je charakterizovaný časticami s max. veľkosťou do 50.105 m.4. Grafitový materiál podľa nárokuj l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , žejeho vytvrdzovacia teplotaje 135 až 150 °C.

MPK / Značky

MPK: H02K 13/00, H01R 39/20

Značky: univerzálnych, uhlíkové, materiál, motorov, grafitový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-283093-grafitovy-material-na-uhlikove-kefy-univerzalnych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Grafitový materiál na uhlíkové kefy univerzálnych motorov</a>

Podobne patenty