Živicový izolačný pás odolný proti koreňom

Číslo patentu: 278638

Dátum: 08.12.1993

Autori: Scherp Ernst, Schumacher Wilfried, Meinbreckse Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Živicový izolačný pás odolný proti koreňom a so zlepšenou poddajnosťou je vytvorený z plošného vláknitého útvaru, vybaveného z jednej alebo z obidvoch strán povlakom živicovej hmoty, pričom vláknitý útvar je aspoň na jednom povrchu vybavený rovnomerne naparenou vrstvou medi. Miesto medeného pásu s hrúbkou 0,1 až 0,2 mm je plošný vláknitý útvar, plošnej hmotnosti od 50 do 300 g/m2, vybavený naparenou vrstvou medi v množstve od 0,1 do 100 g/m2. Povrch vláknitého útvaru vybavený naparenou vrstvou medi sa pri pásoch s obojstranným povlakom živicových hmôt nachádza na stranách odvrátených od stavebného diela. Pri pásoch s jednostranným povlakom živicovej hmoty sa povrch vláknitého útvaru vybavený naparenou vrstvou medi nachádza na strane vláknitého útvaru obrátenej k tejto hmote.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky P 42 16 622.5Krajina priority DE, DE ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 1012.97 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Rütgerswerke Aktiengesellschañ, Frankfurt/Main, DE(72) Pôvodca vynálezu Scherp Emst, DipL-Ing., Bruchköbel, DE(54) Názov vynálezu Živicový izolačný pás odolný proti koreñomŽivicový izolačný pás odolný proti koreňom a so zlepšenou poddajnosťou je vytvorený z plošnćho vláknitého útvaru, vybaveného z jednej alebo z obidvoch strán povlakom živicovej hmoty, pričom vláknitý útvar je aspoň na jednom povrchu vybavený rovnomeme naparenou vrstvou medi. Miesto medenćho pásu s hrúbkou 0,1 až 0,2 mm je plošný vláknitý útvar, plošnej hmotnosti od 50 do 300 gjmz, vybavený naparenou vrstvou medi v množstve od 0,1 do 100 g/mz. Povrch vláknítého útvaru vybavený naparenou vrstvou medi sa pri pásoch s obojstranným povlakom živicových hmôt nachádza na stranách odvrátených od stavebného diela. Pri pásoch s jednostranným povlakom živicovej hmoty sa povrch vláknitćho útvaru vybavený naparenou vrstvou medi nachádza na strane vláknitého útvaru obrátenej k tejto hmote.Vynález sa týka živicovćho izolačnćho pásu, ktorý je stály tiež proti agresívnym koreňom, napríklad jelší, topoľov a bodliakov a môže byť použitý ako ochranná vrstva živicových stavebných izolácií proti koreňom, napriklad pri strešných záhradách alebo iných úpravách striech s vegetačnou vrstvou.Je známe, že stavebná živioová izolácia zo živicových izolačných pásov s vložkou z tkaných alebo netkaných vlákien nieje odolná proti koreňom. Z tohto dôvodu sa použivajú živicové tesniace pásy s vložkou 0,l až 0,2 mm hrubých medených pásov ako ochranná vrstva proti koreňom. Pre zlepšenie súdržnosti medzi kovom a živicou a zlepšenie ťažnosti sú medene pásy ryhované alebo kalotované.Izolačný pás sa väčšinou dodáva ako zvárací pás. I keď sa medené pásy používajú v mäkkej kvalite, je zvárací pás tuhý a sotva ohybný. Dá sa len obťažne klásť bez bublín uzatvoreného vzduchu.Existuje preto potreba vyvinúť živícový izolačný pás odolný proti koreňom so zlepšenou poddajnosťou.Uvedený cieľ je podľa vynálezu dosiahnutý izolačným pásom, ktorýje vytvorený z plošného vláknitého útvaru, opatreněho z jednej alebo z obidvoch strán povlakom živicovej hmoty , pričom vlaknitý útvar je aspoň na jednom povrchu opatrený rovnomemou naparenou vrstvou medi.Pretože naparená vrstva medi neznižuje poddajnosť a rozťaàrosť vláknitého útvaru , zodpovedá pás podľa vynálezu svojimi mechanickými vlastnosťami obvyklým izolačným pásom.Pri izolačnom páse podľa vynálezu má vláknitý útvar plošnú hmotnosť výhodne od 50 do 300 g/mz a množstvo naparenej medi môže predstavovať 0,1 až 100 g/mz, výhodne 0,1 až 5 g/mz.Povrch vlákniteho útvaru opatreného naparenou vrstvou medi sa pri pásoch s obojstranným povlakom živicovej hmoty nachádza na strane vláknitého útvaru obrátenej k tejto hmote.Ako vláknitý útvar môžu byť pouätć všetky obvyklé vložky na živicové pásy, ako je