Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd

Číslo patentu: 278250

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šiška Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov podľa vynálezu je založené na úprave pH odpadovej vody na hodnotu 6 až 7, prídavku vodnej suspenzie hydroxidu vápenatého spojenou s rastom pH na hodnotu 7,1 až 11,0 a dispergovaní nenasýtenej mastnej kyseliny, napr. kyseliny olejovej v upravenej vode. Po vyplavení organickej fázy na hladine spracovávanej vody sa organická fáza premiestni do roztoku minerálnej kyseliny a zmes sa zahreje na teplotu 40 až 110 °C. Zregenerovaná organická fáza sa môže opäť použiť pri spracovaní ďalšieho množstva odpadovej vody a z roztoku kyseliny sa ťažký kov izoluje elektrolýzou, alebo vo forme málorozpustnej soli.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. C 15 Číslo príorítnej prihlášky C 02 F 1/62Krajina priority ÚRAD I Dátum zverejnenia 07.1294 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 05.06.96 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(76) Majiteľ a pôvodca patentu ŠIŠKA Jozef RNDr., Bratislava, SK(54) Názov vynálczu Spôsob odstraňovaní ťažkých kovov z odpadových vôdOdstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov podľa vynálezu je založené na úprave pH odpadovej vody na hodnotu 6 až 7, prldavku vodnej suspcnzie hydroxidu vápenatého spojenou s rastom pH na hodnotu 7,1 až 11,0 a dispergovanl nenasýtenej mastnej kyseliny, napr, kyseliny olejovcj V upravenej vode. Po vyplavení organickej fázy na hladine spracovávanej vody sa organické fáza premiestni do roztoku minerálnej kyseliny a zmes sa zahreje na teplotu 40 až 110 °C. Zregenerovaná organické fáza sa môže opäť použiť pri spracovaní ďalšieho množstva odpadovej vody a z roztoku kyseliny sa ťažký kov izoluje elektrolýzou, alebo vo forme málorozpustnej soli.Vynález sa týka spôsobu odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov obsahujúcich katióny ťažkých kovov, hlavne ortuti, kadmia, zinku, chrómu,olova, cínu, zlata, bizmutu, antimónu, medi, paládia, báría a iných.Hlavnú skupinu postupov separácie ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov tvoria zrážacie postupy. Uplatnenie zrážacej metódy však naráža na niektoré technické problémy týkajúce sa oddeľovania Vyzrážanej málorozpustnej soli ťažkého kovu od roztoku a V prípade spracovávania väčších množstiev odpadových vôd sú zrážacíe postupy neuplatileľnć. Tento nedostatok čiastočne riešia spôsoby založené na použití flotačnej metódy, avšak použitie flotačnej metódy vyžaduje úpravy hodnôt pH vedúce k zvyšovaniu soľnatosti spracovávaného roztoku i pomocných roztokov, nízkej účinnosti čistiaceho procesu vzhľadom na selektivitu kolektorov,kontamináciu roztokov kolektorom a použiteľnosť flotačných postupov je často obmedzená na koncentrácie kovov V roztoku vyššie ako 104 až 104 mol/dmĺ Ďalšiu skupinu metód separácie iónov z roztokov predstavujú postupy využívajúce ionomeniče, membrány, alebo molekulovć sitá. Ich aplikácia pri čistení veľkých množstiev odpadových vôd V prevádzkových podmienkach je Však spojená nielen s malou rýchlosťou separácie a obtiažnou manipulovateľnosťou, ale tiež so solnatosťou regeneračných roztokov. Separačnć procesy založené na ultrafiltrácii sú vhodné iba pre menšie množstvá spracovávaných roztokov.Nevýhodou doterajších spôsobov odstraňuje spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd podľa Vynálezu, ktorého podstatou je, že pH odpadovej vody,alebo roztoku sa upraví na hodnotu 6,0 až 7,0, potom sa za miešania pridá Vodná suspenzia hydroxidu vápenatého po dosiahnutie pH rovnej 7,1 až 11,0 a v takto upravenom roztoku sa disperguje nasýtená mastná kyselina, výhodne kyselina olejová, V množstve zodpovedajúcom