Zmes na prípravu fólií na báze polyolefínov

Číslo patentu: 278041

Dátum: 08.12.1993

Autori: Košíková Božena, Demianová Valéria

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zmes sa pripraví zo základného polyolefínu C2, C3 prídavkom oxidovaného bezsírneho lignínu v množstve 0,1 až 2,0 hmotn. % vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. CLS Číslo prioritnej prihlášky t A C 08 L 23/02 Dátmn priority c os L 97/02 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08. l l .95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Chemický ťlstav SAV, Bratislava, SK(72) Pôvodca vynálezu KOŠÍKOVÁ Božena Ing. DrSc., Bratislava, SK DEMIANOVA Valéria Ing. CSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Zmes na pripravu fólii nl báze polyoleñnov(57) Anotácia Zmes sa pripraví zo základného polyoleñnu C 2, C 3 prídavkom oxidovzmého bezsinleho lignínu v množstve 0,1 až 2,0 hmotu. vztiałmuté na hmotnosť celej zmesi.Vynúlez sa týka zmesi na prípravu fólií na báze polyolefinov.Polyoleľmy pre svoje elektroizolačné a mechanické vlastnosti a relatívne nízku cenu majú všestranné použitie. Polyolefíny bez antioxidanlov, antiozonantov a tepelných stabilizátorov pri vyšších teplotách ľahko podliehajú oxidácíi, ktorá sa prejaví krehnutím, stmavnutím a znížením relatívnej molekulovej Iunotnosti. Kým tepelnú oxídáciu možno pri nízkych teplotách zanedbať,pôsobenie iltralialového žiarenia za prítomnosti vzduchu môže iniciovať roztrhnutie reťazca, zosietenie a tvorenie polámych skupín. Voľné radikàly, vmikajúce fotorozkladom ketononických zlúčenín alebo aktiváciou uhlíkovćho reťazca, priľahlého ku karbonylovej skupine,môžu ďalej reagovať s kyslíkom za vzniku peroxyradikálov, ktoré roúirujú degradáciu autoxidačným mechanizmom. Na spomalenie oxidàcie a predĺženie životnosti polyoleñnov sa pridávajú antioxidanty a svetelné stabilizátory bežne hneď po čístiacom štádiu výroby polymćru a zabezpečujú ochranu polyméru pri nasledujúcom spracovaní. Z celého radu pomerne drahých antioxidantov sa pre oleñny používali napríklad N,N-difenyl-4-fenyléndiamin, tt-tercbutylfenol, 2,6-diterc.buty 1-4-metylfeirol, bisM-hydroxyfenol)-2,2-propán, bis(2-hydroxy-3-terc.bntyl-S-metylfenolhnetán, 4,4-tiobis-(3-Inetyl-ó-terszblntylfenol), dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butàndiovej a dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4 ~piperidylamino)propanmovq(cs 2321 sscs 232 |s 9)Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje zmes na pripravu fólií na báze polyoleñnov pozostávajúca zo základného polyoleñnn C 2, C 3, bez stabilizačneho systému, ktorej podstata spočíva V tom, že zmes obsahuje prídavok oxidovaného bezsimeho lignínu v nmožstve 0,1 až 2,0 hmotn. vztiahnuté na hmotnost celej zmesi.Podľa vynálezu oxidovaný bezsimy lignín, netoxický prírodný biopolymér, vznikajúci ako odpad pri parenl a hydrolýze dreva a jednoročných rastlín a pri deligniňkácii dreva organickými rozpúšťadlmni, nahradzuje stabilizačný syste 1 n, pričom fyzikálne-mechanické vlastnosti sú porovnateľné so stabilizovaným polyolellnom. Samotný oxidovaný lígnln má charakter antioxidantu,ktorý zvyšuje fotostabilizačný účinok, zabraňuje zhoršeníu mechanických vlastnosti v procese stámutia.980 g práškového polypropylénu (HPE) s indexom toku 0,9 gmin a 20 g oxidovaného lignínu z výroby buničiny zo smrekového dreva sa mieša v guľovom mlyne počas I h. Pripravené zmes sa pretaví na granulačnom zariadení pri teplote 200 °C. Zo získaného granulatu sa vytláčaním pripraví fólia s hrúbkou 45 m s mechanickými vlastnosťami (pevnosť v ťahu 43,6 lVIPa, 10ťažnosť vyššiu ako 780 a koeficient fotostabílity 1,9), ktoré sú porovnateľné s fóliou pripravenou bezPostupuje sa ako v príklade l s tým rozdielom, že sa použije 990 g práškového polypropylénu, 21 g oxidovaného priemyselného lignínu vmikajúceho pri zahusťovnnl prcdhydrolyzátu v procese výroby sulfátovej buničmy z listnatćho dreva a l g stabilizačného systému. Vyfukovanim pripravená fólia má pevnosť v ťahu 45 MPa, ťažnost vyššiu ako 780 , koeñcient fotostability 1,5.Zmes na prípravu fólií na báze polyoleílnov má použitie v obalovej technike potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstve.Zmes na prípravu fólií na báze polyoleñnov pozostávajúca zn základného polyoletinu Cz, C 3 bez stabilizačnéhosystémumyznačujůca sa tým,že zmes obsahuje pridavok oxidovanćho ligninu v množstve 0,1 až 2,0 lnnotn. vztiałmuté na hmotnost celej zmesi.

MPK / Značky

MPK: C08L 97/02, C08L 23/02

Značky: přípravu, polyolefínov, báze, fólií

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-278041-zmes-na-pripravu-folii-na-baze-polyolefinov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmes na prípravu fólií na báze polyolefínov</a>

Podobne patenty