napríklad tkanina alebo rúno z plastickej hmoty alebo zo sklenených vlákien. Patria sem tiež viacvrstvovć vláknitć útvary. Výhodne sa použijú vláknitć útvary s plošnou hmotnosťou od 50 do 300 g/mz.Pás podľa vynálezu môže byť vyrobený obvyklým spôsobom ako strešný pás, pričom sa vláknitý útvar najskôr nanáša a potom sa opatrí vrstvou krycej hmoty, ktorej povrchy sa posypú mastencom, pieskom alebo granulátom. Povrch môže byť pokrytý tiež fóliou alebo vlnou. Pás sa kladie s použitím hmôt lepivých za tepla.Pás však môže byť tiež zhotovcný ako zvárací pás alebo samolepiaci pás na lepenie m studena. Do krycej hmoty na báze oxidačnej živice alebo polymćmej živice môžu byť ešte prídavne pridávane máme látky vzidomjúce koreňom.Miesto posypávania môže byť povrch pásu tiež kašlrovaný fóliou. Pri hmotách samolepiacich za studena je toto deliaca fólia, napr. silikónovaný papier. Krycie hmoty s vysokým polymérovým podielom nepotrebujú byť ani posypávané, ani kašírované. Všetky tieto zvláštne úpravy pásu podľa vynálezu sú známe odbomíkovi v odbore a dajú sa vyrobiť na obvyklých mriadeniach na výrobu strešných izolačných pásov.Ked sa opatn vložka povlakom po obidvoch stranách,dosialme sa chránenie naparenej medenej vrstvy. Výhodne sa nachádza na strane vložky odvrátenej od stavebného dielu. Pri jednostrannom povlaku sa táto vrstva nachádza na rovnakej strane ako krycia hmotaPri strešných záłuadách je obvyklé uložiť medzi živicovou izoláciou a vegetačnou alebo drenážnou vrstvou ochrannú alebo klmú vrstvu, ktorá môže byť vytvorená napríklad z geotextílie a môže chrániť živicovú izoláciu. Tu je možné použitie pásu podľa vynálezu s jednostranným živicovým povlakom plošného vláknitáho útvaru. Pritom môže byť táto ochranná vrstva proti koreňom urobená ako veľmi tenká, takže sa pri spojoch so vzájomným prekrytirn medzi plošnými vláknitými útvarmi s povlakom medi nachádza iba tenká lepivá vrstva Ani v nepriaznivých podmienkach nie je možte, aby takéto spoje prerástli koreňmi.Pri výrobe takeho samolepiaceho pásu, piispôsobeného na lepenie za studena, sa za studena lepivá živicová hmota naleje vo fóliovom lejacom zariadení na chladiaci pás s povlakom deliaoej fólie v hrúbke približne l mm a kašíruje sa rúnom alebo tkaninou s naparenou vrstvou medi, eventuálne máčanou živicou, pričom strana opatrená naparenou vrstvou medi leží na živicovej hmote, a eventuálne sa pás posype pieskom alebo mastencom. Pri kladení sa deliace fólia sťahuje a pás sa lepí na živicovú strešnú izoláciu, pričom sa zlepujú spoje s prekrytirn s veľkosťou približne 10 cml. Živicový izolačný pás odolný proti koreňom, v y značuj úci sa tým,žejevytvorenýzplošného vláknitého útvaru, opatrenćho z jednej alebo z obidvoch strán povlakom živicovej hmoty, pričom vláknitý útvar je aspoň na jednom povrchu opatrený rovnomernou naparenou vrstvou medi, 2.lzolačnýpáspodľanárokuLvyznačuj úci s a t ý m , že vláknitý útvar má plošnú hmotnosť od 50 do 300 g/mz.3. Izolačný pás podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú e i s a tý m ,žemnožstvonaparenejmedijeül až 100 g/mz.4. Izolačný pás podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a čujúci sa tým, žemnožstvonaparenejmedije 0,1 až 5 g/mz.5. Izolačný pás podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým,žepovrchvlákniteho útvaru opatrený naparenou vrstvou medi sa pri pásoch s obojstranným povlakom živicových hmôt nachádm na stranách odvrátených od stavebného diela.6. Izolačný pás podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým,žepovrchvlákniteho útvaru opatrený naparenou vrstvou medi sa nachadza pri pásoch s jednostranným povlakom živicovej hmoty na strane vláknitćho útvaru obrátenej k tejto hmote.

MPK / Značky

MPK: D06N 5/00, E04D 11/00

Značky: koreňom, proti, izolačný, živicový, odolný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-278638-zivicovy-izolacny-pas-odolny-proti-korenom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Živicový izolačný pás odolný proti koreňom</a>

Podobne patenty