minimálne 0,1 hmotn. vodnej fázy Vytvorenej zmesi. Z Vytvorenej zmesi sa čiastočne, alebo úplne zmydelnená organická fáza vyplavená na povrchu vodnej fázy premiestni do roztoku minerálnej kyseliny s hodnotou pH maximálne 2, táto zmes sa zahrieva na teplotu 40 až 110 °C a zregenerovaná organickú fáza sa výhodne odvedie na opätovne použitie pri spracovaní ďalšieho množstva odpadovej Vody alebo roztoku. Z roztoku minerálnej kyseliny, použitého pri regenerácií organickej fázy, sa získa ťažký kov elektrolýzou roztoku a/alebo vo forme málorozpustnej soli filtráciou roztoku a/alebo ako sedimentovaný kal.Výhodou spôsobu podľa výnálezu je hlavne to, že z odpadovej vody je možné účinne a rýchlo odstrániť všetky ťažkć kovy vo väčšine prípadov až do koncentrácie niekoľkých desatín až stotín ppm, pričom sa odpadová Voda nekontaminuje novými toxickými zložkami a recyklovanú organickú fázu možno používať dlhší čas.Spôsob podľa vynálezu pritom umožňuje kontinuálne spracovanie odpadových vôd pri veľkých prietokoeh. Pre zvýšenie účinnosti je tiež možné viacstupňové spracovávanie odpadovej vody, resp. roztoku.K 200 ml vodného roztoku (predstavujúceho odpadový roztok) s hodnotou pH rovnou 6,2 a obsahujúceho HNO spolu s 0,2 mg/dnŕ cd(No,), sa pridávala za miešania 15 vodná suspenzia Ca(OH)2 až po dosiahnutie hodnoty pH rovnej 8,4. K takto upravenému roztoku sa pridalo 10 ml oleínu (rafmát rastlinných olejov s obsahom cca 80 kyseliny olejovej) a zmes sa pretrepala v oddeľovacom lieviku. Po vyplavení organickej fázy sa V oddclenej vodnej fáze spracovanćho roztoku stanovil metódou AAS obsah Cd. Organická fáza sa premyla 100 ml destilovanej vody a umiestnila do nádoby s 50 ml 32 H 1 SO 4 a zmes sa zahriala na teplotu varu na čas l minúty. Po oddelení zregenerovanćho oleínu sa V roztoku H 2 SO 4 stanovil obsah Cd metódou AAS. Orientačne bol V odobratej vzorke roztoku kyseliny dokázaný zvýšený obsah Cd alkalizáciou vzorky roztokom NaOH za objavenia sa bieleho zákalu Cd(OH)2. Koncentrácie kadmia v spracovanom odpadovom roztoku bola pod medzou stanoviteľnosti meracieho prístroja, t.j. menšia ako 0,006 mg/dm 3.l. Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov obsahujúcich katióny ťažkých kovov, hlavne ortuti, kadmia, zinku, chrómu, olova, cinu,zlata, bizmutu, antimónu, medi, paládia, bária a iných,Vyznačujúei sa tým, že pH odpadovej Vody, alebo roztoku sa upraví na hodnotu 6,0 až 7,0,potom sa za miešania pridá vodná suspenzia hydroxidu Vápenatćho po dosiahnutie hodnoty pH rovnej 7,1 až 11,0 a V takto upravenom roztoku sa disperguje nenasýtená mastná kyselina, Výhodne kyselina olejová, V množstve zodpovedajúeom minimálne 0,1 hmotn. vodnej fázy Vytvorenej zmesi.2. Spôsob podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zo zmesi Vytvorenej dispergovaním nenasýtenej mastnej kyseliny V upravenej odpadovej vode sa čiastočne, alebo úplne zmydelnená organická fáza Vyplavená na povrchu vodnej fázy premiestni do roztoku minerálnej kyseliny s hodnotou pH maximálne 2,táto zmes sa zahrieva na teplom 40 až 110 °C a zregenerovaná organická fáza sa výhodne odvedie na opätovné použitie pri spracovaní ďalšieho množstva odpadovej Vody, alebo roztoku.3. Spôsob podľa nárokov l a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že z roztoku minerálnej kyseliny,použitého pri regenerácíi organickej fázy, sa získa ťažký kov elektrolýzou roztoku a/alebo vo forme málorozpustnej soli ñltráciou roztoku a/alebo ako sedimentoVaný kal.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/62

Značky: kovov, odstraňovania, odpadových, ťažkých, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-278250-sposob-odstranovania-tazkych-kovov-z-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd</a>

Podobne patenty